Diskuse o normách pro elektroenergetiku

 

Technické normy pro distribuci a přenos elektřiny

Ing. Jaroslav Bárta

Předseda TNK 97 Elektroenergetika

Normotvorná činnost v oboru elektroenergetika se týká normalizace ve výrobě, distribuci a přenosu elektrické energie včetně prvků distribuční soustavy (DS) a přenosové soustavy (PS). Elektroenergetika je natolik rozsáhlý a ucelený obor, že technické normy jsou tvořeny nejen českými technickými normami ČSN, ale i podnikovými normami pro rozvod elektrické energie (PNE) společnými pro distribuční společnosti ČEZ, E.ON a PRE a podnikovými normami ČEZ, a.s. (České energetické závody) a jednotlivých distribučních společností.

Technickou normalizaci v elektroenergetice je možné zjednodušeně charakterizovat jako problematiku technických norem v  působnosti zákona č. 458/2000 Sb. s orgánem státní správy Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Z hlediska vymezení technických zařízení se jedná o elektrárny a veřejné elektrické sítě a zařízení nízkého napětí (nn), vysokého napětí (vn), velmi vysokého napětí (vvn) a zvláště vysokého napětí (zvn).
 

Právní aspekty technických norem

Společným právním základem je zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon). Tento zákon se např. v § 5, odstavec 3 a §11, odstavci c) týká nejen českých technických norem ČSN, ale i podnikových norem. V oblasti přenosu a distribuce elektřiny jsou technické normy ČSN a PNE zmiňovány také v Pravidlech pro provozování distribučních soustav a Pravidlech pro provozování přenosové soustavy (kodexy DS a PS). Podnikové normy PNE musí být chápány jako normy doplňující soustavu norem ČSN a nesmí být s nimi v rozporu. V některých oblastech tyto normy stanovují podrobnější ustanovení než ČSN a je výhodné je používat i mimo resort elektroenergetiky (stanovení prostředí pro elektrická zařízení, uzemňování).

Převzetí evropských (EN) a mezinárodních norem (IEC) do ČSN pro výše uvedené resorty je posuzováno v technických normalizačních komisích (TNK) a to:pro elektroenergetiku v TNK 97 Elektroenergetika a částečně v TNK 22 Elektrotechnické předpisy a TNK 68 Elektrické kabely. Pro tyto důležité oblasti se normy přejímají do ČSN převážně překladem.

TNK jsou odbornými poradními orgány Odboru technické normalizace (OTN) Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). Jejich úkolem je komplexně posuzovat problematiku normalizace ve vymezeném rozsahu oboru jejich působnosti, zaujímat k ní odborná stanoviska a navrhovat příslušná řešení.

Evropské a mezinárodní normy pro DS jsou tvořeny a vydávány CENELEC (Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice a IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise).

Týká se to následujících oblastí:

 • Terminologie
 • Jmenovitá napětí, proudy a kmitočty¨
 • Parametry kvality elektrické energie
 • Venkovní vedení
 • Silové transformátory
 • Spínací a řídicí zařízení (vypínače, spínače, rozváděče)
 • Izolační průchodky
 • Koordinace izolace
 • Měřicí transformátory
 • Technika zkoušení vn a vvn
 • Systémy a zařízení dálkového ovládání
 • Zkratové proudy
 • Práce pod napětím
 • Ochrana před přepětím
 • Silové instalace nad 1 kV AC a 1,5 kV DC
 • Obsluha a práce na elektrickém zařízení

Vybrané oblasti norem ČSN

 • Parametry kvality elektrické energie
 • Spínací a řídicí zařízení do 1 kV a do 52,5 kV
 • Oblast dálkového ovládání a řízení el. sítí
 • Oblast norem pro el. stanice a rozvodny
 • Oblast venkovních vedení nn a vn
 • Oblast norem pro větrné elektrárny

Podnikové normy pro energetiku PNE

S ohledem na zákon č. 142/1991 Sb. byla elektroenergetika postavena před úkol posoudit stávající fond 122 oborových norem pro energetiku (OEG) a ON (oborové normy) a urychleně (do konce roku 1994) převést tyto normy na úroveň ČSN nebo podnikových norem. Oborové normy pro energetiku vznikaly zejména od 1960 do konce r. 1990 a měly svoje opodstatnění. Energetika, nejprve ČEZ, a.s. a následně Energoprojekt Praha měl na základě původních právních předpisů pro technickou normalizaci (Zákon č. 96/1964 Sb a Vyhláška ÚNMZ č. 97/1964 Sb.) oprávnění a gesci nad vydáváním oborových norem. Tyto normy převážně řešily problematiku předmětových norem pro prvky distribuční a přenosové soustavy a předpisy pro navrhování, montáž a provoz rozvodných zařízení.

Na základě důkladného rozboru bylo rozhodnuto vhodné oborové normy převést na úroveň podnikových norem PNE pro rozvod elektrické energie (společné pro REAs a někdy i ČEZ, a.s.), některé specifické oborové normy s omezeným využitím převést na klasické podnikové normy jedné organizace a nevyhovující oborové normy (nízká technická úroveň, nepoužitelnost v podmínkách tržního hospodářství) zrušit bez náhrady.

Normy PNE jsou obecně nižším stupněm technických norem a vhodným způsobem doplňují soustavu norem ČSN v oblasti elektroenergetiky. Z pohledu zákona č.458/2000 Sb. lze chápat normy PNE jako technické normy výrazně oborového charakteru, přejímané organizacemi elektroenergetiky do svých vnitřních předpisů převážně závazného charakteru, a uplatňované při technických řešeních rozvodných zařízení i v rámci smluvních vztahů s dodavateli mimo elektroenergetiku.

Základní soubor norem PNE byl vypracován v letech 1993-1994 formou revize oborových norem OEG a ON nebo vypracováním zcela nových norem.

Normy PNE jsou vypracovány na základě požadavků provozovatelů DS a PS, případně dalších organizací elektroenergetiky (EGU-HV Laboratory a.s., Energostrojírny, Orgrez,  ap.). Vlastní postup při řešení normy je obdobný s postupem při tvorbě ČSN (1. návrh normy, konečný návrh, metodika ap.) včetně zachování stejného třídícího znaku s normami ČSN. Připomínkové řízení u norem PNE, které stanovují požadavky, které se dotýkají bezpečnosti a spolehlivosti se projednávají i s orgány státní zprávy. Samozřejmým požadavkem je respektování ustanovení ČSN a právních předpisů.

Současně je však třeba uvést, že vydávání norem PNE neomezuje jednotlivé organizace vydávat vlastní podnikové normy platné uvnitř organizace, které řeší specifické problémy dané organizace.

Jak vyplývá z výše uvedených skupin norem, je zaměření PNE norem směřováno především do předmětových konstrukčních norem pro distribuční a přenosovou soustavu, ale byly vypracovány i předpisové normy, jejichž předmět řešení není dostatečným způsobem upraven normami ČSN. Obdobným způsobem je postupováno v řadě vyspělých zemí (Francie, Anglie, Německo), kde energetické společnosti vydávají vlastní předpisy a normy.

V současné době je věnována tvorbě norem PNE ze strany ČSRES (České sdružení regulovaných elektroenergetických společností) velká pozornost a jejich financování je z prostředků členů ČSRES. Také jsou pro všechny zájemce od letošního roku zpřístupněna plná znění aktuálních vydání norem PNE na webových stránkách vvv.csres.cz také na portálu mojeEnergie.

 

Závěr

Elektroenergetika vzhledem ke svému významu měla vždy vytvořeny technické normy na dobré úrovni. Díky podpoře MPO, ÚNMZ a ČSRES se podařilo v krátkém čase od členství ČR v evropských normalizačních organizacích CEN a CENELEC plně harmonizovat elektroenergetické normy s normami CENELEC a IEC a úspěšně navázat na tradici, jakou měla elektroenergetika v oblasti technických norem ESČ v období mezi světovými válkami. Normy PNE spolu s normami ČSN tvoří dostatečnou normativní základnu pro elektroenergetiku s využitím i v energetické legislativě.