Mezinárodní conference Climate Change ant the Role of Nuclear Power

Ve dnech 7.-9.10.2019 proběhla ve Vídni mezinárodní konference na téma klimatické změny a role jaderné energetiky. Tato konference byla v podstatě první svého druhu, vzhledem k tomu, že se jí zúčastnili odborníci působící jak v jaderném průmyslu, tak v průmyslu s obnovitelnými zdroji a tito lidé našli společnou řeč v oblasti nutnosti spolupráce jaderných a obnovitelných zdrojů za účelem úspěšného zvládnutí dekarbonizace průmyslu. Spolupráce těchto dvou odvětví doposud není zcela prohloubena, speciálně kvůli různým energetickým směrům nastaveným politikou různých států. Jak jaderné zdroje, tak obnovitelné zdroje musí být plánovány a stavěny v lokalitách které jsou pro tyto zdroje vhodné z hlediska fauny, flóry ale i vodních zdrojů a přijatelnosti pro obyvatele v přilehlých lokalitách. Nicméně kombinace těchto dvou zdrojů primárně v tandemu jaderný zdroj v základním zatížení a obnovitelný zdroj jako špičkové zdroj ideálně s možností ukládání energií jasně vítězí v budoucnosti s nízkoemisní politikou. V současné době je velmi aktuální téma ukládání energií, případně využití tepla z jaderných zdrojů pro ne-elektrické aplikace, jako například výroba vodíku, odsolování mořské vody nebo vytápění přilehlých obcí. S přihlédnutím k neustálému růstu populace zároveň jaderný zdroj dokáže pokrýt energetické požadavky, během výstavby zajistí dostatek pracovních pozic a během provozu přiláká kvalifikované pracovníky v tomto oboru. Historicky je lety provozu jaderných zařízení prokázáno, že tyto technologie jsou spolehlivé a významně přispívají k udržitelnému rozvoji. Na konferenci bylo veškeré tyto aspekty diskutovány a mezi nimi také role a příležitosti existujících jaderných zdrojů, faktory zásadní pro podporu dostavby případně výstavby nových zdrojů nejen GEN III ale i GEN IV. Mezi hlavní tematické oblasti konference patřily výzvy ke zmírnění dopadů klimatických změn a důsledky pro energetický sektor, včetně úlohy jaderné energie, stimulované zapojením členských států a různých mezinárodních organizací za účelem lepšího porozumění vztahu mezi jadernou energií a klimatem. Diskuse se řídila následujícími otázkami: „Kde jsme?“; "Kam chceme jít?"; a „Jak se tam dostaneme?“. Široká témata se zabývala dočasnými a dlouhodobými příspěvky jaderné energie (v současnosti do roku 2030 a po roce 2030) zaměřenými na budoucí inovativní aplikace, příležitosti řešit společné výzvy a strategické otázky týkající se vnímání veřejnosti, opatření, trhů a ekonomiky. Konference poskytla účastníkům příležitost diskutovat o jaderné energii jako o hlavním nízkoemisním zdroji a její roli v boji proti změně klimatu.

Anna Fořtová, Michal Zeman, sekce mladých ČNS

zpět na úvodní stránku