ZPRAVODAJ 01/01

 • V čísle: - Slovo úvodem

  Komunikácia s médiami a verejnosťou o jadre

  - Nezapomeňte na členské příspěvky

  - Dvě významné akce roku 2001

 • Vážení přátelé,

  v loňském roce začal platit zákon, podle něhož musíme mít k vydávání Zpravodaje povolení Ministerstva kultury. Proto jsem vám ve svém Novoročním pozdravu sděloval, že první Zpravodaj 2001vyjde později. Nicméně Ministerstvo zapracovalo tak rychle, že jsme povolení dostali téměř obratem, takže vydáme dvě čísla v rychlém sledu. V tomto prvním budou hlavními články prezentace pánů Kyda z MAAE a známého novináře Breziny, které připravili pro výroční konferenci Slovenské nukleární společnosti. Jsme rádi, že můžeme otisknout tak zajímavé a poučné referáty a navíc bez nároku na autorský honorář. Další číslo bude věnováno převážně vztahu energetiky a životního prostředí. Rudolf Vespalec

  Komunikácia s médiami a verejnosťou o jadre

 • Úvod
 • Pokiaľ sa nestane niečo neobvyklého, ľudia väčšinou na jadro ani nepomyslia. Ak sa spýtate, čo ich najviac trápi, budú hovoriť o práci, kriminalite a množstve ďalších vecí, kým si spomenú na slovo “jadro”. Ak sa ich spýtate priamo, čo si myslia o “jadrovej energii”, budú ju najčastejšie spájať s nebezpečenstvom: bomby, Černobyľ a rádioaktívne riziká. V čo teda zrejme najviac môžeme dúfať je vytvoriť situáciu, v ktorej by sa postoje väčšiny ľudí k jadru dali definovať ako “benígna indiferencia” (neškodná ľahostajnosť).

  Výskumy verejnej mienky týkajúce sa názorov verejnosti na jadrovú energetiku typicky ukazujú asi 15% ľudí za (väčšinou ľudia s vyšším vzdelaním a prevažne muži), 15% proti (všetky vekové skupiny, muži aj ženy) a 70% v strede, ktorí nemajú žiadne výrazné pocity ani za, ani proti. Táto stredová skupina je však veľmi nestála a akákoľvek závažnejšia udalosť, osobitne ak sa vyskytne blízko ich domova, ich môže nakloniť proti jadru. Prvým predpokladom pre udržanie stability v tejto väčšine je teda konzistentná, dokonalá história bezpečného prevádzkovania všade vo svete. Akokoľvek veľké úsilie o informovanie verejnosti nemôže kompenzovať negatívne nehody a udalosti, ktoré sa dostanú do titulkov. A vzhľadom na globalizáciu médií sa do správ po celom svete nedostane iba málo “jadrových havárií”, ako ich tlač nevyhnutne nazve.

  V MAAE si akútne uvedomujeme, ako si tlač niekedy nadmerne želá, aby niečo prebiehalo zle. Keď sa blížil 1. január 2000, médiá ako napr. CNN už týždne predtým rozbehli rozsiahle monitorovacie operácie k tzv. problému Y2K, a keď tento dátum prešiel, ich sklamanie bolo veľmi zrejmé, keďže na žiadnej zo 433 prevádzkovaných jadrových elektrární vo svete sa neobjavil ani záblesk problému. Želali si, aby k niečomu došlo! Pred pár rokmi som sám bol novinárom a spomínam si, ako otrávený bol môj šéfredaktor, keď sa ukázalo, že povedzme celá skupina ukrajinských baníkov sa pri výbuchu zachránila z podzemia – vyzeralo to, akoby mojich šéfov niekto nespravodlivo pripravil o možnosť priniesť príťažlivý príbeh.

 • Komunikácia s médiami
 • Čo môžeme povedať na tomto pozadí najskôr o komunikácia s médiami o jadre?

  Dovoľte mi, aby som svoje poznámky uviedol dvoma vecami zo svojich novinárskych čias. Poznámka číslo jeden je rada môjho prvého zástupcu šéfredaktora, ktorá znela “Nikdy sa nestaraj o skutočnosti, iba zisťuj, čo sa do čerta deje!” A druhá poznámka je nápis, ktorý visí v miestnosti redaktorov veľkých londýnskych novín: “Správa je niečo, čo sa niekto a niekde snaží potlačiť, a celý zvyšok je o vzťahoch s verejnosťou”.

  Ďalej nasledujú náhodné myšlienky, ktoré bude dobré zhrnúť do troch skupín: a) pohľad novinára, b) pohľad pracovníka pre informovanie verejnosti, a c) na čo si dávať pozor, keď sa tieto dva pohľady spoja.

  a) Perspektíva novinára

  b) Perspektíva pracovníkov pre informovanie verejnosti

  c) Vzťah pracovníkov pre informovanie verejnosti s novinármi

 • Komunikácia s verejnosťou
 • Zlá správa je, že nič takého ako verejnosť neexistuje. Je toľko druhov verejnosti, ˛e sa muskte rozhodnúť, ktoré z nich sú pre vás najdôležitejšie v rámci toho, čo naozaj existuje, a to je spoločnosť. Spoločnosť pozostáva z ľudí prijímajúcich rozhodnutia v politike, v energetickom plánovaní a v podnikaní, z mimovládnych organizácií, z miestnych skupín obyvateľov v blízkosti jadrových zariadení, z volených predstaviteľov na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, z “Matiek za bezjadrovú budúcnosť” (v Rakúsku) a z množstva iných tzv. “konštituencií”. Každá táto skupina si vyžaduje starostlivo upravený prístup, ktorý vyžaduje dokonale rozumieť tomu, čo chcete dosiahnuť, aká môže byť ich úroveň znalostí a postojov a ako zaobchádzať s ich obavami, či už sú racionálne, emocionálne alebo nelogické.

  Nič nemôže nahradiť komunikačný plán, ktorý by obsahoval veľa prvkov vrátane prieskumu trhu a čestného vyjadrenia vašich silných a slabých stránok. Čo máte na pozitívnej strane vašej účtovnej knihy, na ktorej by ste budovali, a kde sú vaše slabé miesta? Aj z hľadiska obmedzených zdrojov, ktoré máte v počte pracovníkov a finančných fondov, aké je vaše úprimné vyhodnotenie toho, čo by sa malo vytvoriť, čo sa dá dosiahnuť, a ako budete merať stupeň úspechu?

  Ako autor veľkého mno˛stva publikicií musím s ľútosťou povedať, že iba málo ľudí číta také tlačené materiály, ktoré pre nich nepredstavujú bezprostredný osobný záujem. Politici chcú stručné informácie najviac v rozsahu niekoľkých stránok. Sú samozrejme ovplyvnení tým, čo vidia v televízii a čo čítajú. Ale to už bolo odfiltrované a prebalené vo výrobnom procese informácií a stratí to veľa odtieňov, ktoré by tam podľa pocitov vás a vašich šéfov mali byť. Ale gesto rozdávať pripravené materiály sa vždy oplatí, zvlášť ak sú špeciálne pripravené pre konkrétnych poslucháčov.

  Možno to bude prekvapujúce, ale ešte stále neexistuje náhrada za stretnutia tvárou v tvár. Ľudia sa zaujímajú o to, čo im hovoria iní ľudia. Ale čo je ešte dôležitejšie, zaujímajú sa o to, ako im to hovoria. Prieskumy ukazujú, že ľudia, ktorí počúvali prejav alebo prezentáciu, si väčšinou zapamätajú štýl a “jazyk tela” príslušnej osoby a prinajlepšom sa v nich zachytí iba niekoľko prednesených bodov. Odnášajú si v sebe iba to, či sa im táto osoba páčila alebo nie, či sa vyjadrila k ich obavám, či bol rečník úprimný a dôveryhodný alebo nie. Pamätajte si teda zásadu KISSS (keep it short, simple and straightforward): nech je to krátke, jednoduché a priamočiare. Zabudnite na všetky milisieverty a becquerely.

  Komunikácia tiež musí byť obojsmerná cesta. Rečníci často chcú predniesť informáciu. Chyba. Komunikácia nie je o tom, čo vy hovoríte, ale o tom, čomu oni porozumejú. A buďte pripravení počúvať. “Pomer hovorenia a počúvania” pri každom stretnutí by mal byť v rozsahu 50:50. Bez ohľadu na to, čoho sa poslucháči chcú zbaviť zo svojich pliec, nech to urobia. Bude to pokúšať vašu trpezlivosť, ale ak to neurobíte, zníži to výrazne hodnotu celého cvičenia. Buďte teda pripravení hovoriť o všetkom, z čoho majú obavu – bezpečnosť, jadrové odpady, radiačné riziko, šírenie jadrových zbraní, o čomkoľvek, bez ohľadu na to, na čo mal byť pôvodne kladený dôraz.

  Ľudia nikdy nebudú milovať jadro. A jadro v abstrakte “je nepredajné”. Na druhej strane ľudia chcú, aby mali elektrinu, keď zastrčia do zásuvky počítač alebo sušičku vlasov, a vo väčšine prípadov sa nestarajú o to, odkiaľ elektrina prichádza, pokiaľ ju majú a nestojí ich priveľa. Komunikovať o jadrovej energii teda znamená začať s potrebou, ktorá existuje pre priemysel, pre súkromných spotrebiteľov, pre lepšiu životnú úroveň, a potom prejsť k tým alternatívam a súborom, ktoré sú k dispozícii vo vašom konkrétnom prípade, s ich relatívnymi plusmi a mínusmi. Všetky priemyselné spoločnosti sa musia postaviť čelom k ťažkej voľbe, ako získať elektrinu, ktorú potrebujú. A viac ako 30 krajín sa rozhodlo mať v tomto súbore jadrovú energiu, pričom ďalšie sa pripájajú.

  Základy pre komunikáciu sa začínajú vzdelávaním. Ak deťom v škole nikto nehovoril o elektrine, energii ani jadre, zrejme nebudú veľmi ochotne prijímať informácie v ďalšom živote ako daňoví poplatníci a voliči. Ministerstvo školstva si samozrejme stráži osnovy a individuálni učitelia môžu byť zaujatí, ale pre informované rozhodnutia o zajtrajších energetických voľbách sa práca začína na úrovni stredného všeobecného vzdelávania. A čo je zvlášť zaujímavé, tie druhy materiálov týkajúcich sa jadra, ktoré pôsobia na inteligentných študentov vo veku 16-18 rokov, sú často dobre stráviteľné aj pre nešpecialistov poslancov, lekárov, predstaviteľov a ďalších.

  Dnešná technológia samozrejme ponúka viaceré užitočné náhrady stretnutí tvárou v tvár a ako referenčný zdroj je nevyhnutná dobrá, ľahko prístupná internetová stránka, priateľská k užívateľovi.

  Mo˛no najťa˛šia vec na rozhodnutie je, koľko śsilia vynaložiť v snahe komunikovať s výrečnými jadrovými oponentmi. Nie je možné ich zmeniť, a dokonca môžu vychutnávať príležitosti na diskusiu, lebo tá povyšuje ich postavenie a dáva im dodatočnú platformu. Na druhej strane ich nie je možné ignorovať alebo odmietnuť: ich argumenty môžu udrieť na vnímavú strunu človeka na ulici a radi sa považujú za obrancov prirodzeného dedičstva proti pochybnej modernej spoločnosti. Ak ich odmietnete, môže to posilniť ich vnímanie tajností a ignorancie, ktoré jadrovú komunitu obklopovalo desaťročia. Treba sa toho absolútne zbaviť.

  Na záver mi dovoľte vyzvať vás, aby ste pokračovali a komunikovali s “multiplikátormi” v spoločnosti a tým znásobovali počty vašich vycvičených komunikátorov od samej špičky až po strednú manažérsku úroveň. A želám vám veľa šťastia so všetkými kritickými hmotami alebo s nereťazovými reakciami, s ktorými budete musieť zaobchádzať: taká je demokracia, a také je aj jadro.

  David R. Kyd, riaditeľ divízie MAAE pre informovanie verejnosti

  Nezapomeňte na členské příspěvky

  Ve Zpravodaji 8/2000 jsme uveřejnili pokyny k zaplacení členských příspěvků individuálních členů. Připomínáme proto, že byste měli mít tuto povinnost splněnou co nejdříve, a to ze dvou důvodů. Potřebujeme znát aktuální stav členské základny kvůli upřesnění seznamu členů, za něž zaplatíme do Evropské nukleární společnosti a jimž bude potom posílán New Europe Worldscan. Máme zájem, aby NEW dostávali jen právoplatní členové (individuální i kolektivní) a abychom do Bernu neplatili za ty, kteří již členy nejsou. Také proto jsme vás na konci anketního lístku požádali o potvrzení vašich komunikačních koordinát, aby bylo zaručeno, že vaše pošta se nebude vracet jako nedoručitelná. Kromě toho bude v červnu výroční konference, tentokrát volební. Chtěli bychom proto nejpozději koncem března mít aktualizovanou a věrohodnou členskou evidenci. Připomínáme, že podle našich stanov neplatí členské příspěvky důchodci. Pokud jste tedy vstoupili do seniorského věku, raději nás na to upozorněte, protože je obtížné luštit to z vašich dat narození - koneckonců to dnes není to jediné určující datum.

  Pro jistotu přetiskujeme znovu zprávu o placení členských příspěvků z čísla 8/2000.

   

 • Členské příspěvky individuálních členů
 • Vážené kolegyně a kolegové, jednou ze základních členskou povinností je placení členských příspěvků. Je nutné, abychom i v této oblasti měli určitý řád.

  Na základě usnesení Valné hromady naší společnosti je výše členských příspěvků následující

  1/ Roční členský příspěvek je 100,- Kč.

  2/ Pětiletý členský příspěvek je 500,- Kč.

  3/ Za trvale zaplacený členský příspěvek je považována jednorázová úhrada částky 800,- Kč.

 • 4/ Platba členských příspěvků je uzavřena k roku 1999. U členů, kteří v letošním roce neuhradili svůj příspěvek, je jakákoliv prvá platba považována za členský příspěvek počínaje rokem 2000.

  5/ Vzhledem k tomu, že členské příspěvky individuálních členů jsou používány na úhradu časopisu ENS “Nuclear Europe Worldscan, bude počínaje rokem 2001 vázán konečný termín úhrady členského příspěvku na termín odeslání seznamu členů (“předplatitelů toho časopisu“) do Bernu.

 • 6/ Způsob platby

  A/ Bankovním převodem na účet ČNS

  Bankovní ústav : KB a.s., pobočka Praha-východ

  Název účtu : Česká nukleární společnost

  Číslo účtu : 11039111/0100

  Variabilní symbol: vaše rodné číslo bez lomítka

  Variabilní symbol je nutno uvést, pokud platíte převodem z účtu neznějícím na Vaše jméno.

  B/ Platby v hotovosti prostřednictvím členů výboru ve výjimečných případech.

 • 7/ Od členských příspěvků jsou osvobozeny nevýdělečné osoby (penzisté, studenti, ženy na mateřské dovolené )
 • Termín uzávěrky členských příspěvků na rok 2000 a 2001 je 31.března 2001.

  Pozn. Výše uvedený způsob platby členských příspěvků se až do odvolání netýká pracovníků JE Dukovany.

  Václav Bláha

  Dvě významné akce roku 2001

  Energovýzkum Brno pořádá ve spolupráci s Českým jaderným fórem a českou nukleární společností

  4. mezinárodní sympozium o bezpečnosti a spolehlivosti systémů PWR a VVER

  Sympozium se koná 14. - 17. května v Brně a pokrývá široké spektrum problematiky hardware i software tlakovodních jaderných elektráren. Termín pro předběžnou registraci a přihlášení referátů je už 15. února. O bližší informace můžete požádat na adrese :

  Prof. Oldřich Matal tel 05-412 14 661

  Božetěchova 17 fax 05-412 14 659

  612 00 Brno mail energovyzkum@telecom.cz

  Už téměř za dveřmi je NUSIM 2001. Jak jste již byli informováni, bude se konat ve dnech 21.-23. března v Českých Budějovicích a celá polovina programu bude věnována Temelínu. Referát o situaci a výhledech jaderné energetiky v Evropské unii potvrdil prezident FORATOMU, pan Schmidt-Kuester. Nejpozději do konce ledna dostanete brožuru, kde najdete podrobné informace a pokyny.

   

  Zpravodaj ČNS 1/2001, vydán 17.1.2001

  Sídlo ČNS: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, cns@troja.fjfi.cvut.cz

  Sekretariát ČNS: ČNS- H. Plavcová, Škoda Praha a.s., divize Temelín, 37305 Temelín

  Prezident: R. Vespalec, tel.: 0618 81 4608, vespar1.edu@mail.cez.cz

  Výkonný tajemník: František Mantlík, ÚJV Řež, 250 68 Řež, tel/fax 02- 685 7962, mantlik@nri,cz

  Povolení MK ČR E 11041 ze dne 8.1.2001