ZPRAVODAJ 04/01

V čísle: - Ohlédnutí za konferencí NUSIM 2001

10. výročí NUSIMu

- “Naše náročná cesta k větší unii”

- Výroční konference ČNS

- www.csvts.cz/cns

 

Ohlédnutí za konferencí NUSIM 2001

Konference nukleárních společností jsou vždy významnou profesní i společenskou událostí pro všechny jejich členy. Letošní, 10. mezinárodní konference NUSIM 2001, proběhla ve dnech 21.3. - 23.3.2001 v Českých Budějovicích v prostorech hotelu Gomel. Této konference se zúčastnilo celkem 145 členů z České nukleární společnosti - ČNS, Slovenské nukleární společnosti - SNUS a Německé nukleární společnosti - KTG. Účastníci zastupovali řadu společností a firem, které se svou výrobou nebo vědeckou činností podílejí na rozvoji jaderné energetiky (ČEZ, a.s. - HSP, JE Dukovany, JE Temelín, ÚJV Řež, Škoda Praha, FORATOM, Westinghouse Electric, VÚJE Trnava, SEP - JE Mochovce, Framatome ANP GmbH aj.). V sále byli také čelní představitelé těchto organizací, řada z nich přednesla v průběhu setkání své referáty.

V prvních dvou dnech probíhaly přednášky, které byly rozděleny do tématických sekcí. V úvodní zahajovací sekci přednesli uvítací proslovy prezidenti zúčastněných nukleárních společností Rudolf Vespalec za ČNS, Dieter Krebs za KTG a Jiří Suchomel za SNUS. Přítomné přivítal také generální ředitel JE Temelín František Hezoučký. Po oficiálním zahájení byla na programu sekce věnovaná hodnocení pozice jaderné energetiky nejen v účastnických zemích, ale i v celoevropském měřítku. V  této části informoval představitel firmy Framatome ANP GmbH pan Krebs účastníky konference o situaci na německém energetickém trhu a jejím vlivu na současnost i budoucnost jaderných elektráren. Dále následovaly příspěvky věnované trhu s elektřinou. Roli jaderných zdrojů na energetickém trhu ve svém referátu popsal výkonný ředitel pro finance a správu ČEZ, a.s., pan Vobořil. Šance a tendence rozvoje jaderné energetiky v podmínkách Evropské unie shrnul prezident FORATOMu pan Schmidt-Küster. V odpolední části NUSIMu, tématicky zaměřené na projekt JE Temelín a koncepci bezpečnosti, přednesli své referáty specialisté podílející se na fázi projektování a spouštění JE Temelín a JE Mochovce. První den konference završil slavnostní raut, který skýtal mnoho příležitostí k přátelským i pracovním diskusím. Přátelská atmosféra neformálních rozhovorů byla doprovázena melodiemi jihočeských lidových písní.

Druhý den konference NUSIM 2001 byl zahájen referáty zaměřenými na poznatky získané při spouštění JE Temelín. V této sekci vystoupila se svým příspěvkem také předsedkyně SÚJB Dana Drábová, která velmi pozitivně hodnotila práci expertů podílejících se na spouštění Temelína a v závěru svého proslovu popřála pracovníkům ČEZ, a.s., i dalších spolupracujících organizací úspěšnou spolupráci s komisaři SÚJB. Další dopolední sekce navázala na tradici, která vznikla na konferenci NUSIM 2000 a byla věnována prezentacím prací členů národních sekcí “mladých v jádře” - Young Generation. Převážně se jednalo o zaměstnance elektráren a výzkumných ústavů, ale bylo zde možno zaznamenat i zástupce vysokých škol. Odpoledne bylo vyhrazeno referátům zaměřeným na problematiku komunikace s veřejností. Z referátů bylo jasné, že “komunikaci s veřejností” je možno pojmout mnoha způsoby – pořádat prezentace a přednášky nebo se zúčastnit maximaratonu NucWorkers MaxiMarathon jako tým firmy Framatom ANP GmbH. Jeden z příspěvků zde byl věnován nezcela využívané oblastí komunikace, kterou je možnost prezentací a diskusí s veřejností prostřednictvím Internetu. Zvláštní pozornost vyvolal příspěvek Ch. Schnellera prezentující důležitou roli komunikace provozovatelů jaderných zařízení s nejširší veřejností. V tomto příspěvku byly uvedeny zkušenosti, které němečtí kolegové získali v říjnu roku 2000 při transportu vysoce aktivních materiálů z Normandie do meziskladu v německém Gorlebenu. I následující příspěvek seznámil zúčastněné s výjimečným “projektem”. Za řečnický pult vystoupil zástupce známého občanského sdružení “Jihočeští taťkové” a seznámil účastníky konference s činností tohoto hnutí, jehož cílem nejsou pouze setkání s odpůrci jaderné energetiky, ale také osvětové přednášky na základních i středních školách. Za tuto činnost “taťkové” zaslouženě získávají sympatie dětí i dospělých.

Na závěr druhého dne konference pozval prezident německé nukleární společnosti všechny zúčastněné na NUSIM 2002, který se bude konat v polovině března 2002 v Drážďanech. Jeho hlavním tématem bude údržba a spolehlivost jaderných elektráren. .

Na programu posledního dne konference NUSIM 2001 byla exkurze do JE Temelín. Účastníci měli možnost navštívit informační centrum, plnorozsahový trenažér a strojovnu prvního bloku temelínské elektrárny. Dotazy účastníků se převážně týkaly problematiky spouštění a vibrací na sekundárním potrubí.

Na závěr bych chtěla poznamenat, že na setkání s vysokou účastí členů ČNS, SNUS i KTG vládla přátelská a vstřícná atmosféra. Zcela nejpočetnější byla delegace SNUS, se kterou přijeli i slovenští “senioři v jádře”. Konference také byla příležitostí k setkání členek sekcí WIN ČNUS a SNUS a také k  neformálnímu setkání členů Young Generation. Organizace celé akce byla vynikající a přednesené prezentace byly, jako je již tradicí, na vysoké odborné úrovni. Těšme na tedy NUSIM příští.

Ing. Želmíra Martináková

10. výročí NUSIMu

Karlheinz Orth, KTG

Pane předsedo, dámy, pánové, milí kolegové a přátelé,

NUSIM, Informační setkání nukleárních společností z Čech, Německa a Slovenska, se poprvé konalo v roce 1992 v Plzni. Letos, v roce 2001, jsme zde v Českých Budějovicích, zpět v “zemi původu”, abychom oslavili 10. výročí.

Dámy a pánové, poohlédněte se prosím spolu se mnou deset let zpět do minulosti: jednoho deštivého dne na podzim roku 1991 mi zavolal Dr. Roser, sekretář kanceláře KTG v Bonnu, a požádal mě, abych kontaktoval profesora Kotta ze Západočeské Univerzity v Plzni, kterého napadla myšlenka uspořádat seminář na téma “Výměna informací a znalostí v oblasti jaderné energetiky” v obou sousedních zemích (tehdy ještě Československu a Německu), zaměřený na sovětské reaktory VVER. Abych získal nezbytnou podporu německých podniků a jaderných elektráren, kontaktoval jsem Dr. Brosche z Bayernwerku v Mnichově. V té době byl místopředsedou Německé nukleární společnosti a jako představitel Bayernwerku byl v kontaktu s ČEZem. Přípravné jednání se konalo 21.-22. listopadu 1991 v Plzni. Účastníky byli pánové Kott, Odehnal, Hátle, Dach, Baláž a já, reprezentující Německou nukleární společnost (KTG). Při této příležitosti vytvořil pan Hátle zkratku (“logo”) NUSIM ´92 - spojení české, slovenské a německé nukleární společnosti pro Informační setkání v roce 1992 (Nuclear Societies´Information Meeting).

NUSIM ´92 se konal 14.-16. ledna 1992 v “Paláci kultury” v Plzni a zúčastnilo se ho 42 účastníků z 26 organizací z tehdejšího Československa a 47 účastníků z 20 organizací z Německa a Švýcarska. Program byl samozřejmě rozsáhlý a diverzifikovaný dle potřeby vzájemné výměny zkušeností, informací a znalostí a příspěvky obsahovaly skoro všechna důležitá témata týkající se jaderné energetiky v těchto třech zemích, vše spíše do šířky než do hloubky. Přesto však už program prvního setkání odrážel strukturu všech následujících setkání:

Místem první exkurze byla Jaderná elektrárna Temelín - tehdy ve výstavbě, letos navštívíme JE Temelín již v provozu.

Na setkání v Plzni pozvala KTG účastníky na NUSIM ´93, který se konal 20.-22. ledna 1993 v Informačním centru Jaderné elektrárny Isar v Bavorsku. Zúčastnili se ho kolegové z České republiky, Slovenska, Německa, Francie, Švédska a Švýcarska. Programový výbor rozhodl soustředit se na témata “Provozní zkušenosti JE”, “Palivový cyklus” a “Nakládání s použitým palivem”.

Slovenská nukleární společnost (SNUS) hostila NUSIM ´94 ve Společenském centru v Piešťanech. Zúčastnilo se ho 130 účastníků, mezi nimi 12 z Francie a 34 z Německa. Se zvláštním důrazem na VVER byly hlavními tématy “Zkušenosti s uvedením do provozu a provoz”, “Hodnocení bezpečnosti” a “Speciální aspekty v JE Mochovce”.

Po tomto prvním “kole” všemi třemi zeměmi se NUSIM ´95 vrátil zpět do “země původu”. NUSIM ´95 hostila Praha v Domě techniky Českého svazu vědeckotechnických společností. Hlavními tématy byly “Bezpečnostní systémy”, “Technologie kontejnmentu” a “SKŘ”.

V roce 1996 se NUSIM konal v Obrigheimu v Návštěvnickém centru elektrárny, která je nejstarší jadernou elektrárnou v Německu a je v provozu od roku 1969. Účastníci z ČNS, SNUS, Německa a Francie navštívili setkání s hlavními tématy “Specifické aspekty palivového cyklu elektráren a skladování radioaktivního odpadu” a “Příklady pro zachycení a udržení kroku s novými požadavky”.

S ohledem na rekonstrukční práce na JE Mochovce přerušil NUSIM ´97 tradici setkání v předjaří a konal se 19.-21. listopadu 1997 v Levicích, v blízkosti JE Mochovce. Hlavním a jediným tématem bylo “Dokončení JE Mochovce s ohledem na implementaci bezpečnostních opatření”. Zvláštní důraz byl kladen na technická řešení bezpečnostních zlepšení označených v doporučení MAAE stupni 1, 2 a 3. Takřka 200 expertů ze Slovenska, České republiky, Francie, Ruska a Německa navštívilo toto setkání a demonstrovalo působivý příklad mezinárodní spolupráce. Šesté setkání v Levicích uzavřelo druhé kolo setkání organizovaných každý rok na základě rotačního systému. NUSIM překonal své “dětské nemoci” a posunul se ke svému  obvyklému průběhu.

V následujícím roce 1998 odstartovalo třetí kolo, znovu na pozvání ČNS. NUSIM ´98 se konal 18.-20. března 1998 v Třebíči, v blízkosti JE Dukovany, a byl věnován tématům “Zvyšování výkonu JE” a “Výcvik personálu” s návštěvou JE Dukovany.

NUSIM ´99 se konal v Erlangenu s důrazem na “Evropský tlakovodní reaktor EPR” a “Lidský faktor v provozu elektrárny: Rozdělení pracovního zatížení mezi operátorem a SKŘ” s exkurzí v JE Grafenrheinfeld.

Devátý NUSIM, který se konal 15.-17. března 2000 v Časté Papierničke blízko Trnavy, byl posledním setkáním ve 20. století a zúčastnilo se ho skoro 200 expertů, mezi nimiž byli 2 vysocí představitelé ENS. Hlavními tématy byly “Dokončení, zvýšení bezpečnosti a provozní zkušenosti JE Mochovce”, “Zvýšení bezpečnosti Bohunické V1 a provozní zkušenosti”, “Nakládání s použitým palivem” a prezentace “Mladé generace”. Exkurze nás zavedla do zařízení na zpracování radioaktivních odpadů JE Bohunice.

Dnes jsme zpět v “zemi původu”, abychom oslavili 10. výročí NUSIMu a odstartovali “čtvrté kolo” na začátku nového století, a to vše při pozoruhodné příležitosti: dokončení a spuštění JE Temelín, kterému přejeme mnoho štěstí a vše nejlepší pro další provoz!

Dámy a pánové, drazí kolegové a přátelé, mírové využití jaderné energie je mezinárodní otázkou. Po pádu železné opony v letech 1989/90 je přátelství a spolupráce na tomto poli možná i mezi zeměmi a organizacemi, které byly tuto železnou oponou odděleny. NUSIM je výborným příkladem úspěšné přeshraniční spolupráce završující společenství mezi západními zařízeními a jadernými elektrárnami ve východní Evropě.

Přínosem našich informačních setkání není pouze vědecká a technická přesnost informací, nejenom objektivní výměna zkušeností a znalostí, nejenom otevřená přímá a volná diskuze v otevřené a přátelské atmosféře, ale důležitější a neocenitelné jsou osobní kontakty: setkáváme se se starými přáteli a získáme nové. Znovu a znovu se sbližujeme a seznamujeme s rozličnými metodami a způsoby, jak řešit společné problémy. Všechno tohle si budeme uchovávat ve svých vzpomínkách a musíme poděkovat všem, kdo tak moc přispěli k výsledku: podnikům, organizacím a společnostem, výkonným a vědeckým sekretariátům, programovému výboru a managerům konferencí a v neposlední řadě všem účastníkům a přednášejícím na našich setkáních.

Existuje ale ještě jedna součást našich setkání, velice vítaný charakteristický rys k zapamatování: společenské události a oficiální večeře. Ten, kdo odpovědně pracuje, má také právo na odpočinek a oslavu. Je to pouhá náhoda, nebo kalkulovaný záměr, odstartovat naše setkání v Plzni a oslavovat 10. výročí v Českých Budějovicích, když obě tato města jsou ve světě známá svým výborným pivem? Budeme si také pamatovat příjemné okamžiky s dobrým jídlem a pitím a příjemné chvíle s hudbou , folkovými písničkami a tancem.

Na závěr, jako jeden ze šesti “zakládajících otců” NUSIMu a s výjimečnou a význačnou poctou mít tu čest obrátit se k tomuto významnému posluchačstvu, přeji do budoucnosti našemu NUSIMu úspěšné pokračování a přeji vám všem vše nejlepší pro vaši další práci pro bezpečné, spolehlivé a ekonomické využívání jaderné energie!

“Naše náročná cesta k větší unii”

Dr. Wolf-J. Schmidt-Kü ster

Generální sekretář Evropského jaderného fóra

Dámy a pánové, přátelé a kolegové,

jsem dojat, že zde dnes mohu hovořit na téma, které poroste na významu v příštích několika letech. Může být shrnuto do jednoho slova - jednota.

Téma mojí prezentace je “Naše náročná cesta k větší unii”. Druh větší jednoty, o které hovořím, má dvě hlediska. Samozřejmě se týká větší a širší jednoty, která nastane s rozšířením Evropské Unie. Ale také se to týká nutnosti větší jednoty v samotném evropském jaderném průmyslu.

Už máme některé zářné příklady pro spolupráci východ-západ na poli jaderné energetiky. Kromě projektů modernizace elektráren ve střední a východní Evropě, na kterých se podílely západoevropské společnosti, jsem si okamžitě vzpomněl na elektrárny jako jsou Temelín a Mochovce.

Je docela možné, že nové obchodní aliance mezi společnostmi v členských státech EU a v kandidátských zemích se mohou stát předmětem zkoumání ze strany Evropské Komise - dokonce předtím, než bude ukončen proces přidružení. Kvůli nešťastnému tlaku ze strany Rakouska jsme již viděli, jak jsou oči z Bruselu otočeny směrem k Temelínu, spíše pro politické než ekonomické důvody. Zdá se také docela pravděpodobné, že Komise bude pečlivě pozorovat jakákoliv obchodní spojení východ-západ, která se mohou vyskytnout mezi řadou kandidátských zemí, protože růst EC je nyní pouze otázkou času.

Jak jsme se přiblížili k dosažení rozšířeného Evropského společenství, uvidíme, že Komise a Evropský parlament budou mít rostoucí zájem na vývoji, který překračuje hranice mezi stávajícími a kandidátskými státy. Tento rostoucí zájem bude pokrývat každé hledisko ekonomické aktivity včetně jaderného sektoru.

Kromě těchto obchodních a politických otázek zde může být obnoveno volání po ustanovení standardů pro jadernou energetiku pro celou EU. Doposud zůstalo toto volání nepovšimnuto, ale zastánci těchto standardů budou bezpochyby doufat, že rozšíření EU podpoří jejich argumenty.

Toto všechno ukazuje, že do určité míry vstupujeme na neznámé území. Z toho důvodu je pro společnosti zabývající se jadernou energetikou v kandidátských zemích podstatné zlepšit svou vnímavost k politickým vzkazům vycházející obecně z Evropského parlamentu a zvláště z  Komise.

K tomu, aby jaderná energie získala politické uznání, musí průmysl udržovat dialog s klíčovými postavami politického světa a vynutit si pojistku transparentnosti v komunikaci s veřejností. Abychom mohli efektivně komunikovat s politickými osobnostmi a veřejností, musejí být zprávy z průmyslu na různé otázky relevantní. Aby byly zprávy relevantní, musejí být odsouhlaseny a podporovány průmyslem a jaderným společenstvím jako celkem. V tomto ohledu musejí hrát všechny jaderné asociace v Evropě rozhodující roli v ujištění, že průmysl hovoří jedním jazykem a “zpívá ze stejných not”.

Zatímco nikdy nemůžeme být s ničím spokojeni, bylo povzbuzující vidět, že “Zelený dokument o bezpečnosti dodávky energie” vytvořený Komisí a vydaný v loňském listopadu, identifikoval výhody jaderné energie, pokud jde o dodávku energie a snížení emisí plynů skleníkového efektu. Toto nás postavilo do dobré pozice pro diskuzi nad “Zeleným dokumentem”, která bude vedena od nynějška do listopadu.

Takováto diskuze na celoevropské úrovni nebyla vedena přes 20 let. Mimoto iniciativa komisařky de Palacio přišla v době, kdy je Evropa blízko k plně integrovanému energetickému trhu. Cílem je, že Evropa dosáhne bezpečnějšího zajištění dodávky energie při splnění enviromentálních cílů. Předpoklad tohoto “Zeleného dokumentu” je, že Evropa potřebuje vyrovnaný energetický mix, který obsahuje jadernou energii.

Podle “Zeleného dokumentu” Evropa čelí následujícím těžkostem:

Evropa se musí smířit s hlavními cíli ekonomického růstu, zajištěním dodávky energie a ochranou životního prostředí, která bere v úvahu “Dohodu z Kjóta” o změně klimatu, rozšíření Evropské Unie a geopolitické ohledy.

Tak, jak se ekonomická aktivita zvyšuje, jak naše technologie vyžaduje více energie, je rozhodující, že Evropská síť a výrobní zařízení budou dostatečně na úrovni, aby podporovaly tento růst požadavku na elektřinu.

Ačkoliv je “Zelený dokument” v podstatě k jádru pozitivní, nesouhlasil bych obecně s některými pohledy vyjádřenými v tomto diskuzním dokumentu, jehož části mají sklon prezentovat jádro jako nejmenší společný jmenovatel na celé energetické scéně. Dokument například obsahuje prohlášení, že obnovený růst v jaderné energetice “se zdá nepravděpodobný”. Myslím si, že určitý růst je možný a nemůže být vyloučen. Ale abych byl pozitivnější, autoři diskuzního dokumentu jsou chváleni za prohlášení, že EU si musí podržet svou vedoucí pozici na poli jaderné technologie, aby udržela nutné odborné znalosti a vyvinula účinnější reaktory.

“Zelený dokument” katalogizuje vládní kroky odklonu od jádra v různých zemích jako odezvu na havárii v elektrárnách Three Mile Island a Černobyl. Tyto politické kroky jsou někdy popsány tak, jako by respektovaly velmi rozšířené veřejné zájmy o jadernou bezpečnost. Ve skutečnosti, jak všichni víme, se spotřebitelé obecně velice málo zajímají, jak je jejich elektřina vyrobena. V podstatě je elektřina brána jako samozřejmost. Je to něco, čeho si všimneme, až když začne být nedostupná. Přijímání jádra možná utržilo ránu okamžitě po neštěstích v elektrárnách Three Mile Island a Černobyl, ale ty nyní mohou být považovány za izolované odchylky, na nichž se jaderný průmysl velmi mnoho naučil.

Znamenají tedy výhody jaderného “čistého vzduchu” to, že se tento zdroj energie může těšit na renezanci v důsledku obav z energetické krize a změny klimatu? Globální oteplování začalo být tak horkou otázkou, že se někteří novináři ptali, zdali tyto obavy poskytnou jádru další “velký průlom”, abych použil vyjádření ze zábavního světa. Kromě toho několik nezávislých expertů veřejně obhajovalo využití jaderné energie k  omezení emisí CO2. Mezi ně patří jeden ze světových špičkových ekonomů, Lester C. Thurow a James Lovelock, Britský vědec, považovaný za jednoho z otců Zeleného hnutí. Jedním z jeho poselství je, že jestliže musíme vlastnit automobily, tak by měly být poháněny elektrickou energií vyráběnou jadernými elektrárnami.

Navzdory tomuto druhu podpory zřejmě v blízké budoucnosti neuvidíme takový “velký průlom” jaderného průmyslu na trh, jako tomu bylo v 60. a 70. letech. Co možná uvidíme v Evropě během příštích 20 let, je omezený počet nově postavených bloků ve vybraných zemích nebo oblastech, kde existuje zřejmá nutnost nových kapacit.

Myslím si, že to, co nyní zažíváme, je objevení rostoucího smyslu pro realizmus, pocit, že se opravdu musíme vrátit k základům, a myslíme znovu na to, jak pokryjeme naše potřeby elektřiny. Regulace elektrické výroby národními a regionálními vládami nemůže být udržována navždy, ale dodávala stabilitu a předpovídatelnost. To jsou dvě věci, které mohou být nedostatkem v budoucnosti a jaderná energie může být cestou k jejich obnovení.

Když se podíváme a analyzujeme současnou krizi v Kalifornii, je důležité, že Evropa nemůže být postavena před podobný problém.

Podle Edisonova Elektrického Institutu hrají v Kalifornii roli tři hlavní faktory:

Ačkoliv Evropa nečelí takovému tempu růstu spotřeby jako Spojené státy, je jasné, že “internetová ekonomika” bude klást velké nároky na elektrickou infrastrukturu.

Když se podíváme na chaos, který v této době vznikl v Kalifornii, rád bych věděl, jaká mohla být situace, kdyby měl stát celý řetězec jaderných elektráren, na který by se mohl spolehnout. Kdyby měla Kalifornice k dispozici více jaderných elektráren, byla by méně zranitelná při zvýšení cen plynu a problémech s dodávkou plynu a předešlo by se nutnosti dovozu elektřiny z okolních států.

Abychom viděli současný pokus k dosažení návratu stability a předvídatelnosti, musíme se podívat blížeji domů, ve skutečnosti do Finska. Finská elektrárenská společnost TVO žádala v listopadu minulého roku o vládní rozhodnutí v podstatě ve prospěch postavení dalšího, ve Finsku pátého, jaderného bloku. TVO jasně vysvětlila logiku věci pro svou volbou jádra a myslím si, že předložené důvody ukázaly na typický scénář, který by mohl být napodobitelný v ostatních částech Evropy v nadcházejících letech. Je to pouze v takovém scénáři, že jádro začíná být samozřejmou volbou pro nové investice.

TVO čelí následujícím problémům:

Tyto faktory ukazují na jádro jako na novou investiční šanci. Ale jaké jsou nezbytné podmínky, které by poskytly skutečnou možnost stavby nových jaderných elektráren?

Změna k dlouhodobému myšlení by mohla být jednou z nich. To se týká touhy po stabilitě, kterou společnosti a vlády mohou v budoucnosti vytvořit.

Další podmínkou, která by podpořila investice do nové jaderné kapacity, je neschopnost nebo neochota importu elektrické energie. Importy a exporty jsou hlavní částí volného obchodu, ale určitý stupeň soběstačnosti je také potřebný jak na úrovni energetických společností, tak i na národní úrovni. Stojí za to si zde zapamatovat, že energetická nezávislost v zajištění dodávky energie je ústředním tématem “Zelené knihy” Evropské Komise.

Politický závazek je další předběžná podmínka pro nově postavené jaderné zařízení. To zahrnuje, aby se vláda zavázala k:

Racionalizované plánování a procesy licencování elektrárny budou muset být pro energetické společnosti také brány v úvahu při znovuodstartování cesty k jádru. Společnosti si budou potřebovat být jisté konečným politickým rozhodnutím v pro ně přiměřeném časovém rámci, aby mohly zvážit volbu jaderné energie.

Tato roční diskuze, založená na “Zelené knize”, bude všem připomínat, že jaderná energie tvoří cenný příspěvek ke zlepšení bezpečnosti dodávky energie a rozšíření energetické nezávislosti.

Další klíčové otázky, které by měly být vyzdviženy v nadcházející diskuzi, budou otázky radioaktivního odpadu. Máme technologii a finanční prostředky pro výstavbu hlubinných skladů pro vysokoaktivní odpady a všechno, co je nyní potřeba, je politická vůle k postavení těchto zařízení. Politici to musejí brát v úvahu. Jak bylo již dříve uvedeno, Evropská Komise má v úmyslu vydat “Sdělení” o tomto citlivém bodu a průmysl bude jistě vstřícný a zajistí Komisi všechny možné vstupy. Jako první krok vytvořil FORATOM, v těsné spolupráci se svým průmyslovým zázemím, poziční dokument odpovídající na otázky uvedené v úvodu diskuzního dokumentu.

Ačkoliv “Zelená kniha” široce akceptuje jadernou energii jako součást řešení, protijaderné skupiny budou velice silně prosazovat scénář, který bude bez jaderné energie. Oponenti argumentují, že obyvatelé EU chtějí konec jaderné energie a že “Zelená kniha” směřuje k tomu, aby zabránila rozvoji JE, poněvadž ta jde proti tomuto trendu. Je nezbytné, že my, v průmyslu, se podílíme na této veřejné diskuzi a vyčleňujeme prostředky k podpoře této diskuze, a to nikoliv pouze s národními vládami, ale také na místní úrovni. Národní vlády mají rozhodující roli v poskytování zpětné vazby Evropské Komisi. Toto se uskutečňuje ve formálním kontextu skrze Evropskou radu.

Evropská komise požádala o demokratickou diskuzi a vyžádala si odpověď mnoha organizací, skupin veřejného zájmu, nevládních organizací, průmyslu, enviromentálních skupin atd. Evropská komise není, jak je to v takových situacích typické, blízko široké veřejnosti, takže pokud chce podpořit demokratickou diskuzi, má omezené prostředky, jak to udělat.

FORATOM tvoří svoje názory, poskytované Komisi, na aktuálním základě. Vy se můžete také zúčastnit, pokud odpovíte na řadu otázek umístěných na webových stránkách Komise. Jako člen jaderného společenství máme kromě tohoto počátečního “digitálního kroku” také povinnost zabývat se v této diskuzi předáváním průmyslových poselství skupinám se specifickými zájmy, informovat je o otázkách a o tom, co je v sázce. Někde podél této linie máme všichni zájem zajistit průmyslový úspěch.

Nehledě na diskuzi o “Zelené knize” sleduje FORATOM další důležitý proces, kterým je vytvoření 6. rámcového programu Euroatomu (FP6) výzkumu a vývoje pro období let 2002-2006.

Na konci minulého roku jsme vydali poziční dokument k FP6, který tvoří následující klíčové body:

Kromě toho volá poziční dokument po navrhovaných Střediscích vynikajících technologií, které by napomáhaly účinnému převádění výsledků základního výzkumu do využitelných produktů majících tržní potenciál.

V závěru poukazuje poziční dokument průmyslu na potřebu významného zvýšení rozpočtu na jaderný výzkum a vývoj, mají-li být dosaženy doporučované výsledky.

Rozšířené a lépe zaměřené výzkumné práce budou důležitou součástí znovuoživení jádra v Evropě. Aby mohl evropský průmysl využít plánovaného obnovení nových zdrojů, musí být v dobrém stavu - ne pouze fyzickém, ale také politickém. Hlavními úkoly budou účinnější komunikace mezi těmi, kdo rozhodují, a veřejností. Tyto úkoly jsou sledovány FORATOMem na různých frontách s hlavním důrazem na diskuzi o “Zeleném dokumentu” a příspěvku jádra k udržitelnému rozvoji přes jednání o změně klimatu.

Musí být pamatováno na to, že nové jaderné elektrárny budou postaveny tehdy, pokud budou nezbytné z ekonomického hlediska a budou dostatečně podporovány politicky. Abychom dosáhli této politické podpory, musí být tato sdělení jasná a musí představovat názor celého průmyslu. Evropský jaderný průmysl zažije pozitivní vývoj s růstem EU. Čím si musíme být současně jisti, je to, že se v rámci větší jednoty stane také Evropské jaderné společenství větší a lepší.

Výroční konference ČNS

V souladu se Stanovami ČNS i praxí - alespoň jednou za rok nabídnout všem členům setkání- se výbor rozhodl uspořádat 14. června výroční konferenci. Tentokrát se bude konat v sídle ČSVTS na Novotného lávce 5, což je blok Karlových lázní u Karlova mostu. Ta letošní ovšem nebude tak slavnostní jako loni, kdy jsme k tomu měli důvod v desetiletém jubileu ČNS. Nicméně jsme se přiklonili k praxi posledních let, takže ráno v 9 hodin začne seminář na téma informačních aktivit a práce s veřejností a odpoledne ve 14 hodin vlastní pracovní konference.

S programem i organizací budete podrobně seznámeni v květnu, ale už teď vás chci vyzvat, abyste si tento termín zafixovali do svých kalendářů. Protože letošní konference bude mít mimo jiné jeden důležitý úkol - bude volební. Končí volební období současného výboru a revizní komise a bude nutno zvolit nové řídicí orgány Společnosti. Dva členové výboru odešli během posledního roku a na jejich místa jsme kooptovali nové. Další z “délesloužících” už nehodlají znovu kandidovat, a proto přichází okamžik “střídání stráží”. Výbor má samozřejmě představu, koho do příštího funkčního období navrhnout, neznamená to ale, že tento návrh nelze doplnit nebo změnit. Trochu jsme očekávali, že nám poradíte v anketě, kterou jsme rozpoutali koncem loňského roku. K jejím výsledkům se vracíme samostatným materiálem, na tomto místě můžeme konstatovat, že sice polovina respondentů “si dovede sama sebe představit v nějaké řídicí nebo koordinační funkci”, ale v rámci návrhů na členy výboru prakticky žádná nová jména nepadla. Přesto bude nutné téměř z  poloviny stávající výbor zrekonstruovat.

Takže se těšíme na setkání na semináři i výroční konferenci 14. června a zhruba za měsíc vás budeme informovat o obou akcích podrobněji.

Rudolf Vespalec

www.csvts.cz/cns

Věřím, že většina z Vás zná adresu webových stránek České nukleární společnosti, ale jejich využívání stále neodpovídá našim představám. Cílem tohoto článku je proto seznámit čtenáře se strukturou stránek a s možnostmi, které nám přinášejí. Stránky jsou rozděleny na několik částí (viz. obrázek): co je ČNS, kde jsou uvedeny základní informace (z historie, předmět činnosti společnosti a pokyny pro nové členy), následují stanovy ČNS, kontakty, kde najdete adresy, telefony a faxy na sekretariát, prezidenta a viceprezidenta ČNS. V části akce bychom chtěli postupně zveřejňovat informace o připravovaných seminářích. Nejobsáhlejší a nejaktuálnější částí je v současnosti stránka zpravodaj, kde najdete Zpravodaje ČNS od roku 1998 do současnosti. Stránka news obsahuje aktuální zprávy informace. Dále zde najdete odkazy na stránky sekcí mladých a žen a na stránky ENS a SNUS. Myslím si, že webové stránky mohou zlepšit komunikaci uvnitř společnosti, ale při dnešním rozšíření internetu je to i efektivní nástroj pro šíření informací pro veřejnost.

Obracím se na Vás s výzvou, i když je to vlastně nabídka, k většímu využívání možností, které nám webové stránky nabízejí. Pokud máte aktuální informace, které stojí za zveřejnění, chcete informovat o připravovaném semináři nebo máte nápady, co ještě na stránkách chybí, neváhejte a obraťte se na adresu mahlko@volny.cz nebo burked1.edu@mail.cez.cz. Závěrem bych chtěl poděkovat panu Petru Kovářovi, který je v současnosti hlavním tvůrcem a správcem zmiňovaných stránek.

Daneš Burket

 

Zpravodaj ČNS 4/2001, vydán 18.4.2001

Sídlo ČNS: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, cns@troja.fjfi.cvut.cz

Sekretariát ČNS: ČNS- H. Plavcová, Škoda Praha a.s., divize Temelín, 37305 Temelín

Prezident: R. Vespalec, tel.: 0618 81 4608, vespar1.edu@mail.cez.cz

Výkonný tajemník: František Mantlík, ÚJV Řež, 250 68 Řež, tel/fax 02- 685 7962, mantlik@nri,cz

Povolení MK ČR E 11041 ze dne 8.1.2001