ZPRAVODAJ 07/01

V čísle: - Slovo úvodem

- USA po teroristickém útoku

- Převedení sekretariátu do Řeže

- Smlouva o spolupráci s Japonskem

- NUSIM 2002

- Setkání WIN (Women in Nuclear) v Praze

- Zprávy ze sítě NucNet

 

Slovo úvodem

Vážení kolegové a kolegyně,

hlavní částí tohoto čísla Zpravodaje měla být zkrácená verze stanoviska k JE Temelín, které na žádost rakouských vládních organizací zpracovala skupina expertů z  vídeňského Atomového institutu pod vedením profesora Raucha. Po diskusi s Českým jaderným fórem jsme se dohodli, že bude publikován plný rozsah, takže jsme od svého záměru upustili. Toto číslo zůstává tedy bez obvyklého ústředního tématu, ale jelikož se sešlo více důležitých informací, které vám musíme předat, rozhodli jsme se k tomuto kroku. Chtěli bychom totiž mimo jiné udělat definitivně pořádek v členské evidenci, k čemuž máme nejméně dva silné důvody :

  1. Jako obvykle musíme začátkem roku předat sekretariátu ENS seznamy členů, za něž zaplatíme do Bernu členský poplatek. Samozřejmě máme zájem na tom, aby tento seznam byl správný a aby v něm nechyběl nikdo, kdo skutečně chce být členem a kdo plní svoje členské povinnosti. Na druhé straně ovšem musíme respektovat i to, že někdo členem být nechce, takže nezaplatil členské příspěvky nebo se přestěhoval a změnu adresy úmyslně neohlásil. V obálce se Zpravodajem proto někteří najdou dopis, který je upozorňuje, že s jejich členstvím jsou nějaké problémy.
  2. Po takřka nekonečné době plné problémů s databází i kvalitou popisů se blíží okamžik, kdy dostaneme z tiskárny dlouho avizovanou publikaci KDO JE KDO V JADERNÉ ENERGETICE. Výbor rozhodnul, že zdarma ji obdrží všichni individuální členové a po určitém počtu exemplářů také kolektivní členové. Je pochopitelné, že ji nebudeme posílat těm, kteří už nejsou členy ČNS. Ti si knihu budou moci koupit, její cena bude někde kolem 400,- Kč, možná trochu víc.

Takže s konečnou platností uzavřeme členské seznamy k 31. 10. 2001, déle už opravdu čekat nemůžeme. Podotýkám jenom, že důchodci a čestní členové příspěvky neplatí, musíme ovšem dostat informaci, že jste přestoupili do této kategorie.

USA po teroristickém útoku

13. září 2001 jsem odeslal jménem ČNS mail Americké nukleární společnosti s vyjádřením naší účasti s obětmi a následky této hrůzné události. Potěšilo nás, že život v USA ani činnosti ANS se nezastavily, protože již 14. 9. 2001 jsem obdržel z hlavní kanceláře ANS tuto odpověď:

Vážený prezidente České nukleární společnosti, jménem Americké nukleární společnosti vám děkuji za vyjádření účasti. Vážíme si vašeho výrazu sympatií, který je nám posilou.

S pozdravem Mike Diekman, hlavní kancelář ANS

P.S. Pro vaši informaci uvádím, že pracovníci ústředí ANS se vrátili do úřadu ve středu, aby pokračovali ve službách pro své zákazníky. Těšíme se na rozšíření budoucí spolupráce s Českou nukleární společností.

Převedení sekretariátu do Řeže

O přestěhování sekretariátu ČNS jsme vás již informovali. Teď tedy už jenom několik doplnění a upřesnění. Na základě smlouvy s ÚJV začne od 1. 10. 2001 úřadovat Ing. Mantlík v Řeži. Sídlo společnosti zůstává v Praze, pouze pro osvěžení paměti připomínáme adresy :

Obchodní název : Česká nukleární společnost

Sídlo : V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8

Statutární zástupce : Rudolf Vespalec, prezident společnosti

IČO : 00549291

DIČ : 008-00549291

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Praha - východ

Číslo účtu . 11039111/0100

Sídlo sekretariátu : Ing František Mantlík, CSc

Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s.

250 68 Řež

e-mail : mantlik@ujv.cz

telefon : 02-2094 0962, 02-6617 2342

fax : 02- 2094 0962

Ing Mantlík je k zastižení pravidelně v pondělí dopoledne. Poštovní zásilky adresované do sídla Společnosti jsou automaticky přesměrovány do sekretariátu, takže můžete posílat korespondenci na kteroukoliv z adres.

Smlouva o spolupráci s Japonskem

6.září 2001 navštívil JE Dukovany profesor Kenji Sumita, president Atomic Energy Society of Japan. Kromě výměny informací o stavu a perspektivách jaderné energetiky v ČR o Japonsku a ve světě vůbec, jsme mluvili i o možnosti bližší spolupráce ČNS a AESJ. Při této příležitosti nabídl prof. Sumita uzavřít oficiální smlouvu o spolupráci a jako možnost předložil smlouvu, kterou podepsali nedávno s Maďarskou nukleární společností. Přivítal jsem tuto iniciativu a 14. září 2001 jsem odeslal návrh smlouvy do Japonska. Je velmi podobná smlouvě, kterou máme s Bulharskem a Ukrajinou. Zahrnuje výměnu informací i výhodu prominutí vložného pro 2 účastníky konferencí pořádaných druhou stranou. AESJ příjem návrhu potvrdilo a přislíbilo projednat ji na nejbližší schůzi výboru, to je ještě v září.

Ještě několik základních informací o AESJ: má kolem 7000 individuálních a 500 kolektivních členů. Podobně jako americká NS pořádá 2x ročně konference s odborným programem. Letos uspořádala první společnou konferenci s Korejskou republikou a chtěli by tyto akce dělat pravidelně každý rok. V této souvislosti se velice zajímal o naše zkušenosti s NUSIMem. Pokud se týče výhledu jaderné energetiky, počítají s výstavbou nejméně 13 (v maximální variantě až 20) bloků. Je mezi nimi jeden FBR (Monju), měl by to být japonský Superfénix. Stavba je dokončena a uvedení do provozu je plánováno na  rok 2002. Zatím má problémy se sodíkovými čerpadly.

Předpokládáme, že na základě smlouvy o spolupráci AESJ a ČNS vám v budoucnu budeme moci přinášet soustavné informace o Japonské NS a jaderné energetice v Japonsku.

NUSIM 2002

V souladu s principem rotace pořadatelů jsou organizátory příští konference kolegové z německé KTG. Termín a místo konání jsou fixovány :

Drážďany, 13. - 15. březen 2002. Předpokládá se příjezd účastníků v úterý 12. 3. 2001 a jako obvykle bude v pátek 15. 3. 2001 technická exkurse. Pořadatelé už rezervovali místa pro ubytování 105 až 210 účastníků ve třech cenových kategoriích, od 36/52 Euro do 63/82 Euro. Pokud bude vložné, určitě bude velmi přijatelné. Kromě obvyklých sekcí (stav energetiky v členských zemích, prezentace mladých) budou hlavními tématy :

  1. Údržba a spolehlivost jaderných zařízení
  2. Hospodaření s odpady v jaderných zařízeních.

Můžete tedy už přemýšlet o referátech, které tam přednesete, a o své účasti v Drážďanech. Koordinátorem české účasti bude Ing. Karel Dach, CSc. Teris, Štětkova 18, 140 68 Praha 4, mail - dach@teris.cz.

KTG připravuje CALL FOR PAPERS, který budeme distribuovat v říjnu.

Rudolf Vespalec

Setkání WIN (Women in Nuclear) v Praze

17. září 2001 se v Praze sešla sekce WIN ČNS na svoji druhou valnou hromadu. Valná hromada odsouhlasila Program WIN ČR obsahující hlavní cíle a základní principy sekce, podmínky pro členství v sekci a jejich správních orgánech. Předsedkyně přednesla zprávu o činnosti sekce za období říjen 2000-září 2001. Široká diskuse byla věnována plánům do budoucna. Na další období zůstává v činnosti Rada v následujícím složení: Larisa Dubská (předsedkyně), Ivana Jeřábková, Ivana Davidová, Dana Lauerová, Anita Daříčková.

V odpoledních hodinách proběhla exkurze do Centra pozitronové emisní tomografie (PET) Nemocnice Na Homolce. PET je unikátní neinvazní diagnostická metoda, umožňující zobrazit a zhodnotit metabolickou aktivitu buněk lidského organizmu. Přínos pozitronové emisní tomografie je nejzřetelnější v oblastech, které představují největší hrozbu lidskému zdraví a životům, neboť se vyznačují nejvyšší nemocností, invaliditou a úmrtností - tedy v oblasti nemocí kardiovaskulárních, onkologických a neurologických.

Larisa Dubská

T H E W O R L D ´S N U C L E A R N E W S A G E N C Y

Zprávy ze dne: 12. 9. 2001

British Energy vybízí VB ‘rozhodnout už nyní’ o výzvě k novým jaderným elektrárnám

British Energy navrhla pro příštích 25 let ve Velké Británii spuštění ‘asi 10’ jaderných bloků - a uvádí, že vylepšené projekty reaktoru AP 1000 a Candu NG ‘by mohly být vyvinuty včas’, aby mohl být tento projekt uskutečněn.

Tento návrh* je součástí reakce BE na posudek britské energetiky a navazuje na podobnou reakci BNFL z minulého týdne (viz News č. 276, 6. září). Výkonný předseda BE Robin Jeffrey řekl, že “nákladově efektivní, vyvážený je ten přístup, který je ekologický a ochrání prioritní dodávky ze rozumné a stabilní ceny”. BE uvedla, že “zásadně podporuje politiku náhrady jádra jádrem”, s argumenty, které je možno rozdělit do pěti klíčových sekcí předloženého dokumentu:

‘Potřeba činů’

“Jaderná výroba je jedinou výrobou velkého rozsahu, která nevypouští skleníkové plyny.” Uvádí se, že jádro, u nějž je možno se spolehnout na “bezpečnost a rozmanitost”, je v reakci na “skutečné a naléhavé” nebezpečí globálního oteplování klíčem k dosažení vyváženého energetického mixu.

‘Najít správnou rovnováhu’

Cílem energetické politiky VB je do roku 2025 mix 15% uhelných, 40% plynových, 20% obnovitelných a 25% jaderných zdrojů. Jaderní “dodavatelé uspokojují potřeby základního zatížení a chrání proti nestálosti cen elektřiny” a “rozhodnutí je potřeba učinit nyní”, a to z důvodů dlouhého času hodnocení výroby energie.

‘Nahrazení jádra jádrem’

Do roku 2023 “budou všechny současné britské jaderné elektrárny uzavřeny”, kromě Sizewell B společnosti BE. K náhradě je potřeba uvést mezi roky 2010 a 2025 do provozu asi 10 bloků. Nejméně dva projekty, které budou do té doby vyvinuty, budou AP 1000 firmy Westinghouse a Candu NG kanadské Atomic Energy. Ve srovnání s existujícími elektrárnami by bylo možno je “postavit levněji a rychleji”.Vývojový a licenční program by mohl trvat pět let a “je tedy potřeba začít brzy” (pobočka BE Bruce Power má povolen provoz bloků Candu v kanadských elektrárnách Bruce (viz BN č. 43, 14. května)).

Úroveň současných cen New Electricity Trading Arrangement (NETA) je 18 až 20 liber za megawatthodinu. “Prodejní cena elektřiny, požadovaná pro učinění těchto nových projektů životaschopných, je odhadována na 25-30 britských liber za MWh a je potřeba nalézt prostředky na zacelení této ‘ekonomické díry’”.

‘Umožnění nových staveb’

Pro přiznání ekologických a jiných výhod jádru by bylo potřeba delší doby. Jaderný projekt nebude možno financovat, dokud budou do popředí vystupovat takové problémy, jako jeho přijatelnost u veřejnosti a otázky politiky jaderného odpadu. Program nahrazování jádra by mohl financovat soukromý sektor, ale pouze pokud vláda “přijme nezbytná opatření”.

‘Budoucnost britského jaderného sektoru’

Renesance britského jádra by přinesla “značnou zaměstnanost a jiné ekonomické výhody”, ale BE uvedla, že pro hraní hlavní role samotné musí nejdříve dojít k obnovení britské rentability. Uvedla ztráty z loňského kolapsu cen elektřiny ve VB (viz BN č. 44, 16. května).

*Plné znění komentáře k energetickému posudku je možné získat ve formátu pdf z webové stránky BE - (www.british-energy.com/corporate/energy_policy120901.pdf).

Zdroj: BE

Zprávy ze dne: 18. 9. 2001

Milníky jaderné energetiky USA

Americký Nuclear Energy Institute (NEI) vydal zprávu o rozvoji jaderné energetiky v USA od začátku roku 2001. Hlavní body zprávy jsou následující:

Národní energetická politika

27. srpna: George Voinovich, ohijský senátor, chce předložit zákon, který podporuje rozvoj jaderné energetiky jako čistého, spolehlivého a finančně dostupného zdroje energie. Zákon obsahuje opatření, kterými by se dosáhlo komplexní reformy Americké atomové komise (NRC) a které se týkají otázky pracovních sil NRC. Ministerstvo energetiky (DOE) předložilo studii americkým energetickým společnostem, aby se rozhodlo o činnostech, časovém rozpisu a požadavcích na zdroje, nutných před začátkem procesu udělování licence na stavbu jaderných elektráren komisí NRC.

7. srpna: Sdružení národních guvernérů požaduje komplexní státní energetickou politiku, aby se vyřešily takové otázky jako je proces udělování licence a prodlužování životnosti elektráren.

2. srpna: Sněmovna reprezentantů schválila ´ochránění budoucího amerického energetického zákona 2001´. Zákon podporuje výstavbu jaderných elektráren, celosvětovou vědu a inženýrské programy v oblasti atomového jádra a financování rozvoje a výzkumu energetiky.

21. května: Je předložen zákon, který požaduje, aby ministr energetiky připravil studii, která se bude týkat rozvoje existujících komerčních elektráren patřících pod Ministerstvo energetiky.

17. května: Zpráva Bílého domu o národní energetické politice říká, že “zdokonalený provoz (jaderných elektráren) snížil náklady na výrobu energie, čímž jsou teď srovnatelné s jinými zdroji elektřiny”. Zpráva také apeluje na prezidenta George Bushe, aby podporoval rozvoj americké jaderné energetiky.

22. března: Je předložen ´komplexní a vyvážený zákon o energetické politice 2001´. Obsahuje opatření, v nichž se “opětovně autorizuje” Price-Andersonův zákon, který představuje systém povinného krytí, které průmysl získává.

7. března: Je předložen ´zákon roku 2001 o záruce dodávky elektřiny z jaderného zdroje´, který má zajistit, že elektřina z jaderných zdrojů bude i nadále dodávána do americké energetické sítě.

26. února: Je předložen ´zákon o zajištění národní energetiky 2001´, podle kterého by se měla zvýšit výroba z amerických energetických zdrojů a zvýšit jaderný podíl v národním energetickém mixu.

1. února: ´Zákon Ministerstva energetiky / Univerzitního jaderného výzkumu & Inženýringu´, který podporuje univerzitní vědecké a inženýrské programy. V příštích pěti letech bude v USA na výdaje k dispozici téměř 240 milionů USD.

Investice v jaderné energetice

6. září: Entergy dokončuje nákup jaderných bloků Indian Point-1 a -2 od Consolidated Edison za 578 milionů USD (včetně paliva a dalšího majetku).

15. srpna: Entergy oznamuje, že kupuje za 180 milionů USD (včetně paliva) JE Vermont Yankee.

31. července: NRC předpokládá, že během následujících pěti let bude žádáno v 46 případech o zvýšení třídy.

2. dubna: Dominion dokončuje nákup JE Millstone od Northeast Utilities za 1,28 miliard USD.

4. ledna: PSEG Nuclear a PECO Energy získávají vlastnický podíl ve dvou jaderných elektrárnách společnosti Delmarva Power & Light. Delmarva Power & Light je dceřinou společností Conectivu a převedla stejný 7,5% podíl v Peach Bottom-2 a -3 na PSEG a PECO a 7,41% podíl v Salem-1 a -2 na PSEG.

Obnovení licencí jaderných elektráren

2. července: Exelon Nuclear žádá NRC o obnovení provozní licence pro 2. a 3. blok JE Peach Bottom

21. června: NRC obnovuje licenci na provozování ANO-1 společnosti Entergy na dalších 20 let. Duke Energy žádá NRC o obnovení licence pro 4 jaderné bloky - dva na elektrárně McGuire a dva na Catawba.

29. května: Dominion žádá NRC o prodloužení licencí pro elektrárny North Anna a Surry na dalších dvacet let.

Bezpečnost a provozní vlastnosti jaderných elektráren

červenec: Podle Utility Data Institute se v USA průměrné výrobní náklady na jednu kilowatthodinu snížily z 1,83 centů v roce 1999 na 1,74 centů v roce 2000. Stálý pokles ”je přisuzován zlepšování provozních vlastností elektráren”.

15. března: Americký informační úřad oznamuje, že v roce 2000 výroba elektrické energie v jaderných elektrárnách překonala 700 TWh, což je rekordní množství.

13. března: Ústav pro provoz jaderných elektráren (INPO) vydává provozní data amerických jaderných elektráren za rok 2000, které sestavilo Světové sdružení provozovatelů jaderných elektráren (WANO). Čísla ukazují, že výkon 103 komerčních reaktorů zůstává na vynikající úrovni, jejich průměrný koeficient výkonu je 89,6%.

Životní prostředí

22. srpna: Agentura na ochranu životního prostředí udává, že emise skleníkových plynů vzrostla oproti roku 1999 jen o 0,9 %. Toto nižší než průměrné roční zvýšení je díky ”zvýšenému výkonu existujících jaderných elektráren”.

21. srpna: Ministerstvo energetiky vydává předběžné hodnocení vhodnosti navrhovaného úložiště na Yucca Mountain. Na základě této zprávy do prosince 2001 rozhodne ministr energetiky Spencer Abraham, jestli předá doporučení stavby prezidentovi George Bushovi.

Další vývoj

19. července: Podle představitelů průmyslu může NRC během dvou let očekávat dvě nebo tři žádosti o přidělení stavební plochy a žádost o první kombinovanou licenci na provoz nové jaderné elektrárny. Žádost o přidělení stavební plochy umožní společnostem, aby si ´ohradily´ plochu na stavbu jaderných elektráren. Exelon očekává do prosince rozhodnutí, jestli bude podporovat předvedení modulárního reaktoru PBMR v jižní Africe a jestli požádá NRC o přidělení stavební plochy a o kombinovanou provozní licenci na stavbu reaktoru v USA. Dominion Energy hodnotí své elektrárny North Anna a Surry a začátkem roku 2002 rozhodne, jestli požádá o předběžné přidělení stavební plochy. Entergy také vyjádřilo zájem o jednu nebo více stavebních ploch.

6. července: Ministerstvo obchodu vydalo předběžné usvědčující důkazy o ztrátovém vývozu a stanovilo marži pro dovoz obohaceného uranu z Francie a Velké Británie. Agentura zjistila, že dumpingový dovoz z Holandska a Německa je pod minimální hodnotou. Úřední rozhodnutí je součástí vyšetřování na základě petice podané americkým obohacovacím závodem USEC v prosinci 2000. Konečné rozhodnutí o tom, že obohacený uran se v USA prodává za ´neslušné´ ceny, se neočekává do začátku roku 2002.

22. ledna: Mezinárodní obchodní komise vydává předběžné rozhodnutí, že obohacený uran dovážený z Evropy poškozuje americký průmysl s obohaceným uranem a materiálně poškodil USEC.

Zdroj: NEI

Americký šéf energetiky zdůrazňuje ´kritickou´ úlohu MAAE v jaderné bezpečnosti

Americký ministr energetiky Spencer Abraham opětovně zdůrazňuje úlohu MAAE a říká, že teroristické útoky v USA minulý týden ´ukazují, jak je důležité udržovat bezpečnost jaderných materiálů na nejvyšší úrovni´.

Pan Abraham včera (pondělí) vystoupil na 45. plenárním zasedání členských zemí Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), kde vyzval k posílení mezinárodních závazků a spolupráci v oblasti jaderných materiálů a zdůraznil, že státy by se měly zúčastňovat mezinárodních akcí o nešíření jaderných zbraní, aby se ´u veřejnosti vytvořila důvěra v jadernou energetiku´.

Řekl, že MAAE v loňském roce provedla více než 2500 inspekcí na téměř 600 zařízeních v 70 zemích a hraje ”kriticky důležitou” roli v oblasti zajišťování jaderné bezpečnosti v mezinárodní komunitě.

Pan Abraham také předal osobní zprávu od prezidenta USA George Bushe, který naléhá na členy, aby podporovali MAAE při prosazování celosvětového mírového využívání jaderné energetiky.

Generálním ředitelem MAAE na další čtyřleté období byl opětovně zvolen pan Mohamen ElBaradei. Tento týden se budou delegáti 132 členských států MAAE zabývat tématem mírového rozvoje jaderných technologií.

Zdroj: MAAE

Švýcarská elektrárna Beznau-2 opětovně uvedena do provozu

Druhý blok švýcarské jaderné elektrárny Beznau byl dvouměsíční odstávce uveden do provozu.

Elektrárna je v severovýchodním Švýcarsku, má dva bloky a druhý blok byl uveden opět do provozu 15. září. Byl vyměněn systém kontroly a řízení reaktoru a 20 ze 121 palivových článků.

Zdroj: JE Beznau

Zprávy ze dne: 21. 9. 2001

Holandský soud zamítl návrh na uzavření Borssele

Holandský soud zablokoval druhý pokus vynutit si předčasné uzavření jaderné elektrárny Borssele.

Tento soud rozhodl, že navzdory opačným tvrzením vlády, není důkaz o žádné dohodě mezi holandskou vládou a energetickou společností EPZ o předčasném uzavření jaderné elektrárny Borssele.

Vláda nabídla předložení dalšího důkazu, který bude u soudu vyslechnut 9. listopadu.

Toto je podruhé, kdy byly pokusy protijaderných politiků v Nizozemí neúspěšné (viz News č. 63, 25. února 2000).

V prosinci 1994 odhlasoval holandský parlament těsnou většinou hlasů podporu uzavření tlakovodního reaktoru (PWR) 450 MW Borssele na konci roku 2003. V roce 1998 změnilo ministerstvo hospodářství provozní licenci elektrárny tak, že konečný termín je 31. prosince 2003.

Zaměstnanci EPZ vznesli námitku, že rozhodnutí o změně provozní licence této elektrárny nebylo v souladu s holandským atomovým zákonem. Nejvyšší holandský soud rozhodl ve prospěch zaměstnanců a stanovil, že konečný termín musí být zrušen.

Opačný názor na vynucené uzavření elektrárny má ministerstvo hospodářství, které tvrdí, že s předčasným uzavřením EPZ dobrovolně souhlasila. Dnešní rozhodnutí znamená, že vláda se může opět pokusit a že konečné rozhodnutí se odkládá, možná až do roku 20002.

EPZ řekla, že chce Borssele provozovat nejméně po plnou dobu životnosti 40 let, tedy do roku 2013. EPZ zamýšlí setkat se v roce 2010 s akcionáři a dosáhnout konsensu v otázce dalšího možného využití elektrárny po roce 2013. Podle této společnosti “nebude možné významně zvýšit dobu životnosti” Borssele.

Zdroj: EPZ

Konference MAAE přijala rezoluci o fyzické ochraně jaderných zařízení

Mezinárodní agentura pro atomovou energii přijala rezoluci zdůrazňující důležitost fyzické ochrany jaderného materiálu před jeho nezákonným použitím a sabotáži jaderných zařízení a jaderných materiálů.

Generální ředitel MAAE Mohamed ElBaradei dnes ve Vídni hovořil na každoroční generální konferenci agentury: “Tragické teroristické útoky v USA byly výzvou pro nás všechny.

Nemůžeme být uspokojeni. Musíme a budeme zvyšovat naše úsilí na všech frontách - od boje proti nezákonnému obchodu až k zajištění ochrany jaderných materiálů, od projektování jaderných zařízení na odolání útokům ke zlepšování našich reakcí v nouzových stavech jaderných zařízení.

Členské státy na této generální konferenci jednomyslně vyzvaly agenturu, aby se pustila do zevrubného posouzení svých programů, uvážila, co bychom mohli udělat pro zvýšení bezpečnosti jaderných materiálů a zařízení.

Samozřejmě budou potřebné významné prostředky navíc. Jsem si jist, že členské státy MAAE se s touto výzvou vypořádají.”

V reakci na tuto rezoluci řekl pan ElBaradei, že agentura bude usilovat o způsoby zlepšení svých informačních, dozorných a výcvikových funkcí pro pomoc všem členským státům zajistit, že:

Pan ElBaradei dodal: “V každém případě musíme tato rizika udržovat ve stavu možné perspektivy. Lidé se zlými úmysly mohou civilizaci a jejím cílům ve všech oblastech moderní civilizace způsobit velkou škodu. Nemůžeme stavět pevnosti nebo budovat policejní státy.

Jádro, které nám může přinášet užitek, je, stejně jako jiné technologie, zranitelné a neexistuje žádná absolutní záruka. Neměli bychom ale zapomenout na to, že jaderné elektrárny jsou jedna z nejbezpečnějších a nejpevnějších průmyslových zařízení ve světě.”

Zdroj: MAAE

 

 

Americký jaderný dozor reaguje na teroristické útoky

Americká Nuclear Regulatory Commission (NRC) vydala v reakci na obavy médií a veřejnosti podrobné prohlášení o možnosti útoku na civilní jaderná zařízení, ve světle teroristických útoků z minulého týdně v New Yorku a Washingtonu.

Zdroj: NRC

Zprávy ze dne: 24. 9. 2001

Členské státy MAAE podporují kroky k posílení role agentury

Generální konference MAAE přijala několik kroků k posílení tří hlavních ‘pilířů’ práce agentury - zlepšení jaderné bezpečnosti, jaderné technologie a prověřování.

Předchozí přijetí rezoluce o fyzické ochraně jaderných materiálů a zařízení pro posílení programů souvisejících s prevencí terorismu spojeného s jádrem (viz News č. 284, 21. září) bylo poslední den konference (pátek, 21. září) následováno schválením různých opatření.

Tato konference také schválila program a rozpočet agentury pro rok 2002, které přidělují pro výdaje 245 miliónů amerických dolarů a pro Technický kooperační fond stanovují 73 miliónů dolarů.

Další opatření zahrnují:

Bezpečnost:

Technologie:

Prověřování:

Zdroj: MAAE

 

Zpravodaj ČNS 7/2001, vydán 3.10.2001

Sídlo ČNS: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, cns@troja.fjfi.cvut.cz

Prezident: R. Vespalec, tel.: 0618 81 4608, vespar1.edu@mail.cez.cz

Sekretariát: František Mantlík, ÚJV Řež, 250 68 Řež, tel/fax 02- 685 7962, mantlik@nri,cz

Povolení MK ČR E 11041 ze dne 8.1.2001