ZPRAVODAJ 08/01

V čísle: - Slovo úvodem

- Výsledek Mise MAAE - potvrzení dobré úrovně bezpečnosti

- Mise OSART na Jaderné elektrárně Dukovany

- Zpráva o semináři “KONEC PALIVOVÉHO CYKLU”

- Nejlepší diplomové práce

- Zprávy ze sítě NucNet

- Týden mladých

- NUSIM 2002

- Plán akcí ČNS na rok 2002

- ENC 2002 - Call for Papers

- PF 2002

 

Slovo úvodem

Zase je tu konec roku a myslím, že to nebyl rok ledajaký. Kdybychom označovali roky jako Číňané, mohli bychom ho směle nazvat “rokem Temelína”. Ovšem nedělejme si iluze, že podpisem dohody z Bruselu to skončilo. Jistě se od našich i zahraničních ekologistů dočkáme ještě různých překvapení. Nicméně ten důležitý krok byl učiněn a teď je především potřeba, abychom všichni přispěli k tomu, aby provoz obou našich jaderných elektráren byl opravdu bezpečný a spolehlivý. Určitě to bude mít pozitivní vliv na celkovou atmosféru a především na vztah lidí k jaderné energii. Všechno špatné je k něčemu dobré, možná i fanatické útoky na Temelín přispěly k tomu, že podle posledních průzkumů veřejného mínění se vyšplhala přijatelnost jaderné energetiky v České republice až k neuvěřitelným 80%. Také díky sice zdaleka ne dokonalé, ale přece jen poměrně slušně fungující informační práci mnoha obětavých a iniciativních nadšenců (samozřejmě i nadšenkyň) snad pomalu přestává být jaderná energetika univerzálním strašákem. Přinejmenším mezi mladými roste zájem o jadernou problematiku. Zastavil se pokles a někde se dokonce pomalu i vrací zájem o studium jaderných oborů. Kéž nám to vydrží a kéž to někdy v budoucnu budeme potřebovat využít.

Vraťme se ale k tomu, co těší a trápí Českou nukleární společnost. Myslím, že i poslední rok potvrdil, že se daří rozhýbávat život naší Společnosti. Nechci teď dělat nějakou statistiku, ale přece jen bych rád připomenul některé akce letošního roku. Jsme velice rádi, že se nám po dlouhé době příprav a hledání termínu podařilo uskutečnit besedu s profesorem Moldanem, kterého si vážíme jako skutečného a seriozního ekologa, i když s ním ve mnoha věcech názory nesdílíme. Určitě zajímavé byly semináře o práci s veřejností a o možnostech ukončení jaderného palivového cyklu. Velmi dobře funguje sekce mladých a také jaderné ženy (WIN) o sobě dávají vědět. Doufám, že jim nadšení a iniciativa vydrží.

A co v příštím roce? Především je tady dobrá zpráva o encyklopedii Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice. Konečně je na světě! V lednu ji slavnostně a důstojně pokřtíme a začneme ji distribuovat všem kolektivním i individuálním členům. Rádi bychom i nadále byli v kontaktech s veřejností - třeba se nám podaří i nějaké setkání s občanskými iniciativami. Ale určitě budeme pokračovat v našich informačně osvětových seminářích. Plán akcí na rok 2002 je také v tomto Zpravodaji.

Poslední záležitost je trochu osobní. S ukončením tohoto roku končí i moje působení ve funkci prezidenta ČNS. Po letošní výroční konferenci došlo k obměně části výboru a byla také dohodnuta změna na postu prezidenta. Je tedy čas, abych předal žezlo svému nástupci, jímž bude od 1. ledna 2002 Ing. Václav Hanus z Temelína. Jsem přesvědčen, že je to dobrá volba a že Václav popotáhne káru o kus dopředu. Nebude to jistě mít snadné, ale věřím, že s pomocí výboru i vás všech členů se mu to podaří.

Takže úplně na konec - všem hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti a samozřejmě i dobrý pocit z úspěšné pracovní činnosti v roce 2002.

A Vašku, zlom vaz!

Rudolf Vespalec

Děkuji Rudovi Vespalcovi za uvedení a hlavně za to, že nás jako dosavadní president dobře kormidloval a pobízel k práci. Myslím, že přesně charakterizoval rok 2001, který i já hodnotím jako úspěšný. Vždyť se nám podařilo spustit Temelín, Rakušané jsou usměrňováni do patřičných mezí a dostávají snad rozum, evropská a americká jaderná energetika se postupně vymaňuje z deprese a asijská pokračuje v rozvoji. To jsou velmi významné, pozitivní signály, které je třeba vidět a brát jako povzbuzení.

ČNS vznikala jako odborná společnost v rámci technických společností. Původním záměrem bylo vytvořit prostor pro odborné semináře, konference, umožnit odborníkům výměnu technických informací, navázat kontakty mezi nimi a více provázat lidi z praxe s lidmi z výzkumu, a to jak na české tak i na mezinárodní úrovni. Časem, jak rostla protiatomová hysterie, jsme byli nuceni na to také nějak reagovat. Vyplout ze svých “technických ulit” a začít přiměřeně a efektivně odpovídat na nefér útoky. Je to velmi obtížné pro lidi, kteří jsou příliš v zajetí exaktního myšlení. Zejména to, jak vysvětlit médii manipulované laické veřejnosti, že je všechno trochu jinak a přitom si zachovat důstojnost a důvěryhodnost, a to za podmínek, kdy chování médií se nese v duchu: “Špatná zpráva = dobrá zpráva”. Myslím, že pořád se to musíme učit a že by mělo být i nadále jednou z priorit činnosti ČNS popularizovat na solidní bázi techniku a jadernou techniku a technologii zvláště. V tom máme mnoho společného i s dalšími odbornými společnostmi, a nejen s technickými. Chemici, lékaři, biologové a i ekologové - technologové i vědci musejí bojovat proti přetrvávající nekompetentnosti, manipulaci s davy a nedostatkem objektivních informací. Věčný to boj! Domnívám se, že z toho pro nás do budoucna vyplývá:

 1. Zůstat svojí podstatou odbornou vědeckotechnickou společností.
 2. Dále prohlubovat, paralelně k bodu 1, aktivity směřující k popularizaci našeho oboru. Přes školy (střední a vysoké), skrze média, vzděláváním a informováním politiků atp.
 3. V aktivitách 1 a 2 se zaměřit na ty oblasti, které zůstávají “strašákem”. Je to odpůrci propagovaný “problém nevyřešitelnosti likvidace odpadů, zejména vyhořelého paliva” a problém absolutní škodlivosti radioaktivity při jakýchkoliv dávkách.
 4. Udržet si svoji dosavadní otevřenost a ještě více spolupracovat s odborníky z jiných oborů, majícími stejné cíle a problémy.

V rámci těchto tezí si představuji další činnost České nukleární společnosti. Doufám, že budu mít pomoc výboru, členů, jak individuálních, tak kolektivních, a že najdeme další lidi a organizace, kteří s námi na jedné lodi budou podporovat rozvoj rozumu, kritického myšlení a vzdělanosti. Jen tak lze jít dopředu a čelit přetrvávající neinformovanosti a mnohdy i neobjektivnosti.

Václav Hanus

Výsledek Mise MAAE - potvrzení dobré úrovně bezpečnosti

Dalo by se jednoduše říci: "Po 18. s MAAE a opět úspěšně" a skončit. To, co probíhalo na JE Temelín ve dnech 18. - 23. 11. 2001, však stojí za několik dalších slov.

Jadernou elektrárnu Temelín, tedy již po osmnácté, navštívila skupina odborníků vybraná Mezinárodní Agenturou pro Atomovou Energii, aby prověřila vyřešení bezpečnostních otázek, které v roce 1995 vyspecifikovala pro reaktory VVER 1000 sériového typu a jejichž řešení prověřovala následně i na ETE v roce 1996. Temelín přestal být sériovým typem již v okamžiku zpracování a schválení jeho původního projektu v roce 1986, protože už tehdy byla řada oblastí řešena odlišně. Již v roce 1996, nutno říci ke svému překvapení, MAAE zjistila, že většina z těchto celkem 73 potenciálních problémů byla na ETE odstraněna.

Jak jde čas, mění se i pohledy a názory na úroveň bezpečnosti a co bylo dobré v roce 1996 již obvykle nevyhovuje zcela současným světovým představám o úrovni techniky a bezpečnosti.

Dnes již mohu říci, že po dobré přípravě jsme prošli s odborníky MAAE znovu všech 73 bezpečnostních otázek a ukázali, proč jsme přesvědčeni o vysoké technické a bezpečnostní úrovni této elektrárny. MAAE používala pro své hodnocení následující stupnici:

1 - v otázce řešení issue nebylo provedeno nic

2 - otázka je v řešení, žádná opatření však nebyla dosud provedena a úroveň bezpečnosti se nezlepšila

3 - doporučení MAAE jsou naplněna částečně

4 - doporučení MAAE jsou plně realizována

V této čtyřstupňové klasifikaci obstál Temelín nanejvýše dobře. Ani jedna oblast nabyla hodnocena ve stupních 1 či 2!! Z celkového počtu 73 obdrželo známku 4 celkem 65 otázek tzv. issues. U 8 issues přidělila Agentura zatím známku 3. Zde však zároveň musíme vědět, že MAAE současně konstatovala ve své zprávě, že tyto otázky jsou ve velice pokročilém stavu řešení, a že naprosto nebrání bezpečnému provozu. To, že existuje 8 případů v řešení, není pro ČEZ, a.s., překvapením, neboť jde většinou o práce, které sám zahájil právě z důvodu nových pohledů na bezpečnost jaderných elektráren. Těchto 8 případů je proto pro provozovatele potvrzením správné cesty, kterou se ubírá. V žádném případě nejde o existující špatný stav systémů či komponent či nějaký chybějící bezpečnostní prvek. Jde o probíhající nové analýzy a průkazy novými či alternativními metodami vzniklými v poslední době a dokončování dokladové dokumentační činnosti o stavu, který sám o sobě chyby nemá.

V závěrech se také můžeme dočíst, že v některých oblastech Temelín nejen že splňuje, ale dokonce převyšuje současný světový bezpečnostní standard.

Bohužel po krátké tiskové konferenci konané na závěr mise opět došlo ke zkreslení některých faktů v našich médiích. Laické zjednodušující závěry opět bohužel nevyslovily to podstatné nebo to podstatné nesdělily s dostatečnou zřetelností a učinily mnohde zavádějící závěry. Také tento bezesporu úspěch české techniky byl doprovázen zlehčující reakcí představitelů protitemelínských iniciativ. Proto se k této pro Temelínskou elektrárnu ještě jednou vracím.

Co říci závěrem? Pochopitelně nutno poděkovat všem, kdo se na přípravě mise a jejím průběhu podíleli, ale také to, že práce zde zdaleka nekončí. Bylo dosaženo dobré úrovně bezpečnosti a bylo to těžké, ale ještě těžší bývá ji udržet. Máme kvalitní projekt a, jak prohlásil jeden z expertů MAAE, velice dobrý nástroj v rukou. Nyní jde o to jej takovým uchovat a o to, aby ty ruce byly stejně dobré. Personál elektrárny, jinak řečeno jeho odborná způsobilost a výkon činností , je onen druhý podstatný lidský faktor vedle technického a ten musí být stejně dobrý. Že i tady je na tom Temelín dobře, prokázala mise MAAE v únoru tohoto roku. ČEZ, a.s., však nespoléhá na hodnocení externími organizacemi jako je MAAE jako hlavní zdroj informací pro řízení bezpečnosti. V souladu s nejlepší světovou praxí v oblasti jaderné energetiky byl zde zaveden účinný systém samohodnocení, který včas a s jistotou ukáže bezpečnostní situaci této elektrárny a indikuje jakýkoliv nežádoucí trend.

S radostí tedy tyto výsledky sdělíme velvyslanci Evropské komise, který se o úroveň bezpečnosti kandidátských států pro vstup do EU zajímá a který Temelín v nejbližší době opět navštíví. Máme také dobrou zprávu zejména pro sousední Rakousko, které stále bohužel tone v obavách o svoji bezpečnost.

Ing. Miroslav Holan, ETE

Mise OSART na Jaderné elektrárně Dukovany.

Od 4. listopadu 2001 proběhla na elektrárně Dukovany třítýdenní mise OSART (Operational Safety Review Team - tým pro kontrolu provozní bezpečnosti ). Tato prověrka prováděná mezinárodní atomovou agenturou IAEA ve Vídni je nejuznávanější mezinárodní inspekcí stavu a úrovně provozování jaderné elektrárny. Tým byl tvořen zástupci agentury IAEA, představiteli národních dozorných orgánů a experty z jaderných elektráren. Pracovali v něm zástupci z USA, Slovenska, Francie, Kanady , Japonska, Litvy a Brazílie. Cílem IAEA týmů pro posouzení bezpečnosti provozování jaderné elektrárny je poradit a pomoci členským státům, jak zvýšit bezpečnosti jaderných elektráren při jejich výstavbě, spouštění a provozu. Program OSART, který byl zahájen v roce 1982, není určen jen pro určitou skupinu členských států. Nerozhoduje, zda jde o rozvíjející se nebo průmyslově vyspělé státy, ale je k dispozici všem zemím, kde probíhá výstavba, spouštění nebo provoz jaderných elektráren.

Při posuzování bere mise v úvahu požadavky dozorných orgánů, ukazatele nejlepších provozovaných JE a nejlepší mezinárodní zkušenosti. Normy, limity a podmínky stanovené dozorným orgánem se chápou jako minimální přijatelná úroveň. Vlastní posuzování se zaměřuje na stav zařízení, pořádek, autorizovanost informací, značení zařízení, stav dokumentace, provozní postupy, praktiky provozní bezpečnosti, radiační ochranu, komplexnost výcviku a zajištění kvalifikace, dostatečnou kontrolu a dozor. Všímá si tak nejen zařízení, ale zejména činnosti lidí.

Vedoucím týmu IAEA je specialista z Agentury, zkušený pracovník, který má za sebou dlouhou praxi v jaderném průmyslu a účastnil se již několika misí. Je zodpovědný za organizaci týmu expertů, řízení týmu a jednání s elektrárnou. Zástupce vedoucího týmu organizuje zejména sestavení týmu. Rovněž bývá z IAEA. Oba jsou rozhodující pro celkový výsledek mise a utvářejí atmosféru celé mise. Rovněž sjednocují názory expertů na stejnou úroveň závažnosti. Jsou zváni experti z dozorných orgánů a elektrárenských společností. A pochopitelně z různých zemí světa, zastupujících zejména vyspělé jaderné země - USA, Japonsko, Francie, Velká Británie. Podmínkou je, aby alespoň jeden expert byl “rodilý anglický mluvčí” pro korekci a opravy angličtiny ve zprávě. V průběhu mise jsou prověřovány tyto oblasti:

 1. organizace a řízení
 2. výcvik a kvalifikace
 3. provoz
 4. údržba
 5. technická podpora
 6. radiační ochrana
 7. chemie
 8. havarijní připravenost.

Experti však nepůsobí pouze ve své oblasti. Sbírají poznatky i pro další kolegy a navzájem si sdělují informace o problémech. Mají požadavky i na ostatní, aby pro ně něco prověřili, zjistili apod. Jedná se opravdu o týmovou práci. Přibližně polovinu času tráví experti pochůzkami po elektrárně, druhou polovinu procházením dokumentace, diskusí apod. Vzájemně kombinují zkoumání systému a jeho výsledky v  realitě. Výsledek je jen velmi málo ovlivněn složením týmu, protože způsob výběru expertů a zaručení určité kontinuity mezi jednotlivými misemi, omezuje toto ovlivnění na minimum.

Také elektrárna, která je prověřována, sestavuje mnohoprofesní tým. Tento tým má také svého vedoucího. Jádrem tohoto týmu je osm lidí tzv. “ partneři”, kteří během vlastní mise spolupracují s experty IAEA a reprezentují jednotlivé oblasti. Dalšími členy týmu jsou zástupce šéfa týmu, zástupce pro organizaci a logistiku z oddělení komunikace a tzv. “ Host peer” neboli hostující partner, který bude elektrárnu zastupovat v týmu IAEA. Jeho role v týmu Agentury je velmi důležitá, protože vysvětluje případné nejasnosti v nálezech během mise a současně působí jako “stabilizační činitel” mezi týmem JE a agenturou.

Tým se musí na prověrku dobře připravit. A tak studuje návody OSART, dostupné zprávy z jiných misí, zprávy z předchozí mise na ČEZ-EDU a databázi OSMIR. Tato databáze je souhrnem doporučení a dobrých praxí ze všech již proběhlých misí OSART. Každý partner u své oblasti zkontroluje, zda umí odpovědět pozitivně na otázky z návodu OSART. Významnou součástí přípravy je pořádek, stav zařízení, značení zařízení, dodržování bezpečnostních předpisů všemi pracovníky a informovanost o misi OSART mezi personálem JE. Když je všechno připraveno, může přijet tým IAEA a pustit se do práce.

Co je vlastně výsledkem práce týmu IAEA? Po třech týdnech intenzivních pochůzek prohlídek a interview s personálem elektrárny je výsledkem “ Zpráva”, která obsahuje celkové hodnocení a podrobné závěry ve formě doporučení, návrhů a dobrých praxí.

Doporučení je rada, jaká zlepšení mají být udělána v té části provozní bezpečnosti, která byla hodnocena. Je založena na osvědčené prokázané mezinárodní praxi a dotýká se kořenové příčiny problému. Doporučení jsou specifická, realistická a navržena tak, aby se dosáhlo hmatatelného zlepšení (překlad z definice z návodu OSART). Mise říká, co by se mělo zlepšit, ne jak by se to mělo zlepšit. Je to pochopitelné, protože situace je v každé zemi i v každé elektrárně jiná. Druhou kategorií jsou návrhy. Rozdíl mezi doporučeními a návrhy je ten, že doporučení reagují na stav, který neodpovídá vysokému mezinárodnímu standardu, a vyjadřují tudíž závažnější problém. Návrhy uvádějí skutečnosti, které jsou sice akceptovatelné, ale mohly by se zlepšit, a jsou tedy vypracovány na základě méně podstatného nedostatku.

Každému doporučení či návrhu předchází “Popis nedostatku”, který v sobě obsahuje formulaci činnosti, která by se měla zlepšit. Dále jsou uvedena fakta k problému a popis nedostatku uzavírá vysvětlení bezpečnostních souvislostí daného problému.

Třetí kategorií jsou “dobré praxe”. Dobrá praxe je definována jako postup, metoda, program, zařízení, které může být označeno za excelentní a je v dané oblasti unikátní. Jako takové by mohly být převzaty jinými elektrárnami. Protože vývoj pokračuje velmi rychle, můžeme konstatovat, že to, co bylo považováno za dobrou praxi před několika lety, je v současnosti standard. Zajímavá je tvorba zprávy. Pro každou oblast má příslušný expert v počítači strukturovaný návod s dotazy a tam zaznamenává a komentuje každý den nálezy a návrhy závěrů. Některá hesla se projdou rychle, ale v některých se nálezy hromadí. Z těch se potom vytvářejí popisy problémů a doporučení. Zpráva je veřejná po třech měsících od ukončení mise, pokud hostující země nepožádá o jiný postup. Zpráva je vyhotovena ještě během mise a její oficiální verze je zaslána z MAAE určitý čas po ukončení. Jde už ale jenom o jazykové nebo formální korekce.

Jak dopadla mise na JE Dukovany ? Celkový výsledek je vynikající. V rámci výsledného hodnocení jsme dostali 11 Dobrých praxí, 22 Doporučení a 11 Návrhů . Nadprůměrně dobře jsou hodnoceny oblasti řízení elektrárny, kvalita personálu, stav zařízení a pořádek. Průměrně je hodnocena oblast pracovních postupů a předpisů. Jak potvrdili i členové týmu IAEA, všechny nálezy jsou jenom běžné vady anejsou systémového charakteru. Předsedkyně SÚJB Ing. Drábová to shrnuly slovy “ Není tu nic, co by nás překvapilo.” Teď je potřeba, abychom udrželi nastoupený směr a rychlost a nedovolili, aby nám peloton ujel.

Je zřejmé, že objektivní porovnávání výsledků misí je obtížné, nicméně je určitě zajímavé například porovnání naší zprávy se zprávami z několika elektráren, které jsou obecně řazeny do světové špičky.

Mgr.Petr Odehnal -zástupce vedoucího týmu ČEZ-EDU

Zpráva o semináři “KONEC PALIVOVÉHO CYKLU”

Dokončování JE Temelín a jeho uvádění do provozu vyvolalo celou řadu ostrých diskusí v naší republice i v zahraničí. Jednou z nefrekventovanějších otázek byly způsoby hospodaření s vyhořelým jaderným palivem. Období 30 až 50 let od vyjmutí z reaktoru, to je doba skladování paliva v bazénech vyhořelého paliva a pak v kontejnerech typu Castor, už snad nevyvolává pochybnosti. Tím více se diskutuje o období, které bude následovat.

Poskytnout co nejširší pohled na toto téma, z hlediska provozovatele jaderných elektráren, který je “původcem” použitého paliva, z hlediska organizace odpovědné ze zákona za skladování paliva a z hlediska státního dozoru bylo účelem semináře KONEC PALIVOVÉHO CYKLU. Dalším z cílů semináře bylo poskytnou informaci o alternativě k dosud předpokládaným způsobům hospodaření s vyhořelým palivem, to je k trvalému ukládání vyhořelého jaderného paliva, se kterou se počítá u nás a k přepracování, které se používá v zahraničí. Touto alternativou by mohlo být zpracování paliva v transmutorech, buď na bázi kritických soustav, nebo podkritických soustav s externími zdroji neutronů pracujícími na bázi tříštění terčových materiálů svazky urychlených protonů.

Seminář se uskutečnil 29.10 2001, byl pořádán ČNS ve spolupráci s ČSVTS. Byly presentovány následující příspěvky:

Zbyněk Valvoda, MPO

ŘEŠENÍ KONCE PALIVOVÉHO CYKLU V ČR

Vojtěch Příman , ČEZ

KONCEPCE ČEZ V ŘEŠENÍ KONCE PAL. CYKLU

Lumír Nachmilner, SÚRAO

UKLÁDÁNÍNÍ VYHOŘELÉHO PALIVA DOMA A VE SVĚTĚ

Juraj Kmošena, SE

PROGRAM VÝVOJA HLBINNÉHO ÚLOŽISKA VJP A VAO V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Miloslav Hron, ÚJV

STAV A POSTAVENÍ ČR V ADTT

Ladislav Barták a kol., SÚJB

STÁTNÍ DOZOR NAD NAKLÁDÁNÍM S VYHOŘELÝM JADERNÝM PALIVEM A POZICE STÁTNÍHO ÚŘADU PRO JADERNOU BEZPEČNOST

Vladimír Lelek, ÚJV

VYHOŘELÉ JADERNÉ PALIVO A JEHO TRANSMUTACE

Karel Matějka, fjfi

Zapojení FJFI CVUT v Praze do programu ADTT

Jan Rataj, Jiří Křepel, FJFI

Studentské práce v programu ADTT na KJR

Pavel Hosnedl, ŠKODA JS

ÚČAST Škoda js V PROJEKTU ADTT*

Jan Dobeš, ÚJF

ÚČAST ÚJF V PROJEKTU ADTT

Oldřich Matal, ENERGOVÝZKUM

Problémy chlazení transmutorů a návazné výroby elektrické energie*

* referát nebyl přednesen, bude ve sborníku

Bohužel naše snaha získat k této tématice příspěvek Ministerstva životního prostředí nebyla úspěšná.

Na semináři bylo celkem 71 účastníků, z toho 10 přednášejících.

Z průběhu semináře je možno vyvodit následující závěry:

1) Je nesporné, že existují použitelné způsoby dlouhodobého ukládání vyhořelého jaderného paliva.

2) Existují průmyslově zvládnuté metody přepracování vyhořelého jaderného paliva.

3) Alternativně jsou vyvíjeny metody snižující potřebu dlouhodobého ukládání vyhořelého jaderního paliva. Jejich průmyslové využití lze očekávat v horizontu desítek let.

4) Dlouhodobé ukládání VJP bude v ČR potřebné cca za 40 let.

5) Volba mezi jednotlivými způsoby je převážně otázkou optimalizace nákladů.

Vydání sborníku ze semináře předpokládáme v lednu 2002. Sborník obdrží všichni účastníci semináře zdarma. Další výtisky je možno objednat v sekretariátu ČNS. Cena sborníku je 250, -Kč, pro individuální členy ČNS, studenty a důchodce 120,- Kč.

Ing. Jiří Fleischhans,

Odborný garant semináře

Nejlepší diplomové práce

6. prosince byly v Brně u příležitosti Mikulášského setkání sekce mladých vyhlášeny nejlepší diplomové práce oceněné v jaderných oborech Českou nukleární společností za rok 2001. Pořadí oceněných prací je následující:

1. místo:

Jan Rataj (FJFI-ČVUT Praha):

Experimentální studie neutronově-fyzikálních parametrů vývojových blanketů ADS na reaktoru VR-1

2. místo:

Miloš Zelený (FS-VUT Brno):

Zhodnocení bezpečnosti jaderných elektráren pomocí provozních indikátorů

3. místo:

Tomáš Jahoda (FSI-ČVUT Praha):

Analýza proudění parovzdušné směsi do barbotážní věže jaderné elektrárny

Jan Rataj - ač zraněný - přijel do Brna přednést svoji vítěznou diplomovou práci.

 

Daneš Burket

T H E W O R L D ´S N U C L E A R N E W S A G E N C Y

Zprávy ze dne: 16. 11. 2001

Zelený dokument EU znamená z pohledu jaderné energetiky ‘vítězství zdravého rozumu’

Evropský parlament včera (čtvrtek) schválil rezoluci, která vyzývá všechny instituce EU k podpoře postupu pro odstranění uhlíkových emisí z paliv - “zvláště výrobě elektřiny z jaderné energie” - změnou legislativy a finančních překážek.

Parlament vydává svou dlouho očekávanou odpověď na Zelený dokument o ochraně energetických dodávek, který byl v minulém roce přijat Evropskou komisí (viz News č. 405, 29. listopadu).

Tento dokument představuje první revizi energetické politiky EU od poloviny 90. let a vyzdvihuje jadernou variantu jako jednu z pěti cest “vyvážení politiky dodávek jasnými opatřeními pro požadavky politiky”. Zahrnuje šetření energií/zdanění, obnovitelnou i jadernou energetiku.

Parlament vyjádřil názor, že pro ochranu energetických dodávek a pro dosažení cílů ohledně snížení emisí skleníkových stanovených v Kyoto plynů budou zvláště důležité všechny faktory, a to je nárůst obnovitelných zdrojů, udržování současné úrovně výroby elektřiny z jádra a výstavba nových čistých uhelných elektráren.

Konečné vyjádření bylo založeno na zprávě britského člena Evropského parlamentu Gilese Chichestera. Pan Chichester řekl, že by bylo “zvrácené” s rozmyslem zakázat Evropě takový obrovský zdroj elektřiny jako je jaderná energetika.

Foratom, člen, který zastupuje v Bruselu zájmy jaderného průmyslu EU uvedl, že hlasování v parlamentu “znamená vítězství zdravého rozumu a racionálního využívání jaderné energetiky”. Dodal, že parlament “jasně rozpoznal, že jádro hraje v oblasti zabezpečení energetických dodávek udržení emisí skleníkových plynů na nízké úrovni důležitou roli nyní a bude ji hrát i v budoucnu”.

Doplňky vypracované Zelenými se snaží podkopat hodnotu jaderné energetiky, a to navzdory přiznanému podílu na dodávkách elektřiny v EU (35%) a na snížení emisí skleníkových plynů. Tyto doplňky parlament úplně zamítl.

Zdroj: Foratom

Týden mladých

“Týden mladých” se skládal ze dvou akcí, první z nich byl Česko-francouzský seminář věnovaný transmutacím, na jehož organizaci se podíleli členové CYG z katedry jaderných reaktorů (KJR) ČVUT-FJFI v Praze a z ÚJV Řež. Hosty na semináři byli pánové Henri Mouney, který je zodpovědný za vývoj transmutačních technologií v EdF, Claude Garzenne - šéf oddělení reaktorové fyziky EdF a David Lecarpentier - specialista na transmutace (také z EdF). Za společnost ČEZ (která seminář sponzorovala) se zúčastnil pan Vojtěch Příman (vedoucí oddělení palivový cyklus JE). Odbornými garanty semináře byli Karel Matějka (šéf KJR) a Jan Uhlíř (ÚJV Řež).

Seminář proběhl ve dvou dnech (3. a 4. prosince) a odpoledne byla vyhrazena exkurzím. První den účastníci navštívili pracoviště školního reaktoru VR-1 Vrabec a druhý den zavítali na cyklotron U-120M v Ústavu jaderné fyziky v Řeži. Seminář byl věnován především doktorandským studentům, kteří se věnují problematice transmutací. David Lecarpentier (doktorand v EdF) přednesl příspěvek o konceptu transmutačního reaktoru s roztavenými solemi, který je vyvíjen v EdF. Studenti KJR prezentovali výsledky výpočtů fyziky a termohydrauliky i experimentů na reaktoru VR-1. Studenti z Brna referovali o výsledcích experimentů studujících vlastnosti roztavených fluoridových solí. Velkým přínosem byla účast chemiků z ÚJV Řež, kteří přednášeli o separaci radionuklidů a dalších problémech souvisejících s fluoridovou chemií.

Druhou částí “Týdne mladých” bylo Mikulášské setkání CYG spojené se seminářem nazvaným Fluoride Power, které se konaly na Energetickém ústavu VUT v Brně. Odborným garantem byl Oldřich Matal. Při této příležitosti byly slavnostně vyhlášeny a oceněny nejlepší diplomové práce v jaderných oborech (vybrané ČNS za rok 2001). Seminář začal už ve středu 5. prosince odpoledne návštěvou brněnských kulturních památek. Ve čtvrtek pokračoval až do pozdních odpoledních hodin prezentacemi nejen na “transmutační” téma, ale dali jsme prostor i referátu o ukládání použitého paliva nebo například zajímavé prezentaci o zplyňování biomasy. V pozdních odpoledních hodinách jsme potom navštívili pracoviště nazvané “Fluorida”, kde studenti experimentují s fluoridovými solemi. Brněnského programu se jako hosté účastnili kolegové a studenti ze Slovenska.

Celkově bych zhodnotil zmíněné semináře jako jedny z nejúspěšnějších v historii sekce mladých (CYG). Téměř 40 účastníků a 30 referátů mluví samo za sebe. Je vidět, že transmutace jsou skutečně “žhavým” tématem. Velký přínos vidím i v tom, že se prohloubily kontakty mezi fyziky a chemiky pracujícími na problematice transmutačních systémů. Na závěr pro ilustraci uvádím seznam institucí, jejichž zástupci se seminářů zúčastnili: EdF, VÚJE Trnava, Ústav anorganické chemie SAV Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU Bratislava, ČEZ-HS, ČEZ-EDU, ÚJV a ÚJF Řež, FJFI-ČVUT Praha, EÚ-VUT Brno a Škoda Praha.

Děkuji organizátorům z Prahy, Řeže i Brna za perfektní práci a věřím, že se už všichni těšíme na další “transmutační” semináře.

Daneš Burket

NUSIM 2002

Vážení přátelé,

konečně jsme od organizátora konference NUSIM 2002, kterým je Německá nukleární společnost (KTG), obdrželi neformální “Call for Papers”. Obracíme se proto na Vás, abyste nám oznámili, s jakými referáty hodláte na této konferenci vystoupit. Podrobné pokyny obdrží autoři od organizátorů později, zatím pouze připomínáme praxi, která je na NUSIMu obvyklá:

Konference se bude konat ve dnech 13. – 15. března 2002 v Drážďanech v Německu. Hotely jsou předběžně zamluveny od 12. 3. a ceny pokojů včetně snídaně jsou následující:

Pořadatel nás žádá, abychom mu nejpozději do 7.1.2002 předali:

Prosíme Vás proto, abyste svoje nominace sdělili co nejdříve dopisem, faxem nebo e-mailem do sekretariátu České nukleární společnosti (adresa viz níže).

Program konference:

A – zahajovací ceremoniál

B – situace v členských státech (referát potvrzen vedením ČEZ)

C – strategie (pro přežití) na měnícím se trhu

D – nové přístupy k plánování a realizaci údržby

E – podmínky pro účinný PLEX

F – prezentace Mladé generace a WIN (zajistí ČNS)

G – závěrečný ceremoniál

Prezentacím budou věnovány dva dny, 13. a 14. března, na 15. března je plánována technická exkurze.

Bližší informace podá: Ing. František Mantlík, Csc.

výkonný tajemník ČNS

Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s.

250 68 Řež

Tel. + Fax: 02 / 2094 0962

e-mail: mantlik@ujv.cz

Plán akcí připravovaných Českou nukleární společností na rok 2002

Odborné / profesní

Název akce

termín / místo

garant

NUSIM 2002

13.-15.3.2002

Dresden, Germany

 

Měření nízkých aktivit v životním prostředí a jejich radiobiologický vliv na lidský organizmus, Workshop

18.-19.09.2002

Vlčí kopec

Rydlo

ENC 2002

7.-9.10.2002

Lille, France

 

Koordinace a řízení údržby JE, Workshop

10/2002

JE Temelín

Jaroš

Co je nového v transmutacích

12/2002

VUT Brno

Burket

Obecné / informativně osvětové

Název akce

termín / místo

garant

Využití ionizujícího záření ve zdravotnictví

(pracovní seminář WIN)

5/2002

Praha

Dubská

Shrnutí o spouštění ETE

5/2002

Novotného lávka

Hanus

Havarijní připravenost

(spojeno s výroční konferencí ČNS)

6/2002

Novotného lávka

Mach

Radioaktivní odpady z JE - problém politický

10/2002

Novotného lávka

Kulovaný

 

ENC 2002

 

 

 

 

Hodně pracovních i osobních úspěchů v novém roce

přeje redakce

 

 

 

 

 

Zpravodaj ČNS 8/2001, vydán 17.12.2001

Sídlo ČNS: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, cns@troja.fjfi.cvut.cz

Prezident: R. Vespalec, tel.: 0618 81 4608, vespar1.edu@mail.cez.cz

Sekretariát: František Mantlík, ÚJV Řež, 250 68 Řež, tel/fax 02- 685 7962, mantlik@nri,cz

Povolení MK ČR E 11041 ze dne 8.1.2001