ZPRAVODAJ 05/02

V čísle: - Informace o změnách v Evropské nukleární společnosti

- 10. výroční konference WIN Global

- Havarijní připravenost jaderných zařízení

- Komentář

- Zprávy ze sítě NucNet

- Komentář k NucNetu

- Výběr informací z bulletinu NUCLEUS

Informace o změnách v Evropské nukleární společnosti

ENS Board(Výkonný výbor Evropské nukleární společnosti) na podzimním zasedání v r.2001 navrhl a ENS Steering Committee (Řídící výbor, v němž jsou zastoupeny všechny členské organizace ENS včetně České nukleární společnosti) schválil spojení sekretariátů FORATOMu (v této organizaci, která sdružuje národní jaderná fóra, zastupuje Českou republiku České jaderné fórum) a ENS včetně společného výkonu funkce generálního tajemníka ENS a FORATOMu Dr. Peterem Haugem z Německa. Bylo rovněž rozhodnuto, že společný sekretariát bude sídlit v Bruselu a tento sekretariát převezme postupně v průběhu roku 2002 činnosti sekretariátu ENS v Bernu tak, aby k 31.12.2002 byla činnost sekretariátu v Bernu ukončena.

V návaznosti na přestěhování sídla sekretariátu ENS se ukázalo jako nezbytné přemístit do Bruselu i oficiální sídlo ENS, které bylo doposud v Bernu.V souvislosti s přemístěním sídla organizace bylo zapotřebí zrušit (rozpustit) původní ENS se sídlem v Bernu, zřízenou podle švýcarského práva, a následně založit novou ENS jako neziskovou organizaci podle belgického práva se sídlem v Bruselu. Tyto kroky měly být učiněny během červnového zasedání ENS Steering Committee a na něj navazujícího ENS General Assembly (Valné shromáždění Evropské nukleární společnosti), jež se konaly dne 14.6.2002 v Bruselu v prostorách konferenčního centra EU Residence Palace.

Zasedání Steering Committee řídil prezident ENS prof. Stritar. Prezident ENS a generální sekretář Dr. Haug seznámili členy Steering Committee s vývojem situace v ENS po bouřlivých událostech na podzim r.2001, kdy došlo k odvolání generálního sekretáře ENS Stefana Pernaua a jeho náhradě Dr. Haugem, generálním sekretářem FORATOMu. Dále oba společně informovali o postupu přestěhování sekretariátu ENS z Bernu do Bruselu do konce r.2002 a o průběhu vytváření společného sekretariátu s FORATOMem.

Pan Wickström ze společného sekretariátu ENS a FORATOMu v Bruselu potom zástupce jednotlivých národních nukleárních společností ve Steering Committee podrobně informoval o právních aspektech založení nové ENS jako neziskové organizace dle belgického práva se sídlem v Bruselu, rozpuštění původní ENS dle švýcarského práva se sídlem v Bernu a převedení zbylého majetku na novou (následnickou) ENS. Závažnou okolností je skutečnost, že podle belgického práva může nezisková organizace mít pouze dva stupně řízení, a to General Assembly a dále Board of Directors (Rada ředitelů), který je volen General Assembly. Nebude již tedy moci existovat Steering Committee a jeho úlohu jako orgánu pro vyjádření stanovisek jednotlivých národních organizací-členů ENS musí převzít General Assembly, jehož zasedání měla doposud dosti formální průběh.

Steering Committee odsouhlasil, aby členové současného ENS Boardu byli navrženi s výjimkou prof. Gagarinského z Ruské nukleární společnosti do Board of Directors a jako prezident, který stojí v čele tohoto Board of Directors, byl navržen dosavadní prezident ENS prof. Stritar. Prof.Gagarinskij nebyl nominován, neboť Ruská nukleární společnost odmítla vytvoření společného sekretariátu ENS a FORATOMu a rovněž doposud odmítá vstoupit do nově vytvořené ENS se sídlem v Bruselu.

V dalším průběhu jednání p.Barré z Francie, viceprezident ENS, který stojí v čele nově vytvořeného High Scientific Council (Vědecká rada ENS), informoval o konstituování této rady a vyzval členské organizace k předložení dalších nominací významných a uznávaných odborníků z řad svých členů. ČNS navrhla za člena této vědecké rady prof. Karla Matějku z FJFI ČVUT. High Scientific Council by měl jménem ENS zaujímat stanoviska k veřejně diskutovaným problémům v oblasti mírového využívání jaderné energie, zejména pak k problematice budoucí role jaderné energetiky v zásobování lidstva energií v 21.století.

Dr. Haug informoval o přípravě Evropského nukleárního kongresu s celosvětovou účastí ENC 2002 v Lille v říjnu t.r. Pokladník ENS pan Versteegh přitom upozornil na značné riziko této obrovské a finančně velmi náročné akce pro finanční stabilitu ENS. Vyzval proto všechny členské organizace k maximálnímu úsilí při zajištění účasti na všech částech ENC 2002.

Po zasedání Steering Committee následovalo General Assembly ENS se sídlem v Bernu, které řídil prof. Stritar a na němž byla tato organizace rozpuštěna.Následně pak bylo za účasti dvou belgických notářů zahájeno ustavující shromáždění (Founders Meeting) nové ENS se sídlem v Bruselu, které řídil Dr.Haug. Na něm podepsali zakládací listinu této nové ENS zplnomocnění zástupci celkem 27 národních nukleárních společností. Ruská nukleární společnost, jak již bylo uvedeno výše, odmítla zakládací listinu nové ENS podepsat. Ustavující shromáždění následně odsouhlasilo stanovy nové ENS a zvolilo navržené členy Board of Directors a prezidenta. Prezidentem nové ENS byl zvolen prof. Stritar, viceprezidentem pan Barré z Francie a členem Board of Directors mimo jiné rovněž pan Suchomel ze Slovenska. Pravidla (By laws) pro činnost nové ENS, navazující na odsouhlasené stanovy, připraví Board of Directors na základě pravidel, která platila pro původní ENS. Návrh nových pravidel předloží ke schválení následujícímu General Assembly, které se bude konat v listopadu 2002 v Bratislavě.

Po ukončení ustavujícího shromáždění nové ENS se sešel na svém prvním zasedání Board of Directors a odsouhlasil rozdělení odpovědnosti za jednotlivé oblasti činností mezi své členy.

RNDr.Miroslav Kawalec,viceprezident ČNS

10. výroční zasedání WIN Global v Paříži

Mezinárodní organizace WIN Global je nezávislé celosvětové sdružení žen pracujících v jaderné energetice a oborech souvisejících s využíváním radionuklidů a ionizujícího záření. V 57 zemích světa má přes 2000 řádných členek a asi 10000 dalších v národních skupinách žen sympatizujících s myšlenkou napomáhat lepšímu porozumění jaderné problematice. WIN Česká republika vznikla v květnu 2000 jako sekce při České nukleární společnosti, v současné době má 69 členek.

Zúčastnila jsem se výročního zasedání a odborné konference WIN Global, která proběhla ve dnech 27.06.-28.06.2002 v Paříži. Českou republiku zastupovaly tři delegátky, s pěti slovenskými kolegyněmi jsme tvořily nepřehlédnutelnou skupinu. Setkání mělo neopakovatelnou atmosféru, sešlo se tam skoro 150 účastníků ze 27 zemí (včetně několika mužů, kteří na pozvání francouzské WIN prezentovali Francouzskou nukleární společnost i jadernou energetiku).

Představila jsem naší organizaci v krátké zprávě a prostřednictvím "posteru" se spoustou obrázků ze života WIN Czech. Poster měl velký úspěch, dokonce putoval do Brazílie, kde se v polovině srpna stane součástí prezentace WIN Global na Mezinárodní atlantické jaderné konferenci v Rio de Janeiro.

Konference s názvem "New chances of nuclear energy in a moving world" se skládala z několika nosných prezentací o postavení jaderné energetiky, o zajišťování jaderné bezpečnosti a spolehlivosti jaderných zařízení, o roli MAAE v tomto procesu, o energetické strategii v rozšiřující se Evropě, o nových trendech v ukládání radioaktivního odpadu, o budování pozitivního vztahu veřejnosti k jádru. S prezentacemi vystoupili představitelé francouzských úřadů a průmyslu, Francouzské nukleární společnosti, zástupce mezinárodních organizací MAAE, OECD, Evropské komise. Ve třech sekcích proběhly diskuze o Budování důvěry v hospodaření s radioaktivním odpadem, o Záření, zdraví a životním prostředí, o Vzdělávání a zvyšování profesionality v komunikaci s veřejností.

Měly jsme možnost vybrat jednu ze tří nabízených exkurzí: museum madame Curie a beseda s její vnučkou, výcvikový simulátor nebo laboratoř pro výzkum a restaurování uměleckých děl v Louvru. Zúčastnila jsem se té třetí, bylo to velice zajímavé. Je to unikátní laboratoř, kde pomocí různých druhů záření (infračervené, ultrafialové, rentgen...) zkoumají původ a stáří obrazů. Mají zde vlastní cyklotron, s jehož pomocí zkoumají různorodé sošky, archeologické vykopávky, starožitné šperky.

Výroční zasedání WIN Global vedla prezidentka Annick Carnino. Paní Carnino byla znovu zvolena na další dvouleté období. Byly schváleny některé změny ve Výkonném výboru WIN Global. Představitelka z Finska Anneli Nikula obdržela z rukou prezidentky Čestné uznání WIN Global za obětavou práci v komunikaci s veřejností o jádře (WIN Award).

Jako představitelka WIN Česká republika jsem byla zvolena za členku Rady WIN Global. Pevně věřím, že z přímého kontaktu s vedením WIN Global vyplyne mnoho pozitivního pro naši práci.

Součástí setkání byla nezapomenutelná večerní plavba po Seině sponzorovaná francouzským energetickým gigantem AREVA. Skupině českých a slovenských "winek" se dostalo ústního uznání organizátorů plavby za veselou náladu a neúnavnou prezentaci tancem. Připravily jsme též v rychlosti prezentaci zpěvem, ale ta se bohužel uskutečnila až na závěr akci, kterého se již některé účastnice nedočkaly.

Během konference a neformálních setkání jsem navázala spoustu užitečných kontaktů s "ženami v jádře" z celého světa. Naše spolupráce se slovenskými kolegyněmi bude se jistě nadále rozšiřovat. Na podzim letošního roku připravujeme 3denní společné setkání v České republice. Náplní budou prezentace z oborů, ve kterých pracujeme, výměna zkušeností v komunikaci s veřejností, odborná exkurze.

Larisa Dubská, předsedkyně WIN Česká republika

Havarijní připravenost jaderných zařízení

Dne 27.6. 2002 se konal v Praze na Novotného lávce semináře České nukleární společnosti, který byl zaměřen na oblast havarijní připravenosti (dále HP).

Konkrétně se témata přednášek týkala struktury krizového plánování a řízení v ČR, zajištění HP v jaderně energetických zařízeních, krizová komunikace mezi orgány státní správy a držitelem povolení (ve smyslu zákona č. 18/1997 Sb.), zabezpečení HP při transportu jaderných materiálů, vazby krizového řízení a plánování na SÚJB, práce ÚJV ŘEŽ pro oblast HP.

Po úvodním slově zástupce ČNS přišly na řadu jednotlivé prezentace. Zástupce resortu GŘ HZS ČR přednesl prezentaci týkající se ústředních krizových orgánů ČR (institucionální prvky bezpečnostního systému) jejich vzájemných vazeb a systém řízení až po úroveň okresů. Část byla věnována současné krizové legislativě a povinnostem z nich vyplývajících.

Další dvě témata se týkala havarijní připravenosti na jaderných elektrárnách, jejich historický vývoj od Černobylských událostí přes vznik vnitropodnikové legislativy zastřešující oblast havarijní připravenosti, počínaje vnitřním havarijním plánem a konče zásahovými instrukcemi, (do roku 1997 na základě předpisu CO-2-19, od 1.7. 1997 na základě zákona č. 18/97 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek). Byla představena organizace havarijní odezvy a její vazba na vnější havarijní připravenost, nástin problematiky teoretické a praktické přípravy personálu na JEZ z hlediska HP, systém vyrozumění tzv. "dotčených orgánů a organizací" včetně komunikačních prostředků, integrovaný záchranný systém v rámci JEZ apod.

Další prezentace se týkala podílu výzkumného ústavu v Řeži na zajištění dílčích úkolů havarijní připravenosti z pohledu SW vybavení pro podporu rozhodování, tzn. zjišťování zdrojového členu, predikci úniku radionuklidů do životního prostředí a nutnost aplikovat neodkladná a následná opatření na ochranu pracovníků a ostatních osob v době vzniku, rozvoje a likvidace radiační havárie. Byl uveden příspěvek týkající se prezentace podílu lidského faktoru na procesu rozhodování, nutnost vysoké přípravy, zkušeností a kvalifikace apod.

Další část programu byl věnován Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) a jeho vazbám na držitele povolení (ve smyslu zákona č. 18/1997 Sb.).

Účastníkům bylo představeno Krizové koordinační centrum (KKC SÚJB), které mimo jiné plní v době vzniku radiační havárie tzv. "Styčné místo" ČR pro styk s okolními státy v oblasti informací při katastrofách přesahujících svým významem hranice státu. Byl představen krizový štáb úřadu, který je co se týče složení i povinností jednotlivých členů obdobou havarijních štábů působících na jaderných elektrárnách. Mimo jiné tento krizový štáb připravuje podklady pro rozhodnutí osoby zodpovědné za dané území. Dále byly prezentovány informační systémy pro ústředí radiační monitorovací sítě (zpracování dat o měření příkonu fotonového dávkového ekvivalentu ze Sítě včasného zjištění) a v neposlední řadě souhrn povinností SÚJB ve vztahu k HP.

Poslední v řadě prezentací se týkala transportu jaderných materiálů, resp. zajištění HP při této činnosti. Byl prezentován havarijní řád a jeho obsah z pohledu vyhlášky č. 219/97 Sb.

Uveden byl rovněž rozsah a způsob provedení schvalované dokumentace pro povolení k přepravě, viz. Zákon č. 18/97 Sb. , rozdělení na povolované a nepovolované přepravy, stanovení přepravce, vyhlášení mimořádné události spojené s přepravou JM, přeprava za zvláštních podmínek apod.

Očekávaná diskuse s představiteli a zástupci obcí v zóně havarijního plánování se vzhledem k neúčasti většího počtu těchto zástupců nekonala.

Z pohledu přednesených materiálů splnil seminář očekávání.

Michal Nováček, HP ČEZ-EDU

Komentář

Havarijní připravenosti jaderných zařízeni, Praha, 27.6. 2002

Přestože předmětem tohoto semináře bylo velmi "žhavé" téma, museli jsme bohužel (na rozdíl od předchozích podobných akcí) konstatovat , že účast tomu ani zdaleka neodpovídala. Zřejmě jsme se, možná trochu ukolébáni slušnými návštěvami v minulosti, příliš spolehli na to, že samo téma "potáhne" natolik, že nějaká mimořádná propagační kampaň nebude nutná. Nejvíce nás mrzí, že se ukázalo, že zřejmě je zcela neúčinná cesta přes individuální i kolektivní členy. Našimi kolektivními členy jsou totiž prakticky všechny významnější organizace, které se přímo podílejí na  jadernému byznysu nebo k němu mají nějaký vztah. Přesto se ozvala řada jejich zklamaných pracovníků, kteří by se byli semináře zúčastnili, kdyby se o něm dozvěděli. Zájem médií byl tradičně nulový - nedalo se přece čekat žádné ventilování problémů, ale jen seriozní informace. Kupodivu ale nezareagovala ani komunální sféra, která se nedávno velmi živě zajímala například o transporty jaderných materiálů. Je to určitě škoda, protože o problematice referovali skutečně fundovaní odborníci, kteří se přímo podílejí na tvorbě i realizaci systému a opatření. Snad tedy pro ty, kteří se budou chtít něco dozvědět, bude užitečný alespoň sborník, který bude obsahovat všechny prezentace, takže poskytne souhrnnou a kvalifikovanou informaci. O jeho vydání a možnostech opatření budete informováni v některém z příštích čísel Zpravodaje ČNS.

Výbor ČNS

 

T H E W O R L D ´S N U C L E A R N E W S A G E N C Y

 

Zprávy ze dne 14. 6. 2002

Jasná většina obyvatel USA je pro konečné úložiště

Nový průzkum v USA ukázal, že většina (3 : 1) obyvatel podporuje stavbu centrálního národního úložiště vyhořelého jaderného paliva a vysoce radioaktivního radioaktivního odpadu.

Jednalo se o telefonický průzkum u 1000 dospělých Američanů. 57 % dotázaných výstavbu stálého podzemního úložiště podpořilo, 19 % dává přednost dlouhodobému úložišti na lokalitě jaderného zařízení, 24 % se nevyjádřilo.

Americký prezident George Bush doporučil schválení Yucca Mountain v únoru, americká Sněmovna reprezentantů hlasovala minulý měsíc pro úložiště v poměru 306 : 117. Senátní Výbor pro energetiku a přírodní zdroje také návrh minulý měsíc podpořil výsledkem hlasování 13 : 10, poslední hlasování by mělo proběhnout v senátu 25. července.

Zkráceno

Zdroj: Ústav jaderné energie (NEI)

Jaderná energie je ´prioritní´ pro udržitelný rozvoj, říká komisař EU

Komisař EU pro výzkum Philippe Busquin je dalším členem Evropské komise, který veřejně podporuje úlohu jaderné energie v evropském energetickém mixu a popisuje ji jako ´bezpečnou a čistou ... a prioritní pro udržitelný rozvoj´.

V dnešním prohlášení pan Busquin řekl: "(Jaderná energie) může velice přispět k plnění požadavků Kyotského protokolu a EU by na evropské úrovni měla spojit know-how a zdroje nejmodernějšího jaderného výzkumu."

Komise přijala výzkumný program Euratomu na roky 2002 - 2006 s celkovým rozpočtem 1,23 mld. euro (viz News No. 344, 14. listopadu).

Jak Komise oznámila, program se "zaměří na všechny klíčové otázky, které podporují udržitelnost jaderné energie v Evropě". Program také "stanovuje podmínky pro vytvoření vlastního evropského výzkumu v jaderném sektoru a připravuje cestu pro efektivnější koordinaci existujících aktivit v oblasti výzkumu v členských státech EU".

Pan Busquin řekl: "Kyotské opatření na snižování CO2 představuje pro EU přísné požadavky. A protože se Spojené státy rozhodly Kyotský protokol neratifikovat, stává se pro Evropu ještě větším břemenem. Debata o jaderné energii by měla zůstat otevřená, aby čistá jaderná energie mohla být zahrnuta do širšího rámce, společně s obnovitelnými zdroji. Měl by být možný výběr z několika čistých zdrojů energie."

Komisař pro vnitřní záležitosti a daně Fritz Bolkestein řekl: "Podle mého názoru je jaderná energie velmi důležitým příspěvkem do dlouhodobé evropské energetické politiky. Snížila by vnější energetickou závislost, zvýšila možnost výběru a přispěla k plnění závazků z Kyota. V současnosti diskuse o jaderné energii vycházejí z emocí. Zvyšující se počet členských států zmrazuje nebo opouští tuto možnost. Tento trend by se měl obrátit. Doufejme, že nedávné rozhodnutí finské vlády postavit novou jadernou elektrárnu je prvním signálem nového myšlení."

Zkráceno

Zdroj: Evropská komise / Foratom

Zprávy ze dne 21. 6. 2002

Německo: RWE investuje 65 mil. euro do zlepšení bezpečnosti na Biblis A

Německá skupina RWE dokončila modernizaci bezpečnostních systémů na své jaderné elektrárně Biblis A.

Elektrárna byla po tříměsíční odstávce opětovně uvedena do provozu ve středu, Biblis A do komerčního provozu vstoupil v roce 1975, Biblis B v roce 1977.

Zdroj: RWE

Rusko: Dohoda s Českou republikou o dodávkách jaderného paliva podepsána

Ruský výrobce jaderného paliva TVEL podepsal protokol s českým energetickým závodem ČEZ na dodávky jaderného paliva do České republiky. Plánovaná hodnota dodávek je více než 200 miliónů dolarů.

Prezident společnosti TVEL Alexandr Ňago řekl, že hodnota dodávek jaderného paliva v rámci splácení ruského dluhu Česku se může zvýšit "až na 300 mil USD". Dodal, že současná smlouva je podepsána na období 2002 - 2006 s možností prodloužení do roku 2015.

Premiér Miloš Zeman poznamenal, že Česko zvažovalo před výběrem ruské společnosti několik možností a že podpis protokolu "potvrdil, že ruský poměr mezi kvalitou a cenou je nejlepší".

TVEL dodává jaderné palivo do 14 zemí včetně Finska, Švédska, Švýcarska, Německa, Bulharska a Ukrajiny. Oproti předcházejícímu roku se celková výroba v roce 2001 se zvýšila o 28 %, vývoz se zvýšil o 20 %.

Zdroj: Rosenergoatom / Ruská nukleární společnost

Švýcarský parlament pro udržení jaderných možností

Dolní sněmovna švýcarského parlamentu odmítla kroky směřující k omezení doby životnosti jaderných elektráren v zemi - a také se postavila proti návrhu vlády, který chce v novém atomovém zákonu zakázat přepracování vyhořelého paliva.

Zdroj: Národní rada / SVA / Švýcarské energetické fórum

Britský parlament nyní ´více než kdykoliv předtím pro jádro´

Britský ´nejdéle sloužící´ člen parlamentu na včerejší debatě o energetice řekl, že Sněmovna poslanců nikdy nebyla tak ´pro-jaderná´.

Člen parlamentu Tam Dalyell, známý kvůli svým 40 letům ve sněmovně jako ´otec sněmovny´, vybídl svou (vládnoucí) labouristickou stranu, aby následovala ve svých rozhodnutích finskou "cestu" - postavit nový jaderný blok.

Ministr pro energetiku Brian Wilson řekl, že je "příjemně překvapený" "vyrovnanou" debatou, která demonstruje všeobecně rozšířenou podporu jádra u všech hlavních politických stran. V tomto roce by měl v Británii vyjít dokument o energetice ´Bílá listina´ (politika / postavení) (viz News. No. 171, 14. května).

Nepřeloženo

Přepis celé debaty Sněmovny poslanců je k dispozici na:

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200102/cmhansrd/cm020620/debtex/20620-13.htm

Zdroj: ´Hansard´, oficiální zpráva parlamentu

Zprávy ze dne 24. 6. 2002

Šéf německé společnosti předvídá do roku 2010 nedostatek výrobní kapacity v EU

Výkonný představitel přední německé společnosti se domnívá, že EU by mohla do roku 2010 čelit nedostatku kapacit na výrobu elektrické energie - a to i přes nadbytečnou kapacitu, která existuje v současnosti.

Michael Gassner, prezident společnosti EnAlpine, která je přidruženou společností EnBW, a do nedávna člen předsednictva EnBW, dnes na konferenci v Curychu řekl, že budoucí úbytek dodávek energie je pouze jedním z obávaných aspektů současné situace na evropském trhu s elektřinou, který je podle něho "charakteristický tím, že mu zcela chybí spolehlivé rámcové podmínky".

Pan Gassner řekl: "Obnovitelné zdroje energie bez subvencí nakonec nepřežijí ... Nehledě na intenzivní stavbu nových větrných elektráren, bude rostoucí potřeba dalších výrobních kapacit - do roku 2010 řádově 10 000 MW, do roku 2020 okolo 30 000 MW. Vítr někdy může palivo nahradit - ale nikdy nenahradí instalovaný výkon."

Výroční konferenci organizovalo curyšské centrum Energy Competence Centre společnosti Ernst&Young. Pan Gassner, který byl pozvaným řečníkem, vychází ze svého ´osobního názoru´. Domnívá se, že Francie bude jedinou zemí uprostřed evropského kontinentu, která v dohledné budoucnosti postaví nové jaderné elektrárny. S ohledem na současnou německou vládní protijadernou politiku poznamenal: "Současná dohoda zajistila pokračující provoz našich existujících jaderných zařízení - i když přidání dalších 10 až 20 let provozu tak, jak se to děje v USA, by nezpůsobilo žádné technické problémy. Avšak otázka budoucí náhrady za jadernou energii zatím nebyla a nebude vyřešena na politické frontě. Jak dlouho můžeme takto pokračovat?"

Pan Gassner řekl, že řada klíčových otázek nebyla v poslední době rozhodnuta, jmenovitě: budoucnost liberalizace trhu s elektřinou (a plynem) v Evropě; způsob a rozsah budoucího režimu nakládání s uhlíkem; budoucnost uhelného hospodářství (a subvencí); ´nerovné podmínky pro konkurenční trhy´ způsobené subvencemi pro obnovitelné zdroje energie v některých zemích; budoucí charakter distribučních systémů v rámci EU; současná tendence ´návratu k trhům ovládaným nevelkým počtem výrobců při neexistenci volné konkurence´; současný nedostatek kapitálu na dokončení privatizačních aktivit ve východní Evropě.

Podle pana Gassnera existují tři způsoby, jak zařízení mohou pomoci při řešení těchto otázek: rozsáhlé a stále pokračující programy na snižování nákladů, výběr ´správného mixu´ primárních zdrojů energie a ´optimalizace´ budoucích subvencí. Pokud se týká energetického mixu, je přírodní plyn podle pana Gassnera jediným sektorem, ve kterém do roku 2010 předvídá podstatné nové investice.

Další z řečníků, Christoph Waltenspül z londýnské pobočky Utilities and Corporate Finance společnosti Ernst&Young, představil současný stav s ohledem na liberalizaci trhu s elektřinou v EU. Řekl, že zatímco bude rychle pokračovat proces otevírání trhu, jedním z nejdůležitějších nedávných vývojů bylo po "skandálním odhalení u americké energetické společnosti Enron" prakticky úplné "stažení" klíčových amerických energetických společností z evropského trhu a následný obrovský pokles ceny akcií významných amerických společností.

Pokud jde o současnou celkovou tržní hodnotu kapitálu společností (nebo její ekvivalent), není na seznamu celosvětových firem mezi prvními devíti ani jedna americká společnost a pouze jedna neevropská firma - japonské Tepco. Jedná se o firmy (v pořadí): EDF, E.On (včetně Powergen), ENEL, Suez (Tractebel, Electrabel), Tepco, RWE (včetně Innogy), Vattenfall, National Grid/Lattice, Endesa.

Zdroj: Konference Energy 2002, Curych

Zprávy ze dne: 25. 6. 2002

DOE představuje partnery pro program udělování licence novým jaderným elektrárnám

Americké Ministerstvo energetiky (DOE) oznámilo, že vybralo tři soukromé společnosti - Dominion Energy, Entergy a Exelon, které se zapojí do dalších postupů iniciativy Nuclear Power 2010.

Iniciativa byla založena proto, aby se podělila o náklady spojené s předložením oficiální žádosti na udělení předběžného schválení lokality Americké atomové komisi (NRC). Oznámení potvrzuje další postupy při rozvoji iniciativy po vytvoření programu ´veřejně-soukromé spolupráce´ začátkem tohoto roku (viz News No. 92, 5.března).

Nepřeloženo

Zdroj: DOE

Zprávy ze dne: 26. 6. 2002

Šéf francouzské energetiky říká: "Jádro 'srdcem' budoucího energetického mixu

Prezident French Electricity Union (UFE), Bernard Brun, se domnívá, že jak jádro, tak i obnovitelné zdroje musí tvořit 'srdce' dlouhodobé energetické politiky ve státě.

Pan Brun a viceprezident UFE André Antolini se v dnešním článku pro Le Monde vyjádřili, že současné diskuze o subvencích pro výrobce energie z obnovitelných zdrojů a budoucí úloha jaderné energie se musí objevit v celkovém obsahu dlouhodobé francouzské energetické politiky.

UFE je asociací zaměstnavatelů sdružující veřejnost a soukromé a místní francouzské společnosti podnikající v oblasti elektřiny a plynu. Pan Antolini, jeden ze šesti viceprezidentů asociace, je také prezidentem Francouzské unie pro obnovitelné zdroje energie (SER).

Autoři říkají: "Obnovitelné zdroje energie a jádro se stanou srdcem francouzského energetického mixu, který se bude skládat z jaderné energie, jakožto zdroje energie pro běžné základní zatížení, obnovitelných zdrojů energie, které budou více či méně závislé na rozmarech podnebí a 'čistých' zdrojů, které budou zahrnovat tepelné elektrárny, pro pokrytí špičkového zatížení."

"Náhrada jádra fosilními palivy by znamenala historický krok zpět, a to na několika frontách: řízení dodávek energie, konkurenceschopnost a závazky ohledně omezení emisí CO2. A podobně, nedostatečná podpora obnovitelných zdrojů by byla nezodpovědnost - pokud se týká nabídky energetického mixu neznečisťujícího ovzduší a neprodukujícího skleníkové plyny, obnovitelné zdroje představují důležitý doplněk k jádru."

S ohledem na budoucnost francouzského rozsáhlého jaderného parku se domnívají, že tato otázka "si zasluhuje obsáhlou debatu", která by mohla proběhnout v parlamentu při projednávání návrhu francouzské energetické politiky, které se plánuje před koncem roku. Vedle "podstatné" otázky, zda z dlouhodobého pohledu "opětovně zahájit" francouzský jaderný program, musí být prodiskutovány tři otázky:

Podle autorů je tento krok "naprosto nepostradatelný" z pohledu "informování a opětovného přesvědčení" veřejnosti. Dodávají: "Musíme přestat stavět jednu formu energie proti druhé. Jak jaderná energie, tak i obnovitelné zdroje patří do kategorie nových zdrojů energie, které mohou profitovat z úspěšných technologických pokroků ... Jsou to dvě trumfové karty v globálním boji proti skleníkovému efektu a k zajištění dodávek energie."

Zdroj: UFE / Le Monde

Zprávy ze dne: 27. 6. 2002

EU: Komise vydala závěrečnou zprávu k Zelené listině

Evropská komise vydala závěrečnou zprávu o diskusi k Zelené listině o zajištění dodávek energie. Jeden z klíčových závěrů je ten, že jaderná 'možnost' vy měla zůstat otevřená.

Vyjádření Komise popisu debatu, která následovala po vydání Zelené listiny (viz News No. 405, 29. listopadu 2000), jako "obzvlášť živou". Čtyři "hlavní lekce" vyplývající z debaty:

Diskuse zdůraznily "potřebu debaty o jaderné energii, která spoléhá na nalezení jasné, obhajitelné a nedvojznačné odpovědi na otázku norem pro jadernou bezpečnost a zpracování a přepravu radioaktivního odpadu".

Ve zprávě jsou také následující body:

Zdroj: EC / Foratom

Zprávy ze dne: 2. 7. 2002

´Budoucí´ holandská vláda chce zachovat jadernou elektrárnu v provozu

Tři politické strany, které by měly brzo vytvořit novou holandskou vládu, potvrdily odvrácení od předchozí protijaderné politiky oznámením, že jediná jaderná elektrárna ve státě by neměla být předčasně uzavřena.

Návrh prohlášení, který předložila středo-pravicová koalice a který by měl být tento týden projednáván v parlamentu, obsahuje formální výzvu, aby jaderná elektrárna Borssele zůstala v provozu tak dlouho, dokud to bude bezpečné a ekonomicky výhodné. Prohlášení potvrzuje předcházející zprávu o změně národní energetické politiky (viz News No. 190, 30. května).

V prohlášení se říká: "Vzhledem ke stálosti dodávek elektřiny a závazkům podle Kjótského protokolu, nebylo by rozumné elektrárnu předčasně odstavit."

Pokud - tak, jak se očekává - koaliční parlamentní většina návrh schválí, nová vláda by jednala s provozovatelem, EPZ, a snažila se nalézt dohodu o pokračování "ekonomického a bezpečného provozu" - což je změna oproti představě bývalé středo-levicové vlády, která chtěla prosadit předčasné uzavření elektrárny.

Tlakovodní reaktor (PWR) o výkonu 449 MW byl uveden do provozu v roce 1973, což znamená, že by mohl být v provozu nejméně do roku 2013. V roce 2001 blok vyrobil 3,75 TWh elektřiny - lehký nárůst oproti předchozímu roku.

Tento nový návrh přichází v době postupného oživování projaderných politických přístupů v Evropě poté, co finský parlament rozhodl o stavbě nového jaderného bloku ve Finsku. Vítězství středo-pravicové koalice ve francouzských parlamentních volbách znamená konec pětiletého vlivu strany Zelených na národní jadernou politiku. Premiér Jean-Pierre Raffarin by měl novou francouzskou vládní politiku představit Parlamentu zítra.

Britský ministr pro energetiku Brian Wilson včera v Parlamentu řekl, že "lidé musí .... vidět výhody, které jádro pro ekonomiku s nízkým obsahem uhlíku bezpochyby přináší".  Německý opoziční kandidát kancléře Gerharda Schrödera pro zářijové volby, Edmund Stoiber, se zavázal, že "změní" současnou protijadernou politiku, pokud bude zvolen.

Liberálně-konzervativní koaliční vláda v Dánsku se zabývá větrnými elektrárnami. Ministři odhlasovali odstranění poplatků na podporu rozvoje větrné energie v Dánsku, které byly zahrnuty do účtu za elektřinu.

Zdroj: Alex van Schaik, EPZ / Dánská vláda / různé

Komentář k NucNetu

Možná jste si všimli, že v tomto čísle Zpravodaje jsme věnovali zprávám z NucNetu mnohem víc místa než obvykle. Považovali jsme za užitečné upozornit vás, byť v některých případech jen titulkem z původní zprávy, že v některých zemích i v řídicích strukturách EU je stále častěji slyšet názor kompetentních lidí, orgánů i veřejnosti na to, o čem jste si nedávno mohli přečíst v souhrnném materiálu o vývoji v USA (Zpravodaj ČNS 03/2002 z května tohoto roku). Prostě jaderná energetika přestává být tématem, o němž lze ve slušné společnosti mluvit jen jako o přežitku nehodném moderní doby a zdravého rozumu. Zatím se určitě nedá hovořit o renesanci jaderné energetiky v celosvětovém měřítku, ale nesporným faktem je, že mnozí si realisticky uvědomují, že přinejmenším v oblasti výroby elektrické energie zatím není v dohlednu jiná spolehlivé, bezpečné a ekonomické řešení, které by bylo "méně špatné" než kombinace pokročilých fosilních elektráren s elektrárnami jadernými, doplněná podle místních podmínek o určitý podíl alternativních zdrojů.

Doporučujeme proto pozorně sledovat informace z NucNetu, které samozřejmě občasným výběrem ve Zpravodaji nemůžeme suplovat. Před časem jsme našim členům i dalším organizacím nabídli několik variant zprostředkování zpráv z této sítě a někteří je využili. Pokud máte v tomto směru jakékoliv dotazy a přání, obraťte se na náš sekretariát.

Výbor ČNS

Výběr informací z bulletinu NUCLEUS - červen 2002.

(Dostupné na adrese www.euronuclear.org/publications/nucleus/index.html)

EVROPA

Finský parlament schválil 24. června plány na výstavbu 5. jaderného bloku. Hlasování následovalo jako formální ratifikace po rozhodnutí finské vlády ve prospěch žádosti finské společnosti TVO, která argumentovala ve prospěch nového bloku z těchto důvodů :

Hlasování se hodnotí jako významné především proto, že je to první takové rozhodnutí postavit nový jaderný blok v Evropě a Skandinávii v posledních 15 letech. Odráží rostoucí uvědomění Evropy, že jaderná energetika je nezbytnou a životně nutnou součástí energetiky v budoucnosti většiny států, zvláště ve světle zabránění emisím skleníkových plynů.

Množství elektřiny vyrobené v jaderných elektrárnách v EU vzrostlo o 3%. V 15 členských zemích pracuje 140 jaderných bloků. Úhrnná produkce elektřiny v EU se zvýšila o 2,8%, což znamená, že podíl jaderné elektřiny vzrostl ze 33,9% v roce 2000 na 34% v roce 2001.

Itálie uvažuje o možnosti obnovení jaderné energetiky. Oznámil to ministr průmyslu Antonio Morzano v rámci diskuse o reformě energetické politiky, v níž by "základní roli" měla hrát jaderná energetika a čisté uhelné technologie.

USA

Výroba elektřiny v USA se v roce 2001 zvýšila oproti roku 2000 o 2,8%. Od roku 1997 nepřetržitě roste produkce jaderných elektráren.

Po 17 letech bude znovu uveden do provozu reaktor Browns-Ferry1, který předtím pracoval 11 let. Tři velké společnosti oznámily, že požádají o povolení k výstavbě nových jaderných bloků v lokalitách existujících JE (North Anna, Grand Gulf a Clinton).

 

 

Zpravodaj ČNS 5/2002, vydán 15.7.2002

Sídlo ČNS: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, cns@troja.fjfi.cvut.cz

Prezident: Václav Hanus, tel.: 0334 78 21 43, hanusv1.ete@mail.cez.cz

Sekretariát: František Mantlík, ÚJV Řež, 250 68 Řež, tel/fax 02 685 79 62, mantlik@nri.cz

Povolení MK ČR E 11041 ze dne 8.1.2001