ZPRAVODAJ 07/02

V čísle: - Zamyšlení na přelomu roku

- Seismický monitorovací systém JE Temelín

- Zhodnocení výstavby a spouštění jaderné elektrárny Temelín

- Seminář “Současný stav výzkumu a vývoje reaktorů IV. generace”

- Seminář ČSVTS a ČNS “Radioaktivní odpady, problém politický”

- Seminář “Co nového v transmutacích” a “Mikulášské setkání CYG”

- Na kolech z Dukovan do Temelína

- Zprávy ze sítě NucNet

- Zkrácený plán akcí na rok 2003

Zamyšlení na přelomu roku

Vážení přátelé,

sešel se rok s rokem, čas uběhl jak voda a nám nezbývá, než se trochu poohlédnout zpět za rokem 2002 a říci si, o co se budeme snažit v roce 2003.

V roce 2002 jsme chtěli udržet standardní činnosti ČNS opakující se každý rok, mající již dlouholetou tradici. Proběhla například konference NUSIM 2002 v Drážďanech, proběhla soutěž o nejlepší diplomovou, či disertační práci, uspořádali jsme několik odborných seminářů, probíhala spolupráce s Jihočeskými taťky, Jaderným fórem Evropskou nukleární společností a dalšími organizacemi. Mezi pravidelné akce, byť s delší periodou, patří bezesporu i “Jaderný kongres” - ENC, tentokrát konaný v Lille. ČNS zde měla, jako jedna z mála národních společností, svůj stánek a s pomocí firmy Teris zde byla velmi dobře prezentována. Škoda jen, že se pro malý zájem neuskutečnil avizovaný společný zájezd na tento kongres. Z minulých let nám přetvával dluh v dokončení publikace “Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice”. S velkým úsilím Ing. Vespalce a jeho kolegů z EDU se podařilo knihu dokončit a vydat. Domnívám se, že pro její objektivní neúplnost a velký “obsah subjektivity” budeme muset v příštích letech uvažovat o jejím inovovaném doplněném vydání.

V minulém roce jsme si řekli, že se na příští období zaměříme na 2 témata, která jsou pro další rozvoj jaderné energetiky podstatná. Kolem obou těchto témat se vždy točí diskuse s laickou veřejností a odpůrci tato témata velmi často zneužívají. Jde o problematiku nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým palivem a o iracionální strach veřejnosti z radioaktivity, neadekvátní ve srovnání s jinými riziky, které nás doprovázejí na naší cestě od kolébky k hrobu. 11. listopadu proběhl velmi zdařilý seminář na téma Radioaktivní odpady z JE - problém politický. Na příští rok připravujeme seminář na téma vlivu nízkých dávek záření na lidský organizmus. Na tomto poli je nutná mezioborová spolupráce s dalšími vědními obory jako jsou medicína, genetika, imunologie, molekulární biologie ap. Budeme se muset více rozhlédnout z “domku” jaderných věd a techniky a ve svém zápase s věčnou iracionalitou a manipulací laickou veřejností začít více spolupracovat se všemi vědními obory a se všemi rozumně uvažujícími lidmi.

V roce 2002 jsme taktéž pokračovali v podpoře a spolupořádání profesních setkání specialistů z jaderných elektráren různých oborů. Vesměs se jedná o pravidelné semináře čtyř JE v rámci bývalého Československa. Proběhlo setkání pracovníků radiační ochrany, setkání pracovníků v koordinaci a řízení údržby. V podpoře těchto profesních setkání chceme pokračovat i v příštích letech.

V době, kdy píši tuto úvahu a bilanci roku 2002, jsme ještě cca 10 dnů před vyvrcholením letošního snažení ČNS, před konferencí “Zhodnocení výstavby a spouštění jaderné elektrárny Temelín”. Věřme, že konference dopadne dobře a že bude alespoň malinkou odměnou zúčastněným za vynikající práci na Temelíně a náplastičkou za všechny ty pomluvy a ústrky, které si museli v médiích vyslechnout.

Jsou ještě další témata, která stojí za propagaci. Je to problematika formujícího se trhu s elektřinou, problematika ekonomické diskriminace výroby elektřiny z jaderných zdrojů, problematika externalit. Rádi bychom se k těmto tématům v příštím roce taktéž vyjádřili.

Co se nám nedaří? Sem tam nás potrápí nějaké organizační nedostatky, ale co nejvíce musíme udělat, je zlepšit  propagaci našich akcí. Propagačně selhal například seminář o havarijní připravenosti, jehož se zúčastnilo velmi málo lidí, ač přednášky byly vynikající. Tím se bude muset výbor ČNS zabývat hned zkraje roku 2003. Myslím, že bude nutné například více využít internetové komunikace, ať už pomocí webovských stránek, či přímo přes e-mail. V této souvislosti si dovoluji požádat vás, členy ČNS, abyste nám zaslali svoji e-mailovou adresu, máte-li, abychom Vám mohli i mimo tento Zpravodaj posílat přímo aktuální informace.

ČNS je zprostředkovatelem šíření “jaderných” informací agentury Nuc-Net v české republice. V této oblasti se postupně správně formalizovaly vztahy mezi dodavatelem zpráv a jejich odběrateli. V budoucnu nás však čeká výraznější zdražení těchto služeb, neboť se v západní Evropě očekává, že po vstupu ČR do EU se dostaneme s platební silou na úroveň např. Belgie, Finska, Švýcarska ap. Zde tuším vážné ohrožení pro udržení této služby v ČR.

Nesmím zapomenout na naši mladou generaci. Domnívám se, že se jim daří a že jejich aktivity jsou pozoruhodné. Například pravidelná podzimní setkání, vystoupení na brněnské konferenci ČJF a EGV, úspěch na konferenci na Ukrajině a perfektní organizační zvládnutí cyklonávštěvy ruských mladých v EDU a ETE. Poděkování za svoji práci zaslouží též “WINky”. Podařilo se jim zorganizovat několik úspěšných přednášek a akcí. Doufám, že po odeznění spouštěcího maratónu na ETE je výrazněji posílí i Temelínské kolegyně a že se jim v příštím roce podaří navázat více kontaktů s ženami pracujícími v oblasti medicínského využití ionizujícího záření. Do budoucna mohou ženy “v jádře” výrazně přispět k vyšší přijatelnosti jaderných oborů veřejností. Finský příklad je následováníhodný.

Milníky pro rok 2003: O jednom milníku jsem již hovořil. Považuji zaň zmíněný seminář o malých dávkách ionizujícího záření, a to proto, že by měl být poprvé výrazně mezioborový. Druhým milníkem by měla být mezinárodní konference, volně navazující na konferenci z roku 2000 “VVER Technical Innovations for Next Century” nesoucí pracovní název “Reaktory VVER - další perspektivy inovací”. Zde by mohla vzniknout nová tradice takovýchto setkání odborníků na technologii bloků VVER.

Na závěr chci poděkovat obětavé práci členů výboru společnosti, všem dalším kolegyním a kolegům, kteří nám pomáhali při organizaci našich akcí, přednášejícím, a příznivcům za jejich práci a podporu.

Děkuji !

Václav Hanus,

prezident společnosti

Seismický monitorovací systém JE Temelín

Účelem tohoto článku je popsat seismický monitorovací systém (SMS) JE Temelín.V úvodu článku je popsána kategorizace seismické odolnosti zařízení JE Temelín. V další části jsou popsány podmínky pro odstavení JE Temelín po výskytu zemětřesení. Na závěr je stručný popis činnosti SMS. Pro ilustraci je na přiloženém obrázku schématicky znázorněn SMS.

1. Kategorie seismické odolnosti

JE Temelín je podle dodatku úvodního projektu č. 406 konstruována tak, aby byla zajištěna jaderná bezpečnost při seismické události až do úrovně maximálního výpočtového zemětřesení. Seismickou událostí se přitom rozumí událost, která se projevuje vibračními pohyby země.

Pro stavební objekty, konstrukce a technologická zařízení JE Temelín je stanovena pouze 1. kategorie seismické odolnosti, 2. kategorie seismické odolnosti není pro JE Temelín definována.

Poznámka:

1. Určení objektů, systémů a zařízení 1. kategorie seismické odolnosti dává předpoklad provozování jaderně-energetického zařízení až do úrovně PROJEKTOVÉHO ZEMĚTŘESENÍ bez přerušení dodávky elektrické energie do elektrizační soustavy.

2. Nedefinování objektů, systémů a zařízení 2. kategorie seismické odolnosti pro JE Temelín znamená, že po zemětřesení vyšší úrovně než PROJEKTOVÉ ZEMĚTŘESENÍ budou oba bloky JE Temelín odstaveny a o jejich znovuuvedení do provozu rozhodne až odborná technická inspekce konstrukcí a zařízení.

Do 1. kategorie seismické odolnosti patří ty stavební konstrukce a technologická zařízení, jež jsou součástí bezpečnostních systémů a vybraných systémů souvisejících s jadernou bezpečností a které jsou nutné pro plnění všeobecných bezpečnostních kritérií při zemětřesení až do úrovně MAXIMÁLNÍHO VÝPOČTOVÉHO ZEMĚTŘESENÍ a také při nárazu letadla nebo vnější tlakové vlny na reaktorovnu hlavního výrobního bloku, příp. na objekt dieselgenerátorové stanice, jakož i konstrukce a zařízení, jejichž porušení či selhání při zemětřesení až do úrovně MAXIMÁLNÍHO VÝPOČTOVÉHO ZEMĚTŘESENÍ včetně, resp. při nárazu letadla či vnější tlakové vlny na reaktorovnu hlavního výrobního bloku, příp. na objekt dieselgenerátorové stanice, by mohlo sekundárně ohrozit jiné konstrukce a zařízení v jejich okolí, které jsou důležité pro jadernou bezpečnost při zemětřesení, resp. při pádu letadla či nárazu vnější tlakové vlny

2. Odstavení JE Temelín po zemětřesení

Oba bloky JE Temelín budou obsluhou odstaveny vždy, jakmile seismický monitorovací systém (SMS) vyhodnotí, že úroveň zemětřesení překročila PROJEKTOVÉ ZEMĚTŘESENÍ, nedojde-li v důsledku zemětřesení k zapůsobení ochran reaktoru.

K překročení PROJEKTOVÉHO ZEMĚTŘESENÍ dojde, jestliže současně pro kterýkoliv ze zaznamenaných časových průběhů absolutního zrychlení v úrovni volného terénu jsou splněny následující dvě podmínky:

Nejsou-li záznamy z volného terénu k dispozici, použijí se k hodnocení časové průběhy absolutního zrychlení na základové desce reaktorovny hlavního výrobního bloku nebo na podlaží +31,4 m v uvedeném pořadí. V tomto případě se hodnotí pouze první výše uvedená podmínka.

3. Činnost obsluhy po překročení PROJEKTOVÉHO ZEMĚTŘESENÍ

Pokud zemětřesení nebude mít za následek změnu technologických parametrů bloku a následně zapůsobení ochran reaktoru a je-li současně dle definitivního vyhodnocení překročeno PROJEKTOVÉ ZEMĚTŘESENÍ, pak obsluha postupuje následovně:

Zpracované záznamy měření SMS budou podklady pro zpětnou výpočtovou analýzu účinků zemětřesení na konstrukce a zařízení obou bloků JE Temelín.

4. Seismický monitorovací systém

4.1 Funkce a vlastnosti SMS

4.2 Stručný princip SMS

 

Ing. Jaroslav Brom, ČEZ, a. s. Jaderná elektrárna Temelín

Zhodnocení výstavby a spouštění jaderné elektrárny Temelín

Zpráva o konferenci

Konference proběhla v Srní na Šumavě ve dnech 11.12. - 13.12. 2002. Byla organizována Českou nukleární společností pod záštitou ČEZ, a.s. HOCHTIEF VSB a.s. a Škoda Praha a.s. Bylo předneseno 32 referátů pro cca 165 delegátů. Vesměs se jednalo o přehledové referáty hlavních účastníků výstavby hodnotící jejich účast na výstavbě a spouštění elektrárny. Konferenci otevřel svým vystoupením RNDr. Jiří Hanzlíček za ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Ve svém vystoupení se mimo jiné zmínil o nutnosti zamyslet se nad výstavbou nových jaderných zdrojů při tvorbě nové energetické politiky ČR. Ing. František Hezoučký, první místopředseda představenstva ČEZ, a.s., zhodnotil ve svém nosném referátu celou historii výstavby, pozitivní i negativní vlivy na výstavbu a spouštění. Stejně tak učinila i předsedkyně SÚJB Ing. Dana Drábová z pohledu státního dozoru. V následujících referátech vystoupili zástupci generálních dodavatelů, finalistů a dalších organizací, včetně VÚJE Trnava, ÚJV Řež, Energoprojektu, Skupiny ruských specialistů, firmy Westinghouse a Vědeckého vedení spouštění. Poslední den konference prezentoval zástupce provozovatele ETE, Ing. Miroslav Vilím výborné výsledky dosavadního zkušebního provozu prvního bloku elektrárny. Na závěr konference vystoupili akademik profesor Jaroslav Němec a exministr průmyslu a obchodu Ing. Miroslav Grégr s velmi zásadními referáty.

Z konference bude vydán sborník, kde budou k dispozici všechny přednesené referáty, včetně fotodokumentace z konference.

Ing. Václav Hanus, ČNS

Seminář “Současný stav výzkumu a vývoje reaktorů IV. generace”

Dne 6. prosince 2002 požádal ÚJV Řež a.s. v Konferenčním centru seminář na téma Současný stav výzkumu a vývoje reaktorů IV. generace. Přednášejícím byl Dr. Pavel Hejzlar, býv. pracovník ÚJV Řež a.s. a FSI – ČVUT, který nyní již několik let pracuje v MIT (USA) ve skupině pro pokročilé typy reaktorů (CANES).

Potřeba růstu výroby elektřiny, výborné provozní i ekonomické výsledky jaderné energetiky v posledních letech a zejména energetická krize v Kalifornii v roce 1999 způsobily obrat ve vztahu k jaderné energetice v USA. Tento nový přístup se projevil v energetické politice USA, kterou vláda USA oficiálně vyhlásila v roce 2001. Pro další rozvoj jaderné energetiky byly stanoveny dva zásadní kroky:

Program IV. generace reaktorů byl iniciován US DOE v roce 2000 a dosud se do něj zapojilo, kromě universit, národních laboratoří a průmyslu v USA celkem 10 zemí (Argentina, Brazílie, Jižní Afrika, Francie, Japonsko, Kanada, Korea, Švýcarsko, Velká Británie, USA).

Zásadní principy programu jsou:

Jako hlavní kriteria pro výběr byl zvolen:

Celkem bylo předloženo 94 reaktorových konceptů a následující tabulky uvádí jejich rozdělení.

Podle typu chladiva: Podle země:

voda

28

 

USA

45

plyn (He, CO2)

17

 

Japonko

19

tekuté kovy (Na, Pb, Pb/Bi)

32

 

jiné země

13

neklasické (MSR)

17

 

Korea

10

 

 

 

V. Britanie

4

 

 

 

Francie

3

Na základě předem stanoveného hodnoticího systému (15 kriterií s 24 číselnými ukazateli) a s uvážením národních priorit bylo vybráno portfolio následujících 6 konceptů:

Ve výběru jsou zastoupeny všechny typy chladiva, oba palivové cykly (otevřený, uzavřený), různé produkty (výroba elektřiny, vodíku), různé velikosti bloků a toto portfolio umožňuje symbiotický cyklus různých typů.

Pro jednotlivé vybrané koncepty byly identifikovány hlavní technické problémy a stanoven časový plán pro průkaz realizovatelnosti systému, jeho provozuschopnosti a realizace demonstrační jednotky. Z hlediska časového plánu se jeví jako nejlepší typy SFR a VHTR, které jsou nejvíce prozkoumány a jejichž demonstrace by mohla být realizována okolo roku 2020.

Jednotlivé země vyjádřily své preference následovně:

SCWR – USA, Japonsko

VHTR – USA, Korea

GFR – USA, Francie, Korea

SFR – Japonsko

LFR – Rusko, USA

Detailní vývoj vybraných typů reaktorů bude zaměřen zejména na materiálové problémy (pokrytí paliva, primární okruh), fyzikální problémy (kritičnost), problémy termohydraulické, včetně sekundárního systému. Řešení řady těchto problémů, je nejen velmi technicky náročné, ale i odlišné od stávající generace. Řešení je výzvou pro výzkumné organizace v celém světě a bude znamenat oživení výzkumných kapacit a využití existující vědecko výzkumného potenciálu ve světě. Bude to rovněž výzvou pro české organizace výzkumu, které mají šanci na výzkumu některých typů se úspěšně podílet. Potřeba výzkumu rovněž přitáhne mladé vědce a inženýry.

Celkově se semináře účastnilo 65 účastníků a bylo potěšitelné, že se semináře účastnila řada mladých, včetně studentů FJFI a FSI. Po výborné asi 2 hodinové přednášce, následovala krátká diskuse.

Tento seminář byl prvním ze série tematických seminářů, které se ÚJV Řež a.s. rozhodl v budoucnu ve svém Konferenčním centru pořádat. Témata dalších seminářů, které budou pořádány v 1. polovině roku 2003, jsou:

Zdeněk Kříž

Seminář ČSVTS a ČNS “Radioaktivní odpady, problém politický”

V pondělí 11. listopadu 2002 hostil Dům techniky na Novotného lávce seminář o radioaktivních odpadech, pořádaný pod egidou Českého svazu vědecko-technických společností a České nukleární společnosti.

Zajímavé téma přilákalo spoustu zájemců z různých oborů jádra: z provozovaných jaderných zařízení, vědy, škol, správních a kontrolních orgánů. Seminář se zabýval způsoby nakládání s RaO, koncepcí jejich skladování v současné době a ukládání v budoucnu, regulací uvádění RaO do životního prostředí, postojem veřejnosti k této problematice.

Úvodní slovo patřilo prezidentovi ČNS ing. Václavovi Hanusovi, který přivítal účastníky semináře a předestřel, jak moc je daná problematika zajímavá pro odborníky i laickou veřejnost. Ne náhodou je v názvu semináře označena za “problém politický”.

Další tři příspěvky byly věnovány odstraňování vyřazených požárních hlásičů na EDU s obsahem radioaktivního Am-241 (ing. Svozil), odpadovému hospodářství Ústavu jaderného výzkumu v Řeži s prezentací nabídky jeho servisu pro veřejnost (ing. Podlaha) a koncepci nakládání s RaO na JE Temelín (ing. Šímek).

Zástupce ředitele Inspektorátu pro ionizující záření Českého metrologického institutu ing. Jiří Šuráň mluvil nejen o konkrétních způsobech měření prováděných při uvádění odpadů z jaderných zařízení do životního prostředí, ale uvedl velice zajímavé komplexní porovnání odpadů z jaderných a uhelných elektráren.

Mluvčí Jaderné elektrárny Dukovany ing. Petr Spilka prezentoval, jak je odpadová problematika vnímána veřejností. O zadní části palivového cyklu v ČEZ, a. s., hovořil ing. Příman. Na závěr programu podal ředitel Správy úložišť radioaktivních odpadů ing. Vítězslav Duda shrnutí o celkové koncepci nakládání s RaO v České republice.

V závěrečné diskusi vystoupil ing. Klicpera s poněkud kontroversním příspěvkem o vojenském využití ochuzeného uranu.

Všechny příspěvky semináře budou k dispozici v připravovaném sborníku.

Larisa Dubská

Seminář “Co nového v transmutacích” a “Mikulášské setkání CYG”

5. a 6. prosince proběhlo na Energetickém ústavu VUT v Brně již druhé Mikulášské setkání sekce mladých při ČNS. Stejně jako v loňském roce, bylo i letos toto setkání spojené se seminářem Co nového v transmutacích.

Po úvodním vystoupení profesora Matala, který již tradičně zastřešuje naše setkání na VUT svojí odbornou autoritou, následoval blok prezentací diplomových prací oceněných Českou nukleární společností. Jako nejlepší byly vyhodnoceny tyto práce:

  1. Ladislav Vyskočil: Analýza teplotního a rychlostního pole na vstupu do aktivní zóny reaktoru VVER-100, FS-ČVUT.
  2. Josef Káňa: Modelování vibrací rekombinátoru vodíku kontejnmentu elektrárny buzeného podtlakovými spektory odezvy, FS-Plzeň.
  3. Pavel Frajtág: Výpočetní stanovení podmínek ozařování sondou Choucca, FJFI-ČVUT.

Následující seminář věnovaný transmutacím měl stejně jako v loňském roce vysokou úroveň. Přednášeli mladí odbornící z ÚJV Řež, ČVUT Praha, VUT Brno a dalších pracovišť zabývajících se problematikou transmutací a fluoridové chemie. I letos se semináře zúčastnili naši mladí kolegové ze Slovenska.

Již tradičně zařazujeme do programu našich seminářů příspěvky týkající se obnovitelných zdrojů energie. Tentokráte to byly tři velmi zajímavé příspěvky pojednávající o zplyňování biomasy.

Chtěl bych poděkovat pánům Nejedlému a Žmijovi, kteří pravidelně a bezchybně organizují naše semináře na VUT v Brně.

Daneš Burket

Na kolech z Dukovan do Temelína

Po přečtení titulku jste si možná řekli, že cesta na kole z Dukovan do Temelína není nic zvláštního, ale upřesním-li, že cestu absolvovali cyklisté z ruského Petrohradu a podnikli ji v polovině října (původně byla cesta naplánována na září, ale povodně nás donutily termín změnit), jistě uznáte, že to stojí za zmínku.

Již před prázdninami požádali naši kolegové z Atomenergoprojektu v Petrohradu o pomoc při organizaci exkurze po českých jaderných elektrárnách. Konkrétně se jednalo o skupinu dvaceti kolegů ze sekce mladých při Ruské nukleární společnosti. Jejich výlet začal 3000 kilometrů dlouhou cestou autobusem z Petrohradu do Dukovan. V pondělí 14. října zavítali na naši elektrárnu, kde pro ně byla připravena exkurze na trenažér a do informačního centra a odpoledne prohlídka vodní elektrárny Dalešice. V úterý ráno se na kolech ponořili do hluboké mlhy a od informačního centra EDU vyrazili přes Jaroměřice nad Rokytnou a Želetavu do Telče, kde měli naplánovanou prohlídku města. Během dopoledne mlha opadla, takže větší část cesty se už mohli kochat krásami naší podzimní přírody. Z Telče pokračovali ve středu přes Jindřichův Hradec do Třeboně a ve čtvrtek do Českého Krumlova. V poměrně nevlídném počasí projeli trasu z Krumlova do Hluboké a dále údolím řeky až do Týna nad Vltavou. V sobotu si členové výpravy, které nesklátilo nepříznivé počasí, prohlédli návštěvnické centrum a po té i strojovnu prvního bloku ETE. Odpoledne odjela výprava autobusem do Prahy, odkud se v neděli večer vydala na dlouhou zpáteční cestu do Petrohradu.

Chtěli bychom poděkovat především kolegovi Bajglovi za obrovskou pomoc při doprovodu této skupiny, dále potom slečně Vespalcové za organizační pomoc, pánům Klikovi a Zouharovi za vyčerpávající výklad během návštěvy na trenažéru EDU, průvodkyním z temelínského Zámečku a Informačního centra EDU a tlumočníkům agentury Sophia.

Daneš Burket a Radek Svoboda

 

 

T H E W O R L D ´S N U C L E A R N E W S A G E N C Y

 

Zprávy ze dne: 4. 11. 2002

Švédské zprávy varují před nejistou budoucností bez Barsebäcku-2

Podle dvou nových nezávislých zpráv, které si objednala švédská vláda, by vynucené odstavení jaderného bloku Barsebäck-2 mohlo znamenat nedostatek elektřiny a vést ke zvýšení cen elektřiny.

Švédská vláda oznámila, že zprávy pošle přibližně stovce různých úřadů, organizací a společnostem k posouzení. Nový ministr průmyslu Leif Pagrotsky řekl, že zprávy jsou podle něj “chápající a pestré” a že věří tomu, že “budou tvořit solidní základ pro rozhodnutí vlády” ohledně odstavení Barsebäcku-2.

Zprávy zvažují následující body:

Obě zprávy se shodují v tom, že předčasné uzavření by mělo za následek zvýšenou výrobu dánských a německých klasických elektráren, což by znamenalo zvýšení emisí skleníkových plynů (a jiných škodlivin). Zprávy také zdůrazňují, že dalším “praktickým problémem” po odstavení Barsebäcku-2 na konci roku 2003 by bylo zvýšené riziko nedostatku elektřiny začátkem roku 2004, a “možná také v následujícím roce”.

Pokud se týká první otázky, obě zprávy prohlašují, že “formální podmínky” z roku 1997 pro předčasné odstavení Barsebäcku-2 “by mohly být koncem roku 2003 dodrženy”. Zprávy také souhlasí s tím, že odstavení bloku v roce 2003 by mohlo způsobit “několik” problémů, jedna zpráva se domnívá, že zvýšení ceny elektřiny kvůli odstavení jaderného bloku “by bylo nízké”.

Zprávy sledují pokračující debatu o budoucnosti Barsebäcku-2. Švédský parlament v roce 1997 rozhodl o uzavření Barsebäcku-1 - k čemuž došlo v roce 1999 - a následovalo rozhodnutí odstavit Barsebäck-2 do července 2001.

Barsebäck-2 je však stále v provozu, neboť se zatím nepodařilo nalézt kapacity (nebo snížení spotřeby elektřiny), které by nahradily přibližně 4 TWh elektřiny, které blok každoročně vyrobí. Další termín uzavření je konec roku 2003 (viz News No. 314, 3. října).

Zdroj: Carl-Erik Wikdahl

 

Zprávy ze dne: 12. 11. 2002

Jádro “si zaslouží větší politickou pozornost”, říká komisař EU

Komisař EU zodpovědný za vnitřní obchod a zdanění prohlásil, že Evropa je, ´pokud se týká energetické politiky, na křižovatce´ a zdůraznil, že jaderná energetika zůstává ´důležitým příspěvkem´ do dlouhodobých energetických potřeb regionu.

Pan Frits Bolkestein vystoupil na londýnském Institutu pro ekonomické záležitosti: “Paradoxem současné politiky je to, že jaderné energetice se nedostávají takové politické priority, které by si zasloužila. Místo toho se o ní debatuje na poli vysoké morálky a často neomluvitelných emocí.”

Ve svém vystoupení minulý pátek pan Bolkestein dodal: “Jsem si vědom toho, že otázka jaderné energetiky je problematická, ale jaderná energie zde není jen sama pro sebe. Slouží dvěma důležitým cílům politiky EU.”

Pan Bolkestein řekl: “Jaderná energetika zajišťuje technické kapacity ke zvýšení energetické pestrosti, které je potřeba ke snížení vnější závislosti. Současnou poptávku po elektřině pokrývá ze 41 % ropa, 22 % plyn, 16 % uhlí, 15 % jádro a ze 6 % obnovitelné zdroje energie. Pokud se nic neudělá, do roku 2030 se rozložení změní na 38 % ropa, 29 % plyn, 19 % pevná paliva, 8 % obnovitelné zdroje a pouze 6 % jádro.”

“Druhým cílem je životní prostředí, zvláště otázka změny klimatu a závazky podle Kjótského protokolu. Se současnou energetickou spotřebou - která zdůrazňuje úlohu ropy, plynu a uhlí - jsou požadavky z Kjóta nedosažitelné. V současnosti jaderná energie zamezí výrobě 312 mil. tun CO2 ročně, což je 7 % z celkového množství všech skleníkových plynů vypouštěných v EU, nebo ekvivalentní množství emisí CO2 z přibližně 75 miliónů aut.”

Pan Bolkestein je v současnosti posledním členem Evropské komise, který veřejně podpořil úlohu jádra v evropském energetickém mixu. Komisař EU pro výzkum Philippe Busquin nedávno znovu zdůraznil své přesvědčení, že jaderná energie je klíčovým prvkem v budoucím systému zajištění dodávek energie (viz News No. 291, 11. září).

Pan Bolkestein pokračoval: “Jaderná energetika je důležitým přispěvatelem do dlouhodobé evropské energetické politiky. Zvýšené využívání jaderné energie by snížilo vnější závislost EU. Také by zvýšilo pestrost zdrojů, což by EU umožnilo se vypořádat s nestálými cenami ropy a plynu. A konečně, jaderná energie skvěle přispívá k plnění závazků podle Kjótského protokolu.”

Dále řekl, že ty členské státy EU, které plánují “zmrazení” využívání jádra nebo chtějí jádro zcela opustit, se stanou závislejšími na dovozu energie. Dodal: “Evropa by měla nejen snížit závislost na ropě, měla by se také připravit na vyšší ceny elektřiny v budoucnosti. Ceny ropy a plynu mohou pouze růst, neboť zásoby jsou limitované a náklady na těžbu z hůře přístupných oblastí budou vyšší.”

“V oblasti jaderné energetiky stále existují problémy, které musí být vyřešeny. Ale počet obtížných problémů se snižuje a tyto neomlouvají ty členské státy, které v současnosti jadernou energetiku opouštějí. V energetické politice jsme dojeli na křižovatku. Rozhodnutí, která dnes uděláme, ovlivní příští generace.”

Zdroj: Evropská komise / Foratom

Zprávy ze dne: 15. 11. 2002

Parlamentní komise podpořila belgický plán na opuštění jaderné energetiky

Komise pro ekonomické záležitosti belgického parlamentu doporučila, aby byl formálně přijat návrh zákona na postupné opuštění jaderné energetiky v zemi, a to od roku 2015.

Komise zvažovala tuto otázku od okamžiku, kdy belgický ministr pro energetiku a udržitelný rozvoj Olivier Deleuze návrh zákona přednesl parlamentu (viz News No. 231, 1. července). K rozhodnutí komise došla 13. listopadu.

Sněmovna representantů belgického parlamentu by měla o doporučení komise diskutovat a hlasovat během několika příštích týdnů. Pokud sněmovna doporučení přijme, návrh zákona postoupí do senátu.

Zdroj: Electrabel

 

 

Zprávy ze dne: 29. 11. 2002

Ukrajinský parlament potvrdil názor dozorného orgánu

Ukrajinským parlamentem prošel zákon zřizující státní výbor pro jaderný dozor jako výkonný orgán země v oblasti dozoru nad jadernou energetikou a radiační ochranou.

Tento zákon poskytuje právní základnu pro činnosti tohoto orgánu, zahrnující vytvoření “kultury jaderné bezpečnosti”, dohled nad všemi právními aktivitami týkajícími se otázek jaderného dozoru a pomoc zemi naplnit mezinárodní závazky týkající se používání jaderné energetiky.

Zdroj: Mezinárodní černobylské centrum

Proti rozhodnutí ve prospěch jaderné elektrárny Borssele se nebude podávat žádné odvolání

Nizozemská vláda potvrdila, že se nebude proti poslednímu rozhodnutí soudu ve prospěch pokračujícího provozu jaderné elektrárny Borssele s jedním blokem odvolávat.

Zdroj: Alex van Schaik, EPZ

Věřitelé BE budou akceptovat ztráty - ale absurdní daně z ovzduší zůstávají

Ministr britské vlády s odpovědností za národní energetickou politiku dal silný signál, že jaderná energetika zůstane klíčovou součástí britského energetického mixu - navzdory finanční krizi, která zachvátila British Energy (BE).

Zdroj: Britský parlament / BE / Konzervativní strana / Cameco

Zprávy ze dne: 03. 12. 2002

“World Nuclear Review” - nová služba NucNetu pro rok 2003

V novém roce bude zahájena další služba NucNetu - World Nuclear Service - elektronický týdenní výběr jaderných zpráv a informací speciálně uspořádaný pro použití na webových stránkách a v jiných elektronických médiích pro širokou veřejnost.

Každý týden vytvoří NucNet, na základě uvážení své Centrální kanceláře, speciálně vybraný souhrn jaderných zpráv a informací a poskytne jej k volnému použití organizacím po celém světě.

Tento souhrn bude zahrnovat existující výtahy zpráv, které jsou široké veřejnosti přístupné na webových stránkách NucNetu. ‘Vnitřní’ zprávy a informační služby, včetně přístupu do databáze, budou i nadále přístupné pouze pro členy a předplatitele.

Výkonný ředitel John Shepherd řekl, že tato nová služba zlepší schopnost agentury zvýšit rychlost a spolehlivost toku jaderných informací po celém světě a přesně předávat důležité informace ve formě snadno srozumitelné pro každého.

Řekl: “Mnoho firem a dalších s jádrem spjatých organizací po celém světě má webové stránky, které slouží jako ‘okno’ pro jejich činnosti. World Nuclear Review produkovaná NucNetem dá těmto organizacím příležitost doplnit své existující služby poskytováním čerstvého výběru zpráv každý týden - bez dalších nákladů - v situaci, kdy narůstá povědomí o NucNetu jako o nezávislé a spolehlivé globální síti z oblasti jádra.”

World Nuclear Review bude spuštěna začátkem ledna. Pokud byste měli zájem o zasílání týdenních přehledů k volnému využití na vašich webových stránkách nebo na intranetu, obraťte se na NucNet s žádostí o další podrobnosti (editors@worldnuclear.org). Nezapomeňte uvést své jméno, e-mailovou adresu a telefonní číslo, a podrobné kontaktní informace týkající se osoby odpovědné za vaší webovou stránku. Můžete také připojit jméno organizace, kterou reprezentujete a adresu webové stránky.

Zdroj: Centrální kancelář NucNet

 

Zkrácený plán akcí na rok 2003

Akce

Termín konání -místo konání

Využívání PET metod v lékařství

leden 2003 - ÚJV Řež

Česká energetická politika

duben 2003 - ÚJV Řež

Profesní setkání pracovníků ICP

8-11.4. 2003 - ETE

Možnosti nasazování bloků JE EDU a ETE v PpS

27. a 28. 5. 2003 - Zámeček Dukovany

Nové perspektivy jaderných technologií

květen 2003-Brno

NUSIM 2003

září 2003-Bratislava

Nízké dávky ionizujícího záření

říjen 2003 - Novotného lávka, Praha

Setkání mladé generace (YG)

prosinec 2003

Mezinárodní konference: Reaktory VVER - další perspektivy inovací

podzim 2003 - Praha

 

 

 

 

 

Zpravodaj ČNS 7/2002, vydán 18.12.2002

Sídlo ČNS: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, cns@troja.fjfi.cvut.cz

Prezident: Václav Hanus, tel.: 0334 78 21 43, hanusv1.ete@mail.cez.cz

Sekretariát: František Mantlík, ÚJV Řež, 250 68 Řež, tel/fax 02 66 17 23 42, mantlik@nri.cz

Povolení MK ČR E 11041 ze dne 8.1.2001