ZPRAVODAJ   01/2004

V čísle:
- Novoroční zamyšlení prezidenta ČNS
- Reaktory JE Dukovany přecházejí na pětiletý palivový cyklus
- Mikulášské setkání CYG v Brně
- Výběr zahraničních zpráv
- Web stránky ČNS v roce 2003
- Plán akcí připravovaných Českou nukleární společností pro rok 2004 a záměry pro rok 2005
- Co vyšlo na web stránkách ČNS


Novoroční zamyšlení prezidenta ČNS

Vážení přátelé, kolegyně, kolegové,

je tradiční se na přelomu roku zamyslet nad tím, co minulý rok přinesl a co nás čeká v nadcházejícím období. Jak tedy zhodnotit rok 2003 z pohledu zájmů a aktivit České nukleární společnosti? Dle množství uskutečněných akcí by se dalo říci, že nebyl tak bohatý jako rok minulý. Bylo to způsobeno zejména tím, že na většině pracovišť členů ČNS probíhaly téměř revoluční změny, dokončoval se Temelín, a tak času moc nezbývalo. Nicméně podařilo se nám uvést do provozu i do povědomí veřejnosti nové internetové stránky, živé a s množstvím zajímavých informací. Toto je pro nás velmi důležité a je potřeba pokračovat v rozvoji tohoto informačního kanálu. Rád využiji této příležitosti k poděkování kolegům, kteří se o tyto stránky starají. Proběhly také již tradiční akce, jako byla konference NUSIM 2003 v Bratislavě, soutěž o nejlepší diplomovou a disertační práci, setkání Mladé generace a WIN, a samozřejmě jsme se také účastnili jednání výboru Evropské nukleární společnosti a agentury NucNet. Slibně se uvedl cyklus odborných přednášek pořádaný společně s ÚJV Řež. Členové výboru se také podíleli na připomínkování energetické koncepce ČR a společně se senátem ČR jsme uspořádali v senátu odborný seminář na téma Současný stav a budoucnost jaderné energetiky.
K velkým úspěchům loňského roku v ČR patří bezesporu uvedení obou bloků ETE do provozu. Jak sleduji dění na ETE z přímé blízkosti, vidím, že se provoz ETE stává krásně „nudnou“ záležitostí. Již téměř monotónní křivky parametrů obou bloků na plném výkonu ukazují, že se daří vychytávat dětské nemoci a že ETE je a bude spolehlivým zdrojem elektřiny pro republiku. I ve světě, a zejména v Evropě, se v roce 2003 cosi pohnulo. Rozhodnutí Finů o stavbě nového bloku a referendum ve Švýcarsku ukazují na to, že bez jádra to nepůjde. Také se mi zdá, že dochází postupně k vystřízlivění z euforie z toho, že alternativní zdroje a úspory mohou nahradit zdroje jaderné. Viz vývoj v Německu. Ještě to ale asi nějakou dobu potrvá a možná, že to bude i trochu bolet, než se Evropa zbaví „zelených“ dogmat o jaderné energetice a vezme ji plně na milost a využije ke svému prospěchu. Naštěstí ale svět není jen Evropa a například v Asii se jaderná energetika rozvíjí s velkou dynamikou.

Co v letošním roce? Věřím, že rok 2004 přinese jisté uklidnění a že zbude daleko více prostoru pro naše aktivity. Jak je vidět z plánu akcí na rok 2004 a výhledu na rok 2005, máme dost ambiciózní program. Velká mezinárodní konference „VVER – 2004, Experience and Perspectives“ a samozřejmě volební konference ČNS budou letos nosnými akcemi společnosti. Rok 2004 bude také rokem přípravy světového kongresu WIN (Women in Nuclear), který se uskuteční na jaře 2005 v Jižních Čechách, a tradiční konference NUSIM, kterou plánujeme na brzké jaro 2005.
Doufám a troufám si udělat prognózu, že letošní rok bude rokem zahájení příprav stavby nového jaderného zdroje elektrické energie v České Republice. Myslím, že vláda a objektivně ani my všichni nemáme jiné východisko, než přijmout tu z variant inovace energetické politiky ČR, která počítá se stavbou nových jaderných zdrojů. A protože tato příprava je velmi náročná, je nutno začít co nejdříve. Také předpokládám, že se ještě více v praxi vyjeví skutečné možnosti a omezení alternativních zdrojů energie a že dojde k odlivu politické přízně „zeleným ideologiím“ a „ekologickým náboženstvím“ a jaderná alternativa bude i v Evropě posuzována racionálněji.

Kdo z čtenářů měl tu trpělivost a dočetl až sem, zjistil, že vidím budoucnost jaderných oborů vcelku optimisticky. Přeji tento optimizmus také vám všem. Přeji vám pevné zdraví, úspěchy v práci, rodinnou pohodu a doufám, že se bude dařit s vaší pomocí i celé České nukleární společnosti.

Václav Hanus


Reaktory JE Dukovany přecházejí na pětiletý palivový cyklus

V roce 2003 byly do prvního a druhého bloku JE Dukovany zavezeny první palivové vsázky s palivem nového typu, které bude v reaktorech pracovat po dobu pěti let. Tato změna, tedy přechod od cyklu čtyřletého k cyklu pětiletému, se týká pracovních palivových kazet, zatímco kazety regulační zůstávají v cyklu čtyřletém. Na zbývajících blocích elektrárny bude zahájen přechod na pětiletý cyklus v letech 2004 a 2005.
Průměrné obohacení pracovních kazet se zvýšilo z 3,8 na 4,4 % U235, u regulačních kazet zůstalo na hodnotě 3,8 % U235. Zvýšenou reaktivitu palivových kazet s vyšším obohacením bylo nutno zčásti kompenzovat zavedením vyhořívajících absorbátorů v palivu. Tím je zajišťována dostatečná podkritičnost paliva při jeho přepravě a skladování a dále také dostatečně záporná hodnota teplotního koeficientu reaktivity reaktoru, což je jedno z bezpečnostních kritérií kladených na reaktory VVER. Vyhořívajícím absorbátorem je jeden z isotopů přírodního prvku gadolinia (Gd157), který je jako oxid Gd2O3 smícháno s oxidem UO2 v palivových tabletkách. V průběhu prvého roku provozu reaktoru absorpční izotop Gd157 postupně vyhořívá (absorpcí neutronů přechází na jiný izotop, který již neutrony neabsorbuje), takže na konci roku jeho koncentrace v palivu klesne téměř na nulu. Oxid Gd2O3 v množství 3,35 váhových % v uranových tabletkách je pouze v šesti ze 126 palivových proutků v každé kazetě (viz připojený obrázek).


Dva typy profilace obohacení v nových palivových kazetách JE Dukovany. Prvý typ je regulační kazeta s obohacením 3,8 % U235 , druhá kazeta je pracovního typu s obohacením 4,4 % U235 a šesti palivovými elementy obsahujícími vyhořívající absorbátory.

Vsázky čerstvého paliva reaktoru VVER-440 jsou typické tím, že je tvoří minimální počet typů kazet (zpravidla pouhé dva typy) a všechny dosavadní testy výhodnost použití většího počtu typů kazet neprokázaly. I s minimem typů kazet je možno provést jejich optimální rozmístění v aktivní zóně tak, aby při splnění přísných limitů na rovnoměrnost rozložení výkonu a teplotu chladiva byla zajištěna potřebná hustota štěpné reakce a současně byl minimalizován únik neutronů přes hranici reaktoru. Požadovaná délka jednoho cyklu se v Dukovanech pohybuje zpravidla mezi 310 až 330 efektivními dny provozu (přepočet reálné délky cyklu na provoz při plném výkonu) a požadované délce jsou palivové vsázky individuálně a velmi efektivně přizpůsobovány variací počtu zavážených kazet. Je to umožněno tím, že technické podmínky na palivo připouštějí, aby vybrané palivové kazety mohly zůstat v reaktoru o jeden rok déle (tedy např. pátý rok u cyklu čtyřletého), pokud nepřekročí příslušný limit vyhoření.
Zatímco ve čtyřletém palivovém cyklu tvořilo palivovou vsázku obvykle střídavě 72 a 78 pracovních kazet (a 6 nebo 12 kazet regulačních), u cyklu pětiletého je to 66 a 60 pracovních kazet (aktivní zóna je šestinově symetrická a tedy počty kazet jsou vždy násobkem čísla 6). Odtud také vyplývá další vítaný efekt – tj. snížení počtu vyhořelých kazet, které se každoročně z reaktoru vyvážejí a po několika letech chlazení v bazénech se umísťují do kontejnerů meziskladu (samozřejmě při nesníženém celkovém množství produktů štěpení ve vyhořelém palivu – kazety z pětiletého cyklu obsahují větší podíl produktů štěpení než kazety čtyřleté!). Průměrné vyhoření paliva pětiletého cyklu je úměrně vyšší než vyhoření paliva čtyřletého. Tam dosahovaly nejvyhořelejší kazety hodnoty vyhoření až 49 MWd/kgU, u kazet z pětiletého cyklu se maximální vyhoření kazet přiblíží hodnotě 55 MWd/kgU, což je již výrazně nad současným světovým průměrem u tlakovodních reaktorů.
Moderní a efektivní palivové cykly JE Dukovany výrazně posilují ekonomiku jejího provozu. Minimalizují palivovou složku výrobních nákladů a přispívají k tomu, že Dukovany jsou jednou z nejlevnějších výroben ČEZ, vyrábějící s náklady na hranici 60 haléřů na vyrobenou kWh. Přitom tato hodnota (v níž náklady palivové tvoří jen asi jednu pětinu) v sobě obsahuje jak vysoké pojišťovací prémie jaderné energetiky, tak i „dopředu placené“ náklady na likvidaci elektrárny po ukončení jejího provozu.
Palivo VVER-440 od ruského dodavatele, společnosti TVEL, se vyznačuje dlouhodobě vysokou kvalitou. Výroba paliva je také pravidelně kontrolována přísnými audity specialistů ČEZ ve výrobních závodech ruského palivového komplexu. Objektivním a hlavním kritériem kvality je však četnost výskytu palivových kazet s netěsnými palivovými proutky, tedy s netěsnostmi v jejich pokrytí vzniklými v průběhu provozu, jimiž se mohou dostávat produkty štěpení do chladiva reaktoru. V současnosti se takovýto případ v dukovanských reaktorech nevyskytuje a za celých dosavadních 71 cyklů všech čtyř reaktorů se toto vyskytlo pouze v několika málo případech. V zásadě tedy bylo dosaženo stavu „no failure“, což je vytoužená a nedosažitelná meta pro mnohé země provozující tlakovodní jaderné reaktory. Tento stav je ovšem podpořen i kvalitní prací provozního a technického personálu. Jak potvrzují opakované mezinárodní kontrolní mise, je dodržování provozních limitů spojených s palivem i celková kultura provozu reaktorů vysoká, a spolu s prováděnými velkými modernizačními akcemi dává dobrou perspektivu pro další dlouholetý provoz JE Dukovany.

Svatobor Štech


Mikulášské setkání CYG v Brně

více zde


Výběr zahraničních zpráv

Roční energetický výhled v USA
Americký úřad pro energetiku vydává každoročně Roční energetický výhled. Publikované údaje pro rok 2004 ukazují zcela odlišné prognózy než před pěti lety, kdy se předpokládal útlum jaderné energetiky téměř až na polovinu. Letošní plány naopak ukazují na mírný nárůst podílu jádra v energetickém mixu USA až na 103 GWe v roce 2025, který bude zajištěn modernizací stávajících JE, zvyšováním jejich projektových výkonů a znovuuvedením do provozu jedné JE v r. 2007. Prognóza zatím neuvažuje se stavbou žádné nové JE, ale je jasné, že jádro bude hrát klíčovou roli při výrobě elektřiny i po r. 2025, a to i nehledě na to, zda bude či ne přijata státní politika na snížení emisí kysličníků uhlíku do atmosféry. Další nárůst produkce elektřiny se očekává na bázi zemního plynu (vzhledem k cenám plynu však mnohem méně než se původně plánovalo), ale hlavní zvýšení výroby elektřiny je z uhlí, které vzhledem k výhodné ekonomice překonalo ostatní zdroje. Rozvoj obnovitelných zdrojů do r. 2025 bude velice mírný s ohledem na jejich ekonomickou nevýhodnost.

Studie nákladů základních energetických zdrojů ve Francii
Francouzská vláda nechala provést studii nákladů základních energetických zdrojů – uhlí, plynu a jádra pro léta 2007 až 2015. Tato studie uvádí ceny zdrojů (v EUR) pro základní zatížení takto: jádro - 2.84 c/kWh, uhlí - 3.2-3.4 c/kWh a plyn - 3.5 c/kWh. Výhodnost jádra se má ještě zvýšit, pokud bude uplatněna dodatková daň na zdroje emitující skleníkové plyny – a to v rozmezí od 0.15 do 1.5 c/kWh. Ceny jádra jsou navíc mnohem stabilnější než u uhlí a ještě mnohem více než u plynu. Studie byla pro vládu vypracována úřadem DG Energy & Natural Resources v závěru minulého roku.

Státní záruky společnosti EdF
Francouzská vláda se rozhodla ukončit neohraničené státní záruky energetické společnosti EdF nejpozději do konce roku 2004. Evropská komise vítá toto rozhodnutí a navíc požaduje, aby společnost EdF ještě zaplatila státu 889 mil. EUR, vč. úroků. Kromě zrušení neohraničených záruk bude dále provedena reforma důchodového systému pro pracovníky EdF a splacení státní pomoci, která souvisela s nezdaněním rezervních fondů na obnovu vysokonapěťových přenosových elektrických sítí. Tyto změny vyvolají transformaci společnosti do organizace s ručením omezeným a tím automaticky skončí veškeré státní garance. Uvedená transformace je v souladu s plány, které vyhlásil ministerský předseda Jean-Pierre Raffarin po volbách minulého roku.

Nový prezident organizace Foratom
Pan Eduardo González Gómez je zvolený na své dvouleté funkční období s účinností od 1.1.2004. Pan Gonzáles je současným předsedou Španělského jaderného fóra a je to známá osobnost evropské jaderné energetiky. Je členem vedení španělské energetické společnosti Iberdrola a má rozsáhlé zkušenosti v telekomunikačním a energetickém sektoru. Dále je členem poradního výboru MAAE a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě – OSCE. V souvislosti se svým zvolením vyjádřil přesvědčení, že jaderná energetika se stává vzhledem ke změnám klimatu a zajištění potřebných spolehlivých energetických zdrojů silně přitažlivým odvětvím. Je jen otázkou času, kdy si lidé uvědomí, že obnovitelné zdroje a úspory energie nejsou schopny nahradit velké energetické zdroje, které zajišťovaly po tak dlouhou dobu ekonomický rozvoj Evropy velice efektivním způsobem.

Podíl výroby z JE na Ukrajině překročil 50%
Podíl výroby elektřiny z jaderných elektráren na Ukrajině rok od roku stoupá a v roce 2003 dosáhla celková výroba již 81,47 TWh, což je 51% celkové produkce (loni to bylo 78 TWh a 45,1%). Průměrný koeficient využití všech bloků za rok také stoupl na úroveň 78,6% (v porovnání s 75,2% v r. 2002 a 74,5% v r. 2001). Nejlepší v tomto ohledu je JE Chmelnická, která v loni provozovala s koeficientem využití 85,6%. Celkový instalovaný výkon v jádře na Ukrajině je 11 835 MW, což tvoří 22,7% všech energetických zdrojů. V letošním roce se předpokládá navýšení instalovaného výkonu o dalších 2000 MW dokončením dvou bloků na JE Chmelnická a JE Rovno.

INES 2 pro EdF
Energetická společnost EdF oficiálně potvrdila, že její reaktorové bloky (PWR) mají problémy s možností ucpání sít na podlahách kontejmentu, které jsou součástí havarijních systému a mají sloužit pro recirkulaci chladicí vody při netěsnostech na primárním okruhu. Jedná se však pouze o situace s velkou netěsností, které jsou málo pravděpodobné. MAAE kvalifikuje tuto anomálii poruchovým stupněm INES 2. EdF má do dubna 2004 předložit jadernému dozoru ASN způsob řešení tohoto problému a s jeho realizací začít v r.2005. Mezitím se připravuje technické a organizační opatření, které má omezit vliv této anomálie.


Zdroj: Výběr zahraničních zpráv, Zbyněk Grunda


Web stránky ČNS v roce 2003

Stránky ČNS jsou provozovány již od roku 1997. Koncem roku 2002 rozhodl výbor ČNS změnit podobu stránek a zaměřit se kromě standardních informací (stanovy, kontakty, Zpravodaj…) i na poskytování „zpravodajského servisu“ z oblasti mírového využívání jaderné energie nejen pro členy ČNS, ale i pro širší veřejnost. Zkušebně byly stránky v nové podobě spuštěny koncem ledna a ostrý provoz jsme zahájili 1. března 2003. Návštěvníci najdou na našich stránkách každý pracovní den čerstvé zprávy, polemiky, komentáře a reakce na články zveřejněné v médiích, pravidelný výběr zpráv ze sítě NucNet, informace o novinkách v ČNS, připravovaných akcích atd. Většina čtenářů Zpravodaje navštěvuje naše stránky pravidelně, takže podrobné popisování jejich obsahu by bylo nošením dříví do lesa.
Pro čtenáře bude asi zajímavější ohlédnutí se za stránkami z pohledu statistiky. Spolu se zahájením ostrého provozu jsme spustili i sledování návštěvnosti stránek, které nám poskytuje cenné informace, které používáme jako zpětnou vazbu. Můžeme tak konstatovat, že za prvních deset měsíců (březen až prosinec 2003) zavítalo na naše stránky více než 3000 návštěvníků! To je myslím pro takto specializované stránky v prvním roce provozu obrovský úspěch. Jedním ze základních poslání ČNS je objektivní informování veřejnosti, a proto je potěšující, že 62% návštěv tvořili lidé mimo obor (žáci a studenti základních a středních škol, lidé z nejrůznějších firem nebo státní správy). Zbytek tvořili profesionálové, z nichž největší podíl zaujímají zaměstnanci společnosti ČEZ, následováni kolegy z ÚJV Řež a ČVUT Praha. Své ovoce přineslo i zařazování zpráv v anglickém originále, díky nimž pravidelně navštěvují naše stránky kolegové z Německa, Francie a dalších evropských zemí, ale i například ze Spojených států nebo Kanady, což určitě přispívá ke zviditelnění naší činnosti a české jaderné energetiky v zahraničí. Pravidelnými návštěvníky stránek jsou i novináři, kteří zde mohou čerpat aktuální a objektivní informace. Statistiky ukázaly, že takové informace u náš často čerpají i naši „zelení“ kolegové (Greenpeace, Hnutí Duha...).
Návštěvnost internetových stránek ČNS stále roste, a proto věříme, že budou i nadále úspěšným zdrojem informací nejen pro profesionály, ale i pro širokou veřejnost.

Za redakci stránek
Daneš Burket


Plán akcí připravovaných Českou nukleární společností pro rok 2004 a záměry pro rok 2005


Co vyšlo na web stránkách ČNS od vydání posledního čísla Zpravodaje

předmět sekce
František Běhounek
Canadian Nuclear Society - Quebec branch
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 49. týden 2003
Canadian Nuclear Society - Quebec branch
Strojovna 1. HVB JE Dukovany
Rekordní odstávka v Dukovanech
Délky odstávek v JE Dukovany
Větrné elektrárny - mnoho otazníků
Jaroslav Chrobák
"Fresh activity" at N Korea nuclear plant
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 50. týden 2003
KTG - Německá nukleární společnost
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Letecký pohled na JE Mochovce
India will go as far as possible to the breeder reactors
Výroba v JE Mochovce od zahájení provozu
Temelínský mezisklad vyhořelého paliva bude posuzován mezistátně
Josef Rosol
Bulgaria expects to lose a total EUR 3.7 billion ...
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 51. týden 2003
Radiologická společnost ČLS JEP
Z výstavby JE Dukovany
Zpravodaj č. 06/2003
Střední vyhoření - průměr EDU
Aktuální vsázka na 4. bloku EDU
Formulář přihlášky individuálního člena ČNS
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Zakážou Greenpeace kočky a větrné elektrárny?
PF 2004
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 52. týden 2003
Energetické centrum
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Letecký pohled na JE Temelín
České jaderné elektrárny rekordně
Výroba JE Dukovany v roce 2003
Komentář k článku Petra Holuba uveřejněného 31.12.2003 v HN
Jaroslav Vlček
Russia’s Atomic Energy Minister set the guidelines for 2004
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 1. a 2. týden 2004
KTG - Německá nukleární společnost
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Reaktorový sál JE Mochovce
Hodnota akcií SE, a. s. v uplynulém období
Muons continue to defy Standard Model
Václav Mečíř
Mikulášské setkání CYG v Brně
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 3. týden 2004
World Nuclear Association
Radikálních odpůrců Temelína ubývá
Palivová kazeta EDU
16th International Conference on Physics of Radiation Phenomena …
Celkový počet vyvážených kazet EDU
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Obrázek týdne
Zpravodaj
Graf týdne
Vsázky
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Kampaně
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne

 

www.csvts.cz/cns

 

Zpravodaj ČNS 1/2004, vydán 19.1.2004
Sídlo ČNS: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, cns@troja.fjfi.cvut.cz, www.csvts.cz/cns
Prezident: Václav Hanus, tel.: 385 782 143, hanusv1.ete@mail.cez.cz
Sekretariát: František Mantlík, ÚJV Řež, 250 68 Řež, tel/fax 266 172 342, mantlik@nri.cz
Povolení MK ČR E 11041 ze dne 8.1.2001