ZPRAVODAJ   04/2006

V čísle:
- Zkušenosti s palivem s vyhořívajícími absorbátory na JE Dukovany
- Technical Meeting on Severe Accident and Accident Management
- Větrníky nás nespasí, ale přece jen trochu pomohou
- Zakladatel teorie Gaia Lovelock propaguje ve své knize jadernou energii
- Eurelectric říká: „Jádro znamená budoucnost!“
- ČNS oceněna v anketě Ropák/Zelená perla roku 2005
- Vychází český překlad publikace shrnující důsledky havárie v Černobylu
- Cena České nukleární společnosti
- Výběr zahraničních zpráv
- Co vyšlo na web stránkách ČNS


Zkušenosti s palivem s vyhořívajícími absorbátory na JE Dukovany

více zde


Technical Meeting on Severe Accident and Accident Management

více zde


Větrníky nás nespasí, ale přece jen trochu pomohou

více zde


Zakladatel teorie Gaia Lovelock propaguje ve své knize jadernou energii

více zde


Eurelectric říká: „Jádro znamená budoucnost!“

Podle sdružení Eurelectric je jaderná energie trvale udržitelný, čistý, bezpečný a hospodárný způsob jak pokrýt rostoucí energetickou poptávku. Eurelectric shrnuje svoje závěry ve zprávě „Pozitivní informace o jádře“. Tento materiál byl připraven v rámci hodnocení všech zdrojů pro Evropskou unii, která v současné době chystá svou dlouhodobou energetickou koncepci.

Zprávu „Pozitivní informace o jádře“ sestavila pracovní skupina, která se zabývá jadernou problematikou. Cílem zprávy bylo shromáždit pro představitele Evropského parlamentu argumenty a srovnání výroby elektřiny v jaderných elektrárnách s ostatními energetickými zdroji.

Zpráva uvádí, že jaderná energie je trvale udržitelným zdrojem, neboť jako součást energetického mixu umožňuje minimalizovat spotřebu fosilních paliv, které jsou nepostradatelné v jiných oborech (chemický průmysl, apod.). Elektřina z jádra představuje čistou formu výroby, která nezvyšuje produkci skleníkových plynů. Ročně se tak zabrání vzniku až 2.500 mil. tun oxidu uhličitého. Bezpečnost jaderných elektráren je dalším bodem, který zpráva zmiňuje. Podle Eurelectric patří jaderné elektrárny mezi nejvíce chráněná průmyslová zařízení na světě. Jaderný průmysl se řídí přísnými národními i mezinárodními bezpečnostními předpisy. Jádro dokáže ve většině případů konkurovat ostatním zdrojům energie, především díky dlouhé době provozní životnosti jaderných reaktorů a dostupné ceně poskytované energie.V závěru zprávy je uvedeno, že jaderná energie se podílí 35 % na výrobě elektřiny v Evropské unii, poskytuje její bezpečné dodávky a zvyšuje tak energetickou nezávislost Evropy.

Složení týmu pracovních skupiny, která „Pozitivní informace o jádře“ vypracovala, je pestré: jsou zde zastoupeni odborníci ze všech států Evropské unie včetně České republiky (ČR). Jedním z členů je Zbyněk Grunda, manažer pro technické mezinárodní vztahy společnosti ČEZ, a. s. O významu činnosti pracovních skupin Eurelectric Grunda řekl: „Významným úkolem bude v budoucnu mimo jiné vytvoření vhodného mezinárodního i národního prostředí pro výstavbu nové jaderné elektrárny včetně potřebných legislativních kroků, které by byly platné pro všechny členské země. Velký přínos mezinárodní spolupráce v této oblasti vidím v tom, že se zde sjednocují odborná stanoviska jednotlivých zemí, což může přinést například zjednodušení procesu schvalování a získávání licence pro provoz elektrárny a další. Investoři potřebují záruku, že jejich prostředky vložené do stavby nebudou ohroženy různými riziky jako jsou politické překážky nebo nelimitovaná doba licenčního řízení, nedostatek standardů a podobně.“ Právě tato záležitost nabývá na důležitosti v souvislosti s aktuálním děním v evropském i českém energetickém průmyslu, kdy je velmi diskutována možnost rozšíření jaderných zdrojů v ČR.

Činnost sdružení Eurelectric se zaměřuje také na mnoho jiných oblastí evropské energetiky. Jednou z nich je např. téma bezpečnosti zajištění dodávek energetických zdrojů z Ruské federace do Evropské unie (EU). Eurelectric se dále podílelo na přípravě podkladů a posuzování návrhů tzv. „Zelené knihy o bezpečné, konkurenceschopné a udržitelné energetice“ nebo tzv. Jaderného balíčku - souboru směrnic Evropské komise, týkající se např. způsobů nakládání s vyhořelým jaderným palivem a dalších oblastí.

Eurelectric je odvětvovým sdružením výrobců elektřiny, zastupujícím společné zájmy evropské elektroenergetiky a rovněž připojených a přidružených subjektů z různých zemí světa. Eurelectric napomáhá při formulaci společných řešení a při jejich koordinaci a zavádění do praxe. Spolupracuje úzce s dalšími mezinárodními organizacemi (např. instituce EU, IAEA, WEC, WANO, NEA, a další ) při respektování jejich mise a odpovědnosti, podporuje zájmy svých členů na politické úrovni a vytváří povědomí o vlastní politice. Mise Eurelectric spočívá v podpoře rozvoje a konkurenceschopnosti elektroenergetiky a v podpoře role elektroenergetiky při rozvoji společnosti.


Zdroj: Informační servis ČNS


ČNS oceněna v anketě Ropák/Zelená perla roku 2005

více zde


Vychází český překlad publikace shrnující důsledky havárie v Černobylu

více zde


Cena České nukleární společnosti

více zde


Výběr zahraničních zpráv

Mezinárodní centra globálního jaderně-energetického partnerství

V návaznosti na minulý týden američany vyhlášené Globální jaderně-energetické partnerství si šéf ruského Rosatomu pospíšil se zprávou, že Rusko je připraveno vybudovat na svém území 4 mezinárodní centra, které budou poskytovat služby v jaderném palivovém cyklu. První by zajišťovalo obohacování uranu (celkově se plánují 4 podobná světová centra), druhé by zajišťovalo přepracování a ukládání použitého JP, třetí bude zaměřeno na školení a certifikaci pracovníků v této oblasti (zejména pro jaderné rozvojové země). V této souvislosti vyslovil požadavek na harmonizované mezinárodní standardy a stejné bezpečnostní režimy „safeguards“. Čtvrté mezinárodní centrum se má zabývat vědou a výzkumem, aby integrovalo nové vědecké poznatky do praxe.

Holandsko nevylučuje možnost výstavby nové JE

Holandsko obrací svůj negativní postoj a nevylučuje stavbu nové jaderné elektrárny. Státní sekretář pro životní prostředí p. Pieter van Geel vydal minulý týden prohlášení, že vzhledem ke stále vzrůstajícím obavám týkajících se změn klimatu je nezbytné udržovat cestu k novému jaderně-energetickému zdroji otevřenou. Říká, že jaderná energetika je velice významný způsob jak dosáhnout snižování emisí skleníkových plynů společně s úsporami energie a trvale udržitelným rozvojem energetických zdrojů. Vzhledem k tomu, že Holandsko musí v nejbližších letech vyměnit minimálně tři starší uhelné elektrárny, nabízí se varianty čistá uhelná elektrárna nebo jaderná. Co se týče jádra, tak se budou posuzovat tři varianty: - stávající JE Bossele - industriální zóna u Rotterdamu nebo - Eemshaven v severní části země poblíž německých hranic. Stávající jediná JE Borssele (PWR, 450 MW) dostala v lednu 2006 státní povolení provozovat o 20 let déle, tj. až do r. 2033.

Konference jaderných komunikátorů PIME

Ve Vídni proběhla ve dnech 13.-16.02.2006 mezinárodní konference jaderných komunikátorů PIME, organizovaná ENS za účasti MAAE, Foratom a NEA. Na této konferenci zaznělo mnoho zajímavých prezentací a témat. Jednou z těch, kteří zaujali byla i pí. Fatih Birol, šéfová ekonomické divize Mezinárodní energetické agentury (IEA). „Jaderná energetika může hrát klíčovou úlohu v řešení tří základních energetických problémů světa“, řekla. „Jsou to zabezpečení dostatku energetických zdrojů, emise skleníkových plynů a energie, která bude k dispozici i pro chudé“. Paní Birol poukazovala na to, že k tomu je nutné urgentní politické rozhodnutí, které zajistí, že se budou řešit stále narůstající energetické problémy. Pokud k němu nedojde v brzké době, tak hrozí seriózní vážná rizika nedostatku energetických zdrojů a vážné poškození životního prostředí. Co se týká jádra, tak připomenula, že vzhledem k dlouhodobé přípravě a trvání stavby jaderných zdrojů, tak toto rozhodnutí je nutné již nyní. Jinak je možné i v těch nejkonzervativnějších scénářích do roku 2030 očekávat dramaticky nárůst cen ropy a plynu, i vzhledem k tomu, že převážně pocházejí ze středního Východu a ze zemí s nestabilními ekonomikami. Nemluvě o nárůstu CO2 až o 50% do r. 2030, převážně z rozvojových zemí. To že dnes 1,6 miliardy lidí nemá vůbec přístup k elektřině je další alarmující ukazatel, který bude hrát roli v příštích 25 letech.

Spolupráce Francie a Indie při rozvoji jaderné energetiky

Francie a Indie připravují rozsáhlou bilaterální dohodu o spolupráci při rozvoji jaderné energetiky, jenž má zahrnovat projekty nových JE v Indii a projekty nakládání s použitým JP a RaO. Toto prohlášení učinil francouzský prezident Jacques Chirac u příležitosti jeho návštěvy v Indii, v New Delhi a jednání s ministerským předsedou M. Singhem. Dále k tomu dodal, že připravovaná dohoda těchto dvou zemí je výrazem aktivního přístupu k řešení globálních problémů, zejména problému energetiky a omezení vypouštění skleníkových plynů do ovzduší. Indie nutně potřebuje čisté energetické zdroje, jejichž nedostatek neúměrně omezuje rozvoj ekonomického potenciálu země. Jaderná energetika to pomůže zajistit bez negativních vlivů a vypouštění skleníkových plynů do ovzduší.

Dva nové 1000 MW bloky v Číně

Čínská energetická společnost CNNC (China National Nuclear Corp) oznámila že 15.02.2006 podepsala dohodu, že v jižní provincii Fujian postaví novou JE Huian s dvěma jadernými bloky 1000 MWe.

Plovoucí elektrárny v Rusku

Energetická společnost Rosenergoatom založila svou pobočku, jenž má za úkol výstavbu série plovoucích jaderných elektráren. První z nich bude postavena v námořní základně SevMash v Severodvinsku v Archangelském regionu. Projekt uvažuje s výkonem těchto plovoucích elektráren v rozmezí 70 – 600 MWe, dle požadované kapacity, a s výstavbou se začne již tohoto roku 2006. Plovoucí elektrárny byly vyprojektovány institutem OKBM v Nižnym Novgorodu pod vedením generálního konstruktéra Vědecko-výzkumného pracoviště na vývoj atomových ledoborců v St.Petersburgu. Na projektu se také podílel Kurčatův institut fyziky a energetického inženýrství a závod na výrobu turbín Kaluga. Podle OKBM první pilotní plovoucí jaderná elektrárna bude postavena na 140 m dlouhém a 30 m širokém plavidle v docích, které bude do místa určení dotaženo. Palivová vsázka reaktoru vydrží na 10-15 let a celková životnost elektrárny se plánuje na zhruba 40-50 roků. Výkon bude dostatečný na zásobování elektřinou města s 500 000 obyvateli.

Licence pro soukromé úložiště použitého paliva

Americký jaderný dozor NRC vydal licenci společnosti "Privátní uskladnění jaderného paliva" (PFS), která bude provozovat nadzemní dočasné úložiště použitého paliva z jaderných elektráren. Tento závod se bude stavět v indiánské rezervaci Skull Valley Goshute Indian Reservation ve státě Utah. Toto místo se nalézá cca 80 km jihozápadně od města Salt Lake City. Mělo by být v provozu do té doby, než bude definitivně zprovozněno národní trvalé úložiště v Yucca Mountain v Nevadě. PFS je konsorcium, které založily společnosti, provozující jaderné elektrárny v USA. Na lokalitě má být uskladněno až 44 000 t použitého jaderného paliva z civilních JE a má být uloženo v ocelových válcových kontejnerech. Vydaná licence má platnost 20 roků a v současné době se vyřizují náležitá stavební povolení.

Zdroj: Výběr zahraničních zpráv, Zbyněk Grunda


Co vyšlo na web stránkách ČNS od vydání posledního čísla Zpravodaje

předmět sekce
World Nuclear Association
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Čerenkovovo záření palivové kazety během výměny paliva na EDU
Aprílové setkání CYG - 22.4.2006
Ux U3O8 Prices
Dědictví Černobylu
Utopené nebe
Betonová lobby a větrníky
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 13. týden 2005
American Nuclear Society
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Zavážečí stroj JE Dukovany
Plutonium
Vývoj světové spotřeby energetických zdrojů
New England utility officials are reportedly considering new nuclear …
Vychází český překlad publikace shrnující důsledky havárie v Černobylu
Zájem návštěvníků o Temelín je rekordní
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 14. týden 2006
Energetik.cz
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Bloková úpravna kondenzátu JE Dukovany
Podpora mladé generace v oblasti technického vzdělávání
Uzavřený palivový cyklus
Kolik stojí slunce a vítr?
Zpravodaj č. 03/2006
Právě vyšel Zpravodaj ČNS 03/2006
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 15. týden 2006
CANDU
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Reaktor CANDU
Plans For New Reactors Worldwide
Reaktory CANDU ve světě
Technical Meeting on Severe Accident and Accident Management
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 16. týden 2006
Chernobyl 20 Years Later (IAEA)
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Sarkofág 4. bloku JE Černobyl
Projaderní zelení
Podíl ozáření průměrného obyvatele ČR v roce 1986
Zakladatel teorie Gaia Lovelock propaguje ve své knize jadernou energii
Černobyl - strach, který zabíjí
Jedinou skutečnou alternativou pro lidstvo je atom (I)
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 17. týden 2006
Zelená perla roku
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Olkiluoto 3 (EPR)
ČNS oceněna v anketě Ropák/Zelená perla roku 2005
Electricity Supply by Energy Sources (Finland)
Touha stát se Ropákem
ČMSSRF 2006
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 18. týden 2006
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Zpravodaj
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana

 

www.csvts.cz/cns

 

Zpravodaj ČNS 4/2006, vydán 8.5.2006
Sídlo ČNS: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, cns@troja.fjfi.cvut.cz, www.csvts.cz/cns
Prezident: Václav Hanus, tel.: 385 782 143, vaclav.hanus@cez.cz
Sekretariát: František Mantlík, ÚJV Řež, 250 68 Řež, tel/fax 266 172 342, mantlik@nri.cz
Povolení MK ČR E 11041 ze dne 8.1.2001