Z OBSAHU: 4/98

VVER 640 - jaderná elektrárna s pasivní bezpečností

zpracoval: František Hezoučký

V rámci státního programu „Ekologicky čistá energetika" rozpracoval petrohradský Atomenergoprojekt ve spolupráci s Gidropressem a Kurčatovským institutem Technický projekt jaderné elektrárny VVER 640 s reaktorem V-407 . Jde o projekt nové generace jaderných elektráren středního výkonu s elektrickým výkonem 640 MW. Technický projekt zahrnuje i Předběžnou bezpečnostní zprávu a Pravděpodobnostní analýzu bezpečnosti. Projekt odpovídá současným bezpečnostním požadavkům a v povolovacím řízení již bylo získáno stavební povolení v lokalitě Kolské jaderné elektrárny a ve městě Sosnovyj Bor. Projekt byl podroben detailní expertize v německé GRS (Gesellschaft fur Reaktorsicherheit mbH) s kladným výsledkem. Projekt byl kladně oceněn i na konkursu na nejlepší návrh energetických bloků (Mezinárodní komisí, v níž pracovali specialisté Francie, Německa, Švédska, a Kanady) s hodnocením „doporučený - zdokonalený". S firmou Siemens pokračuje spolupráce v otázkách spolehlivosti kontejnmentu a dodávky prostředků kontroly a řízení.
Soudobá normativně-technická dokumentace rozpracovaná ruským Státním dozorem nad jadernou bezpečností a doporučení MAAE předepisují přísné požadavky k zajištění bezpečnosti jaderných elektráren. Cílem projektu nové generace JE s VVER 640 je unifikovaný projekt JE, který těmto požadavkům odpovídá.

Celkové technické cíle, které byly postaveny před zpracovatele projektu odpovídají následujícím zásadám:

Střední výkon JE je vhodný zejména pro země s relativně nevelkými energetickými systémy.

Technické údaje jaderného ostrova s reaktorem V-407:
Tepelný výkon 1800 MWt
Počet smyček I.O. 4 -
Tlak páry v PG 7,06 MPa
Tlak na výstupu z AZ 15,7 MPa
Teplota na vstupu do R 569,5 K
Teplota na výstupu z R 600 K
Obohacení paliva 3,6 %
Střední vyhoření 40,4 MWdní / kg (U)
Střední měrné zatížení paliva 65,4 kW / l

Základními rysy, jimiž se nový projekt JE odlišuje od současných JE s reaktory VVER, jsou :


konstrukce, charakteristiky a redundance napájení systémů normálního provozu, které jsou důležité i pro bezpečnost, dovolují změkčit průběh havarijních procesů a oslabit následky těžkých havárií,

V projektu jsou maximálně používány technologie, uzly a systémy s nimiž jsou dobré zkušenosti z předchozích projektů JE s reaktory VVER, projektová doba životnosti JE je 50 let.

Pravděpodobnost většího poškození paliva tavením je nižší než 10-6 1/reaktor-rok a pravděpodobnost převýšení mezních radio-aktivních výpustí, které by vyvolaly potřebu evakuace obyvatelstva do bezpečné oblasti je nižší než 10-7 1/reaktor-rok. Radiační působení na obyvatelstvo je nižší než 0,1% přirozeného pozadí. Je počítáno s opětovným používáním vyčištěných vod v technologickém cyklu JE, radioaktivní odpady jsou cementovány. Použité palivo je skladováno po dobu 5ti let v kontejnmentu.

Pro oblasti s omezenými vodními zdroji je předpokládáno chlazení v suchých chladicích věžích.

Projekt předpokládá umístění v různých klimatických podmínkách i možné přírodní jevy jakými je např. zemětřesení stupně 8 podle stupnice MSK-64. Hranicí sanitární ochranné zóny je plot elektrárny.

Funkce bezpečnostních systémů je poměrně dobře zřetelná z obrázků. Za povšimnutí stojí :

Šance pro český průmysl je v použitých základních komponentách pro VVER 640 : reaktor má prakticky stejné řešení a rozměry, jako reaktor VVER 1000, jehož výroba je v plzeňském Závodě jaderného strojírenství Škodových závodů zvládnuta, kompenzátor objemu a parogenerátory (4 horizontální) jsou jen o málo menší než ty, které Vítkovické železárny vyrobily pro Temelín. Turbogenerátor na 640 MW by neměl činit potíže zkušeným turbinářům závodu turbin Škoda, stejně jako primární potrubí podniku Modřanská potrubní