1/99

Z OBSAHU:
 • Zkoušky ochranné obálky JETE - tisková zpráva
 • Stanovisko výboru ČNS
 • Plán akcí ČNS v I. pol. 1999
 • Regional ALARA workshop pro ČR a SR
 • Nové vedení ČEZ
 • Zkoušky ochranné obálky JETE - tisková zpráva

  TISKOVÁ ZPRÁVA ČEZ, a. s.
  3. 1. 1999

  Od 14. prosince loňského roku probíhají na I. Hlavním výrobním bloku JE Temelín pevnostní a těsnostní zkoušky ochranné obálky (kontejnmentu). Průběžně vyhodnocované výsledky potvrzují vysokou odbornou úroveň a kvalitně odvedenou práci stavařů, technologů a dalších odborníků JE Temelín. "Kvalitní splnění tohoto stěžejního úkolu z harmonogramu je vyvrcholením úspěšné práce všech účastníků výstavby v posledním půlroce. Dosavadní výsledky hodnotím vysoce pozitivně, neboť potvrzují stavební a technologickou připravenost ochranné obálky pro budoucí bezpečný provoz JE Temelín. Zároveň jsou dobrým předpokladem pro plnění podmínek SÚJB pro udělení povolení k provozu elektrárny," hodnotí průběh ředitel elektrárny ing. Ladislav Rafaj.

  Kontejnment je jednou ze základních bezpečnostních bariér, který brání úniku radioaktivních látek do životního prostředí a chrání nejdůležitější části jaderné elektrárny - celý primární okruh a další bezpečnostní a pomocná zařízení před vnějšími vlivy. Mohutná železobetonová konstrukce kontejnmentu je stavba vysoká 56 metrů. Skládá se z válce a kulového vrchlíku. Stěny válce jsou silné 1,2 metru, konstrukce kopule je o deset centimetrů slabší. Vnitřní průměr kontejnmentu je 45 metrů, volný vnitřní objem je cca 60 tisíc m3. Vnitřní povrch kontejnmentu je pokryt 6 - 8 mm silnou vrstvou uhlíkaté oceli, která hermeticky uzavírá jeho vnitřní prostor..

  SÚJB předepisuje průkaz pevnostní a těsnostní funkce kontejnmentu před uvedením jaderně energetického zařízení do provozu. Zkouškám pevnosti a těsnosti předcházely 14. - 15. prosince podtlakové zkoušky pro vyhledání případných netěsností uvnitř kontejnmentu. Dne 26. prosince bylo zahájeno postupné zvyšování tlaku v kontejnmentu v pěti stupních až na přetlak 460 kPa, který je určen pro vyhodnocení jednoho z kritérií pevnostní zkoušky. Následně byla provedena zkouška těsnosti při zkušebním přetlaku 400 kPa, s měřením velikosti úniku za 24 hodin. Dosud naměřené veličiny při pevnostní zkoušce i zjištěná velikost úniku při těsnostní zkoušce jsou nižší než hodnoty předepsané pro tyto zkoušky. Zkoušky budou ukončeny 6. ledna.

  Ing. Milan Nebesář
  Tiskový mluvčí JE Temelín

  Stanovisko výboru ČNS

  Výbor ČNS zpracoval v listopadu 1998 na požádání MPO stanovisko ke zprávě zprávě autorů Pavlovec, R., Stráský, D.: "JE Temelín - Zpráva o ekonomické a technické situaci plánované dostavby" z listopadu 1997. Na tomto místě se nyní můžete seznámit se závěrečným vyjádřením z tohoto hodnocení.

  1. ČNS považuje dokončení JE Temelín a její uvedení do provozu za správné a užitečné z mnoha hledisek. Členové ČNS jsou proto připraveni věcně diskutovat s každým, kdo je k tomu bez předsudků ochoten.
  2. Současně je ČNS přesvědčena, že není možné skutečně věcně diskutovat s některými, tzv. "ekologickými organizacemi", pokud napadají jadernou energetiku spíše z fanatismu než z vědecky založených argumentů.
  3. V souvislosti s dokončením JE Temelín však ČNS považuje za nevyhnutelné zabezpečení takových organizačních, smluvních, případně i personálních opatření, která bez meškání zlikvidují neúnosné protahování výstavby Temelína z titulu chyb investora, resp. dodavatelů.
  4. Aplikaci jaderné energie k výrobě elektřiny považuje ČNS i z dlouhodobého hlediska za variantu vhodně doplňující ostatní primární zdroje (uhlí, vodu, obnovitelné) a úspory energie. Je nesporné, že dlouhodobá energetická politika je pro ČR nanejvýš nutná a měla by být hotova, co nejdříve. Chceme-li však jako občané přistupovat i k budoucnosti velmi korektně, musíme myslet i na příští generace. Právě pro ně musíme maximální možnou měrou uchovat neobnovitelné přírodní zdroje, ke kterým patří i hnědé uhlí; tak, aby je mohly využít budoucími efektivními metodami.
  5. Spalování hnědého uhlí v málo účinných hnědouhelných velkoelektrárnách považuje ČNS za relikt minulých let, postupně dožívající (od počátku osmdesátých let již žádná kondenzační hnědouhelná elektrárna nebyla postavena a ani postavena nikdy nebude). Ani využití uranu v současných tlakovodních reaktorech není z hlediska efektivity to nejlepší, je přechodem k novým technologiím. Uran je však na rozdíl od hnědého uhlí použitelný jen k výrobě tepla a návazně pak elektřiny. Současně však z něj při štěpení vznikají mnohé důležité izotopy prvků, které bude v nepříliš vzdálené budoucnosti pravděpodobně možno využít nasazením vhodných technologických postupů. Z toho důvodu považuje ČNS vyhořelé jaderné palivo spíše za druhotnou surovinu, nežli za nebezpečný, bezcenný odpad. Zpracováním vyhořelého paliva s využitím výše uvedených nových technologických postupů bude odstraněn poslední klíčový argument odpůrců jaderné energie a ta se v budoucích účinnějších variantách využití stane nedílnou součástí trvale udržitelného rozvoje lidstva po boku vysoce efektivních metod využití ostatních primárních energetických zdrojů, včetně nepřímého (voda, vítr, biomasa) i přímého využití sluneční energie k získávání tepla a elektřiny. Z těchto důvodů podporuje ČNS aplikaci jaderné energie v rámci energetické politiky ČR i do vzdálené budoucnosti.
  6. Provoz JE Dukovany a JE Temelín umožní reálně a ve velkém spořit především hnědé uhlí; současně vydělává prodaná energie z těchto zdrojů na jejich likvidaci a také na zabezpečení optimálních kroků v oblasti vyhořelého paliva. Bezdůvodná likvidace rozestavěné jaderné elektrárny by byla veskrze hloupým krokem a vedla by také ke zbytečně velkým emisím škodlivin ze spalování do ovzduší.
  7. Postupný útlum uhelných energetických zdrojů, provoz JE Dukovany, JE Temelín a krytí dalších přírůstků spotřeby v závislosti na jejich trendu především úsporami, aplikací obnovitelných zdrojů a pak také, v případě potřeby, dalším uplatněním zemního plynu a černého uhlí a ve vzdálenější budoucnosti, podle celosvětových trendů i jaderné energie v moderních zdrojích nové generace, považuje ČNS za klíčové prvky nové energetické politiky. Stejně tak však bude nutné aplikovat zdravou cenovou a tarifní politiku vedle vhodných ekonomicko-organizačních modelů české energetiky. Oddalování komplexního řešení, váhavost, resp. politická nerozhodnost působí v budoucích důsledcích mnohem větší škody, nežli prodlužování výstavby JE Temelín.

  Plán akcí ČNS v I. pol. 1999

  Název společnosti: Česká nukleární společnost
  Název akce: Vliv provozu jaderných elektráren na životní prostředí (seminář)
  Termín: 28.1.1999 od 9.30 hod.
  Místo konání: Praha, Dům vědy a techniky ČSVTS
  Odborný garant: Ing. Václav Hanus
  ČEZ, a.s. - ETE
  373 05 Temelín
  tel.: 0334/782293
  fax.: 0343/782505
  E-mail:
  hanusv1.ete@mail.cez.cz
  Název společnosti: Česká nukleární společnost (ve spolupráci s Německou nuklární společnosti a Slovenskou nuklární společností)
  Název akce: NUSIM'99 (mezinárodní seminář o jaderné energetice)
  Termín: 17.3. - 19.3.1999 (zahájení 17.3. v 9.00 hod.)
  Místo konání: Erlangen (SRN), konferenční centrum firmy SIEMENS
  Odborný garant: Ing. Jiří Fleischhans
  ŠKODA Praha, a.s. Divize Temelín
  373 05 Temelín
  tel.: 0334/421760
  fax: 0334/421755
  E-mail:
  jfleisch@temelp2.skodanet.cz, případně skrops@temelin.skodanet.cz
  Název společnosti: Česká nukleární společnost
  Název akce: DETEKTORY 99 (seminář o měření neutronových toků a teplot v reaktorech typu VVER)
  Termín: 18.5. - 19.5.1999
  Místo konání: Plzeň, areál Západočeské univerzity
  Odborný garant: Ing. Václav Bláha, CSc.
  ŠKODA JADERNÉ STROJÍRENSTVÍ, s.r.o.
  Orlík 266, 316 06 Plzeň
  tel.: 019/7042230
  fax: 019/7042407
  E-mail:
  vblaha@jad.ln.skoda.cz
  Název společnosti: Česká nukleární společnost
  Název akce: Regionální ALARA workshop pro ČR a SR
  Termín: 15.6. - 16.6.1999
  Místo konání: Jaderná elektrárna Temelín
  Odborný garant: Mgr. Tomáš Mirošník
  ČEZ, a.s. - ETE
  373 05 Temelín
  tel.: 0334/782698
  fax: 0334/782505
  E-mail:
  mirost1.ete@mail.cez.cz