2/99

Z OBSAHU:
 • Seminář "O vlivu provozu jaderných elektráren na životní prostředí"
 • Potenciální vlivy provozu JE na obyvatelstvo
 • Informace o kursu pro učitele fyziky
 • ČNS a www
 • Safety of operating reactor
 • ZMĚNA TERMÍNU semináře DETEKTORY 99
 • PLACENÍ PŘÍSPĚVKŮ INDIVIDUÁLNÍCH ČLENŮ
 • Seminář "O vlivu provozu jaderných elektráren na životní prostředí"

  RNDr. Miroslav Kawalec

  Česká nukleární společnost uspořádala ve spolupráci s ČSVTS dne 28. ledna 1999 v Praze v Domě vědy a techniky ČSVTS jednodenní seminář pro širokou veřejnost k problematice vlivu provozování jaderných elektráren na životní prostředí a na obyvatelstvo.

  Přednášejícími byli význační odborníci z institucí v ČR a SR, které jsou nezávislé na provozovateli jaderných elektráren v těchto zemích. Jmenovitě šlo o Výzkumný ústav vodohospodářský z Prahy, Státní hydrometeorologický ústav z Bratislavy, Ústav geoniky AV ČR z Ostravy, Hydrobiologický ústav AV ČR z Českých Budějovic, Jihočeskou univerzitu České Budějovice, Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu z Brna a Ústav preventivního lékařství Masarykovy univerzity z Brna. Seminář řídil RNDr. Miroslav Kawalec, viceprezident ČNS a Ing. Václav Hanus, člen výboru ČNS.

  Seminář vzbudil značný ohlas, zúčastnilo se jej více než 100 osob včetně značného počtu starostů obcí z okolí JE v ČR a také novináři. Přednášky byly velmi zajímavé a ve většině případů prezentované formou srozumitelnou pro širokou veřejnost.

  Význam, který ČEZ, a.s. jako provozovatel jaderných v ČR přikládá seriozním, na vědeckých poznatcích založený informacím, byla zdůrazněna účastní místopředsedy představenstva ČEZu Ing. Františka Hezoučkého po celou dobu semináře.

  Na závěr semináře se účastnili shodli v názoru, že setkání k uvedené problematice je zapotřebí pořádat periodicky, výbor ČNS proto rozhodl zavést tradici každoročních seminářů o vlivu jaderné energetiky na životní prostředí a na obyvatelstvo.

  Potenciální vlivy provozu JE na obyvatelstvo

  Uvedený literární přehled ukazuje, že přes velmi intenzivní vědecký zájem a četné studie provedené v různých zemích, neexistuji žádné doklady o nepříznivých účincích jaderných zařízení na okolní obyvatelstvo.

  Určité dopady na zdraví u citlivých lidi lze teoreticky předpokládat pouze psychickým ovlivněním, prostřednictvím tenzí a stresů, které by snad někteří lidé v blízkosti takových podniků zažívali. Z tohoto hlediska lze považovat za zdravotně škodlivé ovlivňování veřejnosti nepravdivými a zveličovanými informacemi o domnělých hrozbách.

  Na závěr mi dovolte shrnout výsledky našich šetřeni zdravotního stavu obyvatelstva v okolí Dukovan. Byly publikovány (Kotulán a spol. 1996), proto se omezím jen na velmi stručné závěry:

  1. Celková úmrtnost (za období 1986 - 1994) je v okolí elektrárny stejná nebo nižší než ve srovnávacích oblastech.
  2. Totéž platí u úmrtnosti předčasné a ukazateli "ztracená léta".
  3. Úmrtnost na zhoubné nádory je signifikantně nižší než ve srovnávacích oblastech.
  4. Celková incidence zhoubných nádorů (za období 1986 - 1992) nevykazuje nepříznivý vliv EDU .
  5. Totéž platí o většině jednotlivých typů zhoubných nádorů.
  6. Výjimka je naznačena u leukémií, jejichž incidence je vyšší než ve srovnávacích oblastech. Jde ovšem o malý počet případů (v exponované oblasti 11 + 17) a rozdíly nejsou statisticky významné. Totéž se týká nádorů lymfatické tkáně.
  7. Psychická pohoda se nelišila od srovnávací oblasti, v některých ukazatelích se překvapivě projevila jako dokonce příznivější.

  Šetření bylo povedeno v letech 1993 - 1995 a bylo tedy možno využít jen tehdy dostupná data (úmrtnost do roku 1994, incidence nádorů do roku 1992). Dnes tyto výsledky již nejsou zcela aktuální a pokud jsou využívány v současných řízeních EIA, oponenti na to poukazuji. Vzhledem k relativně krátkému hodnocenému období nebylo též možno vyhodnotit zvláště leukémie dětské (malý počet případů). Bylo by proto žádoucí dovést hodnocení do současné doby, prohloubit je detailním vyhodnocením dětských leukémií a lymfomů a zabezpečit tak úroveň kontroly obvyklou v západních zemích.

  Stejně nezbytné by bylo cílené vyhodnoceni zdravotního stavu obyvatelstva v okolí Temelína ještě před jeho spuštěním, neboť některé případné anomálie by mohly být později interpretovány jako důsledek provozu elektrárny. V tomto směru povařuji za málo pochopitelný nepoměr mezi zevrubnosti prováděných studií hydrologických, klimatologických, biologických aj. na straně jedné a úplnou absencí hodnocení zdravotních poměrů na straně druhé.

  Informace o kursu pro učitele fyziky

  Václav Hanus: ČNS navazuje kontakty s dalšími školami.

  V rámci dalšího vzdělávání učitelů pořádají pedagogické fakulty speciální postgraduální kurzy pro učitele. Jedním z nich je také postgraduální kurz, který pořádá katedra fyziky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Smyslem kurzu je seznámení učitelů fyziky s novinkami v jejich oboru. Protože obrovská škála fyzikálních poznatků a novinek nalézá uplatnění též v budované elektrárně Temelín, došlo k dohodě mezi JČU a ČNS o tom, že součástí postgraduálního kurzu bude i blok čtyř přednáškových dní s tématem jaderná energetika. Tento cyklus započal přednáškami pana ing. Dalibora Matějů na téma Vývoj a podmínky české energetiky. Dále bude pokračovat dvěmi přednáškovými bloky pana ing. Jiřího Fleischhanse a ing. Stanislava Kropše na témata jaderná elektrárna a bezpečnost JE. Cyklus bude zakončen prohlídkou JE Temelín.

  Výbor ČNS považuje tento způsob šíření objektivních informací o jaderné energetice za velmi vhodný a účinný a zvažuje zpracování skript a pokračování v těchto kurzech i na jiných školách. Výbor ČNS děkuje touto cestou vedení katedry fyziky JČU za možnost realizovat tyto přednášky.

  ČNS a www

  Ing. Stanislav Kropš

  Od začátku letošního roku jsou v provozu WWW stránky České nukleární společnosti. Naleznete je na adrese

  www.csvts.cz/cns

  Na těchto stránkách jsou základní informace o ČNS, kompletní znění Zpravodaje ČNS, zprávy o připravovaných akcích, aktuální informace, reakce na aktuální témata. V současné době jsou stránky v "pokusném" provozu. Prosíme tedy, abyste omluvili případné chyby, překlepy a "podivné" chování stránek. Stránky jsou navrhovány pro Netscape 3.0, a v jiných prohlížečích, nebo při jiném rozlišení monitoru než na kterých je autoři testují se mohou chovat nevhodně. Autoři uvítají, pokud o takovém nepředvídaném chování podáte zprávu.

  Naší snahou je vytvořit z těchto stránek užitečné médium pro naši komunikaci a zveřejňování zajímavých informací. To však nebude možné bez vaší pomoci. Prosíme tedy všechny, aby posílali připomínky, náměty a informace hodné zveřejnění, zprávy o zajímavých akcích, pozvánky na vámi organizované akce a podobně. Připomínky a náměty můžete předávat v elektronické formě (Word, AmiPro, WordPerfect, případně jiný textový editor) na e-mailovou adresu skrops@temelin.skodanet.cz, lhorvath@temelin.skodanet.cz nebo cns@troja.fjfi.cvut.cz

  POZOR - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

  Pro individuelní členy

  Podobně jako je na stránce ČNS uveřejněn seznam kolektivních členů, chceme uveřejnit i seznam členů individuálních v rozsahu - jméno, příjmení, titul, adresa a e-mailová adresa, pokud nám ji sdělíte. Abychom nenarušili ochranu Vašich osobních dat, žádáme všechny, kteří s uveřejněním nesouhlasí, aby svůj nesouhlas písemně sdělili do 31.3.1999 na adresu sekretářky paní Plavcové. V dubnu budou na stránku WWW zařazeni všichni individuální členové, kteří nevyslovili svůj nesouhlas.

  Pro kolektivní členy

  Prosíme o zaslání vašeho loga a adresy vaší WWW stránky. Uvítáme logo v elektronické podobě jako obrázek o výšce 50-100 bodů nejlépe ve formátu gif nebo jako kvalitně vytištěný obrázek. V seznamu kolektivních členů uveřejníme vaše logo spolu s odkazem na WWW stránku.

  Webovskou stránku připravují členové sekce mladé generace.

  Safety of operating reactor

  Ing. Rudolf Vestpalec

  Americká nukleární společnost, říjen1998, San Fracisco, 81 referátů, 2 diskusní panely.

  Toto je základní faktografie konference, která by se dala označit za analogii evropské TOPSAFE. Svým charakterem ale přece jen byla trochu odlišná. Tématický záběr byl velmi široký. Pouze úvodní zasedání proběhlo jako plenární a dál se už jednalo jen v sekcích. S ohledem na to, že zde nebyly postery a konference trvala jen 3 dny, běžely zpravidla 3 - 4 sekce současně. Takové aranžmá má samozřejmě svoje výhody i nevýhody. K těm druhým patří, že ani při sebedokonalejší organizaci času nelze stihnout všechny vytipované referáty. K maximálnímu efektu bylo potřeba předem se na vybrané referáty podívat a občas přeběhnout na jinou sekci. Z druhé strany ale bylo jednání americky neformální. Konference vlastně byla seriálem workshopů, kterých se zúčastňovaly relativně úzké skupiny specialistů a zájemců. Především je třeba vyzvednout, že všichi autoři své referáty prezentovali v té nejzhuštěnější formě a potom se zpravidla rozproudila neformální a živá diskuse, která byla často zajímavější než sám referát.

  Není zde místo rekapitulovat celý průběh nebo dokonce komentovat jednotlivé referáty, uvedu proto jen témata zasedání :

  1. Plenární seance - deregulace, provozní bezpečnost, přehled JE v Japonsku a v Koreji.
  2. Přenos know-how a zlepšování reaktorů ruské provenience (3 zasedání).
  3. Analýzy rizika a současné aplikace.
  4. Hodnocení a prodlužování životnosti.
  5. Bezpečnost při provozu a údržbě - přenos zkušeností z leteckého průmyslu (panel).
  6. Bezpečnostní aspekty z řízení rizik.
  7. Předpisy pro řešení těžkých havárií (panel).
  8. Přehled provozních událostí.
  9. Záležitosti managementu, které ovlivňují provozní bezpečnost (2 zasedání).
  10. Bezpečnostní problémy při spalování a recyklaci Pu (2 zasedání).
  11. Bezpečnostní využití nových technologií pro blokové dozorny.
  12. Bezpečnostní statistika provozovaných reaktorů.
  13. Vývoj a hodnocení kódů.
  14. Vliv deregulace na provozní bezpečnost.
  15. Řešení havárií a s tím spojené technologie.

  Díky poměrně početnému (aktivnímu) zastoupení českých a slovenských specialistů se podařilo do určité míry kompenzovat časový faktor. Předpokládám, že účastníci ochotně poskytnou ostatním zájemcům svoje sborníky referátů i vlastní poznatky. Bohužel jsme neobdrželi seznamy všech zúčastněných, snad si na většinu českých vzpomenu:

  ČEZ J. Rosol, F. Prokop (EDU), R. Vespalec(EDU)
  EGP I. Tinka
  ÚJV M. Brumovský
  Škoda JS J. Brynda
  Škoda Praha O. Ubrá
  SÚJB M. Hrehor
  VÚJE J. Nehněvský (Dukovany)

  ZMĚNA TERMÍNU semináře DETEKTORY 99

  Seminář DETEKTORY 99 se z technických důvodů překládá (abychom umožnili účast studentů před ukončením semestru) na 11-12.5.1999.

  PLACENÍ PŘÍSPĚVKŮ INDIVIDUÁLNÍCH ČLENŮ

  Ing. Jiří Fleischhans

  Přikládáme poštovní poukázku pro placení členského příspěvku na rok 1999. Preferujeme však platbu převodem. Prosím vyplňte správně jméno člena (údaj o plátci např. jméno manželky ztěžuje identifikaci, pokud je uvedeno Mirek nebo obchodní jméno firmy je identifikace nemožná). Od letošního roku se připravuje opatření, že pošta ústřižky složenek nebude doručovat vůbec. Jedinou identifikací pak bude variabilní symbol.

  PROSÍME DŮRAZNĚ:
  Jako variabilní symbol uvádějte své rodné číslo

  Děkujeme.