4/99

Z OBSAHU:
 • Media a Temelín
 • WEC kontrakt pro Ringhals
 • V USA bylo uvedeno do provozu první hlubinné uložiště RA odpadů
 • Výběr zpráv z NucNet
 • ALARA Workshop
 • Media a Temelín

  V noci z 12. na 13. května vláda rozhodla o dostavbě JE Temelín. Všichni jistě víte, jak rozsáhlá mediální kampaň tomuto rozhodnutí předcházela. Výbor České nukleární společnosti touto cestou děkuje všem zastáncům dostavby, kteří do této diskuse jakýmkoliv způsobem přispěli.

  Je zřejmé, že pro spuštění Temelína je nyní nejpodstatnější, aby všechny zúčastněné organizace dokázaly splnit kvalitně, včas a bez zvýšení nákladů všechny své s tímto úkolem související povinnosti. Je to velký a obtížný závazek pro tyto organizace i pro každého z jejích pracovníků.

  Všichni rovněž víte, že vládním usnesením protitemelínské snahy neskončily, a to ani v mediální oblasti. Lze zcela jistě očekávat - vzpomeňte si na mediální odraz spouštění prvního bloku JE Mochovce - že se až do fyzikálního spuštění bude tento tlak stupňovat.

  Je samozřejmé, že ideální by bylo nedat pro mediální tlaky žádnou záminku. Je samozřejmé, že na tak složité stavbě se minimálně drobné problémy vždy vyskytnou. Je samozřejmé, že protitemelínští aktivisté si dokážou vymyslet "argumenty" i tam, kde žádné nejsou a že díky jejich "mediální zajímavosti" jsou dobře publikovatelné. Je samozřejmé, že veřejnost nemá dostatek informací, aby dokázala tyto mediální zajímavosti posoudit. A konečně i výbor ČNS z vlastní zkušenosti ví, jak je obtížné dosáhnout zveřejnění seriozní a věcné informace o Temelínu.

  Prioritní je bezesporu včasné a kvalitní provedení všech prací pro spuštění JE Temelín. Bylo by však nemoudré podceňovat mediální stránku problému, podcenit virtuální realitu, kterou dokáží media stvořit a vesměs neinformovanému publiku presentovat. Výbor ČNS se tedy kromě poděkování všem, kteří se dosud mediálně angažovali, obrací na ně a i na další zastánce dostavby s výzvou, aby v této činnosti i nadále pokračovali.

  Č. Svoboda, redaktor Zpravodaje

  WEC kontrakt pro Ringhals

  Pittsburgh, 26. března 1999. Westinghouse Electric Company vyhrála soutěž celkový, 5-letý kontrakt na komplexní modernizaci přístrojového, řídícího a informačního systému, včetně simulátoru, pro 2. blok JE Ringhals ve Švédsku.

  Podle tohoto kontraktu v hodnotě 90 miliónů amerických dolarů Westinghouse začne okamžitě s výměnou elektrárenských řídících a bezpečnostních systémů. Westinghouse provede současně i modernizaci blokové dozorny této 25 staré elektrárny. Dokončení projektu se plánuje na konec roku 2 004.

  Dr. Charles W. Pryor mladší, prezident a předseda představenstva Westinghouse řekl, že kontrakt je významný, protože opět potvrdil, že budoucnosti komerčního jaderného průmyslu zůstává stále pevná pozice. "Tato modernizace ukazuje, že provozovatelé jaderných elektráren myslí na budoucnost a chtějí vynakládat potřebné investice proto, aby jaderná energetika pokračovala v udržování vysokého bezpečnostního standardu a současně se stávala cenově konkurenceschopnější vůči ostatním zdrojům. (pozn. překl. na rozdíl od Evropy je v USA elektřina z jaderných elektráren v řadě lokalit dražší než z ostatních zdrojů.

  Těšíme se na spolupráci se společností Vattenfall AB, švédským podnikem provozujícím elektrárnu, jejímž cílem bude udržet na 2. bloku JE Ringhals optimální provozní podmínky pro nastávající roky. Dále, volba Westinghouse jako dodavatele v podmínkách ostré konkurence je oceněním našeho úsilí o modernizační technologie a vysoké odpovědnosti k zákazníkovi".

  Zkrácené znění tiskové zprávy Westinghouse
  Přeložil: Ing. Jiří Fleischhans

  V USA bylo uvedeno do provozu první hlubinné uložiště RA odpadů

  Tisková zpráva
  vydala Správa úložišť radioaktivních odpadů
  Praha, 8.4.1999

  Koncem března 1999 byly do úložiště WIPP (Waste Isolation Pilot Plant) ve státě Nové Mexiko v USA převezeny první radioaktivní odpady. Nyní jsou již tyto odpady bezpečně uloženy v ukládacích prostorech v mohutné stabilní solné formaci v hloubce 650 m pod povrchem. Z hlediska technologie hlubinného ukládání je zprovoznění tohoto úložiště významným milníkem. WIPP je první příklad, kdy bylo vydáno povolení k provozu úložního systému, kdy má plnit svou funkci po dobu deseti tisíc let. To je doba, po kterou musí být radioaktivní odpady, pokud obsahují prvky s dlouhým poločasem rozpadu izolovány od životního prostředí.

  Povolení k provozu WIPPu vydaly nezávisle na sobě v květnu 1998 Environmental Protection Agency (obdoba federálního ministerstva pro životní prostředí) a Ministerstvo životního prostředí státu Nové Mexiko, které dospěly k přesvědčení, že WIPP splňuje všechny přísné požadavky, které na podobná zařízení klade legislativa USA. Významnou součástí procesu schvalování bylo i veřejné projednávání projektu. Provozovatelem úložiště je americké ministerstvo energetiky (DOE).

  Kapacita WIPPu je dostatečná k uložení všech odpadních materiálů, kontaminovaných transuranovými prvky včetně plutonia, které se od počátku čtyřicátých let nahromadily při výrobě jaderných zbraní a ve výzkumných centrech. Vysoceaktivní odpady z jaderných elektráren budou ukládány v jiném úložišti. V současné době se prověřuje, zda geologické podmínky v Yucca Mountain ve státě Nevada jsou vhodné pro vybudování úložiště v této lokalitě. V Evropě budou úložiště pro vysoceaktivní odpady následovat v horizontu dvaceti let ve Švédsku, SRN, Belgii aj. Je to sice později, než předpokládaly první optimistické odhady, ale s výjimkou USA jsou kapacity stávajících meziskladů vyhořelého paliva natolik vysoké, že není důvod na vybudování hlubinných úložišť spěchat. Naopak se zvyšuje úsilí o jejich dlouhodobou bezpečnost.

  Podrobné informace o úložišti WIPP lze nalézt na internetovské adrese: http://www.wipp.carlsbad.nm.us

  Výběr zpráv z NucNet

  US NRC začíná svůj pilotní projekt dozoru

  Americká Nuclear Regulatory Commission začala s šestiměsíčním pilotním projektem, který by měl přinést efekt pro jaderné elektrárny při zavádění nových postupů plánovaných dozorných aktivit.

  Devět reaktorových bloků z osmi míst se zúčastní projektu - Coper, James A. FitzPatrick, Fort Calhoun, Hope Creek/Salem, Prairie Island, Quad Cities, Sequoyah a Shearon Harris.

  Nový přístup NRC je koncipován tak, aby učinil dozorný proces efektivnější a účinnější tím, že se zaměří na činnosti bezpečnostně-závažnější. Plné zavedení nového procesu je plánováno na začátek příštího roku.

  Průmyslově politická organizace, Nuclear Energy Institut (NEI), přivítal spuštění pilotního projektu. NEI upozornil, že zůstávají v platnosti stejná bezpečnostní pravidla, a že na každé elektrárně platí stále přísné normy a místní představitelé NRC provádějí denní monitorování. Ve stanovisku dodává NEI, že nový postup poskytne NRC, průmyslu a veřejnosti "včasné a přesné" porozumění pro plnění požadavku na bezpečnost zařízení.

  Zdroj: NEI

  Výhledy NEI na přechod průmyslu do 21. století ...

  Nedávné zasedání NEI na téma jaderné energetiky ve Wasghingtonu odráželo věrně vzestupný trend, s průmyslově politickou organizací , jež je zaměřena na přechod do nového milénia.

  Na tomto zasedání vzali delegáti na vědomí aktualizovanou verzi dokumentu, průvodce průmyslem, pod názvem Nuclear Energy: 2000 and Beyond, A Strategic Direction for the 21th Century (Jaderná energetika: Rok 2000 a po něm. Strategický směr pro 21. století). Hlavní cíle průmyslu mají vytvořit podmínky nezbytné pro jádro tak, aby se stalo energií dalšího tisíciletí.

  Při vysvětlování strategie se pan Joe Colvin, prezident NEI, vyjádřil v tom smyslu, že jaderná energetika je "dobrá myšlenka, jejíž čas teprve přijde". Reforma norem, jak řekl, je kritickým bodem pro budoucí průmysl, pro llicencování obnovitelných zdrojů, stavbu elektráren 'nové generace', a pro dobu, ve které jádro získá "skutečnou hodnotu" pro své ekologické výhody.

  Ale varoval také před sebeuspokojením, které může úspěch přinést. Pan Colvin apeloval na delegáty, aby se snažili působit na národní, státní a místní úrovni na tvůrce politiky a seznámili je s mnoha výhodami a přínosy jaderné energie.

  Expert z amerického finančního sektoru, Steven Fetter, seznámil delegáty s tím, že vynikající představení se elektráren, novátorské obchodní postupy a účinná reforma pravidel vedly ke zpozornění ze strany Wall Street. Řekl, že investoři znovu zvažují jadernou energetiku jako výdělečný objekt.

  Během společného zasedání vyjádřili rozliční řečníci souhlas s tím, že budování koalice mezi skupinami zastupujícími jednotlivé skupiny obnovitelných zdrojů, by mohlo pomoci životnímu prostředí - i jaderné energetice. Ochránce životního prostředí a bývalý kritik jaderné energetiky, Petr Kostmayer, který je také bývalým členem kongresu, řekl, že "realističtí" ochránci životního prostředí začali s prosazováním důležitosti role jaderné energetiky při snižování množství škodlivých emisí.

  Rusko: Bude RAO EES prodávat levnou elektřinu do západní Evropy?

  Provozovatel ruské rozvodné sítě RAO EES potvrdil, že společnost zamýšlí začít v blízké budoucnosti s prodejem elektřiny do severo-západní Evropy.

  Anatolij Čubajs řekl při své návštěvě Litvy, že exportní plány RAO jsou "ambiciózní" a týkají se vývozu levné ruské elektřiny do zení západní a východní Evropy, ale také do Japonska, Číny , Mongolska a Turecka. Toto se může stát hlavním ekonomickým motorem pro ruskou jadernou společnost, Energoatom, která nyní inkasuje 42% všech příjmů z vývozu ruské elektřiny.

  Pan Čubajs se vyjádřil krátce po vedoucích představitelích energetických společností z Ruska, Běloruska, Estonska a Lotyšska, kteří podepsali smlouvu o sloučení svých národních rozvodných sítí, čímž byl Bělorusku a dvěma pobaltským republikám umožněn přímý přístup k levné ruské elektřině. Je očekáváno, že Litva tuto smlouvu podepíše později.

  Vedoucí přestavitel RAO uvedl, že hlavním záměrem společnosti je proniknout svými "rozsáhlými exportovanými zdroji" na evropský trh. Ruští oficiální představitelé odhadli, že je 20 GW "volné" elektrárenské kapacity, což reprezentuje roční exportní potenciál 40 až 50 mld. kWh, nebo roční možné výnosy několika stovek miliónů amerických dolarů. Odhadli , že RAO EES by mohlo na evropský trh prodat více než 30 mld. kWh za rok.

  Představitelé dodali, že ruská elektřina je levnější , než ta, která je v současnosti vyráběna v západních a východoevropských zemích. Nyní RAO exportuje pouze 1,6% celkově vyrobené elektřiny.

  Ruský ministr jaderné energetiky Jevgenij Adamov, že jaderná energetika v zemi vyrábí ročně zhruba o 25 mld. kWh elelktřiny méně, než by byla schopna vyrobit, což nazval právě tím "naším exportním potenciálem". Hodnotí jadernou energetiku v Rusku tak, že hraje důležitou roli v celkovém exportu elektřiny, a její vysoké příjmy by mohly být použity pro výstavbu nových jaderných elektráren v Rusku.

  Zdroj: Ruská nukleární společnost

  Rusové zkoumají možnost mini-jaderných elektráren

  Vedoucí představitelé dvou autonomních ruských regionů uvažují o výstavbě malých jaderných elektráren, které by jim pomohly pokrýt poptávku po elektřině v jejich odlehlých oblastech.

  Guvernéři z východních regionů Kamčatky a Korjaku ukončili svou návštěvu moskevského Kurčatovova jaderného výzkumného ústavu. Specialisté jim detailně představili možné projekty zařízení. Eventuální zařízení by mělo výrobní kapacitu v rozsahu od několika stovek kilowatt do 70ti megawatt, a používalo by jako chladicí médium buď vodu nebo tekutý kov. Průměrná kapacita ve světě provozovaných reaktorů je asi 800 MW.

  Další zkoumání technické a ekonomické přípustnosti varianty "mini-elektráren" bude brát v úvahu omezení vyplývající z terénních a klimatických podmínek uvažovaných lokalit. Oficiální představitelé v Moskvě říkají, že rozhodnutí o nejslibnějších projektech možná padne už v nejbližší době. V posledních letech pracovali ruští experti na vývoji pohyblivých jaderných elektráren , jako možnosti poskytnou odlehlým oblastem další výrobní kapacity elektřiny.

  V nevzdálenějších regionech byla dosud nejlevnější alternativou doprava ropy několik tisíc kilometrů k geotermálním zdrojům. Kamčatský poloostrov je jedinou ruskou oblastí, kde se v průmyslovém měřítku užívá geotermálních zařízení. Existující geotermální elektrárna Pauzhet má kapacitu 11ti MW, ale další dva zdroje, které se ještě budují - elektrárna Ocean v oblasti Šakalin (30 MW) a Mutnov na Kamčatce (200 MW).

  Zdroj: Ruská nukleární společnost

  Litva: Podpora Evropské unie kvůli otázkám okolo jaderné elektrárny klesá.

  Podpora členství v Evropské unii mezi občany Litvy výrazně klesla zjevně jako reakce na obavy o budoucnost Litevské jaderné elektrárny Ignalina.

  Evropská komise tlačí na vládu ve Vilnius, aby stanovila konečný časový plán pro uzavření svých dvou 1200 megawattových reaktorových bloků černobylského typu RBMK, přičemž naznačuje, že by tento krok Litvě napomohl v jejím vstupu do Evropské Unie.

  Nicméně podle nejnovějších názorových výzkumů se zdá, že je Litva členstvím v EU nadšena podstatně méně v případě, že by členství znamenalo odstavit tuto jadernou elektrárnu.

  Souhrnný dokument Evropského parlamentu konstatuje, že loni v říjnu podporovalo členství v Evropské unii 51 % po té, co tato podpora vzrostla ze 40 % udávaných loni na jaře. Důvodem pro toto zvýšení podpory byla ekonomická krize v Rusku a velmi silné odhodlání litevské vlády k započetí jednání s EU. Nicméně podle místních výzkumů provedených v dubnu se úroveň podpory propadla na pouhých 27 %. Jedna podrobná studie nějakým způsobem přišla s vyšším číslem, a to 39 %.

  Citovaný souhrnný dokument uvádí: "Současné snížení by mohlo být částečně přímým výsledkem intenzivní veřejné debaty o odstavení jaderné elektrárny Ignalina. Veřejnost má čím dál větší obavy o možné výrazné dopady na litevskou ekonomiku a následně na životní úroveň jejího obyvatelstva."

  Studie provedená loňský podzim ukázala, že 80 % Litevčanů si přeje pokračování provozu Ignaliny.

  Litva zdědila tuto elektrárnu po rozpadu Sovětského svazu, přičemž tato elektrárna tvoří zhruba 77 % veškeré veřejné elektrické produkce minulého roku. Litevská vláda a parlament se nyní snaží dokončit státní energetickou strategii, která rozhodne i o budoucnosti této jaderné elektrárny.

  Zdroj: Evropský parlament / Evropská komise

  ALARA Workshop

  Ve dnech 19. až 20. 10. 1999 se koná Regional ALARA Wokrshop na JE Temelín. Pro zajištění ubytování pro účastníky z jiných regionů je nutné poslat potvrzující e-mail do konce srpna.

  Odborný garant: Mgr. Tomáš Mirošník
  ČEZ, a.s. - ETE, 373 05 Temelín
  tel.: 0334/784210, fax: 0334/782505
  e-mail:
  mirost1.ete@cez.cz

  Prosíme o zaslání příspěvků na témata: ALARA a dokumentace, ALARA v praxi, ALARA tools, ALARA a informační technologie, ALARA na Internetu, problémy při implementaci systému ALARA

  Prosíme o zaslání příspěvků do konce září 1999.