PRAŽSKÁ VĚDECKOTECHNICKÁ SPOLEČNOST, z.s. (PVTS)
Aktuálně v roce 2019:

27. 3. 2019

Pobočka PRE pořádá přednášku na téma VESMÍR a MYTOLOGIE


Pobočka Pražská energetika (PVTS) pořádá dne 13. května 2019 (pondělí) v 15:30 hod přednášku na téma Čínský vesmírný program z pohledu mytologie
Překvapující pozadí kosmického výzkumu.
Přednáší paní PhDr. Ľubica Obuchová
Všichni zájemci o tuto problematiku jsou zvání, i nečlenové ČSVTS, PVTS. Blíže viz příloha - pozvánka.

    POZVÁNKA na přednášku
27. 3. 2019/Brz/Hod

15. 2. 2019

Výkonný výbor PVTS vyhlašuje


pro studenty všech typů středních škol a učňovských zařízení
3. ročník amatérské soutěže videí „Technika kolem mne“.

Propozice soutěže
Přihláška do soutěže, pdf Přihláška do soutěže, doc Přihláška do soutěže, odt
Výkonný výbor PVTS
V Praze dne 15. února 2019


14. 2. 2019

PVTS pořádá přednášku k DIGITÁLNÍ FOTOTECHNICE


PVTS pořádá dne 14. února 2019 v 15:30 hod přednášku na téma Digitální fototechnika a nové technologie přístrojů Olympus
Přednáší zástupce firmy Olympus.
Všichni zájemci o tuto problematiku jsou zvání, i nečlenové ČSVTS, PVTS. Blíže viz příloha - pozvánka.

    POZVÁNKA na přednášku
1. 2. 2019/Neu/Brz

Po prezentaci: Přednášku doprovázenou promítáním, výstavou posledních modelů digitálních fotoaparátů a objektivů měl pan Marek Ondráček, fotograf, produktový manažer a školitel firmy Olympus. Představil nové technologie firmy, jejich přednosti a možnosti. Přednáška byla všemi zúčastněnými hodnocena jako vysoce kvalitní. Na závěr byla bohatá diskuze.
Za VV PVTS - děkujeme.
14. 2. 2019/Brz


5. 2. 2019

Valná hromada PVTS - USNESENÍ

valné hromady Pražské vědeckotechnické společnosti, z. s, která se konala v úterý 5. února 2019 na Novotného lávce, sídla ČSVTS a poboček, v místnosti 315.

Setkání zástupců poboček, individuálních členů a orgánů Pražské vědeckotechnické společnosti (PVTS) se uskutečnilo ve smyslu stanov PVTS s cílem zhodnotit život PVTS v roce 2018, plnění závěrů valné hromady PVTS z 27. února 2018 a plnění závěrů valných hromad ČSVTS v roce 2018.

Celý text usnesení valné hromady
V Praze dne 13. února 2019/BrzAktuálně v roce 2018:

6. 11. 2018

Pobočka PRE pořádá přednášku k DRONŮM


Pobočka Pražská energetika pořádá dne 6. listopadu 2018 od 15:30 hod přednášku na téma DRONY:
* technika létání,
* bezpečnost a právní aspekty při provozování v ČR.
Všichni zájemci o tuto problematiku jsou zvání, i nečlenové ČSVTS, PVTS. Blíže viz příloha - pozvánka.

    POZVÁNKA na přednášku
8. 10. 2018/Hod/Brz

2. 10. 2018

Oznámení Výkonného výboru o zřízení dvou nových poboček PVTS


Výkonný výbor a Dozorčí rada s potěšením oznamujeme svým členům a pobočkám, že se Pražská vědeckotechnická společnost, z. s rozrostla o dvě nové pobočky:
* Průmyslová automatizace
* Nové družstevní bydlení

Členy poboček vítáme mezi nás.

6. 10. 2018/Brz

27. 2. 2018

Valná hromada PVTS - USNESENÍ

valné hromady Pražské vědeckotechnické společnosti, z. s, která se konala v úterý 27. února 2018 na Novotného lávce, sídla ČSVTS a poboček, v místnosti 315.

Setkání zástupců poboček, individuálních členů a orgánů Pražské vědeckotechnické společnosti (PVTS) se uskutečnilo ve smyslu stanov PVTS s cílem zhodnotit život PVTS v roce 2017, plnění závěrů valné hromady PVTS z 26. ledna 2017 a plnění závěrů valných hromad ČSVTS v roce 2017.
Setkání bylo řádně svoláno dopisy zaslanými e-mailem. V několika případech též telefonicky, pro potvrzení účasti. Prezenci účastníků uvádí listina přítomných.
Jednání Valné hromady řídil člen výkonného výboru Ing. Milan Brož, CSc.

1. Valná hromada schválila:
    a) Zprávu o činnosti výkonného výboru PVTS v roce 2017, zprávu přednesl p. Karel Neumann předseda výkonného výboru.
    b) Zprávu o hospodaření výkonného výboru PVTS v roce 2017, zprávu přednesla Mária Režnarová.
    c) Stanovisko dozorčí rady PVTS ke zprávám o činnosti a hospodaření výkonného výboru PVTS. Stanovisko přednesl ing. J. Hodík.
    d) Uděluje absolutorium Výkonnému výboru a Dozorčí radě PVTS ve složení: K. Neumann, Ing. M. Brož, pí. M. Režnarová; Ing. J Hodík, Ing. J. Heral a Ing. V. Bašta.
2. Valná hromada poukazuje na to, že vědeckotechnická společnost má funkci nejen odbornou, ale také vzdělávací a společenskou, což pobočky svými akcemi plní, potvrzení této funkce vyplynulo z diskuze.
3. Valná hromada souhlasí:
    a) s přijetím nových členů PVTS,
    b) s vytvořením pobočky „Průmyslová automatizace“. Zájem o vytvoření pobočky má více jak 5 členů.
4. Valná hromada souhlasí s tím, že
    a) výkonný výbor PVTS bude zvýšen ze tří na pět členů. Souhlasí s doplněním stávajícího výboru ve složení: Karel Neumann, Mária Režnarová a ing. Milan Brož o ing. Romana Zeisse a Tomáše Bártu.
    b) dozorčí rada bude dvou až tříčlenná. Potvrzuje stávající Dozorčí radu ve složení: ing. Jiří Hodík, ing. Jiří Heral. Další člen může být kooptován. Děkuje panu ing. Václavu Baštovi za dlouholetou činnost pro PVTS.
5. S ohledem na obtížnou situaci v některých pobočkách valná hromada souhlasí s návrhem výkonného výboru PVTS na přijímání individuálních členů PVTS z rozpadlých poboček.
6. Valná hromada uložila výkonnému výboru, ev. pobočkám PVTS pokračovat v propagaci ČSVTS mezi mladou generací a získávat ji pro aktivity ČSVTS.
7. Valná hromada uložila výkonnému výboru:
    a) Ve spolupráci s WR Federacji Stowarzyseň Naukowo-Technicznych NOT (WR FSNT NOT) vyhodnotit plnění Programu spolupráce v roce 2017 a zpracovat a realizovat Programový dokument o spolupráci pro rok 2018.
    b) Zajistit zastoupení PVTS na 18. Mezinárodním festivalu studentských filmů (MFSF) Písek 2018. Souhlasí s částkou 8 000 Kč jako cenu za nejlepší technologické ztvárnění snímku za maximálního využití nových výrazových prostředků, které nabízí současné nové technologie. (Rozdělení dotace: PVTS 5000,- Kč, p. Jiří Neumann - 3000,- Kč.)
    c) Průběžně vytvářet databázi možných aktivit PVTS.
    ...
    f) Zprostředkovávat informovanost a kontakty mezi pobočkami PVTS.
    g) Průběžně aktualizovat obsah webové stránky PVTS, www.csvts.cz/pvts
10. Valná hromada schválila jednomyslně placení členských příspěvků ve výši 100,- Kč/rok.
11. Individuální sponzorské dary na činnost PVTS zasílat na účet číslo 2301397610/2010, vedené u Fio banky.
Valná hromada vyslovuje poděkování organizátorům 2. ročníku soutěže „Technika kolem mne“.

Celý text usnesení valné hromady
V Praze dne 2. března 2018/BrzAktuálně v roce 2017:

24. 11. 2017

Vyhodnocení soutěže


Dne 24. listopadu se sešla porota k vyhodnocení soutěže videí "Technika kolem mne, 2017". Soutěž pořádala Pražská vědeckotechnická společnost z. s.
Komise ve složení: Karel Neumann - předseda komise, Ing. Milan Brož, CSc. – tajemník; členové: Mária Režnarová, PaedDr. Julius Alcnauer, PhD., Ing. Roman Zeiss a Ing. Jiří Heral posoudila zaslané snímky.
Do soutěže bylo zasláno 17 přihlášek, jeden student nedodal video do termínu uzávěrky soutěže.

Výsledky:
1. místo, diplom a finanční částku 5 000 Kč obdržel snímek:
    Ešpandr Jakub: Vlakové nádraží Ústí nad Orlicí 2. místo, diplom a finanční částku 4 000 Kč obdržel snímek:
    Poch Peter: Umelý sval. Dvě 3. místa, diplom a finanční částku 3 000 Kč obdržely snímky:
    Sláviková Daniela: Viditeľný zvuk     Minárik Benjamín Róbert, Brotka František: Tatranská zubačka Ostatní soutěžící obdrželi věcné dary.
Poklepáním ukazovátkem myši na link si lze video přehrát. Podrobná zpráva o soutěži
Všem soutěžícím porota děkuje za účast.
Výkonný výbotr PVTS má v plánu uskutečnit soutěž i v roce 2018.

Praha, 24. 11. 2017/Brz
Praha, 1. 12. 2017/Brz

13. - 15. 10. 2017

MFSF 2017 Písek


Ve dnech 13. 10. až 15. 10. 2017 se v Písku uskutečnil již 17. ročník Mezinárodního festivalu studentských filmů, který pořádají filmové školy FAMO a VOŠF.
Záštitu nad festivalem převzala hejtmanka Jihočeského kraje, Mgr. Ivana Stráská.

Na festivalovou soutěž bylo obeslalo přes 400 snímků. Do soutěžního bloku se po splnění soutěžních podmínek dostalo 374 filmů z 56 zemí. Účastníkům festivalu a divákům se tak poskytl slušný přehled o současné tvorbě mladých tvůrců z celého světa.

Pražská vědeckotechnická společnost (PVTS) se účastní festivalu již tradičně a uděluje zde cenu za nejlepší technologické ztvárnění snímku s využitím nových výrazových prostředků, které poskytuje současný rozvoj techniky.
Šestičlenná mezinárodní porota udělila cenu PVTS snímku JSME PŘECE LIDÉ, tvůrce Jana Míka - Česká republika. Cenu předal předseda výkonného výboru PVTS p. K. Neumann.
Tento snímek dostal také cenu za nejlepší animovaný film.
Ceny festivalu byly předány na závěrečném večeru 15. 10. 2017 v kině Portyč v Písku.

Účast PVTS na této akci je součástí dlouhodobé spolupráce naší společnosti s filmovými školami v Písku.
Aktivní účast PVTS na festivalu naplňuje Dlouhodobý program ČSVTS z. s. na léta 2016 – 2020 v práci s mládeží. Zviditelňuje též ČSVTS u široké odborné veřejnosti doma i v zahraničí.

Další informace lze nalézt na www.FILMFESTPISEK.cz.

24. 10. 2017/Brz

17. - 18. 5. 2017

Delegace PVTS ve FSNT NOT ve Vratislavy


Podle programu spolupráce mezi Pražskou vědeckotechnickou společností a Wroclavskou Radou FSNT NOT proběhlo ve dnech 17. a 18. 5. 2016 ve Vratislavy setkání zástupců PVTS a FSNT NOT.
Jednání zhodnotilo plnění Programu spolupráce v roce 2016 a potvrdilo Program spolupráce obou společností v roce 2017.

Program współpracy na rok 2017 Program spolupráce rok 2017
V rámci návštěvy se uskutečnila podrobná prohlídka bývalého Slezského paláce, nyní sídla FSNT NOT. Člen české delegace, pan ing. J. Heral, byl požádán o vyjádření k plánované rekonstrukci paláce.
Delegace též navštívila nevšední rotundu s instalovanou Raclawickou panorámou bitvy ze 4. dubna 1794.

V Praze dne 21. 5. 2017/Brz

15. 5. 2017

Vyhlášení 2. ročníku soutěže "Technika kolem mne"


Pražská vědeckotechnická společnost z. s.
Novotného lávka 5
110 00   Praha 1

Vyhlašuje pro studenty všech typů středních škol a učně všech druhů učňovských zařízení 2. ročník amatérské soutěže videí s názvem "Technika kolem mne".

Propozice soutěže
Přihláška do soutěže, pdf Přihláška do soutěže, doc Přihláška do soutěže, odt
11. 10., Brz: Uzávěrka soutěže se posouvá na neděli 12. 11. 2017, 24:00 hod.

Výkonný výbor PVTS
V Praze dne 15. května 2017

13. 2. 2017; 17. 3. 2017

Oznámení Výkonného výboru a Dozorčí rady PVTS


Oznamujeme smutnou zprávu.
Dne 13. února 2017 zemřel náhle náš dlouholetý předseda Výkonného výboru PVTS pan ing. Ivo Vítek.
Do poslední chvíle žil pro PVTS. Čest jeho památce!

Dne 17. března 2017 byl na společném zasedání Výkonného výboru a Dozorčí rady zvolen předsedou Výkonného výboru PVTS pan Karel Neumann.
Blahopřejeme a přejeme mu mnoho úspěchů při vedení PVTS, při práci pro vědu a techniku.

17. března 2017/Brz

26. 1. 2017

Valná hromada PVTS - USNESENÍ

valné hromady Pražské vědeckotechnické společnosti, z. s, která se konala ve čtvrtek 26. ledna 2017 v Centru energetického poradenství PRE, Jungmannova 28, Praha 1

Setkání zástupců poboček, individuálních členů a orgánů Pražské vědeckotechnické společnosti (PVTS) se uskutečnilo ve smyslu stanov PVTS s cílem zhodnotit život PVTS v roce 2016, plnění závěrů valné hromady PVTS z 1. února 2016 a plnění závěrů valných hromad ČSVTS v roce 2016.

Setkání bylo řádně svoláno dopisy zaslanými poštou a e-mailem. V několika případech též telefonicky, pro potvrzení účasti. Prezenci účastníků uvádí listina přítomných.
Jednání Valné hromady řídil člen výkonného výboru Ing. Milan Brož, CSc.

1. Valná hromada schválila:
    a) Zprávu o činnosti výkonného výboru PVTS v roce 2016, zprávu přednesl ing. Ivo Vítek předseda výkonného výboru.
    b) Zprávu o hospodaření výkonného výboru PVTS v roce 2016, zprávu přednesl ing. Milan Brož.
    c) Stanovisko dozorčí rady PVTS ke zprávám o činnosti a hospodaření výkonného výboru PVTS přednesené ing. J. Heralem.
    d) Uděluje absolutorium Výkonnému výboru a Dozorčí radě PVTS ve složení: Ing. I. Vítek, Ing. M. Brož, pí. M. Režnarová; Ing. J Hodík, Ing. J. Heral a Ing. V. Bašta.

2. Valná hromada poukazuje na to, že vědeckotechnická společnost má funkci nejen odbornou, ale také společenskou, což pobočky svými akcemi plní, potvrzení této funkce vyplynulo z diskuze.

3. Valná hromada uložila výkonnému výboru, ev. pobočkám PVTS:
    a) Pokračovat v propagaci ČSVTS mezi mladou generací a získávat ji pro aktivity ČSVTS.
    b) Ve spolupráci s WR Federacji Stowarzyseň Naukowo-Technicznych NOT (WR FSNT NOT) vyhodnotit plnění Programu spolupráce v roce 2016 a zpracovat a realizovat Programový dokument o spolupráci pro rok 2017.
    c) Zajistit zastoupení PVTS na Mezinárodním festivalu studentských filmů (MFSF) Písek 2017. Souhlasí s částkou 8 000 Kč jako cenu za nejlepší technologické ztvárnění snímku za maximálního využití nových výrazových prostředků, které nabízí současné nové technologie, na MFSF Písek 2017.
    d) Uskutečnit přednášku na téma „Digitalizace filmů – aktuální stav“. Termín: květen 2017. Přednášející: ing. J. Folvarčný.
    e) Průběžně aktualizovat obsah webové stránky PVTS, www.csvts.cz/pvts.
    f) Zprostředkovávat informovanost a kontakty mezi pobočkami PVTS.

Valná hromada vyslovuje poděkování organizátorům soutěže „Technika kolem mne“. Zvláště pak ing. M. Brožovi za přípravu, realizaci a zajištění vyhodnocení soutěže.

V Praze dne 26. ledna 2017Aktuálně v roce 2016:

21. - 23. 10. 2016

MFSF 2016 Písek

Ve dnech 21. 10. až 23. 10. 2016 se v Písku uskutečnil již 16. ročník Mezinárodního festivalu studentských filmů, který pořádají filmové školy FAMO a VOŠF.

Na festivalovou soutěž bylo obeslalo celkem 350 filmů z 38 filmových škol z celého světa. Do soutěžního bloku se po splnění soutěžních podmínek dostalo 50 filmů ze 17 zemí. Účastníkům festivalu a divákům se tak poskytl slušný přehled o současné tvorbě mladých tvůrců z celého světa.

Pražská vědeckotechnická společnost (PVTS) se účastní festivalu již tradičně a uděluje zde cenu za nejlepší technologické ztvárnění snímku s využitím nových výrazových prostředků, které poskytuje současný rozvoj techniky.
Čtyřčlenná mezinárodní porota udělila cenu PVTS snímku RUBIK; tvůrkyní animovaného titulu je sl. Xenia Smirnov, studentka Univerzity Konrada Wolfa v Babelsbergu - Německo.
Ceny festivalu byly předány na závěrečném večeru 23. 10. 2016 v kině Portyč v Písku.

Účast PVTS na této akci je součástí dlouhodobé spolupráce naší společnosti s filmovými školami v Písku.
Aktivní účast PVTS na festivalu naplňuje Dlouhodobý program ČSVTS z. s. na léta 2016 – 2020 v práci s mládeží. Zviditelňuje též ČSVTS u široké odborné veřejnosti doma i v zahraničí.

Další informace lze nalézt na www.FILMFESTPISEK.cz.

30. 10. 2016/Vtk

24. 6. 2016

Vyhodnocení soutěže


Dne 24. června se sešla komise k vyhodnocení soutěže videí "Technika kolem mne". Soutěž pořádala Pražská vědeckotechnická společnost z. s. ve spolupráci s Českým svazem vědeckotechnických společností z. s.
Komise ve složení: Ing. Milan Brož, CSc. – předseda; členové: Ing. Ivo Vítek, Mária Režnarová, Ing. Roman Zeiss a PaedDr. Julius Alcnauer, PhD. posoudila zaslané snímky.
Do soutěže bylo zasláno 20 videí.
1. místo: nebylo uděleno.
2. místo, diplom a finanční částku 5 000 Kč obdržely snímky:
    VOVK Adam: Historie a současnost železnice ve vých. Čechách     HRUŠKA Vojtěch a VENDL Zdeněk: Petřínská lanovka
3. místo, diplom a finanční částku 3 000 Kč obdržely snímky:
    HUSKA Peter, Vodné elektrárne Železiarní Podbrezová     POLÍČEK Adam: Čistička odpadových vôd Banská Bystrica Ostatní soutěžící obdrželi věcné dary.

Poklepáním ukazovátkem myši na link si lze video přehrát.

Všem soutěžícím děkuje Výkonný výbor PVTS za účast.
Příští rok se uskuteční další ročník soutěže.

Praha, 25. 6. 2016/Brz Praha, 12. 9. 2016/Brz

23. - 24. 5. 2016

Delegace WR FSNT v Praze


Podle programu spolupráce mezi Pražskou vědeckotechnickou společností a Wroclavskou Radou FSNT NOT proběhlo ve dnech 23. až 24. 5. 2016 v Praze setkání zástupců PVTS a WR FSNT NOT.
Jednání zhodnotilo plnění Programu spolupráce v roce 2015 a potvrdilo Program spolupráce obou společností v roce 2016.

Program współpracy na rok 2016 Program spolupráce rok 2016
Účastníci setkání návštívili Národní technickou knihovnu. Seznámili se s provozem a zázemím fungování této největší a moderní technické knihovny v ČR.

Praha, 28. 5. 2016/Brz

8. 2. 2016

Vyhlášení soutěže "Technika kolem mne"


Pražská vědeckotechnická společnost z. s.
Český svaz vědeckotechnických společností z. s.
Novotného lávka 5
110 00   Praha 1

Vyhlašují pro studenty všech typů středních škol a učně všech druhů učňovských zařízení amatérskou soutěž videí s názvem "Technika kolem mne".

Propozice soutěže
Přihláška do soutěže, pdf Přihláška do soutěže, doc Přihláška do soutěže, odt
25. 4., Brz: Na přání účastníků soutěže je posunuta uzávěrka soutěže na 31. května 2016, 20:00 hod.

Výkonný výbor PVTS
Předsednictvo ČSVTS

V Praze dne 8. února 2016

1. 2. 2016

Valná hromada PVTS - USNESENÍ

valné hromady Pražské vědeckotechnické společnosti z. s, která se konala v pondělí 1. února 2016 v Centru energetického poradenství PRE, Jungmannova 28, Praha 1

Setkání zástupců poboček, individuálních členů a orgánů Pražské vědeckotechnické společnosti (PVTS) se uskutečnilo s cílem zhodnotit život PVTS v roce 2015, plnění závěrů valné hromady PVTS z 12. února 2015 a plnění závěrů valných hromad ČSVTS v roce 2015.

Setkání bylo řádně svoláno dopisy zaslanými poštou a e-mailem. Prezenci účastníků uvádí listina přítomných.
Jednání Valné hromady řídil člen výkonného výboru Ing. Milan Brož, CSc.

1. Valná hromada schválila:
    a) Zprávu o činnosti výkonného výboru PVTS v roce 2015, zprávu přednesl ing. Ivo Vítek předseda výkonného výboru.
    b) Zprávu o hospodaření výkonného výboru PVTS v roce 2015, zprávu přednesl ing. Milan Brož.
    c) Stanovisko dozorčí rady PVTS ke zprávám o činnosti a hospodaření výkonného výboru PVTS přednesené ing. J. Hodíkem.
    d) Uděluje absolutorium výkonnému výboru a dozorčí radě PVTS ve složení: Ing. I. Vítek, Ing. M. Brož, pí. M. Režnarová; Ing. J Hodík, Ing. J. Heral a Ing. V. Bašta.
    e) Zánik pobočky PVTS v podniku Pražská teplárenská a. s.
    f) Přijetí individuálních členů a to PaedDr. Julia Alcnauera, PhD. a Ing. Jiřího Folvarčného registrovaných u výkonného výboru PVTS v roce 2015.

2. Valná hromada poukazuje na to, že vědeckotechnická společnost má funkci nejen odbornou, ale také společenskou, což pobočky svými akcemi plní. Potvrzení této funkce vyplynulo z diskuze.

3. Valná hromada uložila výkonnému výboru, ev. pobočkám PVTS:
    a) Pokračovat v propagaci ČSVTS mezi mladou generací a získávat ji pro aktivity ČSVTS.
    b) Ve spolupráci s WR Federacji Stowarzyseň Naukowo-Technicznych NOT (WR FSNT NOT) vyhodnotit plnění Programu spolupráce v roce 2015 a zpracovat a realizovat Programový dokument o spolupráci pro rok 2016.
    c) Realizovat v roce 2016 video soutěž zaměřenou na mladou generaci s pracovním názvem „Technika kolem mne“.
    d) Zajistit zastoupení PVTS na Mezinárodním festivalu studentských filmů (MFSF) Písek 2016.
    e) Souhlasí s částkou 8 000 Kč jako cenu za nejlepší technologické ztvárnění snímku za maximálního využití nových výrazových prostředků, které nabízí současné nové technologie, na MFSF Písek 2016.
    f) Průběžně aktualizovat obsah webové stránky PVTS, www.csvts.cz/pvts.
    g) Zprostředkovávat informovanost a kontakty mezi pobočkami PVTS.

Praha, 1. února 2016Aktuálně v roce 2015:

21. 10. 2015

Schůze Výkonného výboru PVTS

Dnem 7. října 2015 se usnesením Městského soudu v Praze stala Pražská vědeckotechnická společnost (PVTS) zapsaným spolkem.
Evidováno ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce 778.
L 778/RD2/MSPH
Fj 303823/2015/MSPH
Dále se tedy zapisuje: Pražská vědeckotechnická společnost, z.s. ve zkratce potom PVTS z.s.
Stanovy PVTS z.s. jsou k nahlédnutí na Výkonném výboru PVTS.

V této souvislosti vydal výbor PVTS z.s.:
Přihláška kolektivního člena PVTS Přihláška individuálního člena PVTS
Vyplněné přihlášky zasílejte poštou na adresu uvedenou na přihlášce.
Naskenovanou přihlášku ve formátu PDF lze zaslat jako přílohu na e-mail: mibroz@seznam.cz

21. 10. 2015/Brz

15. - 18. 10. 2015

MFSF 2015 Písek

Ve dnech 15. až 18. října 2015 se v Písku uskutečnil již 15. ročník Mezinárodního festivalu studentských filmů. Akci obeslalo 52 zemí zhruba s 300 tituly filmů, jejichž tvůrci jsou studenti filmových škol. Organizátoři připustili do soutěžních kategorií festivalu 30 snímků z 25 zemí, které splňovaly podmínky soutěže.
Pražská vědeckotechnická společnost, která spolupracuje dlouhodobě s písteckými filmovými školami FAMO a VOŠF, podporuje mimo jiné i tento festival a to již od jeho vzniku. Každoročně uděluje cenu za nejlepší technologické ztvárnění snímku s využitím nových výrazových prostředků, které poskytuje současný rozvoj techniky.
V letošním 15. ročníku festivalu udělila porota cenu PVTS filmu Natural Attraction (Přirozená přitažlivost) německého režiséra Marka Zimmermanna z Filmové akademie v Baden-Wittenbergu.
Ceny festivalu byly předány na závěrečném večeru 18. 10. v kině Portyč.
Další informace lze nalézt na www.filmfestpisek.cz

21. 10. 2015/Vtk

25. 6. 2015

Beseda „Zapojení mladých lidí, zvláště studentů VŠ do výzkumů v oblasti managementu, vědy a techniky“

Beseda se studenty VŠO se uskutečnila v místnost PVTS na Novotného lávce. Moderoval: Ing. Milan Brož, CSc. člen výkonného výboru PVTS a jako host vystoupil PaedDr. Julius Alcnauer, PhD. předseda Akademického senátu fakulty Manažmentu Prešovské univerzity v Prešově. Besedy se zúčastnilo 16 studentů.
Některá diskutovaná témata:
• Mladí lidé využívají informační a komunikační techniku převážně pasivně.
• Mají zájem o aplikace v noteboocích, tablech – navazujících na výuku, přednášené předměty.
• Fenoménem doby jsou Smart-phones, inteligentní mobily. Kdo jej nemá, jako by nebyl?
• Intenzivně se mezi mladými využívají sociální sítě. Přitom se rizika sociálních sítí podceňují.
• Bezprostřední komunikace mezi sebou je nahrazena komunikací pomocí mobilů.
• Mladí lidé dávají přednost zkratkám, delší analytické texty nečtou.

Diskuze byla široká.
Vyplynulo z ní, že videa se snaží natáčet mnoho mladých lidí a uveřejňuje je na sociálních sítích, případně na svých blozích.
Vznikl námět na uspořádání dotované virtuální soutěže (analogie Natoč to! a YouTube) domácích videí zaměřených na propagaci vědeckých a technických děl. „Cena PVTS za nejlepší video“.
Kolega Alcnauer přislíbil spolupráci při organizaci soutěže. Má zkušenosti s organizováním video prezentací.

25. 6. 2015/Brz

22. 6. 2015

Setkání VV PVTS s panem PaedDr. Juliem Alcnauerem, PhD.

22. června se uskutečnilo setkání Výkonného výboru PVTS s panem PaedDr. Juliem Alcnauerem, PhD. předsedou Akademického senátu fakulty Manažmentu Prešovské univerzity v Prešově.
Program:
1. Výměna informací o činnosti PVTS a fakulty Manažmentu.
2. Výměna informací i zkušenostech s prací s mladými lidmi, speciálně studenty v zapojení do vědy a techniky.
3. Bylo domluveno uskutečnit besedu se studenty VŠ na téma „„Zapojení mladých lidí, zvláště studentů VŠ do výzkumů v oblasti managementu, vědy a techniky“.

Je oboustranný zájem pokračovat ve spolupráci.
Panu J. Alcnauerovi bylo nabídnuto možnost stát se individuálním (zahraničním) členem PVTS.

22. 6. 2015/Brz

26. - 27. 5. 2015

Delegace PVTS ve Wroclavi (FSNT NOT)

Dvoučlenná delegace PVTS navštívila Wroclavskou Radu FSNT NOT ve Wroclavi. Cílem setkání bylo:
1. Upřesnit a potvrdit Program spolupráce mezi PVTS a WR FSNT NOT na rok 2015-16.
2. Upřesnit a potvrdit prodloužení rámcové Dlouhodobé dohody o spolupráci PVTS a WR FSNT NOT na další období 2016-2020.
3. Výměna informací o životě obou spolupracujících subjektů.

Zajímavou a aktuální součástí spolupráce na nejbližší období budou např. oboustranné aktivity k tématu "Kanál Odra – Dunaj".
V rámci pobytu navštívila delegace PVTS dokončovanou stavbu Národní koncertní haly, která je financována též z fondů EU a bude uvedena do provozu v září 2015. Hlavní sál bude mít kapacitu 1 800 osob.
Konzultována byla též otázka zřízení filmového muzea ve Wroclavi.

Zástupci obou vědeckotechnických společností konstatovali, že dosavadní dlouhodobá spolupráce je oboustranně prospěšná a proto bylo potvrzeno prodloužení Dohody o spolupráci na dalších 5 let (2016 × 2020).

Program spolupráce PVTS a WR FSNT NOT na rok 2015
6. 6. 2015/Vtk

12. 2. 2015

Valná hromada PVTS - USNESENÍ

valné hromady Pražské vědeckotechnické společnosti, která se konala ve čtvrtek 12. února 2015 v Centru energetického poradenství PRE, Jungmannova 28, Praha 1

Setkání zástupců poboček, individuálních členů a orgánů Pražské vědeckotechnické společnosti (PVTS) se uskutečnilo s cílem zhodnotit život PVTS v roce 2014, plnění závěrů valné hromady PVTS z 23. ledna 2014 a plnění závěrů valných hromad ČSVTS v roce 2014.

Setkání bylo řádně svoláno dopisy zaslanými poštou a e-mailem. Prezenci účastníků uvádí listina přítomných.
Jednání Valné hromady řídil člen výkonného výboru Ing. Milan Brož, CSc.

1. Valná hromada schválila:
    a) Zprávu o činnosti výkonného výboru PVTS v roce 2014, zprávu přednesl ing. Ivo Vítek předseda výkonného výboru.
    b) Zprávu o hospodaření výkonného výboru PVTS v roce 2014, zprávu přednesl ing. Milan Brož.
    c) Stanovisko dozorčí rady PVTS ke zprávám o činnosti a hospodaření výkonného výboru PVTS přednesené ing. J. Hodíkem.
    d) Uděluje absolutorium výkonnému výboru a dozorčí radě PVTS ve složení: Ing. I. Vítek, Ing. M. Brož, pí. M. Režnarová; Ing. V. Bašta, Ing. J. Heral a Ing. J Hodík.

2. Valná hromada poukazuje na to, že vědeckotechnická společnost má funkci nejen odbornou, ale také společenskou, což pobočky svými akcemi plní. Potvrzení této funkce vyplynulo z bohaté diskuze.

3. Valná hromada uložila výkonnému výboru, ev. pobočkám PVTS:
    a) Pokračovat v propagaci ČSVTS mezi mladou generací a získávat ji pro aktivity ČSVTS. K tomu využít i 25. jubileum ČSVTS.
    b) Ve spolupráci s WR Federacji Stowarzyseň Naukowo-Technicznych NOT (WR FSNT NOT) vyhodnotit plnění Programu spolupráce v roce 2014 a zpracovat a realizovat Programový dokument o spolupráci pro rok 2015.
    c) Zajistit zastoupení PVTS na Mezinárodním festivalu studentských filmů (MFSF) Písek 2015.
    d) Souhlasí s částkou 8 000 Kč jako cenu za nejlepší technologické ztvárnění snímku za maximálního využití nových výrazových prostředků, které nabízí současné nové technologie, na MFSF Písek 2015.
    e) Průběžně aktualizovat obsah webové stránky PVTS, www.csvts.cz/pvts.
    f) Zprostředkovávat informovanost a kontakty mezi pobočkami PVTS.

4. Valná hromada PVTS schvaluje nové stanovy PVTS a pověřuje výkonný výbor PVTS provést případnou úpravu stanov PVTS s ohledem na připravovanou novelu občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Pověřuje výkonný výbor PVTS provést další kroky k registraci stanov PVTS.

Praha, 12. února 2015Aktuálně v roce 2014:

17. - 19. 10. 2014

MFSF 2014 Písek

Stalo se již tradicí, že se PVTS účastní jako sponzor Mezinárodního festivalu studentských filmů, organizovaného filmovými školami: Filmovou akademií Miroslava Ondříčka a Vyšší odborné školy filmové v Písku.
Letos se naše společnost účastnila již 14. ročníku festivalu.

Akce proběhla ve dnech 17. až 19. října 2014, součástí byl, kromě prezentce a hodnocení soutěžních i nesoutěžních filmů, též obvykle pestrý doprovodný program.
Slavnostní závěrečný večer festivalu se uskutečnil 19. 10. v kině Portyč, kde byly též uděleny ceny.

Mezinárodní porota, které předsedal známý režiser Juraj Jakubisko udělila cenu PVTS za nejlepší technologické ztvárnění titulu kanadskému snímku "Neobyčejná cesta v obyčejný den" režiséra Yoshino Aoki.
Hlavní cenu festivalu získal autor Miklas Manneke z filmové školy AFDA z Jihoatrické republiky za snímek "Kanye Kanye".

V PVTS pracuje též pobočka kinematografie a spolupráce s filmovými školami v Písku je jednou z jejích aktivit.

Další informace lze nalézt na www.filmfestpisek.cz

17. 11. 2014/Vtk

26. - 27. 5. 2014

Delegace WR FSNT v Praze

Podle programu spolupráce mezi Pražskou vědeckotechnickou společností a Wroclavskou Radou FSNT NOT proběhlo ve dnech 26. až 27. 5. 2014 v Praze setkání zástupců PVTS a WR FSNT NOT.

Jednání zhodnotilo plnění Programu spolupráce v roce 2013 a potvrdilo Program spolupráce obou společností v roce 2014.

Program spolupráce PVTS a WR FSNT NOT na rok 2014

Účastníci setkání absolvovali též tématickou exkurzi ve vojenském muzeu na letišti Kbely se zajímavou diskuzí s vojenskými leteckými profesionály.

Pohodové setkání s přáteli z Polska Procházka Prahou Návštěva Leteckého muzea 1 Návštěva Leteckého muzea 2

Praha, 28. 5. 2014

23. 1. 2014

Valná hromada PVTS - USNESENÍ

valné hromady Pražské vědeckotechnické společnosti, která se konala ve čtvrtek 23. ledna 2014 v Centru energetického poradenství PRE, Jungmannova 28, Praha 1

Setkání zástupců poboček, individuálních členů a orgánů Pražské vědeckotechnické společnosti (PVTS) se uskutečnilo s cílem zhodnotit život PVTS v roce 2013, plnění závěrů valné hromady PVTS z 22. ledna 2013 a závěrů valných hromad ČSVTS v roce 2013.

Setkání bylo řádně svoláno, prezenci účastníků uvádí listina přítomných.
Jednání valné hromady řídil člen výkonného výboru Ing. Milan Brož, CSc.

1. Valná hromada po diskuzi schválila:
    a) Zprávu o činnosti výkonného výboru PVTS v roce 2013. Zprávu přednesl předseda výkonného výboru PVTS, ing. Ivo Vítek.
    b) Zprávu o hospodaření výkonného výboru PVTS v roce 2013. Zprávu přednesl člen výkonného výboru PVTS, ing. Milan Brož.
    c) Stanovisko dozorčí rady PVTS ke zprávám o činnosti a hospodaření výkonného výboru PVTS. Stanovisko přednesl člen dozorčí rady ing. Jiří Hodík.

2. Valná hromada bere na vědomí
    Informace o činnosti jednotlivých poboček PVTS.

3. Valná hromada uložila výkonnému výboru, ev. pobočkám PVTS:
    a) Pokračovat v propagaci ČSVTS mezi mladou generací a získávat ji pro aktivity ČSVTS.
        *) Schvaluje spolupráci PVTS s Filmovou akademií M. Ondříčka, VOŠ Filmovou a s Mezinárodním festivalem studentských filmů v Písku (MFSF 2014).
        *) Doporučuje pokračovat pobočce PVTS na VŠE, 3. fakultě ve Studentské soutěži "O nejlepší diplomovou práci v oblasti techniky a ekonomie".
    b) Ve spolupráci s WR Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (WR FSNT NOT) vyhodnotit plnění Programu spolupráce v roce 2013,
        zpracovat a realizovat Programový dokument o spolupráci pro rok 2014.
    c) Zajistit účast zástupců PVTS na Mezinárodním festivalu studentských filmů (MFSF) Písek 2014.
    d) Zprostředkovávat kontakty mezi pobočkami PVTS.
    e) Průběžně aktualizovat obsah webové stránky PVTS.

Praha, 23. ledna 2014Aktuálně v roce 2013:

10. 12. 2013

Beseda na filmových školách v Písku

PVTS - pobočka kinematografie realizovala na filmových školách VOŠP a FAMO v Písku besedu v oblastech:
1) Základní pravidla u kinematografických projektorů a kamer.
2) Formáty a rozlišení ve videotechnice.

Podnětem pro uskutečnění této přednášky spojené s diskuzí bylo zjištění z praxe, že řadě mladých pracovníků chybějí utříděné základní informace o návaznosti současných technologií na překonané filmové techniky a utříděný přehled současných formátů ve videotechnice.
Lektor Karel Neumann (pobočka kinematografie PVTS) připravil pro tuto akci zajímavý a přehledový materiál a spolu s Ing. I. Vítkem vedli tříhodinovou besedu, které se zúčastnilo cca 40 mladých adeptů audiovizuální tvorby.

Tato úspěšná aktivita byla dalším dokladem spolupráce PVTS, studentské sekce pobočky kinematografie na píseckých filmových školách a rozhodně přispěla k propagaci ČSVTS mezi mladou generací.
12. 12. 2013/Vtk

23. 10. 2013

65 let společnosti NOT ve Wroclavi

Pražská vědeckotechnická společnost dlouhodobě spolupracuje s Federací vědeckotechnických společností ve Wroclavi, která v letošním roce slaví 65 let od svého založení.
Slavnostního plenárního zasedání této společnosti dne 23. 10. 2013 ve velkém sále Domu techniky ve Wroclavi se zúčastnil jako host zástupce PVTS.
V hlavním referátu předsedy Wroclavské Rady FSNT NOT mgr. inž. T. Nawracaja a ve vystoupení místopředsedy WR dr. hab. inž. C. Sczegielniaka byla vysoce hodnocena i dlouhodobá spolupráce s PVTS. Tato skutečnost byla publikována i v tématicky zaměřeném periodiku BIULETIN INFORMACYJNY.
Předseda výkonného výboru PVTS v rámci setkání s členy WR projednal i situaci v plnění Programového dokumentu ke spolupráci obou společností v roce 2013.

Další informace lze nalézt na www.not.pl
30. 10. 2013/Vtk

4. - 6. 10. 2013

MFSF 2013 Písek

Pražská vědeckotechnická společnost se tradičně zúčastnila již 13. ročníku Mezinárodního festivalu studentských filmů v Písku.
Poslání a smyslem festivalu stále zůstává umožnit studentům našich filmových škol - tedy nastupující generaci filmařů - nejen účast na praktické přípravě a zajištění každého festivalového ročníku, ale i konfrontaci píseckých školních snímků s filmy studentů z celého světa.
PVTS uděluje v každém ročníku festivalu cenu za nejlepší technologické ztvárnění titulu. Mezinárodní porota letos udělila tuto cenu filmu Rabbit and Deer, Králík a srna, autora Pétera Vácze z Maďarska. Cena byla předána na závěrečném slavnostním večeru festivalu 6. 10. 2013.

Další informace lze nalézt na www.filmfestpisek.cz

22. - 23. 5. 2013

Delegace PVTS ve Wroclavi

Podle programu spolupráce mezi Pražskou vědeckotechnickou společností a Wroclavskou Radou FSNT NOT proběhlo ve dnech 22. až 23. 5. 2013 jednání zástupců PVTS a nově zvolené Wroclavské Rady NOT ve Wroclavi.

Nově obsazená WR hodnotí dlouhodobou spolupráci s PVTS v uplynulých letech jako oboustranně prospěšnou a hodlá v ní pokračovat. Kromě představení nových členů WR byla obšírně diskutována i výměna informací ze života obou společnoctí.

Byl projednán a poté podepsán Program spolupráce pro rok 2013".

Partneři zajistili i tématickou exkurzi do nových televizních studií společnosti ATM System vybudovaných v roce 2008 na periferii města Wroclav.

PVTS na setkání zastupovali ing. R. Zeiss a ing. Ivo Vítek.

15. 5. 2013

Ozvěny MFSF Písek 2012

I letos se tradičně uskutečnily "Ozvěny festivalu VIP" jako shrnutí výsledků soutěže studentských prací Mezinárodního festivalu studentských filmů 2012 spojené zejména s prezentací vítězných titulů 12. ročníku.
Součástí programu byl též křest knihy vzpomínek mistra zvuku pana Miloslava Hůrky: "O zvuku v českém filmu - z pamětí filmaře", kterou vydala Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku.
Akce realizované v pražském kině AERO se zúčastnili i zástupci Pražské vědeckotechnické společnosti, jako stálý partner festivalu.

22. 1. 2013

Valná hromada PVTS - USNESENÍ

valné hromady Pražské vědeckotechnické společnosti, která se konala v úterý 22. ledna 2013 v Centru energetického poradenství PRE, Jungmannova 28, Praha 1

Setkání zástupců poboček, individuálních členů a orgánů Pražské vědeckotechnické společnosti (PVTS) se uskutečnilo s cílem zhodnotit život PVTS v roce 2012, plnění závěrů valné hromady PVTS z 24. ledna 2012 a závěrů valných hromad ČSVTS v roce 2012.

Setkání bylo řádně svoláno, prezenci účastníků uvádí listina přítomných.
Jednání valné hromady řídil předseda výkonného výboru Ing. Ivo Vítek.

1. Valná hromada po diskuzi schválila:
    a) Zprávu o činnosti výkonného výboru PVTS v roce 2012.
    b) Zprávu o hospodaření výkonného výboru PVTS v roce 2012.
    c) Stanovisko dozorčí rady PVTS ke zprávám o činnosti a hospodaření výkonného výboru PVTS přednesené členem dozorčí rady panem ing. J. Heralem.
    d) Členství pana ing. J Hodíka v dozorčí radě PVTS.

2. Valná hromada bere na vědomí
    Informace o činnosti jednotlivých poboček PVTS.

3. Valná hromada uložila výkonnému výboru, ev. pobočkám PVTS:
    a) Pokračovat v propagaci ČSVTS mezi mladou generací a získávat ji pro aktivity ČSVTS.
    b) Ve spolupráci s WR Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (WR FSNT NOT) vyhodnotit plnění Programu spolupráce v roce 2012,
        zpracovat a realizovat Programový dokument o spolupráci pro rok 2013.
    c) Zajistit účast zástupců PVTS na Mezinárodním festivalu studentských filmů (MFSF) Písek 2013.
    d) Zprostředkovávat kontakty mezi pobočkami PVTS.
    e) Průběžně aktualizovat obsah webové stránky PVTS.

Praha, 22. ledna 2013Akce v roce 2012:

26. - 28. 11. 2012

XXXVIII. Worclavské dni vědy a techniky

V rámci programu spolupráce PVTS a Wroclavské Rady FSNT NOT se této akce aktivně zúčastnili ing. J. Heral a Ing. Ivo Vítek.
Do programu byla zařazena přednáška Ing. j. Herala "Rekonstrukce budov v památkové rezervaci Praha.
Autor zaujal plénum cca 50 odborníků svými pozitivními, ale i negativními zkušenostmi z této tematické oblasti. Jako stavební inženýr informoval též o svých zkušenostech s pražskými orgány památkové péče. Své verbální vystoupení doplňoval promítáním mnoha konkrétních příkladů z rekonstrukcí historických objektů Prahy: Národní divadlo, Stavovské divadlo, kasárna na Náměstí Republiky a dalšími.
Účast Pražské vědeckotechnické společnosti na XXXVIII DNT byla tak velmi úspěšná.

5. - 7. 10. 2012

MFSF Písek 2012

PVTS se zúčastnila, tradičně jako partner, 12. ročníku Mezinárodního festivalu studentských filmů v Písku.
Spolupráce na této akci, kterou organizují filmové školy v Písku je dalším prohloubením kontaktů se studentskou sekcí PVTS pobočky kinematografie. Základní myšlenkou účasti PVTS zde je snaha neustále zdůrazňovat začínajícín tvůrcům, že film je původně technický vynález a že další rozvoj techniky vytváří pro umělce další výrazové možnosti a to v obrazu i zvuku.
PVTS proto uděluje v každém ročníku festivalu cenu za nejlepší technologické ztvárnění titulu.
V ročníku 2012 rozhodla mezinárodní porota udělit cenu PVTS snímku "Stillstand/Deadlock - V sevření" režiséra Benjamina Taeskeho z Media School Hamburg - NSR.
Hlavní cenu festivalu získal snímek polského režiséra Piotra Zlotorowicze "Ludzie normalni - Normální lidé" z Národní filmové školy v Lodži - Polsko.

21. - 23. 5. 2012

Delegace WR FSNT NOT v Praze

Čtyřčlenná delegace Wroclavské Rady FSNT NOT jednala se zástupci PVTS v Praze.

Předmětem setkání obou vědeckotechnických společností bylo vyhodnocení plnění Programu spolupráce v roce 2011, schválení a podpis Programového dokumentu spolupráce v roce 2012. Součástí jednání byly též rozhovory o činnosti obou spolupracujících organizací.
V programu pobytu navštívila delegace WR též ateliery Barrandov Studious a reprezentační a výstavní prostory Pražské energetiky. Hosty zaujala též krátká pěší turistika v historickém centru Prahy, kterou vhodně doplnila nová turistická příručka PRE.

Fotografie poskytla delegace FSNT NOT:
Delegace WR FSNT NOT u PVTS Podpis spolupráce na další období Jedna z procházek Prahou Delegace WR FSNT NOT v Pražské energetice Ateliery Barrandov - jedna ze staveb Pohled z jiné strany Družba ve filmovém klubu na Barrandově Delegace před rozloučením (jedna účastnice fotografuje)

8. 5. 2012

Soutěž "Co víte o nás"

Hodnotitelská komise PVTS zhodnotila přihlášené práce a dospěla k závěru, že optimálním způsobem splnila zadání soutěže
sl. Iva Vuová, studentka gymnázia Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav
Hodnotitelská komise udělila vítězce soutěže diplom a současně peněžitou odměnu ve výši 5 000,- Kč.

Blahopřejeme, výbor PVTS

24. 1. 2012

Valná hromada PVTS - USNESENÍ

valné hromady Pražské vědeckotechnické společnosti, která se konala v úterý 24. ledna 2012 v Centru energetického poradenství PRE, Jungmannova 28, Praha 1

Setkání zástupců poboček, individuálních členů a orgánů Pražské vědeckotechnické společnosti (PVTS) se uskutečnilo s cílem zhodnotit život PVTS v roce 2011, plnění závěrů valné hromady PVTS z 27. ledna 2011 a závěrů valných hromad ČSVTS v roce 2011.

Setkání bylo řádně svoláno, prezenci účastníků uvádí listina přítomných.
Jednání valné hromady řídil předseda výkonného výboru Ing. Ivo Vítek.

1. Valná hromada schválila:
    a) Zprávu o činnosti výkonného výboru PVTS v roce 2011.
    b) Zprávu o hospodaření výkonného výboru PVTS v roce 2011.
    c) Stanovisko dozorčí rady PVTS ke zprávám o činnosti a hospodaření výkonného výboru PVTS přednesené členem dozorčí rady panem ing. J. Heralem.

2. Valná hromada poukazuje na to,
že vědeckotechnická společnost má funkci nejenom odbornou, ale také společenskou, což pobočky svými akcemi plní. Potvrzení této funkce vyplynulo z bohaté diskuze, kdy každá ze zúčastněných poboček referovala o své činnosti v uplynulém roce.

3. Valná hromada bere na vědomí
Informaci pana ing. Oldřicha Holečka o odstoupení z dozorčí rady PVTS z důvodu odchodu do důchodu a přestěhování mimo Prahu.

3. Valná hromada uložila výkonnému výboru, ev. pobočkám PVTS:
    a) Pokračovat v propagaci ČSVTS mezi mladou generací a získávat ji pro aktivity ČSVTS.
    b) Ve spolupráci s WR Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (WR FSNT NOT) vyhodnotit plnění Programu spolupráce v roce 2011,
        zpracovat a realizovat Programový dokument o spolupráci pro rok 2012.
    c) Zajistit účast zástupců PVTS na Mezinárodním festivalu studentských filmů (MFSF) Písek 2012.
    d) Průběžně aktualizovat obsah webové stránky PVTS.
    e) Zprostředkovávat kontakty mezi pobočkami PVTS.

5. Výkonný výbor PVTS je pověřen
Vyřešením náhrady za p. ing. O. Holečka v dozorčí radě PVTS kooptováním člena delegovaného některou pobočkou PVTS.

Praha, 24. ledna 2012

5. 1. 2012

Poděkování pana ředitele FAMO v Písku pana MgA. M. Terče za spolupráci

Vážený pane inženýre Vítku, dovolte, abych Vám upřímně poděkoval za dosavadní spolupráci PVTS s oběma píseckými filmovými školami, tj. Soukromou vyšší odbornou školou filmovou a Filmovou akademií Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s. a Mezinárodním festivalem studentských filmů Písek.
Tato spolupráce, která již trvá několik let, je přínosná pro studenty i pedagogy školy. Vámi organizované besedy jsou hojně navštěvovány a následně iniciují další akce. (Např. nedávná návštěva našich studentů barrandovských ateliérů pod vedením p. Jirase). Stejně tak si vážíme i ceny, kterou každoročně festivalu věnujete. Pomáhá ke zvýšení prestiže festivalu a motivuje studenty ke sledování a využívání moderních technologií při tvůrčím procesu v audiovizuální tvorbě.
Tlumočte, prosím, mé díky všem členům výkonného výboru PVTS.

Srdečně zdraví Miloň Terč, ředitel FAMO v Písku
5. ledna 2012Akce v roce 2011:

15. 11. 2011

80 let Barrandova na filmových školách v Písku

Studentská sekce pobočky PVTS kinematografie za podpory výkonného výboru PVTS a vedení Vyšší odborné školy filmové a Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku realizovaly při příležitosti výročí založení filmových atelierů Barrandov tematickou přednášku s besedou s názvem "80 let Barrandova".
Filmový historik Barrandov Studios pan Pavel Jiras upoutal pozornost cca 50 zúčastněných posluchačů VOŠF a FAMO tak, že akce musela být z organizačních důvodů ukončena až po více než třech hodinách.
Otázky a diskuze jednotlivců pokračovaly dále v kuloárech školy.

30. 11 2011/Vítek

1. 11. 2011

Soutěž PVTS – NOT Wroclaw

K 1. 11. 2011 vyhlásila PVTS v České republice a NOT Wroclaw v Polské republice mezinárodní soutěž pro mládež – studenty středních škol ve věku od 15 do 20 let s názvem "Co víte o nás?".
Cílem soutěže je zvýšit informovanost mládeže o výsledcích vědy a techniky v ČR a PR.
Akce bude vyhodnocena k 30. 4. 2012.
Vyhlášení soutěže – viz. příloha. Propozice soutěže – viz. příloha.

30. 11. 2011/Vítek

20. 10. 2011

80. let Barrandova

Pobočka PVTS v Pražské energetice ve spolupráci s pobočkou PVTS kinematografie za podpory výkonného výboru PVTS realizovaly tematickou přednášku s besedou při příležitosti výročí založení filmových ateliérů Barrandov.
V reprezentačních prostorách PRE se akce zúčastnilo cca 35 přátel filmového umění. Přednášel a diskutoval historik Barrandov Studios pan Pavel Jiras.
Úspěšná akce byla publikována v podnikovém zpravodaji PRE.

9. 10. 2011

MFSF Písek 2011

PVTS se již tradičně účastnila 11. ročníku Mezinárodního festivalu studentských filmů v Písku.
Mezinárodní porota festivalu udělila cenu PVTS za nejlepší technologické ztvárnění titulu posluchačce FAMO Písek sl. Kataríne Dedičové za snímek "Písně kosmické".

26. 7. 2011

Mezinárodní konference "Protipovodňová opatření", Paříž 2012

Ve 2. čtvrtletí 2011 byla podle Programu spolupráce PVTS–NOT Wroclaw realizována propagačně-organizační etapa přípravy mezinárodní konference, která se uskuteční v březnu 2012 v Paříži.
PVTS oslovila celkem šest tematických subjektů včetně jejich významných specialistů.

17. - 18. 5. 2011

Spolupráce PVTS a WR FSNT NOT Wroclav

Po rozsáhlé přípravě podkladů a organizačních opatření v únoru a březnu 2011 se ve dnech 17. a 18. května uskutečnilo setkání zástupců orgánů PVTS a WR FSNT NOT ve Woclavi.

V rámci jednání obou delegací bylo hodnocení dosavadní dlouhodobé spolupráce obou organizcí.
Výsledkem setkání byla aktualizace a prodloužení Dlouhodobé dohody o spolupráci PVTS a WR FSNT NOT o dalších pět let, na období 2011 – 2015.
Současně byl obšírně diskutován a potvrzen Programový dokument o spolupráci na rok 2011 s výhledem na rok 2012.

Faksimile smluv mezi PVTS a NOT:
Dohoda o spolupráci a společných aktivitách na léta 2011 – 2015 Program spolupráce na rok 2011 Statut soutěže pro studenty středních škol z Prahy a Vratislavi

červen 2011/Vítek

5. 4. 2011

Beseda

Výkonný výbor PVTS podpořil realizaci besedy s paní PhDr. Marií Formáčkovou, novinářkou a spisovatelkou, kterou organizovala pobočka PVTS v Pražské energetice.
Tématem úspěšné akce bylo vyprávění autorky vzpomínkových knih o životě slavných herců a hereček. Beseda byla spojena se zajímavou diskuzí cca 30 účastníků.

duben 2011/Vítek

27. 1. 2011

Valná hromada PVTS - USNESENÍ

valné hromady Pražské vědeckotechnické společnosti, která se konala ve čtvrtek 27. ledna 2011 v budově ČSVTS

Setkání zástupců poboček, individuálních členů a orgánů Pražské vědeckotechnické společnosti (PVTS) se uskutečnilo s cílem zhodnotit život PVTS v roce 2010, plnění závěrů valné hromady PVTS z 27. ledna 2010 a závěrů valných hromad ČSVTS v roce 2010.

Setkání bylo řádně svoláno, prezenci účastníků uvádí listina přítomných.
Jednání valné hromady řídil předseda výkonného výboru Ing. Ivo Vítek.

1. Valná hromada schválila:
    a) Zprávu o činnosti výkonného výboru PVTS v roce 2010.
    b) Zprávu o hospodaření výkonného výboru PVTS v roce 2010.
    c) Stanovisko dozorčí rady PVTS ke zprávám o činnosti a hospodaření výkonného výboru PVTS přednesené členem dozorčí rady panem ing. J. Heralem.

2. Valná hromada poukazuje na to, že vědecko-technická společnost má funkci nejenom odbornou, ale také společenskou, což pobočky svými akcemi plní. Potvrzení této funkce vyplynulo z bohaté diskuze, kdy každá ze zúčastněných poboček referovala o své činnosti v uplynulém roce.

3. Valná hromada uložila výkonnému výboru, ev. pobočkám PVTS:
    a) Pokračovat v propagaci ČSVTS mezi mladou generací a získávat ji pro aktivity ČSVTS.
    b) Ve spolupráci s Wroclavskou Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelna Organizacja Techniczna (FSNT NOT) vyhodnotit a prodloužit základní dlouhodobou Dohodu o spolupráci, zpracovat a realizovat Programový dokument o spolupráci v r. 2011.
    c) Zajistit účast zástupců PVTS na Mezinárodním festivalu studentských filmů (MFSF) Písek 2011.
    d) Průběžně aktualizovat obsah internetových stránek PVTS.
    e) Zprostředkovávat kontakty mezi pobočkami PVTS.

Praha, 27. ledna 2011Akce v roce 2010:

30. 9. - 2. 10. 2010

MFSF PÍSEK 2010

Již 10.ročníku Mezinárodního filmového festivalu studentských filmů v Písku se v rámci spolupráce s filmovými školami zúčastnila PVTS.

Naše společnost zde již tradičně přináší cenu, která zdůrazňuje úlohu techniky nabízející nové výrazové prostředky autorovi při tvorbě audiovizuelního titulu.

Mezinárodní porota pod vedením p. Evy Zaoralové udělila cenu PVTS titulu "TOUSTOVAČ" mladé režisérky Michaely Prokopové z VŠUP Praha.

Cenu PVTS předali na závěrečném slavnostním večeru v kině Portyč uruguayský člen poroty Pablo Berti a předseda výkonného výboru PVTS.

říjen 2010/Vítek

17. - 18. 3. 2010

Oslavy 20. výročí ČSVTS, PVTS

Pražská vědeckotechnická společnost je jednou ze zakládajících společností Českého svazu vědeckotechnických společností, který byl ustaven v r.1990 jako nástupnická organizace Česko-slovenské vědeckotechnické společnosti. Členové základních organizací PVTS chápou 20. výročí ČSVTS jako jeden z mezníků v dlouhodobé činnosti vědeckotechnických společností působících od roku 1955 - 1957.

PVTS se aktivně účastnila akcí k 20. výročí založení ČSVTS v rámci oficiálního programu ve dnech 17. a 18. 3. 2010. Akcí se zúčastnila též čtyřčlenná delegace Wroclavské Rady FSNT NOT, se kterou PVTS dlouhodobě úspěšně spolupracuje.

Obě organizace prezentovaly své aktivity formou posterové prezentace, zúčastnily se též workshopu FEANI, zahajovacího aktu oslav spojeného s koncertem v Rudolfinu, předvedení vítězných prací z kreativní soutěže středoškolských výukových robotů.

Zástupce PVTS a WR FSNT NOT přijal též výkonný místopředseda ČSVTS Ing. V. Poříz, který předsedovi správy WR a dvěma členům výkonného výboru PVTS předal pamětní listy a čestná uznání.

V rámci návštěvy polské delegace byl též potvrzen Program spolupráce obou organizací na rok 2010.

březen 2010/Vítek

27. 1. 2010

Valná hromada PVTS

Výroční setkání poboček, individuálních členů a orgánů PVTS. Setkání se uskutečnilo v budově ČSVTS.
Byla přijata zpráva o činnosti výkonného výboru v roce 2009, zpráva o hospodaření výkonného výboru v roce 2009. Vyjádření dozorčí rady bylo souhlasné - uděluje výkonnému výboru absolutorium.
Bohatá diskuze všech zúčastněných na téma "Co dál". Byly dohodnuty dalších akcí, vzájemné seznámení s akcemi poboček. Spolupráce s NOT byla všemi hodnocena jako velice prospěšná. Členové výboru děkují všem za podněty.
Mezi hlavní úkoly PVTS, jako celé ČSVTS, patří získání mladé generace.

Součástí valné hromady byla výborná, byť poněkud delší :-), odborná přednáška pana Karla Neumanna, General Manager firmy Šlechta, na téma "Vývoj filmových nosičů".

MÁTE ZÁJEM PRACOVAT ve Vědecko-technické společnosti? Napište nám, skupiny i individuální zájemci:
ivo.vitek@tiscali.cz
mibroz@seznam.cz
maria.reznarova@pre.cz
Akce v roce 2009:

26. 11. 2009

Beseda studentů a pedagogů filmových škol v Písku

Pobočka kinematografie PVTS a studentské sekce na FAMO (Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku uspořádaly besedu studentů a pedagogů filmových škol v Písku se specialistou v oblasti audiovizuální techniky a tvorby s panem ing. Karlem Neumannem z firmy Šlechta.

Obsahem přednášky lektora a následné bohaté diskuze byly informace o technických novinkách a jejich praktickém uplatnění při tvorbě audiovizuálních (AV) titulů.

8. - 10. 10. 2009

MFSF Písek 2009

V rámci již tradiční spolupráce mezi PVTS a filmovými školami v Písku se naše společnost zúčastnila 9. Mezinárodního festivalu studentských filmů (MFSF). PVTS se zúčastnila již počtvrté a festival dotovala "Cenou PVTS" za využití nových výrazových prostředků dosažených moderními technologiemi v audiovizuální tvorbě.

Mezinárodní porota přidělila "Cenu PVTS" za nejlepší technické ztvárnění díla korejskému tvůrci, režiséru Lee Seung - Hee za film "Ah, man".

11. 5. 2009

FÓRUM ZSVTS 2009 Bratislava

Čtyři členové PVTS se zúčastnili na pozvání ZSVTS celosvazové akce v Bratislavě.
Pořadatelé zorganizovali již třetí ročník setkání s cílem umožnit více než čtyřiceti členským společnostem prezentaci svých aktivit, diskuzi k otázce dalšího směrování Svazu, vnitrosvazové spolupráce a dalším tématům. V rámci setkání byla též udělena ocenění řadě členů Slovenských vědeckotechnických společností.
Z přednesených referátů zaujala zejména sdělení k problematice životního prostředí, technice prostředí, výuky učňovského dorostu vč. nepřetržitého vzdělávání pedagogů odborných předmětů na školách.

Přítomní členové poboček PVTS nenalezli mezi Slovenskými odbornými společnostmi spřízněné obory (audiovizuální technika, elektroenergetika) pro eventuální spolupráci. Účast na akci Fórum ZSVTS 2009 však přispěla k poznání života sesterské vědeckotechnické společnosti.

17. 6. - 18. 6. 2009

Setkání delegací PVST a WR FSNT NOT ve Wroclavi

Předseda výkonného výboru PVTS a zástupce pobočky PVTS v Pražské teplárenské a. s. jednali s delegací Wroclavské Rady FSNT NOT o spolupráci obou partnerů v letech 2009 a 2010.
Tradiční styky se realizují na základě dlouhodobé úmluvy o spolupráci, která se uzavírá vždy na dobu pěti let. Specifikace spolupráce pro konkrétní období se dohaduje v krátkodobém dokumentu.

V roce 2009 podepsaný dokument obsahuje tři konkrétní body:
* výměnu vědeckotechnických a ekonomických informací,
* dokončení audiovizuálního snímku k 60 letům WR FSNT NOT,
* příprava účasti WR NOT na oslavách 20. výročí ČSVTS v Praze.
Setkání partnerů bylo doplněno účastí na výstavě "Evropa - náš domov".

Program spolupráce na rok 2009


Akce v roce 2008:

13. 10. 2008

60 let Wroclawské rady FSNT NOT

Polský svaz vědeckotechnických společností FSNT NOT ve vojvodství Wroclaw oslavil 60. výročí své existence.
Na pozvání Wroclawské Rady FSNT NOT se slavnostního shromáždění v Domě techniků Wroclaw zúčastnili zástupci výkonného výboru PVTS a na pozvání společnosti SEP NET zástupci pobočky PVTS v PRE. Na setkání cca 150 zástupců odborných společností a hostů převzal předseda výkonného výboru PVTS, p. ing. I. Vítek, pro naši společnost pamětní medaili za dlouhodobou úspěšnou spolupráci obou organizací.

V témže termínu byla, natáčením ve Wroclawi, zahájena tvorba demosnímku o organizaci FSNT NOT. Demosnímek realizují členové studentské sekce PVTS na Filmové Akademii Miroslava Ondříčka v Písku.

Dalším konkrétním naplněním spolupráce v roce 2008 byl i říjnový reciproční autokarový zájezd skupiny členů pobočky PVTS a IDS do Polska. Na programu zájezdu spolupracovali funkcionáři Wroclawské Rady FSNT NOT.

11. 10. 2008

8. mezinárodní festival studentských filmů Písek (2008)

Pražská vědeckotechnická společnost se stala již tradičním partnerem MFSF v Písku. Již potřetí udělila mezinárodní porota cenu za technické ztvárnění snímku, kterou dotovala PVTS. PVTS tak naplňuje Dlouhodobý program rozvoje ČSVTS na léta 2005 - 2010 v oblasti práce s mladou generací.
Cenu PVTS obdržel bulharský autor Nikolaj Todorov za snímek "Posmrtné minuty".
Slavnostního večera se zúčasnili dva zástupci naší společnosti.

19. - 20. 6. 2008

Jednání s delegací NOT

V Praze jednala delegace spolupracující polské organizace WR FSNT NOT.
Byla diskutována dosavadní spolupráce a potvrzen Programový dokument k dohodě o spolupráci v roce 2008. V programu jednání byl i výhled pro rok 2009.
Delegace WR FSNT NOT navštívila též vedení a studentskou sekci PVTS na Filmové akademii v Písku. Zde byl specifikován scénář a realizace propagačního snímku o organizaci NOT ve Wroclavi.

Faksimile smlouvy mezi PVTS a NOT:
Program spolupráce na rok 2008 Program wspólpracy na rok 2008
únor - duben

Výroční členské schůze poboček PVTS

Účast členů výboru PVTS na výročních členských schůzích poboček.
Děkujeme za náměty na další zaměření PVTS. Výbor PVTS.

17. 1. 2008

Valná hromada PVTS

Jednala valná hromada PVTS s účastí orgánů PVTS, zástupců poboček a individuálních členů.
Usnesení valné hromady určilo jako priority pro další období sledovat aktivity základních organizací - poboček, včetně jejich vzájemné informovanosti, zahraniční spolupráci s polskou WR FSNT NOT a práci se studentskou sekcí pobočky kinematografie na FA v Písku.Akce v roce 2007:

19. 11. 2007

Barrandov III - Oáza uprostřed běsů

Uskutečnila se v pořadí již třetí beseda s autorem publikace
"Barrandov III - Oáza uprostřed běsů" Pavlem Jirasem.
Tematické akce se zúčastnilo 20 členů PVTS, kteří hodnotili akci jako úspěšnou.

13. 10. 2007

7. mezinárodní festival studentských filmů Písek

MFSF 07 Písek se uskutečnil ve dnech 11. 10. až 13. 10. 2007 v Písku v kině Portyč.
PVTS se stala již podruhé partnerem festivalu s tím, že i letos udělila cenu za nejlepší technologické ztvárnění tématu. Podle rozhodnutí mezinárodní poroty cenu PVTS získal snímek PROJEKCE režiséra Víta Kratochvíla, absolventa VOŠF ve Zlíně.
Závěrečného slavnostního večera festivalu se zúčastnila pětičlenná delegace PVTS (zástupci výkonného výboru PVTS, pobočky kinematografie a pobočky PRE).
Vedení festivalu hodnotí spolupráci s PVTS jako velmi přínosnou a tématickou pro mladou generaci tvůrců audiovizuálních titulů.

5. - 6. 10. 2007

Mezinárodní spolupráce PVTS

Pobočka PVTS působící ve společnosti IDS (Inženýring dopravních staveb) přijala dvanáctičlennou skupinu specialistů - členů organizace NOT ve Wroclavi.
Předmětem návštěvy byla zejména exkurze do pražských staveb, ve kterých při výstavbě působila společnost IDS. Po exkurzi se konala odborná diskuze.
V roce 2008 se uskuteční reciproční návštěva členů pobočky IDS - PVTS ve Wroclavi.

24. 9. 2007

PVTS a mladá generace členů ČSVTS

Studentská sekce pobočky kinematografie PVTS na Filmové akademii v Písku, ve spolupráci s výkonným výborem PVTS, uskutečnila tématickou besedu s účastníkem letošních veletrhů audiovizuální techniky v Las Vegas a Amsterdamu. Lektor akce, p. Karel Neumann, svým výkladem zaujal více než 60 zúčastněných studentů školy a vyvolal obšírnou odbornou diskuzi k prezentovaným tématům.

5. - 7. 9. 2007

110. výročí pražské energetiky

V rámci komplexu akcí ke 110. výročí existence pražské energetiky přijala pobočka PVTS ve společnosti PRE (Pražská energetika, a. s.) ve spolupráci s vedením společnosti skupinu tří specialistů Wroclavské společnosti SEP - NOT. Kromě tématických návštěv některých elektroenergetických zařízení PRE navštívili hosté i muzeum PRE a zúčastnili se slavnostního večera v Trojském zámku.

8. - 9. 7. 2007

Mezinárodní spolupráce PVTS

Výkonný výbor PVTS přijal skupinu 4 specialistů WR FSNT NOT (Wroclav) při příležitosti oslav 650 let Karlova mostu v Praze. Hosté se seznámili s historií této významné památky a se zahajovaným programem oprav mostu.

14. 6. 2007

Mezinárodní spolupráce PVTS

Ve dnech 14. 6. a 15. 6. 2007 byl ve Wroclavi potvrzen programový dokument ke spolupráci PVTS a WR FSNT NOT pro rok 2007.

23. 5. 2007

Zpravodaj ČSVTS o PVTS

PVTS upozorňuje na text „Aktivity PVTS v oboru kinematografie v r. 2006“, který byl publikován ve Zpravodaji ČSVTS č. 23, květen 2007.

31. 5. 2007

BLAHOPŘEJEME - Mgr. Vladaně Terčové

Soutěž o cenu ČSVTS
Na 37. valné hromadě ČSVTS dne 31. 5. 2007 byly předány ceny mladým autorům prací vyhodnocených v soutěži ČSVTS v roce 2006. Umístění Mgr. Vladany Terčové, členky sekce PVTS na Filmové škole v Písku je úspěchem nejen autorky samé, ale současně i celé Pražské vědecko-technické společnosti. Viz dále.

17. 1. 2007

Výroční setkání poboček,

individuálních členů a orgánů PVTS
Setkání se uskutečnilo v budově ČSVTS.
Byla přijata zpráva o činnosti za rok 2006, zpráva o hospodaření v roce 2006.
Vyjádření dozorčí rady bylo souhlasné - uděluje výkonnému výboru absolutorium.
Bohatá diskuze všech zúčastněných - zástupců poboček PVTS. Dohodnutí dalších akcí. Spolupráce s NOT byla všemi hodnocena jako velice prospěšná. Členové výboru děkují všem za podněty.

MÁTE ZÁJEM PRACOVAT ve Vědecko-technické společnosti? Napište nám:
ivo.vitek@tiscali.cz
mibroz@seznam.cz
maria.reznarova@pre.cz

Webová stránka PVTS je velice úspěšná. Od spuštění 1. listopadu 2006 je přes 300 návštěv.Akce v roce 2006:

17. 11. - 29. 11. 2006 Ve spolupráci PVTS a WR FSNT NOT byla uspořádána výstava fotografií a filmových plakátů s názvem "Hvězdy českého stříbrného plátna" v Domě vědy a techniky Wroclaw.
Bližší popis akce je uveden dále. Prosíme, podívejte se. Byla to velice úspěšná akce.

20. 6. 2006 Realizována beseda s panem Pavlem Jirasem, autorem publikace "Barrandov II - Zlatý věk".
Akce navázala na velmi úspěšné setkání k publikaci "Barrandov I - Vzestup k výšinám" konané v roce 2004.

21. 3. 2006 Byla uzavřena Dohoda o spolupráci mezi Pražskou vědeckotechnickou společností a Wroclawskou Radou Federace Vědeckotechnických společností (WR FSNT NOT) - Polská republika. Dohoda je na léta 2006 až 2010.
Současně byl potvrzen Program spolupráce na rok 2006.

Soutěž o cenu ČSVTS

Na 37. valné hromadě ČSVTS dne 31. 5. 2007 byly předány ceny mladým autorům prací vyhodnocených v soutěži ČSVTS v roce 2006. Umístění Mgr. Vladany Terčové, členky sekce PVTS na Filmové škole v Písku je úspěchem nejen autorky samé, ale současně i celé Pražské vědecko-technické společnosti.

Z 9 přihlášených prací umístili hodnotitelé práci naší členky na 3. hodnocené místo. Název tématu „Možnosti využití audiovizuální tvorby v rozvoji člověka s postižením“.

Autorku zaujalo v současné době aktuální téma, které může pomoc zkvalitňovat život handicapovaných občanů. Práce porovnává terapeutické možnosti za pomoci audiovizuální techniky mnoha institucí v různých částech Evropy, dále v Quebecu, Portoriku a v České republice. Zabývá se také výstupy tvorby handicapovaných, např. přehlídkou těchto prací na belgickém festivalu Pomś dOr, českým festivalem „S vámi nás baví svět“, nebo činností dánské TV Glad.
Autorka současně zdůraznila potřebu trpělivého přístupu pedagogů a tvůrčích pracovníků, kteří postiženým krok za krokem otevírají cestu k poznání, k seberealizaci a k vlastní tvorbě. Česká republika má v této oblasti za sebou teprve první kroky.

Při vyhodnocování této tematicky aktuální práce orgány PVTS byly nutné konzultace se specialisty, z nichž několik projevilo o aplikaci projektu vážný zájem.

Výkonný výbor PVTS autorce blahopřeje!


PVTS a 6. MFSF Písek 2006

Na Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku (FAMO) byla v červnu 2005 ustavena sekce pobočky kinematografie PVTS s cílem získat mladou generaci. Jde o naplnění záměru "Dlouhodobého programu rozvoje ČSVTS na léta 2005 - 2010" v podmínkách a aktivitách PVTS.
Kromě standardních akcí této sekce pak probíhala častá výměna informací z oblasti kinematografie, účast poboček PVTS na premiéře filmu FAMO v pražském kinu Blaník, beseda s autorem knihy Barrandov I a II, s panem Jirasem. Aktivní byla i účast zástupce sekce na Valné hromadě PVTS.

Ve dnech 11. až 14. 10. 2006 se v Písku uskutečnil "6. Mezinárodní festival studentských filmů - Písek 2006", který již tradičně organizuje FAMO.
Letos bylo přihlášeno do soutěže 110 filmových titulů z 22 zemí světa. Mezinárodní porota udělila 10 vyhlášených cen, jednu zvláštní cenu poroty, zvláštní uznání ředitele festivalu a zvláštní cenu střihače "Festivalových minut".

PVTS věnovala cenu za nejlepší technologické ztvárnění díla (za použití nových výrazových prostředků, poskytovaných možnostmi současného stavu techniky, a to v obraze i zvuku).
Mezinárodní porota udělila cenu PVTS filmovému titulu "Dr. Psycho" režiséra Michala Kubíčka, absolventa Vyšší odborné školy filmové Zlín.
Hlavní cenu festivalu, cenu Václava Kršky, získal snímek "Mast qualander" režiséra Tell Passowa (Německo).


Pražská vědeckotechnická společnost

je multiprofesní občanské sdružení, které tvoří základní organizace - pobočky z oblastí: elektroenergetiky, teplárenství, kinematografie, vyššího a vysokého školství, stavebnictví (klub) a dále individuální členové různých profesí.

Společnost byla ustavena v roce 1991 v rámci transformace ČSVTS. Je řádným členem Českého svazu vědeckotechnických společností.

Valná hromada společnosti jako nejvyšší orgán schválila přistoupení společnosti k "Etickému kodexu člena ČSVTS". Současně potvrdila priority zaměření společnosti v rámci "Dlouhodobého programu rozvoje ČSVTS na léta 2005 - 2010".

Aktivity společnosti v tomto programu budou zaměřeny zejména na oblast získávání mladých členů a dále na oblast mezinárodní spolupráce. Tyto priority budou zohledněny v činnosti poboček PVTS, které mají i své vlastní specifické programy.

Činnost společnosti v období mezi valnými hromadami řídí výkonný výbor a dozorčí rada.

Sídlo PVTS je v místnosti č. 324 budovy ČSVTS v Praze 1, Novotného lávka 5.Výstavní akce "Tváře českého stříbrného plátna"
Zobrazit obrázky z výstavy

Ve dnech 17. 11. až 29. 11. 2006 se uskutečnila v Domě techniky NOT Wroclaw výstava fotografií s názvem "Tváře českého stříbrného plátna". Doprovodným programem akce byla prezentace českých filmů v kině ATOM, které je stálým kinem v téže budově.

Výstavní akci pořádala Pražská vědeckotechnická společnost, Wroclavská Rada FSNT NOT ve spolupráci s Barrandov Studio, a.s. a s Ministerstvem kultury ČR. PVTS spolupracovala dále se společností BONTON, a.s. a s Národním filmovým archivem v Praze.

V hale Domu techniky NOT bylo na panelech představeno 135 černobílých fotografií s českými a polskými popisky z období let 1933 až 1945. Formát fotografií byl 100 × 60 cm. Ve vstupní části expozice byla několika snímky a vysvětlujícím textem připomenuta propagační výstava Atelierů AB ve Varšavě v roce 1937 a dále koprodukční film "12 křesel" z téhož období s účastí českého komika V. Buriana.

Vernisáže výstavy 17. 11. 2006 se zúčastnilo cca 100 hostů, činitelů města Wroclaw, vojvodských orgánů, polské kulturní veřejnosti. Zastoupena byla i česká ambasáda ve Varšavě, vedení Barrandov Studio, a.s. a aparátu a vedení NOT.

Výstavní akce byla stěžejním a náročným tématem dlouhodobé mezinárodní spolupráce Pražské vědeckotechnické společnosti a Wroclavské Rady FSNT NOT v roce 2006. Byla zúčastněnými hosty a cca 700 návštěvníky hodnocena jako úspěšná, o čemž svědčí i to, že České centrum ve Varšavě uvažuje o instalaci této expozice v r. 2007 v polském hlavním městě.

V Praze, 10. 1. 2007
Kontakt na PVTS:  
Telefon / Fax: 221 082 227
Mobil: 777 841 317
   
   
Počet přístupů
(od 1. 11. 2006)