Vítejte na stránkách ČMS TOK

Českomoravská společnost textilní,oděvní a kožedělná je dobrovolné, zájmové sdružení odborníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu, obchodu, odborného školství, vědy, výzkumu a souvisejících oborů.

Společnost je zakládajícím členem Českého svazu vědeckotechnických společností.

Poslání společnosti

1. Společnost podporuje rozvoj textilního, oděvního a kožedělného průmyslu, obchodu, vědy, výzkumu a odborného školství.
2. Rozvíjí tvůrčí aktivitu členů a vytváří podmínky k uspokojování jejich odborných a společenských potřeb a zájmů.
3. Vytváří podmínky pro výměnu informací, poznatků a zkušeností svých členů.
4. Zastupuje a hájí profesionální zájmy svých členů, posiluje v nich cítění stavovské sounáležitosti a profesinální zodpovědnosti.
5. Spolupracuje se Svazem, s ostatními partnerskými odbornými společnostmi, s právnickými a fyzickými osobami a dalšími subjekty.
6. Organizuje a pořádá kongresy, symposia, kolokvia, konference, semináře a jiné odborné akce.
7. Napomáhá organizování a vytváření odborných skupin, poboček, spolků, klubů, sdružující její individuální členy.
8. V rámci svých podmínek a obecně závazných právních norem může vyvíjet hospodářskou činnost.
9. V rámci vydavetelského oprávnění vydává zejména dokumentaci k odborným akcím, odborná minima a časopisy.
10. Zabezpečuje mezinárodní aktivity vyplývající z poslání Společnosti ve vztahu k tuzemským i zahraničním organizacím odborného zaměření.