Co je ČNS
Vážení přátelé,

chtěli bychom Vám poskytnout základní informace o ČNS, jejích cílech, organizaci a možnosti stát se jejími členy.

Česká nukleární společnost je dobrovolnou a neziskovou odbornou organizací. Hlavním cílem ČNS je provádět osvětu, napomáhat vzdělávání veřejnosti v oboru jaderné energetiky a šířit objektivní informace z oblasti mírového využívání jaderné energie.

 Z HISTORIE ČNS

Česká nukleární společnost vznikla v roce 1992. Je členem Evropské nukleární společnosti s významným zastoupením v jejích řídících orgánech. ČNS je zakládajícím členem Českého svazu vědeckotechnických společností. Dlouhodobě a úzce spolupracujeme se Slovenskou nukleární společností SNUS, se kterou jsme vytvořili Koordinační výbor. Práce koordinačního výboru zabezpečuje podmínky pro společný postup v činnostech spojených s informacemi o jaderné energetice. ČNS i SNUS spolupracují s německou jadernou společností KTG. Hlavní náplní spolupráce je pravidelné pořádaní konferencí NUSIM (Nuclear Societies Information Meeting). Tyto konference probíhají od roku1992 (Praha) střídavě na území jednotlivých států. ČNS dále organizuje významné mezinárodní konference a pracovní setkání na republikové úrovni, zpravidla se zahraniční účastí. Výraznou aktivitu v ČNS projevují mladí. Jsou zapojeni do Young Generation Network Evropské Nukleární společnosti jako její česká sekce CYG (Czech Young Generation).

STANOVY ČNS

Základním dokumentem, řídícím činnost ČNS, jsou její STANOVY.

ČNS sdružuje jako individuální členy zájemce o problematiku jaderné energetiky a organizace, školy, výzkumné ústavy, výrobní podniky a pod. jako kolektivní členy formou členství právnických osob nebo jejich organizačních jednotek.

Všichni členové ČNS dostávají zpravodaj ČNS a publikaci ENS - Nuclear Europe Worldscan. Individuální členové navíc získávají slevy na akce, pořádané ČNS.

Členové ČNS se mohou podle svých zájmů sdružovat do odborných skupin, případně v místech větší koncentrace členů mohou vznikat pobočky. Pro rozsáhlejší akce jmenuje výbor ČNS pracovní skupiny.

Nejvyšším orgánem ČNS je konference, která volí výbor a revizní komisi. Výbor řídí činnost ČNS mezi konferencemi, volí prezidenta a víceprezidenty, vytváří sekretariát a jmenuje tajemníka. Jako poradní orgán výboru ČNS je vytvářena Vědecká rada - Senát složený z předních odborníků, pokrývajících v celém spektru aktivit Společnosti. Hlavním úkolem Senátu je zpracovávat doporučení pro hlavní směry a strategii společnosti.

ČINNOST SPOLEČNOSTI

Česká nukleární společnost organizuje pro své členy a širší odbornou veřejnost:

  • pracovní setkání (WORKSHOPY), zpravidla monotématicky zaměřené. Je snahou, aby se tato pracovní setkání periodicky opakovala. Cílem je, za minimálních nákladů, dát možnost řešit specializovanou problematiku v širším okruhu pracovníků než je jedna organizace.
  • odborné konference jsou rozsáhlejší setkání našich i zahraničních odborníků.
  • ČNS organizuje účast na důležitých mezinárodních akcích. Pro individuální členy ČNS jsou poskytovány výrazné slevy.

Česká nukleární společnost vydává zpravodaj, který obsahuje kromě informací o činnosti společnosti pravidelně články na aktuální témata v české i světové jaderné energetice. Dále ČNS organizuje pro své členy distribuci informačního magazínu Evropské nukleární společnosti New European Worldscan (NEW).

ČNS pořizuje překlady a distribuuje Bulletin NUCLEUS a pro své kolektivní členy (za zvláštní úhradu) zprostředkovává příjem informací ze sítě ENS NUCNET. Od roku 1998 má ČNS vlastní www stránky.

POKYNY PRO NOVÉ ČLENY

Česká nukleární společnost vítá do řad svých členů všechny zájemce o problematiku jaderné energetiky.

Věříme, že řada z nich nebude pouze pasivními konzumenty nabídky ČNS, ale budou se na jejím vytváření podílet. Výbor ČNS vítá všechny podněty k tomu, co byste od ČNS očekávali, témata na informační články do Zpravodaje, nabídku Vašich vlastních příspěvků. Rádi převezmeme Vaše zkušenosti s rozšiřováním obecných znalostí o kladech i nebezpečích jaderných elektráren a souvisejících zařízení.

Členství vzniká pro individuální členy doručením přihlášky do sekretariátu Společnosti, u kolektivních členů podepsáním smlouvy a kolektivním členství. V obou případech musí být předloženo potvrzení o zaplacení členského příspěvku. Členství zaniká na vlastní písemnou žádost člena, nebo nezaplacením členských příspěvků i po upomínce, a to u kolektivního člena za 1 a u individuálního člena za 2 roky.

Rozhodnete-li se pro členství v ČNS pak:

  • vyžádejte si v sekretariátu přihlášku a poštovní poukázku, případně stanovy ČNS
  • vyplněnou a podepsanou přihlášku spolu s potvrzením o úhradě členského příspěvku zašlete zpět do sekretariátu. Při platbě členského příspěvku dává ČNS přednost bankovnímu převodu před hotovostními platbami z důvodů lepší identifikovatelnosti plateb. Zájemci o kolektivní členství nechť kontaktují sekretariát ČNS.