Sekce mladých při ČNS 1997-2004

Klasik by řekl, že končí jedna etapa v historii sekce mladých při ČNS (CYG - Czech Young Generation). Zakládající členové pomalu opouští řady mladých a na jejich místa nastupuje další generace. Už jen opravdoví pamětníci si dnes vzpomenou, jak jsme pod dohledem Jiřího Fleischhanse v létě roku 1997 zakládali v Českých Budějovicích CYG, jako odpověď na sílicí protesty „ekologických“ aktivistů proti dostavbě JE Temelín. Připomenu zde prvního předsedu CYG Tomáše Štěpánka, který se spolu s Laco Horváthem nejvíce zasloužil o úspěšný rozjezd sekce mladých.
Stál jsem v čele CYG bezmála šest let, letos jsem pochopil, že nástup mladé generace nezastavím a s její dravostí nemohu soupeřit. Za svůj přínos sekci mladých se v žádném případě nemusím stydět, a proto jsem bez výčitek předal žezlo mladším. Na Mikulášském setkání (podrobněji o něm pojednává jiný článek v tomto zpravodaji) jsem nabídl funkci a novým předsedou byl zvolen Martin Přeček z FJFI ČVUT. Martin patří k nejaktivnějším členům sekce mladých, takže věřím, že se mu podaří udržet vysokou laťku a je jistě zárukou toho, že CYG bude i nadále bezkonkurenčně nejúspěšnější sekcí v rámci ČNS. Mně nezbývá než už jen shrnout úspěchy, které se nám podařilo dosáhnout, a k tomu bych rád využil tento článek.
Hlavními cíly, které jsme si na ustavující valné hromadě CYG vytkli, byly: snažit se o získávání a vzdělávání mladých inženýrů, techniků a ostatního kvalifikovaného personálu pro práci v oblastech využívání jaderné technologie, usilovat o vytváření prostoru pro navazování a udržování kontaktů mezi mladými inženýry, techniky a studenty jaderných oborů, jakož i o budování kontaktů a intenzívní výměnu zkušeností mezi starší a mladou generací, zasazovat se o pořádání odborně orientovaných seminářů, konferencí a setkání odborníků, se zaměřením především na mladou generaci, kde mají mladí lidé možnost prezentovat své názory a stanoviska, podporovat aktivní zapojení mladých lidí do práce České nukleární společnosti, včetně jejich zapojení do vedoucích funkcí, snažit se o vytváření prostoru pro společnou komunikaci a setkávání členů jednotlivých „Young Generations“ na evropské úrovni a rozšiřovat mezinárodní kontakty mladé generace. Pojďme se podívat, jak se nám dařilo tyto cíle naplňovat.
Sekce mladých dnes registruje více než 60 mladých odborníků z výzkumných ústavů, elektráren, škol, projektových organizací a dalších institucí. Je členem Young Generation Network při Evropské nukleární společnosti a Interntional Youth Nuclear Network. Na mezinárodním poli patříme, díky podpoře ČNS, k nejaktivnějším zemím. Již v roce 1998 se nám podařilo na Temelíně zorganizovat kurz VVER-1000 pro mladé evropské odborníky, kterého se zúčastnilo 35 specialistů z celé Evropy. Spolupracujeme se Studentskou unií FJFI ČVUT, kde se jako lektoři zúčastňujeme letních táborů pro studenty středních škol, zajímajících se o fyziku. K rozšiřování kontaktů mezi mladými odborníky přispívají pravidelné semináře, které pořádáme na FJFI nebo na VUT v Brně. Semináře jsme pořádali i v Třebíči, Českých Budějovicích, na Hlavní správě ČEZ a dalších místech. Mezi nejúspěšnější akce, kde mají mladí možnost vyzkoušet si prezentovat výsledky své práce, patří Mikulášské setkání na VUT v Brně, které letos proběhlo již počtvrté. Zde bych rád poděkoval profesoru Matalovi, který jako odborný garant přispěl významnou měrou k úspěchu těchto setkání.
Pokud jde o zapojování členů sekce mladých do práce ČNS, je naším úspěchem fakt, že čtyři bývalí členové CYG byli zvoleni do výboru ČNS, další je členem revizní komise.
CYG úzce spolupracuje se sekcemi mladých v rámci ENS. Nejčastěji se setkáváme s našimi slovenskými kolegy - nejen při Valných shromážděních SNUS, na konferencích NUSIM, ale zúčastňujeme se vzájemně i seminářů, které pořádají sekce mladých v Čechách a na Slovensku. Podařilo se nám prosadit do programu konference NUSIM zařazení sekce, kde mladí odborníci prezentují svoje diplomové práce (vždy po jedné z ČR, Slovenska a Německa).
Členové sekce mladých se pravidelně zúčastňují Mezinárodního jaderného kongresu mladých (2000 Bratislava, 2002 Daejeon, 2004 Toronto), kde jsme úspěšně prezentovali odborné práce, ale i činnost CYG a ČNS. V roce 2002 jsme u příležitosti konference PIME zorganizovali v Praze zasedání výboru Young Generation Network při Evropské nukleární společnosti.
Aktivně spolupracujeme i se sekcemi mladých při Ruské a Ukrajinské nukleární společnosti. V roce 2002 navštívili naši ruští přátelé JE Dukovany a na kolech se potom za našeho doprovodu vydali na cestu do Temelína. My jsme se potom na jejich pozvání zúčastnili konference mladých v Petrohradu. Naši zástupci zavítali i na výroční konferenci Ukrajinské nukleární společnosti.
Nesmíme opomenout naši spolupráci s občanským sdružením Jihočeští taťkové. Lektorsky se s nimi podílíme na přednáškách „Temelín - nic netajíme“ pro studenty středních škol. Měli jsme společný stánek na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích. Naší nejúspěšnější společnou akcí byla „blokáda“ hraničního přechodu Dolní Dvořiště dětskými autíčky v roce 2001. Byla to současně mediálně nejvýraznější akce v historii České nukleární společnosti. Pronikli jsme do zpravodajství celoplošných televizních stanic a rádií, články s fotografiemi z této akce byly otištěny ve všech významných denících. Jak prohlásil nejmenovaný odborník na mediální problematiku - „Nikoho nezabít a dostat se na druhou stránku Blesku je výjimečný úspěch“.
Významné jsou i aktivity sekce mladých na mediálním poli. Mnohokráte se nám podařilo prosadit s našimi názory na stránkách tisku. Prezident republiky Václav Havel ocenil osobním dopisem náš přínos ke konstruktivní debatě o dostavbě JE Temelín. CYG v roce 1997 spustila web stránky České nukleární společnosti, které dnes patří k nejlepším v rámci ENS.
Z výše uvedeného je patrné, že se nám dařilo a daří naplňovat cíle, které jsme si na začátku vytkli. Věřím, že se to bude dařit i v budoucnu a že se novému vedení CYG podaří nadále upevňovat naši pozici i v mezinárodním měřítku. K tomu jim přeji hodně zdaru!

Daneš Burket, emeritní předseda CYG

zpět na úvodní stránku