sekce mladých


ženy v jádře


Evropská nukleární
společnost


Slovenská nukleární
společnost


Kolektivní členové

ALTA a.s.
AMEC Nuclear Czech
AREVA NP GmbH
ČEZ a.s.
EGP INVEST s.r.o.
Energovýzkum s.r.o.
ENVINET a.s.
FEL ZČU Plzeň
FJFI ČVUT Praha
FS ČVUT Praha
FSI VUT Brno
Chemcomex Praha a.s.
I&C ENERGO a.s.
Královopolská RIA a.s.
Modřanská potrubní a.s.
OSC a.s
Rizzo Associates
Czech, a.s.

SÚRAO
ŠKODA JS a.s.
TES s.r.o.
ÚJV Řež a.s.
VF a.s
Westinghouse
Electric Czech Rep. s.r.o.

ZAT a.s. Příbram

 
Soutěž

o nejlepší studentskou práci v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření pořádaná
Českou nukleární společností a Skupinou ÚJV

Česká nukleární společnost (ČNS) a Skupina ÚJV přispívají dlouhodobě k rozšíření zájmů studentů o obory související s jadernou energetikou a příbuznými obory a motivují je k dosahování co nejlepších studijních výsledků. Od roku 2011 společně organizují soutěž nejlepších bakalářských, diplomových a disertačních prací. S uspokojením je možno konstatovat, že se jí zúčastňují pravidelně desítky studentů.

Výbor České nukleární společnosti na základě posudků nezávislých expertů rozhodl o pořadí v soutěži studentských prací ČNS a Skupiny UJV z oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření za rok 2016 takto:

Bakalářské práce:

  1. místo: Lubomír Bureš: Aplikace kódů založených na metodě Monte-Carlo pro validační benchmarkové experimenty, KJR FJFI ČVUT v Praze, vedoucí práce Ing. Milčák (CV Řež)

  2. místo: Lukáš Cupal: Porovnání dynamické a segmentační techniky radioterapie s modulovanou intenzitou svazku, KDAIZ FJFI ČVUT v Praze, vedoucí práce Ing. Hanušová (FJFI & Thomayerova nemocnice)

  3. místo: Pavel Suk: Způsoby přípravy makroskopických účinných průřezů pro řešení neutronové difúzní rovnice v násobícím prostředí, KJR FJFI ČVUT v Praze, vedoucí Ing. Fejt (FJFI)

Diplomové práce:

  1. místo: Tomáš Vorlíček: CFD  model teploměrných jímek hlavního cirkulačního potrubí reaktoru VVER 1000, ÚE FS ČVUT v Praze, vedoucí doc. Dostál (FS)

  2. místo: Jan Šturma: Aktivační analýza a spektrometrie neutronového pole na školním reaktoru VR-1, KJR FJFI ČVUT v Praze, vedoucí Ing. Štefánik (FJFI & UJF)

  3. místo: Veronika Paštyková: Stanovení základních fyzikálních a dozimetrických parametrů detektoru PTW microDiamond Type 60019 a jeho aplikace v dozimetrii malých polí, KDAIZ FJFI ČVUT v Praze, vedoucí Ing. Novotný (Nemocnice Na Homolce)

Disertační práce:

  1. místo: Tomáš Urban: Využití metody Monte Carlo v lékařských aplikacích, KDAIZ FJFI ČVUT v Praze, školitel doc. Klusoň (FJFI)

  2. místo: Jitka Vrzalová: Experimentální určení účinných průřezů neutronových reakcí důležitých pro urychlovačem řízené transmutační systémy, KJR FJFI ČVUT v Praze, školitel RNDr. Wagner (UJF)

Soutěž byla velmi vyrovnaná a rozhodování bylo těžké. Všem účastníkům děkujeme a vítězům gratulujeme!

Těšíme se na shledanou na Mikulášském setkání ČNS, 7.-9.12.2016 v Brně!

Předchozí informace pro přihlášení:

Poskytnutí odměny pro úspěšně vyhodnocené studentské práce je podmíněno nominací vedoucím pracovníkem katedry nebo fakulty, zaslaným elektronicky na přiloženém formuláři na emailovou adresu administrátora soutěže SOUTEZ-PRACI@SEZNAM.CZ nejpozději do 29. září 2016. S formulářem, prosíme, také o zaslání vlastní studentské práce v elektronické podobě (emailem nebo s pomocí datového úložiště) a posudků vedoucího a oponentů práce.

Do soutěže je možné zařadit práce zaměřené na problematiku mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření s vysokým hodnocením vedoucího práce a oponentů, které byly studentem obhájeny s hodnocením výborně (tj. A resp. 1). Výsledky soutěže budou vyhlášeny 3. 11. 2016. Podmínkou vyplacení finanční odměny je prezentace oceněných bakalářských a diplomových prací jejich autory na mikulášské konferenci CYG ČNS pořádané od 7. do 9. prosince 2016 na VUT v Brně. Podmínkou vyplacení finanční odměny autorům oceněných disertačních prací je prezentace na semináři pořádaném v ÚJV Řež, a.s.

V případě jakýchkoliv otázek se, prosím, neváhejte obrátit na email soutěže nebo na Ing. Karla Katovského (katovsky@feec.vutbr.cz) nebo na Bc. Milana Miku (milan.mika@ujv.cz), administrátory soutěže za ČNS resp. za Skupinu ÚJV. Informace o soutěži a formuláře pro přihlášení prací naleznete níže.

Věříme, že naše vzájemná spolupráce přispěje k dalšímu rozvoji nových vysokoškolsky vzdělaných odborníků.

Statut soutěže

Formulář pro přihlášení do soutěže