Stanovy
Článek I. - Základní ustanovení

1. Česká nukleární společnost (ČNS), dále jen "Společnost", je dobrovolnou a neziskovou nezávislou odbornou organizací s působností na území České republiky.
2. Společnost vyvíjí činnost v souladu se svými stanovami, usneseními konference a výboru společnosti.
3. Členem Společnosti může být fyzická nebo právnická osoba, která dodržuje její stanovy.
4. Společnost je samostatnou právnickou osobou se sídlem v Praze.


Článek II. -
Poslání, cíle a metody činnosti

1. Posláním Společnosti je provádět osvětu, napomáhat vzdělávání a šířit objektivní informace z oblasti mírového využívání jaderné energie.
2. Hlavnímim oblastmi činnosti Společnosti jsou:
2.1 Iniciovat a podporovat šíření objektivních informací a dialogu s veřejností a jejími zástupci (orgány místní a státní správy, občanskými iniciativami, politickými stranami a hnutími a sdělovacími prostředky) zaměřené na vysvětlování ekologické výhodnosti jaderné energetiky i na ostatní problematiku spadající do rámce činnosti ČNS.
2.2 Napomáhat nebo vytvářet platformu pro efektivní setkávání a výměnu zkušeností mezi specialisty pracujícími v oblastech, v nichž se angažuje Společnost , a to jak v domácím, tak v mezinárodním měřítku.
2.3 Zajišťovat expertní a poradenskou činnost pro své členy i externí zájemce.
2.4 Poskytovat platformu pro prezentaci a propagaci činnosti firem, profesních a zájmových skupin a významných osobností, které se angažují v oblastech aktivit Společnosti.
2.5 Napomáhat propagaci a prezentaci české jaderné techniky a technologie v zahraničí.
3. Pro splnění těchto cílů využívá Společnost zejména tyto metody:
3.1 Získává za své členy odborníky a instituce vyvíjející aktivity v oblasti výzkumu, vývoje, projektování, provozu, údržby a likvidace jaderných zařízení, vzdělávání pracovníků v těchto profesích i další zájemce o tyto oblasti.
3.2 Úzce spolupracuje s Evropskou nukleární společností a národními nukleárními společnostmi v Evropě i v dalších zemích.
3.3 Spolupracuje s dalšími zahraničními organizacemi a společnostmi, působícími v oblastech zájmu Společnosti, formou dvoustranných nebo vícestranných dohod, případně formou přímého nebo přidruženého členství v organizacích podobného zaměření.
3.4 Těsně kooperuje se Slovenskou nukleární společností (SNUS) a pro tyto účely vytváří Koordinační výbor ČNS - SNUS.
3.5 Podporuje publikační činnost svých členů a vydává odborný Zpravodaj s částí věnovanou informacím o činnosti Společnosti.
3.6 Podporuje a zajišťuje vzdělávací činnost pro své členy i veřejnost formou přednášek, kurzů, publikací odborných akcí a rozšiřováním materiálů a informací ENS a zahraničních NS.
3.7 Společnost bude oceňovat významné výkony v těchto oborech:
- publicistika a popularizace jaderné techniky a technologie,
- vědecko technické práce mladých odborníků a studentů.
3.8 Vytváří:
- odborné skupiny sdružující zájemce o užší problematiku,
- pracovní skupiny pro přípravu a organizaci rozsáhlejších akcí.
3.9 Poskytuje pomoc při organizování odborných setkání, přednášek a akcí k významným výročím a událostem v podnicích a školách.
3.10 Na vyžádání státních nebo společenských institucí zajišťuje odborné analýzy a posudky a pomoc při zpracování legislativních dokumentů. Podílí se na přípravě norem a prováděcích předpisů pro celou oblast jaderné energetiky.


Článek III. -
Členství ve Společnosti

1. Členství ve Společnosti může být individuální a kolektivní. K právům individuálních i kolektivních členů patří také využívání členských výhod, o nichž rozhodne konference. V odůvodněných případech může výbor tento soubor modifikovat, ale je povinnen toto své rozhodnutí předložit ke schválení nejbližší konferenci.
2. Individuální členství
2.1 Individuálním členem Společnosti může být každý zájemce o její činnost starší 18 let, který souhlasí se stanovami Společnosti, dodržuje je a platí členské příspěvky.
2.2 Člen má tato práva:
- účastnit se konference Společnosti,
- podávat návrhy na všech schůzích, konferencích a odborných akcích,
- volit a být volen do všech orgánů Společnosti,
- být informován o všech aktivitách Společnosti,
- účastnit se činnosti odborných orgánů a pracovních skupin,
- využívat všech členských výhod stanovených pro individuální členy,
- obracet se na orgány ČNS s návrhy, podněty, žádostmi a kritikou programu a činnosti Společnosti a vyžadovat odpovědi na své žádosti,
- získávat podle stanovených pravidel materiální i organizační podporu Společnosti.
2.3 Člen má tyto povinnosti:
- dodržovat stanovy,
- odpovědně vykonávat práce, které ve Společnosti přijal,
- pravidelně platit členské příspěvky.
2.4 Členství vzniká doručením přihlášky s povrzením o zaplacení členského příspěvku do sekretariátu Společnosti.
2.5 Členství zaniká:
- na vlastní žádost člena datem doručení písemného prohlášení do sekretariátu Společnosti,
- nezaplacením členského příspěvku do 2 let po lhůtě splatnosti, ač byl o zaplacení upomínán,
- úmrtím člena,
- vyloučením člena.
Člen může být vyloučen pouze ze závažných důvodů, zejména pokud se svým jednáním hrubě zpronevěří občanské nebo profesionální etice. Proti rozhodnutí výboru se může člen odvolat k revizní komisi.
3. Kolektivní členství
3.1 Kolektivním členem se může stát právnická osoba nebo její organizační jednotka, která se přihlásí ke členství , souhlasí se stanovami a uzavře smlouvu o kolektivním členství.
3.2 Smlouva o kolektivním členství se vypracovává pro každého člena individuálně a platí na dobu neurčitou. Dodatkem ke smlouvě musí být sjednána výše členského příspěvku, která bere ohled na velikost a charakter kolektivního člena (počet zaměstnanců, zda se jedná např. o výrobní podnik, nebo školské zařízení a podobně). Tento dodatek se sjednává na dobu určitou a měl by být aktualizován zpravidla po dvou letech.
3.3 Práva a povinnosti jsou vymezeny obecnými ustanoveními tak, jak je uvádí typová smlouva. Smlouva může obsahovat i další práva a povinnosti, na nichž se dohodnou kolektivní člen s výborem Společnosti.
3.4 Kolektivní člen musí ve smlouvě uvést jméno statutárního zástupce, který je oprávněn smlouvu uzavřít. Dále může delegovat pravomoc operativího styku na kontaktní osobu, která pak vyřizuje veškerou běžnou agendu ve vztahu ke Společnosti.
3.5 Členství vzniká podepsáním smlouvy o kolektivním členství oprávněnou osobou a prezidentem Společnosti s potvrzením o zaplacení dohodnutého členského příspěvku.
3.6 Členství zaniká:
- na vlastní žádost člena datem doručení jeho písemné žádosti o zrušení smlouvy,
- nezaplacením členského příspěvku do 1 roku po lhůtě splatnosti, ač byl o zaplacení upomínán,
- zánikem právnické osoby nebo její organizační jednotky, která byla členem.
4. Přidružené členství
4.1 Přidruženým členem se může stát právnická osoba nebo její organizační jednotka, která si nepřeje být členem Společnosti, ale má zájem na udržování kontaktů (zpravidla se jedná o poskytování informací o aktivitách Společnosti).
4.2 Podmínkou přidruženého členství je uzavření smlouvy mezi členem a Společností o podmínkách tohoto členství a právech a povinnostech obou stran. Součástí povinností člena je i placení členského příspěvku.
4.3 Pro vznik a zánik přidruženého členství platí stejná ustanovení jako pro kolektivního člena, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.
5. Čestné členství
5.1 Čestné členství může být uděleno pouze fyzické osobě.
5.2 Čestným členem se může stát občan bez rozdílu státní příslušnosti , který má mimořádné zásluhy o rozvoj oboru nebo činnost Společnosti a který s udělením této pocty souhlasí.
5.3 Čestné členství uděluje konference Společnosti. Návrh na jeho udělení může podat kterýkoliv individuální člen nebo představitel kolektivního člena, a to písemnou formou a se zdůvodněním. Návrh projedná výbor Společnosti a předkládá nejbližší konferenci ke schválení.
5.4 Ve zcela mimořádných případech může čestné členství udělit výbor Společnosti, který pak požádá nejbližší konferenci o dodatečné odsouhlasení.
5.5 Čestný člen neplatí členský příspěvek, má stejná práva jako řádný individuální člen a navíc má právo účasti na všech akcích Společnosti bez úhrady vložného.
5.6 Čestné členství zaniká:
- na základě písemné žádosti člena doručené výboru Společnosti,
- při závažném a opakovaném porušení stanov Společnosti.
V tomto druhém případě rozhoduje konference na návrh výboru.


Článek IV. - Orgány Společnosti

1. Orgány Společnosti jsou:
- konference
- výbor
- revizní komise
- odborné skupiny
- pobočky
- pracovní skupiny
- sekretariát
- vědecká rada
2. Konference
2.1 Je nejvyšším orgánem Společnosti. Právo účasti na ní mají všichni individuální a čestní členové a zástupci kolektivních členů. Při rozhodování mají kolektivní členové jeden hlas.
2.2 Výbor Společnosti může rozhodnout také o pozvání přidružených členů. Tito členové však nemají hlasovací právo.
2.3 Je svolávána nejméně jednou za 3 roky a za její konání je odpovědný výbor Společnosti. Výbor je také povinen svolat mimořádnou konferenci v těchto případech:
- pokud o to písemně požádá nejméně jedna třetina členů předáním písemné žádosti do sekretariátu Společnosti,
- na návrh revizní komise předané výboru Společnosti,
- pokud dojde ke snížení počtu členů výboru řádně zvolených na konferenci na méně než polovinu.
V těchto případech je výbor povinen svolat konferenci do dvou měsíců od vzniku této situace.
2.4 Konference je usnášeníschopná, pokud se jí zúčastní více než polovina členů s volebním právem. Pokud se do 30 minut od plánovaného zahájení dostaví méně než polovina těchto členů, je konference usnášeníschopná při přítomnosti jakéhokoliv počtu členů, ale usnesení mohou být přijímána pouze v záležitostech uvedených na pozvánce.
2.5 Rozhodnutí konference jsou platná, pokud pro ně hlasuje alespoň polovina přítomných členů.
2.6 Konference ČNS:
- bere na vědomí zprávy výboru a revizní komise,
- schvaluje zprávu o hospodaření za uplynulé období,
- projednává a schvaluje stanovy ČNS,
- posuzuje a schvaluje strategii a směry činnosti Společnosti,
- volí členy výboru a revizní komise,
- bere na vědomí rozhodnutí členů výboru a revizní komise o odstoupení funkcí,
- potvrzuje ve funkci členy výboru a revizní komise kooptované od minulé konference,
- schvaluje návrhy na udělení čestného členství,
- rozhoduje o odvoláních členů proti rozhodnutí výboru a revizní komise.
3. Výbor
3.1 Výbor je volen konferencí. Má zpravidla 9 až 12 členů a ze svého středu volí:
- prezidenta,
- 2 až 3 viceprezidenty,
- hospodáře.
V rámci výboru pracují komise:
- hospodářská a organizační,
- zahraniční spolupráce,
- programová,
- propagační a publikační.
Výbor je výkonným orgánem, který řídí činnost Společnosti v období mezi konferencemi.
3.2 Podle potřeby může výbor v období mezi konferencemi kooptovat nové členy tak, aby počet jeho členů řádně zvolených na konferenci tvořil nejméně polovinu výboru.
3.3 Výbor jmenuje tajemníka ČNS, který odpovídá za činnost sekretariátu.
3.4 Volbu do vyjmenovaných funkcí a do komisí provede výbor nejpozději do 1 měsíce po konferenci a neprodleně o tom informuje členskou základnu.
3.5 Výbor se schází ke svým zasedáním pravidelně, podle dlouhodobě stanoveného kalendáře, a to nejméně 10x ročně. O zásadních rozhodnutích informuje členy prostřednisctvím Zpravodaje nebo oběžníků.
3.6 Práce výboru probíhá podle Jednacího řádu a zahrnuje zejména:
- dlouhodobé i operativní zajišťování akcí podle usnesení konference,
- správu finančních záležitostí Společnosti včetně zřizování a vedení účtů u peněžních ústavů
- projednávání a uzavírání smluv a dohod jménem Společnosti.
3.7 Volební období výboru je 3 roky.
4. Revizní komise
4.1 Revizní komise je nezávislý orgán Společnosti. Je volena konferencí, které také odpovídá za svou činnost.
4.2 Komise má nejméně 3 členy a ze svých řad volí předsedu a místopředsedu.
4.3 Revizní komise kontroluje dodržování stanov Společnosti a usnesení konference. Při své práci zejména:
- kontroluje hospodaření výboru a účelnost vynakládaných finančních prostředků,
- kontroluje hospodaření pracovních skupin a komisí, pokud je jejich činnost dotována z rozpočtu Společnosti,
- kontroluje plnění úkolů výboru, odborných a pracovních skupin a odboček,
- o výsledcích svých kontrol informuje výbor, v případě potřeby vyžaduje a kontroluje přijetí a plnění nápravných opatření,
- projednává stížnosti členů Společnosti na činnost jejích orgánů.
4.4 Se závěry ze svých šetření pravidelně seznamuje výbor Společnosti.
4.5 Souhrnnou zprávu předkládá konferenci. Proti rozhodnutí komise se lze odvolat pouze ke konferenci, jejíž rozhodnutí je konečné.
4.6 Předseda komise má právo účastnit se všech zasedání výboru.
5. Odborné skupiny
5.1 V odborných skupinách se mohou sdružovat členové ČNS podle svých užších a specializovaných zájmů.
5.2 Ustavení odborné skupiny schvaluje výbor na základě společného písemného návrhu alespoň 10, ve vyjímečných případech 5 členů ČNS. Podle možnosti podporuje výbor činnost skupin organizačně i finančně.
5.3 Činnost odborné skupiny řídí její předseda, který pravidelně informuje výbor a nejméně jednou ročně musí podat písemnou zprávu výboru Společnosti.
5.4 Práce skupiny probíhá podle plánu schváleného výborem. Pokud se její činnost dlouhodobě odklání od tohoto programu, má výbor právo po projednání činnost skupiny ukončit.
5.5 V odůvodněných případech lze pro činnost odborné skupiny zřídit samostatný účet u peněžního ústavu a výbor může delegovat pravomoc k jeho využívání na vybrané členy skupiny. Činnost a hospodaření skupiny podléhá kontrole revizní komise.
5.6 Pro průběžnou kontrolu může odborná skupina zvolit svoji revizní skupinu. Stížnosti na její činnost řeší revizní komise ČNS.
6. Pobočky
6.1 Pobočky se mohou vytvářet buď na územním principu, nebo podle příslušnosti členů k organizačním jednotkám.
6.2 Pro zřizování, činnost, hospodaření a kontrolu poboček platí přiměřeně ustanovení odstavce 5 tohoto článku.
7. Pracovní skupiny
7.1 Pro zajišťování složitých nebo dlouhodobých akcí (konference, rozsáhlejší publikace), jmenuje výbor ČNS pracovní skupiny složené ze členů výboru i ostatních členů a jmenuje jejich vedoucí.
7.2 Pro činnost těchto pracovních skupin platí přiměřeně ustanovení odstavce 5 tohoto článku.
8. Sekretariát
8.1 Sekretariát zajišťuje rutinní činnost potřebnou pro plnění operativních úkolů Společnosti. Jeho velikost, složení a umístění stanovuje výbor tak, aby optimálně pokrýval požadavky v závislosti na aktuálních potřebách.
8.2 Sekretariát řídí tajemník, který se zúčastňuje všech zasedání výboru.
8.3 Sekretariát vede záznamy o agendě a hospodaření Společnosti. Způsob a dobu archivace dokumentů, pokud není stanovena obecnými právními normami, stanovuje výbor.
9. Vědecká rada
9.1 Vědecká rada je poradním orgánem výboru Společnosti.
9.2 Počet jejích členů není předem stanoven. Je složena z předních odborníků pokrývajících celé spektrum aktivit Společnosti a jejím posláním je především podávat doporučení pro hlavní směry a strategii činnosti Společnosti.


Článek V. - Hospodaření Společnosti

1. Hospodaření Společnosti se řídí rozpočtem.
2. Návrh rozpočtu pro běžný rok zpracovává hospodář s tajemníkem a schvaluje výbor.
3. Konference schvaluje zprávu o hospodaření za období od poslední konference.
4. Prostředky pro svoji činnost získává Společnost především ze členských příspěvků, výtěžků pořádaných akcí a z podpor a dotací.


Článek VI. - Závěrečná ustanovení

1. Činnost Společnosti může být ukončena pouze rozhodnutím konference, která také stanoví způsob likvidace majetku Společnosti.
2. Práce ve výboru, komisích, odborných a pracovních skupinách a pobočkách je bezplatná.
3. V případě, kdy konference rozhodne o změně stanov Společnosti, musí výbor neprodleně provést revizi všech interních dokumentů i uzavřených smluv a dohod a upravit je tak, aby byly v souladu s novou legislativou.
4. Jménem Společnosti jsou oprávněni jednat prezident , viceprezidenti a případně další členové výboru, pokud k tomu byli zmocněni výborem Společnosti. Předsedové odborných a pracovních skupin a odboček jsou oprávněni jednat pouze v rozsahu svých pravomocí daných statutem jimi řízeného orgánu.
5. Registrací těchto stanov pozbývají platnosti stanovy, které byly registrovány na Ministerstvu vnitra České republiky dne 28.6.1990 pod č.j. VSP/1 - 1693/90 - R.