ZPRAVODAJ 2/00

V čísle: Františku, děkujeme

Jarní setkání mladých na KJR

Seminář uživatelů NucNet

MOX palivo

Oslavy 10. výročí ČNS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Františku, děkujeme!

Rok 2000 je příležitostí k připomenutí nebo oslavám různých významných, nebo alespoň zajímavých událostí. Pro českou jadernou komunitu a samozřejmě pro Českou nukleární společnost je významným dnem 9.4.2000. Kdo zná profesora Františka Klika, bude se zdráhat uvěřit, že tento “zkušený mladík” (Františku, promiň mi ten familiární výraz) tohoto dne oslaví svoje 70. (slovy sedmdesáté) narozeniny.

Bylo by nošením dříví do lesa rekapitulovat tady Tvoji dlouhou a doposud stále pokračující odbornou kariéru. Pro ty, kteří neměli tu příležitost pohybovat se ve Tvé neustále inspirující blízkosti, připomenu jen to nejdůležitější: působení v ÚJV Řež, práce v MAAE a ČSKAE a pedagogická činnost na strojní fakultě ČVUT.

Necítím se povolán k tomu, abych komentoval Tvoje odborné působení v jaderné vědě a technice. Mám ovšem to štěstí, že mohu spolupůsobit ve výboru ČNS. Takže bych chtěl jen velice stručně konstatovat, že je to “klika” mít ve své blízkosti Klika (Františka). Nemám moc rád příliš oslavné řeči, ale někdy to jednoho prostě přinutí, aby porušil svoje “civilní”zásady. Jako řada jiných, kteří věnujeme část svého osobního pohodlí společenským aktivitám, mívám občas i já pocit, že už toho bylo dost. Člověku pak ale při těch černých myšlenkách přijde trochu hanba, když se podívá, kolik toho stihneš Ty. Asi se musí spojit šťastná lidská povaha s životní filozofií odpovědnosti, aby dokázal spojit svoji profesionalitu s tím, co a jak se kolem sebe šíří jako člověk a kolega. Prostě musí dojít k syntéze profesionálního odborníka a profesionálního kolegy, aby z toho vznikl profesionální člověk.

Milý Františku, přeji Ti, aby Ti tvůj životní elán a optimismus vydržel ještě hodně dlouho. Ale musím se přiznat, že tohle moje přání není tak zcela nezištné, doufám, že to spolu ještě nějakou dobu potáhneme a že tu naši kárku o kousek postrčíme. Určitě Ti mohu i jménem ostatních členů výboru ČNS i jejích členů pogratulovat ke Tvému životnímu jubileu a popřát Ti, co přejeme lidem, kterých si vážíme a které máme rádi.

HODNĚ ZDRAVÍ, DOBRÉ POHODY A SMYSLU PRO HUMOR.

Rudolf Vespalec

 

Jarní setkání mladých na KJR

Jarní setkání mladých se konalo na katedře jaderných reaktorů (KJR) Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze 2. března. Pozorný čtenář jistě namítne, že 2. března ještě jaro nebylo, ale vzhledem k tomu, že hlavním bodem programu bylo pozorování Čerenkovova záření na školním reaktoru VR-1 Vrabec (je velice slabé a tedy viditelné pouze za úplné tmy), museli jsme akci načasovat do období, kdy Slunce zapadá ještě relativně brzy, a termín jarního setkání se nám proto dostal ještě do zimního období. Jarní setkání na KJR je jednou z akcí, které bychom rádi pořádali pravidelně - jarní, letní a podzimní setkání. První letní setkání pod názvem “Společné letní setkání sekcí mladých při ČNS a SNUS” se konalo loni v červnu Třebíči a letos podobnou akci zorganizují naši mladí kolegové ze Slovenska. Podzimní setkání se konalo v říjnu loňského roku na hlavní správě ČEZ a.s. a jeho hlavním bodem byly prezentace diplomových prací oceněných Českou nukleární společností.

Ale zpět k jarnímu setkání. První částí této akce byl miniaturní workshop, na kterém zejména studenti prezentovali výsledky své práce. Na závěr workshopu vystoupil vedoucí katedry jaderných reaktorů docent Matějka s přednáškou na téma “Historie, současnost a budoucnost školního reaktoru VR-1 Vrabec”. Po přestávce pokračoval program exkurzí na reaktorové pracoviště katedry jaderných reaktorů, kde si mohli účastníci sami vyzkoušet ovládání reaktoru (pod dohledem kvalifikované obsluhy). Po setmění nastal dlouho očekávaný okamžik - již zmiňovaný hlavní bod programu - pozorování Čerenkovova záření.

Na závěr programu setkání jsme zařadili kulturně-sportovní bod - turnaj v kuželkách, který mezi účastníky sklidil úspěch téměř srovnatelný s pozorováním Čerenkova záření.

Jedním z důvodů pořádání jarního setkání právě na KJR bylo prezentování činnosti CYG studentům, kteří ještě nejsou našimi členy. O úspěchu tohoto záměru svědčí to, že po této akci vstoupilo do našich řad pět studentů z KJR.

Zájemci si mohou na našich www stránkách (http://www.csvts.cz/cns/cyg) prohlédnout dvě videosekvence pořízené v průběhu této akce.

Závěrem bych chtěl poděkovat pracovníkům katedry jaderných reaktorů za ochotu, se kterou se nám věnovali až do pozdních večerních hodin a Petře Strakové z hlavní správy ČEZ a.s. a Jiřímu Křepelovi z KJR za perfektní organizaci jarního setkání.

Daneš Burket, sekce mladých

Seminář uživatelů NucNet-světové sítě jaderných informací

Dne 24.2.2000 se uskutečnil v tiskovém středisku Státního úřadu pro jadernou bezpečnost pracovní seminář českých uživatelů a dopisovatelů sítě NucNet za účasti generálního tajemníka evropské nukleární společnosti pana Konráda Hädinnera a šéfredaktora agentury NucNet pana Johna Sheperda. Hostem byl zástupce Slovenské nukleární společnosti, pan Jiří Suchomel. Po ukončení semináře se konala tisková konference.

Síť NucNet je zřízena a provozována Evropskou nukleární společností. Jejím účelem je co nejrychlejší informování profesionální i široké veřejnosti a sdělovacích prostředků o aktuálních událostech v oboru jaderné energetiky a technologie. Správcem a zakladatelem sítě v České republice je od roku 1992 Česká nukleární společnost. Uživateli sítě jsou jaderná elektrárna Dukovany, jaderná elektrárna Temelín, hlavní správa ČEZ, a.s., Ústav jaderného výzkumu Řež a.s., a Energoprojekt Praha a strojírenské podniky Škoda Praha divize Temelín, Škoda JS, a.s.Plzeň, Vítkovice a.s. Bezplatným uživatelem sítě je ČTK.

V loňském roce zkvalitnila Česká nukleární společnost působení sítě prováděním překladů nejaktuálnějších došlých zpráv do češtiny a jejich bezplatnou distribuci významným zástupcům mas-médií v ČR. Zlepšila se také oblast odesílání zpráv, v roce 1999 bylo uveřejněno z ČR 20 zpráv, ze Slovenska, které bylo vždy aktivnější v odesílání zpráv, bylo uveřejněno 12 zpráv. Letos byly zatím uveřejněny 3 zprávy týkající se řízení radioaktivních úložišť, rekordní výroby v Dukovanech, energetické politiky a jaderné energetiky. Ze Slovenska byly rovněž uveřejněny 3 zprávy, týkající se spouštění JE Mochovce a plánů na zavření jaderné elektrárny V1 v Jaslovských Bohunicích.

Představitelé Evropské nukleární společnosti ocenili přínos České nukleární společnosti a všech dopisovatelů pro úspěšnou činnost tiskové agentury NucNet. I nadále se očekává v rámci celosvětové informační sítě odborná, nezávislá a pravidelná distribuce informací o dění v jaderné energetice v České republice.

NucNet má také svou vlastní stránku na Internetu, kde se uveřejňují zprávy, které veřejnost zajímají. Najdete tady jak “Bleskové zpráy”, tak “Horkou linku”, která uvádí poslední novinky v médiích.

Zveme Vás na Internetové stránky NucNet:

http:// www.worldnuclear.org/

ing. Jana Kubínová, členka výboru ČNS

NUSIM 2000

15.-17.3.2000 se v Časté-Papierničke na Slovensku konala mezinárodní konference NUSIM 2000. Bylo to již deváté setkání, jež každoročně pořádají národní nukleární společnosti České Republiky, Slovenska a Německa. Předcházející konference proběhly v roce 1992 v Plzni, 1993 na JE Isar, 1994 v Piešťanech, 1995 v Praze, 1996 na JE Obrigheim, 1997 v Levicích, 1998 v Třebíči a v roce 1999 v Erlangenu.

Konference ze zúčastnilo téměř 200 odborníků z České republiky, Slovenska a Německa. Čestnými hosty konference byli loňský prezident Evropské nukleární společnosti pan Pat Upson, generální tajemník ENS Konrad Hädener, prezident Maďarské NS László Koblinger a prezident Rakouské NS Helmut Bőck.

V první sekci byly již tradičně předneseny informace o situaci v jaderné energetice ve třech partnerských zemích. Dvě hlavní sekce se věnovaly dokončení výstavby a zvýšení bezpečnosti 1. a 2. bloku JE Mochovce a rekonstrukci JE V-1 Bohunice. Jedna sekce byla věnována problematice vyřazování jaderného zařízení, nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým palivem. Novou sympatickou tradici konference založily prezentace tří představitelů Mladé generace.

První den konference byl ukončen skvěle organizovanou společenskou akcí, která poskytla účastníkům příležitost ke mnoha neformálním setkáním a diskusím.

Závěr konference proběhl ve slavnostní atmosféře, vyvolané oceňováním významných představitelů zahraničních NS u příležitosti 10. výročí založení Slovenské nukleární společnosti. Diplomy dostali také 3 reprezentanti České nukleární společnosti.

Pátek byl věnován exkurzi na Bohunické zpracovatelské centrum radioaktivních odpadů. Toto centrum bylo vybudováno v letech 1993-1999 jako společný projekt Slovenských elektráren a.s., německé firmy NUKEM a slovenských a českých dodavatelských organizací. Je určeno ke zpracování kapalných a pevných RAO, vznikajících při vyřazování jaderné elektrárny A-1 a  provozu jaderných elektráren V-1 a V-2 Jaslovské Bohunice, a jejich úpravě do formy vhodné pro konečné uložení.

Po oba dva dny konference bylo předneseno mnoho zajímavých a podnětných referátů. Přesto je třeba poznamenat, že některým prezentacím chybělo něco málo k dokonalosti. Jednací řečí konference je angličtina, a to je bohužel pro většinu z nás stále ještě problém. Je však otázkou, zda je to jenom v té angličtině. Vystoupení řečníků by mělo hned od počátku posluchače přimět, aby je chtěl pozorně vyslechnout, a k tomu samozřejmě nestačí jen atraktivní název.

Příští setkání NUSIM bude už desáté, tedy jubilejní, a uskuteční se v  České republice. Hlavními tématy konference budou JE Temelín, role jaderné energetiky v podmínkách otevřeného trhu s elektřinou a komunikace s veřejností.

Za sebe bych chtěla dodat, že si velice přeji a doufám, že na NUSIM 2001 bude též zastoupena sekce “žen v jádře”, jejíž činnost se v současné době snaží probudit k životu skupina energických dam z EDU a ETE.

Larisa Dubská, reaktorová fyzika, EDU

Co je smíšené oxidové palivo (MOX) a kde se používá?

Americká vláda plánuje použít většinu ze svých přebytků vojenského plutonia na smíšené kysličníkové palivo (MOX) pro komerční jaderné elektrárny, a v USA se má pro tento účel stavět speciální závod na smíšené oxidové palivo. I když tento typ paliva zatím v USA nebyl komerčně využíván, v Evropě jsou už značné zkušenosti s využíváním smíšeného oxidového paliva vyrobeného s plutoniem extrahovaným z vyhořelého jaderného paliva.

Co je smíšené oxidové palivo?

Standardní jaderné palivo používané ve velké většině jaderných energetických reaktorů na celém světě obsahuje keramické tablety kysličníku uraničitého (UO2), uložené v kovovém pokrytí. Smíšené oxidové palivo je zevně identické s palivem UO2, a obecně je ho možné používat jako přímá náhrada za ně v reaktoru. Rozdíl je ten, že keramické palivové tablety ve smíšeném oxidovém palivu obsahuje směs UO2 a oxidu plutonia.

Plutonium (Pu) je umělý prvek, vytvářený ve standardním jaderném palivu UO2 v průběhu jeho využívání v reaktoru.

Odkud se bere plutonium?

Přírodní uran obsahuje pouze 0.71% izotopu U-235. Když U-235 absorbuje neutron, rozdělí se na dvě části v procesu známém jako jaderné štěpení, přičemž uvolní energii a další neutrony. Avšak , přes 99% přírodního uranu obsahuje izotop U-238, který se neštěpí. Pro většinu reaktorů se obsah U-235 v palivu zvyšuje na asi 3-5%, aby se umožnilo to, že dochází ke stálému řetězci štěpných reakcí. Tento proces obohacení je hlavním prvkem celých nákladů na jaderné palivo.

Plutonium se vytváří, když se standardní palivo UO2 palivo použije v reaktoru. Když jádro U-238 absorbuje neutron, je přeměněno na Pu-239. Tak jako U-235, je tento izotop plutonia štěpitelný. Část Pu-239 vytvořeného tímto způsobem se následně rozštěpí, čímž přispěje k energetickému výkonu reaktoru. Avšak něco ho zůstane v palivu, když se vyjímá z reaktoru.

Izotopy stejného prvku (jako U-235 a U-238) jsou chemicky identické a nemohou být separovány chemickými prostředky. Ale protože plutonium je chemicky odlišné od uranu, může být separováno od uranu a odpadních produktů chemickým zpracováním využitého paliva (známé jako přepracování). Závody na přepracování ve velkém měřítku jsou v provozu ve Francii a ve Velké Británii, a jeden závod je ve výstavbě v Japonsku. Použité palivo z několika evropských zemí a Japonska se běžně přepracovává.

 

Jak pracuje smíšené oxidové palivo?

Ve smíšeném oxidovém palivu se jako hlavní štěpná komponenta paliva používá separované plutonium z přepracování místo U-235 ve standardním palivu UO2. To znamená, že se nepožaduje používané obohacení uranu. Skutečně, uran používaný ve smíšeném oxidovém palivu bude často ochuzený uran, obsahující pouze 0.3% nebo méně U-235. To je odpadový produkt z obohacovacího procesu a jinak má malou hodnotu.

Typicky smíšené obsahuje oxidové palivo 7-8% oxidu plutonia, z čehož bude 4-5% štěpný (hlavně Pu-239). Ten je rovnoměrně smíchán s UO2 v práškové formě před převedením na keramické tablety k použití v jaderném palivu. Technologie pro výrobu tablet smíšeného oxidového paliva je poněkud odlišná od technologie pro tablety UO2, ale je dobře zpracována a v provozu jsou plnoměřítkové výrobní továrny na smíšené oxidové palivo (MOX) ve Francii a Belgii, přičemž další bude brzy spuštěna ve Velké Británii.

Protože je smíšené oxidové palivo poněkud více radioaktivní než čerstvé palivo UO2, vyžaduje dodatečné opatření pro stínění a manipulace. Jakmile je zavezeno do reaktoru, jsou charakteristiky smíšeného oxidového paliva odlišné od charakteristik standardního paliva UO2, což vyžaduje určité úpravy v provozování reaktoru. Tyto rozdíly však nejsou velké a postupně se dále snižují. Smíšené oxidové palivo může být využito místo paliva UO2 až pro jednu třetinu aktivní zóny reaktoru s minimálními změnami v provozování reaktoru.

Kde se používá smíšené oxidové palivo?

Smíšené oxidové palivo už bylo využíváno po několik let v Belgii, Francii, Německu a Švýcarsku a jeho využívání začne v nejbližší budoucnosti v Japonsku. Očekává se, že využívání smíšeného oxidového paliva (MOX) v těchto zemích poroste v průběhu nadcházejícího desetiletí. Mnoho reaktorů v těchto zemích obdrželo doplněné licence potřebné pro využívání smíšeného oxidového paliva tím, že splnily požadavky bezpečnostního dozoru, že všechny nové vzniklé problémy byly vyřešeny.

Ve Spojených státech má Ministerstvo energetiky haldu plutonia které bylo původně vyrobeno pro vojenské účely, ale které bylo prohlášeno za nadbytečné. Právě nyní udělilo smlouvy na výstavbu a provoz výrobního závodu na smíšené oxidové palivo v USA, který bude dodávat palivo do třech amerických jaderných elektráren.

Rusko rovněž vyvíjí technologii pro využívání smíšeného oxidového paliva. Po mnoho let bylo přepracováváno vyhořelé palivo z průmyslových reaktorů v Rusku a jiných zemí. Rusko rovněž má hromadu nadbytečného vojenského plutonia. Existují plány na využívání smíšeného oxidového paliva v ruských reaktorech, ale doposud se to nestalo ve velkém měřítku.

Jaká je budoucnost využití smíšeného oxidového paliva?

Plány na využívání smíšeného oxidového paliva se doposud týkalo využívání plutonia, což už bylo separováno od použitého paliva, nebo které bude separováno v příštím desetiletí podle existujících dlouhodobých kontraktů na přepracování evropskými a japonskými výrobními společnostmi. V případě USA a Ruska se rovněž , týkají využívání přebytečného vojenského plutonia.

Dlouhodoběji bude budoucnost komerčního přepracování a využívání separovaného plutonia v komerčním jaderném palivu bude záviset na několika faktorech. V některých zemích mohou být politické bariéry, které brání výrobním společnostem přijmout strategii přepracování a využívání smíšeného oxidového paliva. Vůči separaci plutonia z vyhořelého palivo byla politický odpor, zvláště ve Spojených státech, na základě toho, že to představuje riziko šíření jaderných zbraní.

Ale snad nejdůležitějším faktorem určujícím rozsah budoucího přepracování a využívání smíšeného oxidového paliva bude poměrná ekonomika této strategie v porovnání s alternativou využívání pouze paliva UO2, přičemž vyhořelé palivo by se považovalo za odpad.

Jak bylo upozorněno nahoře, strategie recyklování má výhodu, že se vyhýbá potřebě nákladného obohacování a snižuje množství vysoce radioaktivních odpadů, které musí být skladovány a nakonec uloženy. Tyto výhody však musí být položeny proti nákladům na přepracování a jiné další náklady palivového cyklu náklady spojené se smíšeným oxidovým palivem. Bilance těchto nákladů bude různá pro různé výrobní společnosti v různých zemích a každá bude rozhodovat o své strategii vzhledem ke svým vlastním okolnostem.

Ve své nejnovější analýze budoucího trhu s uranem (Nabídka a poptávka na globálním trhu jaderného paliva v letech 1998-2020), Uranium Institute odhadl, že ekvivalent přírodního uranu pro smíšené oxidové palivo používané v komerčních reaktorech v Evropě a v Japonsku vzroste z asi 2% celkových světových požadavků na uran v současnosti na asi 4% v roce 2005. V roce 2010 a později by mohl vzrůst na asi 5% požadavků v závislosti na budoucích strategiích výrobních společností a vlád, kterých se to bude týkat.

THE URANIUM INSTITUTE má k dispozici další informace k tomuto a jiným tématům vztahujícím se k jadernému palivovému cyklu. Kontaktujte Sekretariát, 12th floor, Bowater House West, 114 Knightsbridge, London SWlX 7LJ, UK. Tel: (44) 171 225 0303. Fax: (44) 171 225 0308. e-mail: ui@uilondon.org. World Wide Web site: http://www.uilondon.org

 

 

Oslavy 10. Výročí ČNS.

Místo : Národní Dům na Vinohradech

Datum : 29.5.2000

Program :

9.00-13.00 Seminář o bezpečnosti jaderných zařízení

13.00-14.00 přestávka na oběd

15.00-16.30 slavnostní valná hromada ČNS

17.00-18.30 Večeře se senátory a hosty

19.00-21.00 Koncert symfonického orchestru MIT

21.30-23.00 Posezení s vedením orchestru a hosty

Program valné hromady :

  1. zahájení a uvítání hostů.
  2. Slovo presidenta ČNS.
  3. Návrhy na změny stanov.
  4. Ustavení WIN.
  5. Vyznamenání.
  6. Diskuse.
  7. Závěr.

Organizace dne oslav :

  1. Organizaci celého dne převezme TERIS, který zařídí objednávky jednacích sálů, rezervace míst pro obědy, večeře s hosty a senátory, nočního rautu a noclehů pro zájemce z ČNS a pro hosty

  1. pozvané osoby a organizace :

všichni IČ a KČ, SNUS, ČSTVS, ČENES, TAŤKOVÉ, SELSKÝ ROZUM, ČJF, SÚJB, SENÁTOŘI, KTG, ENS, RNS

MNS, USA EMB, ANS