Česká vědeckotechnická společnost pro aplikovanou kybernetiku a informatiku, Novotného lávka 5, Praha 1, 116 68

Česká vědeckotechnická společnost pro aplikovanou kybernetiku a informatiku
Novotného lávka 5, Praha 1, 116 68

Informace o společnosti

Česká vědeckotechnická společnost pro aplikovanou kybernetiku a informatiku (ČVTS AKI) je samostatné nepolitické dobrovolné sdružení občanů ČR a cizích státních příslušníků, žijících trvale na území ČR nebo hlásících se k české/slovenské národnosti, ztotožňujících se s posláním a zaměřením ČVTS AKI; a právních subjektů, působících v oblasti odborného zaměření společnosti na území ČR. Vědeckotechnická společnost pro aplikovanou kybernetiku a informatiku působí na území ČR, a jejím sídlem je Praha.
ČVTS AKI je samostatným právním subjektem. Podle svobodně vyjádřené vůle svých členů vstupuje ČVTS AKI do svazků s jinými vědeckotechnickými nepolitickými subjekty v tuzemsku i zahraničí.

Poslání Společnosti

Česká vědeckotechnická společnost pro aplikovanou kybernetiku a informatiku (ČVTS AKI) je stavovská společenská organizace, obhajující oprávněné profesionální a existenční zájmy svých členů, posilující v nich cítěni stavovské sounáležitosti a morální a profesionální odpovědnosti za výsledky své činnosti, a poskytující jim možnosti k dalšímu vzdělávání, výměně zkušeností i poznatků a k svobodnému sdružování ke společně tvůrčí práci. Společnost zejména:

 • zastupuje a hájí dohodnuté společné zájmy svých členů a jejich sdružení vůči vnějším subjektům v tuzemsku i v zahraničí
 • pro společné potřeby svých členů a jejich sdružení zřizuje hospodářská a jiná zařízení a určuje pravidla jejich činnosti
 • organizuje dohodnuté společné akce
 • plní funkci koordinačního, iniciačního a konzultačního fóra svých členů a jejich sdruženi
 • spravuje společný majetek svěřený jí členy a jejich sdruženími do správy
 • poskytuje dohodnuté služby svým členům a jejich sdružením.

Členství ve Společnosti, práva a povinnosti členů

Členy Společnosti mohou být občané ČR a cizí státní příslušnicí žijící trvale na území ČR nebo hlásící se k české/slovenské národnosti, starší 15 let, bez ohledu na politickou příslušnost, náboženské vyznání a etnický původ; nebo právní subjekty nepolitického charakteru, působící na území ČR.

Práva člena Společnosti:

 • zúčastňovat se valné hromady Společnosti
 • podílet se na všech formách činnosti Společnosti
 • využívat výhod vyplývajících z členství ve Společnosti (snížené vložné a přednost v účastí a publikaci na akcích Společnosti, bezplatné informační a konzultační služby Společnosti aj.)
 • vytvářet zájmová a účelová sdružení s dalšími členy Společnosti
 • podávat připomínky, stížnosti a návrhy k činnosti Společnosti
 • volit a být volen či jmenován do orgánů Společnosti
 • být Členem jiných vědeckotechnických společenských organizací