ASOCIACE PROSTŘEDNÍKŮ A ROZHODCŮ VE VĚCECH DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍASOCIACE PROSTŘEDNÍKU A ROZHODCŮ VE VĚCECH DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
ve spolupráci s
ÚŘADEM PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ
a
METROPOLITNÍ UNIVERZITOU PRAHA, O.P.S.


Vás zvou na odborný seminář na téma

AKTUÁLNÍ OTÁZKY OCHRANY PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Pozvánka na seminář - ke stažení Přihláška na seminář - ke stažení

Asociace prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví (dále jen Asociace) je dobrovolným sdružením odborníků, kteří jsou připraveni podílet se na řešení sporů v oblasti duševních vlastnictví a nekalé soutěže jako:
- mediátoři (zprostředkovatelé, prostředníci),
- rozhodci v obecném významu tohoto slova,
- rozhodci ad hoc ve smyslu zákona č. 216/1994 Sb. O rozhodčím řízení a o výkonu
  rozhodčích nálezů.

Asociace si klade za cíl:
- zprostředkovávat odborné veřejnosti poznatky o právních a dalších problémech
  duševního vlastnictví a nekalé soutěže i o problematice smírčího a rozhodčího
  řízení, zejména formou přednáškové a publikační činnosti,
- pomáhat svým členům při mediátorské a rozhodcovské činnosti,
- poskytovat platformu pro výměnu zkušeností při mediátorské a rozhodcovské
  činnosti,
- napomáhat ke sjednocení odborných i etických postupů a pravidel při výkonu takové
  činnosti,
- poskytovat pomoc při zajišťování administrativních záležitostí spojených s výkonem
  mediátorské a rozhodcovské činnosti.

Asociace vznikla v roce 1997. Je členem Českého svazu vědeckotechnických společností.

Sídlo: Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 – Staré Město
Kontakt: Předseda Asociace JUDr. Vladimír Zamrzla
tel.: 220383313, e-mail: vzamrzla@upv.cz