Stanovy spolku

Stanovy České potravinářské společnostislim4vit foro reviews here,z.s.byly schváleny na členské schůzi dne 29.3.2016 a nabyly platnosti dnem zapsání do veřejného rejstříku u příslušného soudu v Praze dne 28.7.2016

                                S T A N O V Y

 

                      České potravinářské společnosti, z. s.

 

                                                Článek I.

                                      Úvodní ustanovení

 1. Název spolku: Česká potravinářská společnost, zapsaný spolek (dále ČPS).
 2. Sídlo spolku: Praha 1, Novotného lávka 5 s působností na území ČR.
 3. Česká potravinářská společnost, z. s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
 4. Česká potravinářská společnost, z. s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace, jejímž posláním je hájit dohodnuté odborné zájmy svých členů.

 

                                               Článek II.

              Členství v Českém svazu vědeckotechnických společností

 1. ČPS je sdružena v Českém svazu vědeckotechnických společností, z. s. (dále též „ČSVTS“) se sídlem Praha 1, Novotného lávka 5 a může se sdružit s ostatními spolky, organizovanými podle zák. č. 89/2012 Sb.
 2. ČPS vyvíjí činnost v souladu se stanovami, jednacím řádem, organizačním řádem a s usneseními Valné hromady ČSVTS.

 

Článek III.

Účel ČPS

 

Účelem ČPS je vytvářet základnu – platformu pro sdružování a spolupráci či výměnu znalostí osob, věnujících se potravinářství a podporujících jeho rozvoj.

 

Článek IV

Činnost ČPS

 ČPS uskutečňuje svou činnost zejména tím, že:

 1. Vytváří prostor pro dobrovolné zájmové sdružování členů stejné nebo příbuzné profese. Umožňuje přímé odborné styky i výměnu zkušeností, konzultace a společné řešení otázek.
 2. Poskytuje svým členům i širší potravinářské veřejnosti vědecké, technické a sociálně -ekonomické informace.
 3. Propaguje vědeckotechnický pokrok v potravinářství a seznamuje širokou veřejnost s jeho trendy. V případě potřeby rozvíjí odbornou ediční, publikační a překladatelskou činnost.
 4. K podpoře hlavní činnosti může ČPS vyvíjet činnosti vedlejší.
 5. Jako organizační jednotka ČPS může být ustaven pobočný spolek (PBS). PBS je tvořen výhradně členy ČPS a jeho hlavní činnost nesmí být v rozporu s činností ČPS. PBS musí být tvořen minimálně pěti členy ČPS. Návrh na založení PBS vč. jeho statutu musí být schválen výborem ČPS.
 6. Zisk z činnosti ČPS lze, po odečtení nákladů, nezbytných pro jeho vytvoření, použít pouze pro spolkovou činnost a správu ČPS; zisk z činnosti pobočného spolku – lze, po odečtení nákladů nezbytných pro jeho vytvoření – použít pouze pro činnost a správu pobočného spolku.
 7. PBS se aktivně podílí na činnosti ČPS a rozvíjí činnost ČPS.
 8. Právní osobnost PBS se odvozuje od právní osobnosti hlavního spolku, tj. ČPS.
 9. PBS může vstupovat do právních vztahů v oblastech hlavní činnosti ČPS. PBS má vlastní bankovní účet a vede vlastní samostatné účetnictví. Příjmy PBS jsou výhradně majetkem PBS a ten s nimi nakládá v souladu se stanovami PBS.
 10. Název PBS obsahuje slovní spojení „Česká potravinářská společnost“ a dále za pomlčkou slovní spojení „pobočný spolek“ a vlastní jméno pobočného spolku.
 11. Návrh na zápis pobočného spolku do veřejného rejstříku podá hlavní spolek na návrh statutárního orgánu PBS nejdéle 60 kalendářních dní po předložení návrhu a stanov PBS výboru ČPS.
 12. Z právních jednání pobočného spolku vzniklých přede dnem jeho zápisu do veřejného rejstříku je hlavní spolek oprávněn a zavázán společně a nerozdílně s pobočným spolkem. Ode dne zápisu pobočného spolku do veřejného rejstříku ručí hlavní spolek za dluhy pobočného spolku v rozsahu určeném stanovami.
 13. PBS může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

 

 

Článek V.

Členství v ČPS

 

 1. Členství v ČPS je dobrovolné. Členem ČPS se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
 2. 2. Fyzická osoba se stává členem ke dni rozhodnutí výboru ČPS o přijetí žádosti o členství. Členství osob, které vzniklo před účinností zák. č. 89/2012 Sb. nadále pokračuje. Výbor ČPS může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádného poslání spolku. Výše členských příspěvků je dobrovolná a způsob jejich placení stanoví výbor.
 3. Je-li členem spolku právnická osoba, zastupuje ji statutární orgán, ledaže právnická osoba určí jiného zástupce. Právnická osoba má 1 hlas a její zaměstnanci mohou být jako fyzické osoby členy ČPS.
 4. Ukončení členství
 5. dobrovolné vystoupení člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství výboru,
 6. úmrtím člena,
 7. vyloučením člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku; výbor spolku má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její zásady a cíle a zanedbává členské povinnosti, nebo ohrožuje řádné plnění poslání spolku,
 8. zánikem spolku nebo rozhodnutím členské schůze o jeho přeměně na jinou právní formu.
 9. Práva členů:
 10. a) účastnit se činnosti ČPS,
 11. b) být pravidelně informován o dění v ČPS,
 12. c) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům ČPS a obdržet odpověď na své podání,
 13. d) volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů ČPS, pokud tyto jsou zřízeny.
 14. Povinností členů je chránit a zachovávat dobré jméno ČPS.
 15. Členové spolku neručí za případné dluhy ČPS.
 16. Spolek vede seznam členů, ve kterém se uvádějí tyto údaje: jméno a příjmení /název právnické osoby, případně označení kolektivního člena, datum narození/IČ, bydliště/sídlo právnické osoby či jiného kolektivního člena n. e-mail. Seznam je neveřejný, mohou do něj nahlédnout pouze členové Spolku v sídle ČPS.

 

Článek VI.

Orgány ČPS

 

 1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:
 2. a) členská schůze,
 3. b) výbor,
 4. c) předseda.
 5. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.
 6. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů ČPS, ostatní její orgány jsou volené.
 7. Funkční období volených orgánů je pět let. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze. Členství ve volených orgánech zaniká (kromě smrti člena veleného orgánu) uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností, anebo jeho abdikací.

 

 

 Článek VII.

Členská schůze

 

 1. 1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku. Členská schůze projednává činnost ČPS za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány ČPS, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost ČPS. Do její působnosti tak náleží:
 2. a) určit hlavní zaměření činnosti spolku,
 3. b) rozhodovat o změně stanov,
 4. d) schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření ČPS za uplynulé období předkládané výborem,
 5. e) schvalovat výsledek hospodaření ČPS,
 6. f) volit členy výboru,
 7. g) hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich členů,
 8. h) rozhodnout o dobrovolném rozpuštění ČPS,
 9. i) projednat a schválit návrh rozpočtu na následující období.
 10. Členská schůze je svolávána výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. prosinci předchozího kalendářního roku, nejpozději však do 31. října každého kalendářního roku.
 11. Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové ČPS. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání či být v korespondenčním styku a požadovat i dostat vysvětlení záležitostí ČPS, vztahuje-li se požadované vysvětlení k  předmětu zasedání členské schůze.
 12. Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně 15 dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit.
 13. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů spolku. Při neschopnosti usnášet se, svolá výbor náhradní členskou schůzi po uplynutí 30 minut od plánovaného počátku s nezměněným programem. Náhradní schůze je usnášeníschopná za jakéhokoli počtu členů. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů.
 14. Jednání členské schůze řídí předseda, nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.
 15. Předseda, nebo jím pověřený člen výboru zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal, nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze.

 

 Článek VIII.

Výbor

 1. Výbor je druhým nejvyšším orgánem ČPS, řídí její činnost v souladu se stanovami po celé své funkční období.
 2. Výbor je kolektivním statutárním orgánem a má 5 členů. Jednat jménem ČPS může vždy jen předseda nebo jím pověřený člen výboru.
 3. Výbor je svoláván předsedou podle potřeby, nejméně však 2krát ročně. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina. Hlasy všech členů výboru mají stejnou váhu. Na schůzi výboru mohou být zváni dle potřeby hosté. Jednotliví členové výboru mohou být pověřeni určitou agendou, která může být i placená. Z jednání výboru se vyhotovuje zápis.
 4. Pozvání na schůzi výboru musí být písemné a musí být odesláno s programem nejméně 15 dnů před termínem schůze. Odchylky od tohoto ustanovení jsou možné pouze ze závažných důvodů a pouze pokud to výbor po svém svolání schválí.
 5. Předseda je povinen svolat do 15 dnů mimořádnou schůzi výboru, požádá-li o to nejméně polovina jeho členů s udáním důvodu svolání a programu schůze.
 6. Do výlučné kompetence výboru patří:
 7. a) svolávat členskou schůzi,
 8. b) přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční uzávěrku hospodaření a určit způsob placení členských příspěvků,
 9. c) dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost ČPS,
 10. f) přijímat členy, rozhodovat o jejich vyloučení,
 11. g) zřizovat komise a pracovní skupiny dočasné a trvalého charakteru – tou je Programová rada potravinářských úterků
 12. h) informovat členy o návrhu rozpočtu na následující období.

 

Článek IX.

Předseda

 1. Předseda je nejvyšším výkonným představitelem ČPS. Podepisování za ČPS se děje tak, že k názvu spolku připojí předseda vždy svůj podpis. K jednání jménem ČPS v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.
 2. Předseda je volen výborem z jeho členů. Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi. Předání je nutné provést nejpozději do 15 dnů od zvolení nového předsedy.
 3. K výlučným kompetencím předsedy patří:
 4. a) vedení členské schůze, ověřování její usnášeníschopnosti, pořízení zápisu z jejího jednání,
 5. b) svolání a vedení schůzí výboru.
 6. Předseda se řídí zákony ČR, stanovami ČPS a rozhodnutími výboru a členské schůze.
 7. Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy výboru, případně na další členy ČPS.

 

Článek X.

Majetek a hospodaření

 1. ČPS hospodaří s majetkem, který nabyla při svém vzniku a v průběhu své činnosti.
 2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností a k pokrytí nákladů nezbytných na uskutečnění těchto činností.
 3. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování členů.
 4. ČPS nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek za účelem řádného naplňování poslání a cílů této společnosti.
 5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov.
 6. Výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu při jeho správě.
 7. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výborem.

Článek XI.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 2. Dojde-li k zániku ČPS, přechází její majetek po vypořádání závazků na organizaci, která má podobné poslání a cíle, pokud taková existuje. V opačném případě se postupuje podle ustanovení o likvidaci spolku.
 3. Spolek Česká potravinářská společnost, z. s. vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. V tento den nabývají tyto stanovy účinnosti. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin veřejného rejstříku.

Projednáno a přijato na členské schůzi ČPS konané dne 29. 3. 2016

Ctibor Perlín

předseda ČPS z.s.