• Stanovy České energetické společnosti, z.s.
  (Stanovy ČENES)
 • 1.     Článek 1 - Základní ustanovení
   • Česká energetická společnost, z.s., (zkráceně ČENES) je zapsaným spolkem, který je dobrovolným a nezávislým sdružením inženýrů, techniků a zájemců o obor energetika s působností na území České republiky.
   • Sídlo ČENES: Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1.
   • ČENES je členem Českého svazu vědeckotechnických společností, z.s. (zkráceně Svazu).
   • ČENES je samostatnou právnickou osobou.
   • ČENES vykonává svoji činnost v souladu se stanovami, usneseními shromáždění delegátů, usneseními představenstva, právními předpisy České republiky a hlavními směry činnosti Svazu. Vnitřní kontroly ČENES provádí její kontrolní komise.
 • 2.     Článek 2 - Poslání a cíle
   • Hlavní činností ČENES je:
     • tvorba a rozšiřování informací z oboru energetika včetně vydávání odborných zpráv pro členy ČENES a ostatní odbornou veřejnost
     • publikační činnost
     • vzdělávací činnost
     • podpora vývoje a rozvoje nových technologií, podpora výroby zařízení a výrobků vhodných pro energetiku, podpora provozních, investičních, projektových a obchodních činností v oblasti energetiky, podpora úspor energií, podpora zavádění obnovitelných a alternativních zdrojů energií včetně vhodné tvorby životního prostředí, podpora tvorby technických předpisů a návrhů technických norem
     • spolupráce s obdobnými subjekty v České republice a v zahraničí
     • spolupráce se Svazem a jeho členy
     • spolupráce se státními a samosprávnými orgány a dalšími organizacemi
     • správa vlastního majetku
   • Vedlejší hospodářskou činností ČENES je:
     • vydavatelská a nakladatelská činnost
     • poradenství a konzultace pro fyzické a právnické osoby, činnost technických poradců, tvorba směrnic, předpisů a technických norem
     • pořádání odborných kurzů, školení, seminářů, konferencí a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
     • další podnikatelská činnost k dosažení ekonomické soběstačnosti
 • 3.     Článek 3 - Členství v ČENES, čestné členství
   • Členem se může stát každá fyzická osoba nebo právnická osoba, jež souhlasí se stanovami a dodržuje je. O přijetí člena rozhoduje představenstvo ČENES.
   • Členy ČENES jsou individuelní členové, kolektivní členové a pobočné spolky:
   • Individuelní členové jsou fyzické osoby starší 18. let, které vstupují do řad ČENES s ohledem na svůj odborný zájem o energetiku. Individuelními členy jsou též čestní členové ČENES jmenovaní shromážděním delegátů - viz článek 3.7.
   • Kolektivní členové jsou právnické osoby, které vstupují do řad ČENES s ohledem na jejich působení v energetice nebo s ohledem na jejich zájem o energetiku. V rámci ČENES jsou kolektivní členové zastupováni jimi určenými fyzickými osobami.
   • Pobočné spolky – viz článek 4.7. V rámci ČENES jsou pobočné spolky zastupovány určenými fyzickými osobami.
   • Seznam členů ČENES (přihlášky, zápisy, výmazy) provádí sekretariát spolku. Seznam členů není zveřejněn.
   • Člen má tato práva:
     • volit a být volen (u kolektivních členů a pobočných spolků prostřednictvím určených fyzických osob) do orgánů ČENES
     • být informován o činnostech ČENES
     • navrhovat zaměření činnosti ČENES
     • účastnit se podle svých možností činnosti ČENES a práce v jejích odborných orgánech
     • obracet se na ČENES s žádostí o pomoc při řešení odborných problémů v oboru energetika
     • užívat výhod člena ČENES
     • kolektivní člen a pobočný spolek mají právo pořádat svoje odborné akce případně další aktivity prostřednictvím ČENES
   • Člen má zejména tyto povinnosti:
     • hájit a prosazovat zájmy ČENES
     • dodržovat tyto stanovy
     • platit stanovené členské příspěvky (netýká se čestných členů, viz článek 3.7)
     • aktivně působit v orgánu, do něhož byl zvolen
     • oznamovat sekretariátu ČENES změny údajů týkajících se jeho členství v ČENES
   • Členství zaniká:
     • neplacením členského příspěvku (netýká se čestných členů, viz článek 3.7)
     • oznámením o ukončení členství v ČENES
     • úmrtím individuelního člena
     • zánikem právnické osoby, která je kolektivním členem
     • zánikem pobočného spolku (viz článek 6.3)
     • rozhodnutím představenstva o zrušení členství, u čestných členů - viz článek 3.7
     • zánikem ČENES
   • Čestným členem ČENES může být fyzická osoba, jež má mimořádné zásluhy o prestiž ČENES nebo o rozvoj oboru energetika. Čestné členství v ČENES je udíleno fyzické osobě na základě rozhodnutí shromáždění delegátů. Čestný člen má právo k bezplatné účasti na odborných činnostech ČENES, jako individuelní člen ČENES nemá povinnost platit členské příspěvky, dále je oprávněn využívat v celém rozsahu všech práv a výhod individuelního člena a dalších výhod stanovených představenstvem. Shromáždění delegátů je oprávněno též ke zrušení čestného členství v ČENES.
 • 4.     Článek 4 - Orgány a organizační jednotky ČENES
 • Orgány ČENES jsou:
 • (1) shromáždění delegátů
 • (2) představenstvo (volený orgán)
 • (3) kontrolní komise (volený orgán)
 • (4) rada
 • (5) sekretariát
 • (6) odborné skupiny
 • Organizačními jednotkami ČENES jsou:
 • (7) pobočné spolky
   • Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem ČENES. Svolává je představenstvo, případně kontrolní komise. Na žádost nejméně jedné třetiny členů ČENES musí být svoláno mimořádné shromáždění delegátů. Shromáždění delegátů tvoří individuelní členové, zástupci pobočných spolků a zástupci kolektivních členů podle klíče, který stanoví představenstvo po dohodě s kontrolní komisí. Shromáždění delegátů, určuje program na další období, schvaluje stanovy a jejich změny, schvaluje činnost, a hospodaření spolku, zprávy jak představenstva, tak kontrolní komise, rozhoduje o udělení čestného členství v ČENES. Shromáždění delegátů volí představenstvo a kontrolní komisi na funkční období nanejvýš pět let, přičemž ve svém usnesení stanoví nejzazší kalendářní měsíc a rok příštího volebního shromáždění delegátů. Představenstvo je voleno nejméně devítičlenné, kontrolní komise je volena nejméně tříčlenná. Shromáždění delegátů se rozhoduje hlasováním a rozhodující je vůle většiny přítomných členů. O zániku ČENES a majetkové likvidaci je oprávněno shromáždění delegátů rozhodnout hlasováním a rozhodující je vůle alespoň dvou třetin členů shromáždění delegátů (přítomných včetně pozvaných).
   • Představenstvo ČENES je statutárním orgánem, který řídí činnost spolku včetně jeho hospodaření mezi zasedáními shromáždění delegátů. Řízení činnosti provádí představenstvo na základě usnesení shromáždění delegátů a jím schváleného programu, plánů odborné činnosti a vlastních usnesení - viz též články 1 a 2. Hospodaření organizuje na základě ročních rozpočtů a na principu finanční soběstačnosti - viz též články 5 a 6. Za svoji činnost odpovídá shromáždění delegátů. Ze svých řad volí předsedu představenstva, výkonného místopředsedu, místopředsedu pro odbornou činnost, stanoví hospodáře, případně volí nebo stanoví další funkcionáře. Předseda představenstva stojí v čele spolku a řídí jeho činnost. Výkonný místopředseda zastupuje v plném rozsahu předsedu představenstva a řídí činnost sekretariátu. Hospodář odpovídá za správnost hospodaření podle schváleného rozpočtu, sestavení návrhu rozpočtu a sestavení účetní závěrky. Místopředseda pro odbornou činnost sestavuje plán odborné činnosti ČENES, řídí jeho odbornou činnost včetně koordinace odborné činnosti pobočných spolků a odborných skupin. Jednání představenstva se zúčastňuje předseda kontrolní komise s hlasem poradním nebo jím pověřený člen kontrolní komise rovněž s hlasem poradním. Představenstvo je oprávněno na svoje jednání přizvat s hlasem poradním zástupce pobočných spolků, kolektivních členů, odborných skupin a též individuelní členy, případně další hosty. Během funkčního období je představenstvo oprávněno kooptovat nanejvýš tři nové členy. Představenstvo se rozhoduje hlasováním a rozhodující je vůle většiny členů.
   • Kontrolní komise ČENES je kontrolním orgánem, který kontroluje dodržování stanov, plnění přijatého programu, činnost a hospodaření spolku. Za svoji činnost odpovídá shromáždění delegátů. Ze svých řad volí předsedu, případně další funkcionáře. Předseda kontrolní komise řídí její činnost. Na požadavek kontrolní komise se jejího jednání zúčastňuje hospodář ČENES s hlasem poradním, případně další funkcionáři ČENES rovněž s hlasem poradním. Během funkčního období je kontrolní komise oprávněna kooptovat nanejvýš jednoho nového člena. Kontrolní komise se rozhoduje hlasováním a rozhodující je vůle většiny členů.
   • Rada je operativním orgánem ČENES k plnění neodkladných úkolů představenstva případně i kontrolní komise. Tvoří ji předseda představenstva, výkonný místopředseda, místopředseda pro odbornou činnost, hospodář a předseda kontrolní komise. Rada je oprávněna na svoje jednání přizvat zástupce pobočných spolků, kolektivních členů a odborných skupin, individuelní členy, případně další hosty. Rada se rozhoduje hlasováním a rozhodující je vůle většiny členů.
   • Sekretariát jako orgán ČENES zabezpečuje po organizační stránce běžnou činnost ČENES. Tvoří jej výkonný místopředseda a hospodář.
   • Odborné skupiny jsou orgány ČENES podle svého odborného poslání, k jehož naplnění byly ustaveny. Odborné skupiny ustavuje a ruší představenstvo ČENES. Členové ČENES jsou oprávněni navrhovat představenstvu jejich ustavení nebo zrušení. Hospodaření odborné skupiny je samostatné a je organizované na principu finanční soběstačnosti. Hospodář ČENES sleduje hospodaření odborné skupiny. Odborná skupina si ze svých řad volí předsedu, případně další funkcionáře. Svou odbornou činnost konzultuje s místopředsedou ČENES pro odbornou činnost, který sleduje její činnost po odborné stránce. Odborné skupiny se rozhodují hlasováním a rozhodující je vůle většiny členů.
   • Pobočné spolky ČENES
   • Pobočné spolky jsou organizačními jednotkami ČENES s vlastní právní subjektivitou. Jejich zřizovatelem je představenstvo ČENES.
   • Členská základna pobočných spolků je tvořena z osob se zájmem o energetiku, které se hlásí na základě dobrovolnosti do řad ČENES.
   • Pobočné spolky organizují svoji činnost podle potřeb svých členů, v souladu se stanovami ČENES, programem přijatým shromážděním delegátů ČENES a vlastním programem přijatým členskou schůzí pobočného spolku.
   • Členská schůze pobočného spolku je tvořena shromážděním členů spolku, je jeho nejvyšším orgánem, schvaluje jeho činnost, hospodaření, přijímá program na další období. Členská schůze volí výbor a kontrolní komisi na funkční období nanejvýš pěti let, přičemž ve svém usnesení stanoví nejzazší kalendářní měsíc a rok příští volební členské schůze. Výbor pobočného spolku si volí svého předsedu a další funkcionáře. Předseda výboru stojí v čele pobočného spolku a řídí jeho činnost. Kontrolní komise volí svého předsedu, případně další funkcionáře. Členská schůze pobočného spolku se rozhoduje hlasováním a rozhodující je vůle většiny přítomných členů. O zániku pobočného spolku je oprávněna rozhodnout hlasováním a rozhodující je většina alespoň dvou třetin přítomných členů. Členskou schůzi pobočného spolku svolává jeho výbor, případně jeho kontrolní komise. Členskou schůzi pobočného spolku je oprávněn svolat též jeho zřizovatel. Na žádost nejméně jedné třetiny členů pobočného spolku musí být svolána mimořádná členská schůze.
   • Výbor pobočného spolku je statutárním orgánem, který řídí jeho činnost včetně hospodaření, které je organizované na principu finanční soběstačnosti (viz též přiměřeně článek 5). Výbor pobočného spolku ručí za případné ztráty vzniklé jeho z činnosti. Dále výbor stanovuje výši členských příspěvků, způsob jejich výběru od členů pobočného spolku a rozhoduje o přijetí člena. Výbor vede seznam členů pobočného spolku (přihlášky, zápisy, výmazy). Seznam členů není zveřejněn. Výbor pobočného spolku odpovídá za svoji činnost členské schůzi, spolupracuje s představenstvem ČENES. Jednou ročně též předkládá zprávu o své činnosti a hospodaření představenstvu ČENES. Během funkčního období je oprávněn kooptovat nanejvýš jednoho nového člena. Výbor pobočného spolku se rozhoduje hlasováním, rozhodující je vůle většiny členů.
   • Kontrolní komise pobočného spolku kontroluje dodržování stanov, činnost a hospodaření pobočného spolku. Kontrolní komise za svoji činnost odpovídá členské schůzi, spolupracuje s kontrolní komisí ČENES. Během funkčního období je kontrolní komise pobočného spolku oprávněna kooptovat nanejvýš jednoho nového člena. Kontrolní komise se rozhoduje hlasováním a rozhodující je vůle většiny členů.
   • Jménem pobočného spolku je oprávněn jednat jeho předseda nebo jím pověření členové pobočného spolku nebo členové, jejichž pověření vyplývá z usnesení výboru pobočného spolku.
   • Z práv a povinností členů ČENES uvedených v článcích 3.4, 3.5 a 3.6 vyplývají též práva a povinnosti pobočných spolků a jejich členů. Člen pobočného spolku má dále za povinnost oznamovat jeho výboru změny údajů týkajících se jeho členství v pobočném spolku.
   • Minimální počet členů pobočného spolku při jeho založení jsou tři fyzické osoby.
 • 5.     Článek 5 - Hospodaření ČENES
   • Hospodaření ČENES se řídí rozpočtem schváleným představenstvem a obecně platnými právními předpisy České republiky.
   • Majetek ČENES tvoří hmotný majetek a finanční prostředky. ČENES s ním samostatně hospodaří.
   • Příjmy ČENES tvoří:
     • členské příspěvky
     • příjmy z odborné činnosti a vedlejší hospodářské činnosti
     • dary, dotace, subvence
   • Výši členských příspěvků a způsob jejich výběru od členů ČENES (individuálních členů, kolektivních členů a pobočných spolků) stanoví představenstvo.
   • Nakládat s finančními prostředky ČENES je oprávněn hospodář nebo výkonný místopředseda nebo předseda způsobem stanoveným představenstvem.
   • Představenstvo ručí za případné ztráty vzniklé z činnosti ČENES do výše majetku ČENES rovným dílem, pokud představenstvo nerozhodne o dělení případných ztrát jinak.
   • Článek 5 platí přiměřeně pro pobočné spolky.
 • 6.     Článek 6 - Ustanovení závěrečná
   • Jménem ČENES jsou oprávněni jednat:
     • Předseda a výkonný místopředseda
     • dále místopředseda pro odbornou činnost a hospodář na základě pověření podepsaného předsedou nebo výkonným místopředsedou nebo pověřením uvedeným v usnesení představenstva
     • dále další členové představenstva na základě zmocnění podepsaného předsedou nebo výkonným místopředsedou nebo zmocněním uvedeným v usnesení představenstva
   • Právní subjektivitu má ČENES a jeho pobočné spolky.
   • V případě zániku ČENES a majetkové likvidace budou závazky uspořádány podle pořadí stanoveného likvidátorem a případný výnos bude poskytnut organizacím pečujícím o rozvoj vědy a techniky. V případě zániku pobočného spolku se postupuje obdobně. Zánikem ČENES zanikají i jeho pobočné spolky.
 • Tyto změněné stanovy byly schváleny shromážděním delegátů ČENES, které se konalo 8. 4. 2016 v Praze.

Jsme členy

CSVTS 

ČENES je zakládajícím členem

Českého svazu vědeckotechnických společností, z.s. 

Spolupracujeme

bannersz

Kalendář akcí

Žádné události k zobrazení

Kalendář

červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31