Normy PNE vypracované ČENES v r. 2023

ČENES byl v roce 2023 na základě objednávky ČSRES autorem revizí následujících norem PNE:

 • PNE 33 0000-2ed.5 Stanovení základních charakteristik vnějších vlivů působících na rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy
 • PNE 33 0000-3ed.4 Revize a kontroly elektrických zařízení přenosové a distribuční soustavy
 • PEN 33 0000-6ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních pro přenos a distribuci elektrické energie

PNE 33 0000-2ed.6 platná od 1.1.2024

Změny proti předchozímu vydání

Šesté vydání této PNE svou náplní požadavků navazuje na vydání normy z roku 2010, vychází z nových poznatků provozovatelů distribučních soustav a poznatků získaných při tvorbě PNE 33 3201, poznatků výrobců a montážních společností.

Za hlavní změny proti předchozímu vydání možno uvést:

 • Aktualizace souvisejících norem
 • Aktualizace odkazů na ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a PNE 33 3201 ed.2
 • Upřesněny definice a vlivy podle posledního vydání (zejména vliv AD, AT, AM a AU)
 • Úprava vyhodnocení vlivů podle prostor
 • Formální úprava celého textu – převedení do standardní šablony pro PNE

Hlavní změny proti předcházející normě spočívají zejména v definování prostor a určení vlivů podle prostor ve vazbě na ČSN 33 2000-5-51 a TNI 33 2000-5-51. Součástí aktualizace této PNE bylo převedení textu do formátu nové šablony, smyslem je formální sjednocení vzhledu a struktury obsahu.

Rozsah platnosti

Tato norma navazuje na základní ustanovení normy ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2022 a TNI 33 2000-5-51 týkající se terminologie podle IEV, požadavků na kódování a označování vnějších vlivů, určování prostor podle působení vnějších vlivů, provozních podmínek a vnějších vlivů na elektrická zařízení v budovách. Navíc zohledňuje prostor s kumulovanými vnějšími vlivy (nejsou řešena ČSN 33 2000-5-51) a specifické klimatické podmínky pro elektrická zařízení distribuční a přenosové soustavy v prostoru venkovním, pod přístřeškem a podrobněji rozvádí klimatické vlivy v prostorách vnitřních (např. s ovládáním nebo bez ovládání teploty a vlhkosti a klimatizovaných prostorách) podle řady základních klimatických norem ČSN EN 60721. Norma navazuje na PNE 33 0000-1
Norma platí pro určování vnějších vlivů z hlediska jejich působení na nová elektrická zařízení přenosové a distribuční soustavy (dále jen elektrická zařízení), včetně stanovení stupně ochrany krytem (IP kód).
Prostory stávajících elektrických zařízení jsou posuzována podle předpisů a norem platných v době uvedení rozvodného zařízení do provozu do doby jejich rekonstrukce.
Norma platí pro stanovení vnějších vlivů následujících elektrických zařízení:
− elektrické stanice zvn, vvn, vn a nn včetně vstupních částí odběratelských zařízení pro vnitřní prostor
− elektrické stanice zvn, vvn, vn a nn včetně vstupních částí odběratelských zařízení pro venkovní prostor
− transformovny vn/nn kioskové zděné nebo věžové a vestavěné v budově- transformovny vn/nn kioskové blokové
− transformovny vn/nn stožárové a sloupové venkovního provedení
− venkovní vedení zvn, vvn, vn a nn včetně přípojek
− kabelové vedení zvn, vvn, vn a nn včetně přípojek
U elektrických zařízení, která nejsou určena k rozvodu elektřiny (sklady, kancelářské budovy ap.) se postupuje podle ČSN 33 2000-5-51.

Vypracování normy

Zpracovatel: ČENES, z.s. Ing. Jaroslav Bárta, Ing. Pavel Kraják, Petr Dadák

PNE 33 0000-3ed.5 platná od 1.1.2024

Změny proti předchozímu vydání

Norma nahrazuje podnikovou normu PNE 33 0000-3 z 1. 1. 2017 a platí pro výchozí revize nových elektrických rozvodných zařízení DS a PS a provádění pravidelné kontroly stávajících elektrických zařízení podle Řádu preventivní údržby (ŘPÚ).
Za hlavní změny proti předchozímu vydání možno uvést:

 • Aktualizace souvisejících norem
 • Upřesnění vymezení platnosti normy ve smyslu zákona č.250/2021 Sb. a NV č. 190/2022 Sb.
 • Upřesnění pojmů v kapitole 2
 • Aktualizovány a doplněny odkazy v kapitole 3
 • Aktualizovány a doplněny odkazy v kapitole 4
 • Doplnění postupu při předávání přívodních vedení nn po rekonstrukcích sítí PDS
 • Formální úprava celého textu – převedení do standardní šablony PNE
Změny proti předchozí normě

Hlavní změny proti předcházející normě spočívají zejména v upřesnění vymezení platnosti normy ve smyslu zákona č.250/2021 Sb. a NV č. 190/2022 Sb., součástí aktualizace této PNE bylo převedení textu do formátu nové šablony, smyslem je formální sjednocení vzhledu a struktury obsahu.

Rozsah platnosti

Norma se vztahuje na výchozí revize nových elektrických rozvodných zařízení distribuční a přenosové soustavy a provádění pravidelné kontroly stávajících rozvodných zařízení podle Řádu preventivní údržby (ŘPÚ). Norma stanovuje základní podmínky a postupy pro ověřování elektrických rozvodných zařízení distribuční a přenosové soustavy z hlediska jejich bezpečnosti a spolehlivosti. Podle Řádu preventivní údržby je postupováno při činnostech na technických zařízeních, která jsou ve vlastnictví provozovatelů distribučních soustav nebo ČEPS a které tyto společnosti na základě smluvních vztahů (smlouva, dohoda o provozu apod.) provozují a revidují.
Norma dále umožňuje provádění mimořádných revizí podle ČSN 33 1500.
Hranice mezi rozvodným zařízením distribuční soustavy a odběrným zařízením jsou stanoveny v PNE 33 0000-1 (hranice ochrany).
Kontroly stávajících elektrických zařízení jsou prováděny podle předpisů a norem platných v době uvedení rozvodného zařízení do provozu.
Podle energetického zákona č. 458/2000 Sb. §28, je zákazník/vlastník nemovitosti povinen udržovat svá odběrná elektrická zařízení ve stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám. Z toho důvodu je nutné vstupovat do zařízení provozovatele distribuční soustavy. Každý takový vstup musí být se souhlasem provozovatele DS. Způsob tohoto souhlasu je řešen vnitřními předpisy příslušného PDS.

Vypracování normy

Zpracovatel: ČENES, z.s. - Ing. Jaroslav Bárta, Ing. Pavel Kraják, Petr Dadák,

PNE 33 0000-6ed.4 platná od 1.1.2024

Změny proti předchozímu vydání

Čtvrté vydání této PNE svou náplní požadavků navazuje na vydání normy z roku 2017, vychází z nových poznatků provozovatelů distribučních soustav, poznatků výrobců a montážních společností.
Za hlavní změny proti předchozímu vydání možno uvést:

 • aktualizace názvosloví v souvislosti s novým zákonem č.250/2021Sb. a nařízeními vlády č. 190/2022 Sb. a 194/2022 Sb.
 • zanesení změn č.2 a 3 do jednoho předpisu,
 • aktualizace souvisejících norem,
 • aktualizace příloh.
Změny proti předchozí normě

Hlavní změny proti předcházející normě spočívají zejména v aktualizaci názvosloví v souvislosti s novým zákonem č.250/2021Sb. a nařízeními vlády č. 190/2022 Sb. a 194/2022 Sb. a dále ve sloučení Změn č.2 a 3 do jednoho předpisu.

Rozsah platnosti

Norma se vztahuje na činnosti prováděné na el. zařízeních nebo v jejich blízkosti:

 1. vykonávané vlastními pracovníky provozovatelů elektrických zařízení přenosové a distribuční soustavy
 2. vykonávané pracovníky podnikajících právnických a fyzických osob na elektrických zařízeních přenosové a distribuční soustavy na základě smluvního zajištění předmětných činností
 3. vykonávané vlastními nebo smluvními pracovníky na souvisejících elektrických zařízeních připojených k příslušné přenosové a distribuční soustavě na základě smlouvy s jejich majiteli (např. elektrické přípojky, přímá vedení, montáž elektroměrů atp.)
 4. vykonávané pracovníky za jiným účelem (výstavba a provoz jiných rozvodů a zařízení, např. plyn, spoje atp., silničních komunikací atp.) v ochranném pásmu přenosové a distribuční soustavy.

POZNÁMKA: Pojem „pracovník“ používaný v této normě je ve smyslu právních předpisů buď zaměstnancem (ve smyslu Zákoníku práce) nebo osobou (ve smyslu Živnostenského zákona)

Předmět normy

V návaznosti na ČSN EN 50110-1:2013 rozpracovává tato norma základní požadavky bezpečnosti obsluhy a práce na elektrických zařízeních přenosové a distribuční soustavy nebo v blízkosti těchto zařízení. Dále norma stanovuje podmínky bezpečnosti při provádění činností vykonávaných za jiným účelem v blízkosti elektrických zařízení nebo v jejich ochranném pásmu s ohledem na nebezpečí úrazu od elektrického zařízení. Specifické požadavky a pracovní postupy budou rozpracovány v samostatných dokumentech pro místní podmínky. Norma může být v přiměřené formě použita pro výrobny elektrické energie.

Vypracování normy

Zpracovatelé: Ing. Pavel Kraják, ČENES; Ing. Jaroslav Bárta, ČENES; Petr Dadák, EG.D; Ing. Marie Burrow, ČEPS

Závěr

Výše uvedené PNE jsou spolu s PNE 33 0000-1 základními technickými normami používanými v rámci distribučních společností a ČEPS. Bohužel s ohledem na dosud neschválenou ČSN EN 50110-1 (revize v 2023-4) bude vyžadovat PNE 33 0000-6ed.4, která je základní normou pro práce a obsluhu rozvodných zařízení DS a PS v r. 2025 další revizi.

Ing. Jaroslav Bárta
ČENES

 


Jsme členy

CSVTS 

ČENES je zakládajícím členem

Českého svazu vědeckotechnických společností, z.s. 

Spolupracujeme

bannersz

Kalendář akcí

Žádné události k zobrazení

Kalendář

květen 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31