Historie

HISTORIE A SOUČASNOST ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ SPOLEČNOSTI z.s.

Když se podíváme do let dávno i nedávno minulých, tak musíme konstatovat, že Česká zemědělská společnost z.s. má různými aktivitami velice bohatou minulost.

Počátky činnosti začínají v r. 1963, kdy v rámci Československé vědeckotechnické společnosti vznikla Sekce zemědělství a lesnictví, která byla jednou z nejmladších. Vznik této sekce byl zpočátku podmíněn potřebou koordinovat práci ostatních sekcí – strojírenské, chemické, energetické a potravinářské a orientovat je na pomoc zemědělství. V r. 1968 dochází k začlenění ČSVTS do rámce Národní fronty a z jednotlivých odborných sekcí se stávají odborné společnosti, a tak vzniká i při ČSVTS společnost Zemědělská. Rychlý rozvoj odborné činnosti nesl s sebou i potřebu vytvoření odborných a pracovních skupin a podskupin. Např. v r. 1986 se jednalo o následující členění:

 • rostlinná výrobaměla 25 podskupin o celkovém počtu 530 členů,
 • živočišná výroba měla 11 podskupin o celkovém počtu 274 členů,
 • ostatní (ekonomika, meliorace, plánování a výstavba venkova, pozemkové úpravy, vědeckotechnické informace, zemědělská technika) – celkem 211 členů,
 • řídicí skupiny systémů plodin (řepka, mák, sladovnický ječmen, konzumní brambory) – celkem 124 členů.

Rozvrstvení základních poboček a členské základny Zemědělské společnosti v rámci České republiky nebylo rovnoměrné, takže např. v r. 1987 bylo nejvíce poboček v Severomoravském kraji (219) a nejméně v hl. m. Praze (43). Pokud se jedná o členskou základnu, tak nejvíce členů bylo v Jihomoravském kraji (13 509) a nejméně v Severomoravském kraji (4 099).

Sekretariát ČZS z.s. má k dispozici sumář aktivit za období let 1983 – 1987. Různých školení, přednášek, konferencí, soutěží, dnů nové techniky apod. se v souhrnu konalo neuvěřitelný počet – celkem 362 akcí za účasti 81 261 osob.

Uvedený výčet dokumentuje, že Zemědělská společnost má velkou tradici a svoji členskou základnou a aktivitami patřila vždy k rozhodujícím společnostem ČSVTS.

Pro období 1988 – 1993 byl vyhlášen Komplexní cílový program (KCP), kde se Zemědělská společnost ve spolupráci se Společností potravinářského průmyslu a hospodářským zařízením Agroplán soustředila na následující úkoly:

 • intenzivní využívání půdy,
 • všestranný rozvoj rostlinné výroby,
 • rozvoj živočišné výroby,
 • rozvoj a výrobu zemědělské techniky,
 • komplexní zhodnocování surovin v potravinářském průmyslu,
 • důslednou racionalizaci spotřeby energie a pohonných hmot,
 • zdokonalování řízení zemědělství a potravinářského průmyslu.

Hospodářské zařízení Agroplán zaměřilo svoji činnost na komplexní podporu vynálezectví a zlepšovatelství v zemědělsko-potravinářském komplexu.
Do KCP ČSVTS byla později na podporu zemědělství a výživy začleněna činnost komise ČSVTS pro biotechnologie. Činnost této komise byla orientována především do oblasti tkáňových kultur, komplexního využití půdních mikroorganizmů, biologické ochrany rostlin, řízení reprodukce hospodářských zvířat, netradičních zdrojů energie, vývoje a výroby veterinárních přípravků a výroby bioplynu a také se podílela na řešení problematiky odborného školství v oblasti biotechnologií.

Mezi významné akce Zemědělské společnosti ČSVTS patřila např. v r. 1984 konference „ Krmivářský průmysl v zemích RVHP“, v r. 1985 se konala úspěšná konference se zahraniční účastí „ Konzervace objemových krmiv“ a vysokou odbornou úroveň měly v r. 1986 sympozia a konference „XII. mezinárodní sympozium o biomodelech“, „Změny půdního prostředí – zpracování půdy a jeho vliv na rostlinnou výrobu“ a „Využití regulátorů růstu v rostlinné výrobě“.

Přínosná byla i činnost zemědělských poboček v jednotlivých krajích. Např. v Jihočeském kraji to byly aktivity při zabezpečování odborných doprovodných programů na celostátní zemědělské výstavě „Země živitelka“ v Českých Budějovicích a v Jihomoravském kraji bylo dosaženo velmi dobrých výsledků při aktivitách spojených s využitím odpadního tepla a sluneční energie, s využitím bioplynu a při inovaci sušáren zemědělských plodin. Dlouholetou tradici, již od r. 1984, měla klubová činnost zaměřená na různá aktuální témata. Členové a funkcionáři sekcí a skupin Zemědělské společnosti byli v osmdesátých letech členy hodnotitelských komisí u soutěží podporujících aktivity zemědělské mládeže. Jednalo se např. o soutěže: Mladý agronom, Mladý mechanizátor, Mladý konstruktér, Mladý sladovník apod.

Výše uvedený částečný výčet aktivit dokumentuje bohatou činnost Zemědělské společnosti ČSVTS v sedmdesátých a osmdesátých letech a její odborný význam nejen pro zemědělskou veřejnost.
Po r. 1980 postupně klesal počet poboček a celé členské základny. Hodně to bylo ovlivněno nárůstem různých organizací a společností, které v jednotlivých regionech postupně začaly konkurovat zemědělským pobočkám.
Přesto zemědělská veřejnost v současné době ví o tom, že Česká zemědělská společnost z.s. existuje a že pořádá každoročně cca 15 – 20 různých aktuálních akcí. Jedná se např. o ekonomické a technologické semináře, polní dny, soutěže v orbě, doprovodné akce při mezinárodním agrosalonu „Země živitelka“ a veletrzích „Techagro, Silva Regina, Biomasa“ a „Animal Tech a Národní výstava hospodářských zvířat“. Dále ČZS z.s. pořádá semináře věnované pozemkovým úpravám, komplexnímu řešení krajiny, ochraně a zhodnocení půdy a organizuje odborné exkurze. ČZS z.s. zajišťuje tuzemské a zahraniční tématické zájezdy na výstavy nebo do zemědělských podniků, které jsou velice oblíbené.

ČZS z.s. je členem mezinárodní nevládní organizace zemědělských inženýrů CIGR a předseda je členem jejího Executive Board. Členství v této organizaci umožňuje českým vědcům a odborníkům z oblasti zemědělské techniky se zapojit podle své specializace do práce některé ze 7 odborných sekcí.
ČZS z.s. je trvale napojena na orgány MZe, MMR a MŽP, kde se vyjadřuje k různým aktuálním problémům, které se týkají odborných a zemědělsko-politických záležitostí. Trvale spolupracuje s pracovníky univerzit a výzkumných ústavů členstvím ve společných radách a komisích. Dlouhodobá úzká spolupráce je s Českou společností rostlinolékařskou z.s. a s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy z.s. Je svými členy zastoupena ve vědeckých radách: ČZU v Praze, Mendelova univerzita Brno, VÚZT v.v.i., VÚRV v.v.i., VÚMOP v.v.i. AGRITEC s.r.o., Chmelařský institut s.r.o. aj. Má zastoupení v hodnotitelských komisích prestižních výstav.

Ve výše uvedených aktivitách hodlá ČZS z.s. i do budoucna pokračovat. Členové ČZS z.s. se i v budoucím období budou podílet na organizační a přednáškové činnosti v širokém záběru zemědělského sektoru. Dále se budou účastnit práce v různých týmech při přípravě a realizaci velkých projektů ČSVTS z.s. a v příbuzných oborech.

doc. Ing. Adolf Rybka, CSc.
předseda ČZS z.s.

Ing. Antonín Svoboda
sekretář ČZS z.s.