CTN Elektroenergetika

ČENES se od 1. 7. 2018 stal „Centrem technické normalizace“  pro oblast části technických norem souvisejících s elektroenergetikou. Jedná se o technické komise EN a IEC:

  • IEC TC 8 Systémové aspekty zásobování elektrickou energií
  • IEC TC 99 Koordinace izolace a inženýring vysokonapěťových elektrických silových instalací nad 1,0 kV AC a 1,5 kV DC
  • IEC SC 8A Integrace inteligentních sítí do velkokapacitních obnovitelných zdrojů energie (RE)
  • IEC SC 8B Decentralizované soustavy elektrické energie
  • CLC TC8X Systémové aspekty zásobování elektrickou energií
  • CLC TC 99X Silové instalace nad 1,0 kV AC a 1,5 kV DC

Potřebné smlouvy mezi ČENES a Českou agenturou pro standardizaci (ČAS) byly uzavřeny 1.7.2018 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.  Činnost CTN ČENES je tvořena:

  • Připomínkováním dokumentů mezinárodních normalizačních organizací IEC a CENELEC a
  • Zaváděním nových norem IEC a EN do soustavy ČSN.

Činnost CTN v bodě 1) zahrnuje zpracování dokumentů evropských a mezinárodních technických komisí a subkomisí (dále jen „Mezinárodní spolupráce“) uvedených v příloze „Seznam zabezpečovaných TC/SC“ této smlouvy, tvorbu českých technických norem uvedených v přílohách „Plánovací list“ této smlouvy, které obsahují specifikaci úkolu, a tvorbu dalších typů dokumentů specifikovaných v Pokynech pro sestavování plánu TN na příslušný kalendářní rok (dále jen „ČSN“). Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně zpracované úkoly plánu TN sjednanou cenu.

Úkoly plánu TN jsou řešeny v souladu s metodickými pokyny MPN 1 až MPN 4, dále Vnitřními předpisy CEN/CENELEC, Směrnicemi ISO/IEC, Pokyny pro sestavování plánu TN na příslušný kalendářní rok a dokumentem „Distribuce plánovacího listu – přílohy k prováděcí smlouvě“.

Pro elektroenergetiku v ČR jsou nejdůležitější komise CENELEC TC 8X a TC 99X.

Nejdůležitější návrhy norem EN v TC 8X je revize EN 50160 Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejných distribučních sítí. V roce 2020 připomínkována změna A2 a koncem roku 2021 návrh PrEN 50160, u obou návrhů byly zaslány připomínky za ČENES do CENELEC.

Nejdůležitější návrhy norem EN v TC 99X jsou revize IEC EN 61936-1 Elektrické instalace nad AC 1 kV a DC 1,5 kV  – Část 1: AC. V současné době je vydána nová norma IEC EN 61936, část 1 pro elektrické instalace nad AC 1kV (pro elektrárny, el. stanice s širokou vazbou na předmětové normy pro spínací a řídící přístroje vn, vvn a zvn, izolátory, svodiče přepětí apod.) a revize EN 50522 Uzemňování elektrických instalací AC nad 1 kV, V současné době byl připomínkován návrh PrEN 50522 a zaslány připomínky za ČENES do CENELEC.

 Z komisí IEC je významná subkomise 8B, která se zabývá problematikou mikrosítí.

V rámci připomínkování návrhů mezinárodních a evropských norem byly projednány od založení CTN ČENES desítky návrhů mezinárodních norem IEC a evropských norem EN. V posledních dvou letech vznikl v mezinárodní technické normalizaci nový druh norem s označením EN IEC, které se zavádí do soustavy českých norem jako ČSN EN IEC. U těchto norem probíhá paralelní hlasování jak v rámci IEC, tak CENELEC.

Činnost CTN v bodě 2) zahrnuje vypracování norem ČSN překladem norem EN a EN IEC. V roce 2021 byly zahájeny práce v rámci smluvních vztahů s agenturou ČAS na ČSN:

  • EN IEC 61936-1 Elektrické instalace nad AC 1 kV a DC 1,5 kV – Část 1: AC. Tato norma obsahuje minimální požadavky na konstrukci, montáž a ověřování vysokonapěťových elektrických  instalací s napětím vyšším než 1 kV AC. Vypracování normy zajišťuje Ing. Bárta a Ing, Kraják. Účelem normy je zajistit bezpečnost osob, hospodářských zvířat a majetku proti nebezpečím a škodám, které mohou vzniknout při přiměřeném používání těchto elektrických instalací, a zajistit řádné fungování těchto instalací. V normě jsou obsaženy také zkušební napětí a vzdálenosti pro nejvyšší napětí 25 a 38,5 kV distribuční soustavy vn  v ČR.

V září 2021 byl vypracován a rozeslán k připomínkám 1. návrh normy a v prosinci konečný návrh ke schválení. Norma bude předána do schvalovacího řízení agentuře Čas v únoru 2022. Norma bude mít značný vliv na revizi PNE 33 3201 v r. 2022

  • EN IEC 62934 Integrace obnovitelných zdrojů do sítí – Termíny a definice. Zpracování překladu zajišťuje pro ČENES Energoconsult ČB Ing. Procházka, CSc. Tato norma obsahuje termíny a definice v oblasti integrace výroby energie z obnovitelných zdrojů do sítě. Technické otázky integrace do sítě se zaměřují především na problémy způsobené výrobou energie z obnovitelných zdrojů s různými zdroji a/nebo na technologii založené na přeměně energie, jako větrná a solární elektrárna. Některé obnovitelné zdroje energie, jako jsou vodní elektrárny nebo biomasa, s relativně trvale dostupným primárním zdrojem energie a točivým generátorem, jsou považovány za konvenční zdroje energie, a proto se jimi tento dokument nezabývá. Norma bude předána do schvalovacího řízení agentuře Čas v lednu 2022.

Co se týká ekonomických přínosů CTN ČENES, jsou ovlivněny nízkou cenou nabízenou agenturou ČAS. Jak se traduje v oblasti technické normalizace, na této činnostech se nezbohatne (ekonomický přínos je nižší než o cca 40% než u norem PNE financovaných ČESRES). Přínosem je ale přístup k nejnovějším materiálům IEC a CENELEC ve vybraných technických komisích.

V Praze dne 7. 1. 2022

Zpracoval: Ing. Jaroslav Bárta, člen představenstva České energetické společnosti, z.s. a člen dozorčí rady Českého svazu vědeckotechnické společnosti, z.s.


Jsme členy

CSVTS 

ČENES je zakládajícím členem

Českého svazu vědeckotechnických společností, z.s. 

Spolupracujeme

bannersz

Kalendář akcí

Žádné události k zobrazení

Kalendář

květen 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31