Elektrické instalace  nad 1 000 V AC a 1 500 V DC - Část 1: AC
podle ČSN EN IEC 61936-1

Cílem příspěvku je seznámit technickou veřejnost s novou revidovanou základní předpisovou normou pro elektrické silové instalace se střídavým napětím vyšším než 1 000 V AC ČSN EN IEC 61936-1 (vyšla v srpnu 2022 od 1.9.2022). Tato norma je základní technickou normou pro velmi obsáhlou oblast silnoproudých zařízení v elektroenergetice, průmyslu, bytové výstavbě a v dalších oborech všude tam, kde se navrhují, projektují a provozují zejména elektrické stanice (rozvodny, transformovny) a výrobny elektrické energie (elektrárny, teplárny s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny) a nahradí dosud platnou ČSN EN 61936-1 z prosince 2011 a změnu A1.

Norma byla vypracována pro Agenturu ČAS ČENES, z.s Ing.Jaroslavem Bártou a Ing. Pavlem Krajákem

Předmět normy

Norma vychází z IEC normy 61936-1 Power installations exceeding 1 kV AC and 1,5 kV DC –

Part 1: AC vypracované po 10 letech od vydání EN 61936-1 a obsahuje základní minimální požadavky, na kterých se členské státy IEC shodly. Evropská norma EN 61936-1 je identická s IEC a obsahuje národní odchylky některých států (Francie, Finsko, Norsko, Švédsko, Švýcarsko, Slovensko a Velká Británie). V ČSN EN IEC 61936-1 jsou uvedeny některé informativní národní poznámky týkající se norem ČSN pro požární ochranu a vazeb na jmenovitá napětí vn podle ČSN EN 60038. Souběžně s ČSN EN IEC 61936-1 byla v roce 2022 vypracována revize PNE 33 3201 pro navrhování a stavbu elektrických stanic PS a DS.

Norma má tak široký rozsah a dopad, že souvisí přímo s desítkami stávajících norem ČSN, zejména v třídách 33 00 Terminologie, 33 01 Jmenovité hodnoty, 33 32 Rozvodná zařízení a elektrické stanice a 35 11 Výkonové Transformátory a vlastní spotřeba a desítkami mezinárodních norem IEC a EN a HD a normami PNE pro přenos a distribuci el. energie v rámci ČSRES. 

Norma obsahuje minimální požadavky pro navrhování a stavbu elektrických instalací, které zajistí přijatelnou spolehlivost instalace a její bezpečný provoz.

Vzhledem k ČSN EN 61936-1:2011 byla provedena řada technických úprav:

 • úvod byl přepsán tak, aby odrážel stav, kdy je tato norma vytvořena;
 • rozsah působnosti byl upraven, aby se vyjasnilo používání tohoto dokumentu;
 • byly aktualizovány chybějící a zastaralé termíny a definice, včetně upřesnění stávajících termínů;
 • byla aktualizovaná tabulka 1 v případech, kdy jsou zapotřebí dohody mezi dodavatelem a uživatelem;
 • byly vyjasněny požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu;
 • kapitola o koordinaci izolace (kapitola 5) byla upravena pro zlepšení srozumitelnosti a technický obsah má aktualizovanou koordinaci s nejnovějšími verzemi norem pro koordinaci izolace;
 • formulace týkající se elektrických zařízení byla upravena a zpřesněna;
 • článek týkající se pojistek byl upraven a přepracována;
 • byly doplněny požadavky na označování v případě, že je vyžadováno odpojení více zdrojů;
 • chybějící požadavky na GIS byly znovu zavedeny;
 • byl upraven článek týkající se ventilace (HVAC);
 • obrázky v kapitole 7 byly aktualizovány a přesunuty do odpovídajícího článku;
 • byly upraveny požadavky na instalace transformátorů, včetně úpravy redakčních chyb;
 • článek o ochranných, automatizačních a pomocných systémech byl restrukturalizován a upraven;
 • byla rozšířena ochrana před údery blesku;

Norma platí pro:

 • Elektrické stanice včetně stanic pro napájení el. trakce

Elektrická stanice je ve smyslu této normy chápána jako uzavřená elektrická provozovna se spínacím zařízením a/nebo transformátory v přenosové nebo distribuční soustavě. Je-li spínací zařízení a/nebo transformátory umístěno vně uzavřené elektrické provozovny, je to také považováno za instalaci.

 • Elektrické zařízení na stožárech a sloupech

Spínací přístroje a/nebo transformátory umístěné ve venkovním prostředí uzavřených elektrických provozoven

 • Jednu nebo více elektráren umístěných samostatně

Instalace včetně generátorových a transformátorových bloků se všemi spínacími zařízeními a všemi elektrickými pomocnými soustavami. Neuvažuje se propojení mezi elektrárnami umístěnými na různých místech.

 • Průmyslové elektrické soustavy, závodní elektrárny nebo jiné průmyslové, zemědělské, komerční nebo veřejné provozovny.

Mezi elektrické silové instalace patří mezi jiným následující zařízení:

 • generátory, motory a jiné točivé stroje;
 • spínací zařízení;
 • transformátory a tlumivky;
 • měniče;
 • kabely;
 • soustavy vedení;
 • soustavy vedení;
 • baterie;
 • kondenzátory;
 • uzemňovací soustavy;
 • budovy a oplocení tvořící část uzavřené elektrické provozovny;
 • příslušné systémy ochran, řídicí, pomocná a záložní zařízení;
 • velká vzduchová tlumivka/reaktor.

Norma není určena pro navrhování a stavbu:

 • venkovních vedení a úložných kabelů mezi různými samostatnými instalacemi;
 • elektrické trakce;
 • těžní zařízení a instalace;
 • instalace zářivek;
 • instalace na lodích a v pobřežních vodách;
 • elektrostatická zařízení (například elektrostatické odlučovače, jednotky pro elektrostatické nanášení barev) ;
 • zkušebny;
 • lékařská zařízení, například rentgenová zařízení

Norma není dále určena pro konstrukci továrně vyráběných a typově zkoušených spínacích zařízení, pro které platí samostatné normy IEC a CENELEC.

Tato norma není určena pro aplikaci požadavků pro provádění prací pod napětím v elektrických instalacích.

Pokud není v této normě uvedeno jinak, používá se pro elektrické instalace nn soubor IEC 60364 (ČSN 33 2000).

Základní požadavky

Elektrické instalace a zařízení musí být schopny odolat elektrickým, mechanickým, klimatickým vlivům a vlivům prostředí, které se předpokládají v místě instalace.

Při výběru lokality by se mělo přihlížet mimo jiné k těmto skutečnostem, ale neomezovat se pouze na ně:

– přístup umožňující stavební, údržbářské a provozní činnosti;

– dopad na komunitu, včetně blízkosti citlivých míst, vizuální zátěže, hlukové zátěže, občanské vybavenosti a dopravě;

– dopad na životní prostředí, včetně zohlednění znečištění, větrání, fauny a flóry;

– vliv místopisu, zemětřesných zón, zlomových linií, povodňových cest, bažin, lavin nebo sesuvů půdy;

– půdní podmínky: včetně tepelného a elektrického odporu a znečištění půdy;

– rozměry staveniště;

– koridory pro vedení;

 

Závěr

Norma ČSN EN IEC 61936-1 je velmi obsáhlým předpisem a je předpisovou normou převzatou z IEC a EN, která pojednává o projektování, stavbě a provozu instalací a zařízení vn, vvn a zvn. Je však třeba konstatovat, že ČSN EN 61936-1 ani ČSN EN IEC 61936-1 není v ČR takovou novinkou jako v řadě zemí ES. Stávající Elektrotechnické předpisy ČSN (např. řada 33 32) obsahovaly v řadě norem podrobněji popsanou problematiku a z tohoto důvodu je třeba k jejich změnám přistupovat. Na rozdíl od většiny zemí ES, které mají danou problematiku obsaženu v právních předpisech (na které se pak odvolávají a získávají tak bez problémů národní odchylky) v ČR byla a dosud je tato problematika předmětem pouze technických norem. Tento stav je ale do budoucna neudržitelný z hlediska současné praxe, znamenající omezování národních norem ČSN a bude třeba přesvědčit státní orgány o nutnosti promítání technických požadavků do národní legislativy. Pro oblast elektrických stanic PS a DS byly vypracována revize PNE 33 3201, která obsahuje podrobnější údaje pro jejich projektování.


Jsme členy

CSVTS 

ČENES je zakládajícím členem

Českého svazu vědeckotechnických společností, z.s. 

Spolupracujeme

bannersz

Kalendář akcí

Žádné události k zobrazení

Kalendář

květen 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31