Certifikace osob

Verze pro tisk

Certifikace osob je jedním z prostředků, které vytvářejí důvěru v kompetentnost certifikovaných osob, v jejich specifické znalosti a dovednosti. Zaručuje tak vždy spolehlivý výkon a zdokonalování profesních činností. Certifikace tak vychází vstříc specifickým požadavkům orgánů státní správy i potřebám a požadavkům trhu a průmyslu. .

Certifikační místo České metrologické společnosti, z.s. nabízí možnost získat  CERTIFIKÁT ZPŮSOBILOSTI pro metrologickou nebo zkušební činnost ve všech oborech měření a zkoušení. Certifikát získala již řada pracovníků státní i podnikové metrologie i  pracovníků význačných zkušeben. Certifikát způsobilosti je dokument, vydaný  podle pravidel certifikačního systému, dokladující, že jmenovaná osoba je způsobilá vykonávat činnosti, které jsou předmětem certifikace a jsou na certifikátu konkrétně uvedeny.

Certifikační místo České metrologické společnosti, z.s. pro certifikaci způsobilosti pracovníků pro metrologickou a zkušební činnost bylo akreditováno Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. jako certifikační orgán č.3008. Na základě osvědčení o akreditaci Osvědčení o akreditaci č. 373/2022 je certifikační orgán č. 3008 v rozsahu přílohy k OA č. 373/2022 oprávněn vydávat certifikáty způsobilosti pro tři kvalifikační úrovně pracovníků , které plně pokrývají rozsah odborných funkcí jak v oblasti metrologie, tak i zkušebnictví. Certifikační místo je orgánem nezávislým na pracovištích s metrologickou a zkušební činností a je tedy klasickou třetí stranou. 

Certifikáty způsobilosti jsou vydávány v těchto kvalifikačních stupních:

Kvalifikační stupeň I. - odpovídá nejvyšší kvalifikační úrovni, pro níž se předpokládá ukončené vysokoškolské vzdělání technického nebo přírodovědného směru a 3 roky praxe v  oboru nebo VOŠ s 5 lety praxe, případně ukončené úplné střední odborné vzdělání a 8 let praxe na úrovni kvalifikačního stupně II. Tato úroveň se předpokládá pro vedoucí pracovníky autorizovaných metrologických středisek,  zkušeben, středisek kalibrační služby, podnikových metrologických středisek většího rozsahu, podnikových a specializovaných zkušeben a dále odborných pracovníků výrobců a opravců měřicích a zkušebních zařízení a tvůrčích pracovníků v oblasti měření a zkoušení.

Kvalifikační stupeň II. - odpovídá střední kvalifikační úrovni, která předpokládá alternativně buď  vysokoškolské vzdělání technického případně přírodovědného směru a 2 měsíční  stáž, nebo VOŠ, případně střední odborné vzdělání technického směru, obě s 1 rokem praxe, nebo úplné střední všeobecné vzdělání a 3 roky praxe v oboru. Kvalifikační stupeň II. se předpokládá pro pracovníky laboratoří, kteří pracují samostatně, případně řídí práci nejvýše tří pracovníků na úrovni kvalifikačního stupně III.

Kvalifikační stupeň III. - odpovídá základní kvalifikační úrovni, pro níž se předpokládá odborné vzdělání, případně odborná příprava nebo zaškolení. Pro žadatele se základním vzděláním se požaduje praxe v oboru min.3 roky, pro vyučené 1 rok. Pro absolventy SO a ÚSV škol se vyžaduje odborná stáž v trvání nejméně dvou měsíců. Kvalifikační stupeň III. se předpokládá pro řadové pracovníky laboratoří.

Certifikační proces charakterizující následující kroky:

  • Podání žádosti, ve které osoba žádající o certifikaci uvede předmět požadované certifikace, podrobnosti o aktuální kvalifikaci a identifikační údaje o žadateli. Uvede se také souhlas plátce (zaměstnavatele nebo žadatele) se zahájením procesu certifikace a s uhrazením poplatku..
  • Přezkoumání - certifikační místo prověří žádost o certifikaci a zhodnotí, zda je schopno  požadovanou certifikaci provést, zda má žadatel potřebné vzdělání, praxi a výcvik.
  • Posouzení - posuzovatelská komise přezkoumá odbornou způsobilost zkouškou  se základní, odbornou a praktickou částí.
  • Zpracování zápisu posuzovatelské komise
  • Projednání návrhu certifikační komisí
  • Rozhodnutí o certifikaci na základě návrhu CK.
  • Vystavení certifikátu na jméno certifikované osoby s údaji o předmětu certifikace, podmínkách platnosti a omezení, datu účinnosti a expirace.
  • Dozor – certifkační orgán je povinen zajistit aktivní dozor ke sledování shody certifikované osoby s odpovídajícícmi ustanoveními certifikačního programu.
  • Případná opakovaná certifikace při zjištění neshody.
  • Užívání certifikátu za podmínek, pro které byl vydán a s kterými byl certifikovaný pracovník seznámen  a jednou ročně zaslání zprávy o činnosti.

Před zahájením procesu certifikace musí být žadatelem nebo jeho zaměstnavatelem uhrazena částka, stanovená na základě individuální kalkulace k pokrytí nákladů na činnost spojenou s posouzením, vydáním certifikátu a s následnými kontrolami po dobu platnosti certifikátu a na pokrytí režijních nákladů.

Posouzení odborné způsobilosti se provádí formou zkoušky, která se skládá ze tří částí: Základní, odborné a praktické. Základní část zahrnuje všeobecné znalosti z metrologie, resp. zkoušení a je realizována formou testu. Odborná část se týká konkrétního oboru, ve kterém bude žadatel činnost vykonávat a praktickou částí se potom prokazují potřebné experimentální a praktické dovednosti v daném oboru. Posouzení je realizováno s ohledem na požadovaný kvalifikační stupeň.

Platnost certifikátu je 5 let, pokud není jinými předpisy stanovena doba kratší. Certifikát lze dvakrát prodloužit, vždy o 3 roky. Certifikát způsobilosti je možné během jeho platnosti rozšiřovat o další obory. 

Certifikační místo je připraveno odpovědět na Vaše dotazy, týkající se certifikace způsobilosti i při osobní návštěvě, kterou však je třeba předem domluvit. Volejte, prosím,  v dopoledních hodinách 725 449 145 nebo 606 957 233, nebo  využijte e-mailové adresy cert-cms@csvts.cz .

 

Certifikační schéma pro funkci: METROLOG SPECIALISTA A ZKUŠEBNÍ TECHNIK

PROHLÁŠENÍ CERTIFIKAČNÍHO MÍSTA