Nabídka certifikačního místa ČMS

Verze pro tisk

Certifikační místo bylo akreditováno národním akreditačním orgánem - Českým institutem pro akreditaci jako certifikační orgán č. 3008Zahájilo svoji činnost po převzetí osvědčení o akreditaci dnem 15. dubna 1994. Certifikační orgán č. 3008 je oprávněn provádět certifikaci způsobilosti pracovníků pro metrologickou a zkušební činnost dle platného osvědčení akreditaci v rozsahu přílohy  osvědčení o akreditaci  - viz také menu Informace pro žadatele o certifikaci.

Obory metrologie, ve kterých můžete od Certifikačního místa ČMS získat certifikát, jsou například:

 • řízení (podnikové) metrologie
 • řízení kalibrační laboratoře a pod. 
 • metrologie
  • délky
  • hmotnosti (a veličin s ní souvisejících)
  • síly, momentu síly, tlaku
  • termodynamiky
  • elektřiny a magnetizmu
  • fotometrie a radiometrie
  • optických veličin
  • akustiky
  • času a frekvence
  • ionizujícího záření
  • průtoku a rychlosti proudění plynů a kapalin
  • fyzikální chemie

Ve všech oborech je volitelný rozsah podle konkrétních veličin a oblasti měření.

Pokud jde o obory zkoušení, jsou orientovány na:

 • strojírenství
 • elektrotechniku
 • stavebnictví
 • chemické laboratoře a průmysl
 • lehký průmysl

Certifikát se uděluje ve třech stupních, podle náročnosti práce, pro kterou je vystaven. Získání certifikátu se samozřejmě pro různé stupně liší nároky na předchozí kvalifikaci a náročností přípravy a zkoušky. Podrobnosti jsou uvedeny  v menu Informace pro žadatele o akreditaci.

Kvalifikační stupně certifikátu:

 • metrolog I. stupně
 • metrolog II. stupně
 • metrolog III. stupně
 • zkušební technik I. stupně
 • zkušební technik II. stupně
 • zkušební technik III. stupně

Certifikační schéma pro funkci: METROLOG SPECIALISTA A ZKUŠEBNÍ TECHNIK

PROHLÁŠENÍ CERTIFIKAČNÍHO MÍSTA

Další informace:

Certifikační místo ČMS spolupracuje s okruhem předních odborníků v metrologii a zkušebnictví, kteří jsou pro činnost v certifikačních komisích proškoleni a představují v ČR špičku svého oboru. Celá práce certifikačního místa je podřízena systému řízení kvality, který podléhá náročné akreditaci. Certifikační místo České metrologické společnosti, z.s. pro certifikaci způsobilosti pracovníků pro metrologickou a zkušební činnost bylo akreditováno Českým institutem pro akreditaci v rozsahu přílohy k osvědčení o akreditaci jako certifikační orgán č.3008

Samozřejmostí je to, že veškeré materiály, předkládané uchazeči nebo jejich zaměstnavatelem, jsou považovány za důvěrné a musí s nimi být odpovídajícím způsobem nakládáno.
Pracovníci CM, včetně externích pracovníků, jsou "Prohlášením o spolupráci" písemně zavázáni k dodržování přísné důvěrnosti v práci s informacemi, s nimiž se v rámci činnosti CM seznámí.

Seznam certifikovaných pracovníků sestavuje a udržuje v aktuálním stavu sekretariát CM, kde je volně k nahlédnutí  v menu Seznam certifikovaných pracovníků. Seznam se aktualizuje průběžně a může pro nové uchazeče sloužit za referenci.

Před zahájením procesu certifikace musí být žadatelem nebo jeho zaměstnavatelem uhrazena částka, stanovená na základě individuální kalkulace k pokrytí nákladů na činnost spojenou s posouzením, vydáním certifikátu a s následnými kontrolami po dobu platnosti certifikátu a na pokrytí režijních nákladů. V současné době jsou základní částky (pro obory nevyžadující speciální podmínky pro posouzení v praktické části), zahrnující i kontrolu během platnosti certifikátu způsobilosti následující:

    III. kvalifikační stupeň     12 800,- Kč + DPH 

    II. kvalifikační stupeň      13 800,- Kč + DPH 

    I. kvalifikační stupeň       14 800,- Kč + DPH 

  Uvedené částky se zvyšují při více požadovaných oborech o 2800,- Kč + DPH za každý další obor.

Platnost certifikátu je 5 let, pokud není jinými předpisy stanovena doba kratší. Certifikát lze dvakrát prodloužit, vždy o 3 roky. Certifikát způsobilosti je možné během jeho platnosti rozšiřovat o další obory. Základní cena za rozšíření certifikátu o další obor je 7000,- Kč + DPH. Za každý další obor 2800,- Kč + DPH. Cena za prodloužení certifikátu způsobilosti je 4000,- Kč + DPH. V případě opakování neúspěšné certifikace je poplatek 7000,- Kč + DPH za obor. Pokud se certifikace uskuteční na pracovišti žadatele mimo Prahu, je paušální příplatek za zvýšené náklady (cestovné členů komise atd.) 1500,-Kč + DPH.

Formuláře žádostí o certifikaci, žádostí o prodloužení doby platnosti nebo o rozšíření oboru jsou k dispozici Formuláře užívané průběhu certifikace nebo přímo na Certifikačním místě  České metrologické společnosti, z.s. Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1,(místnost A 535), tel. 725 449 145.

Certifikační místo je připraveno odpovědět na Vaše dotazy týkající se certifikace způsobilosti i při osobní návštěvě, kterou však je třeba předem domluvit. Volejte, prosím,  v dopoledních hodinách, nebo  využijte e-mailové adresy cert-cms@csvts.cz .