Informace pro žadatele o certifikaci

Verze pro tisk

 

Informace pro žadatele         

  

      Na této stránce najdete ucelenou informaci o certifikačním systému Certifikačního místa zřízeného Českou metrologickou společností, z.s. pro certifikaci způsobilosti pracovníků pro metrologickou a zkušební činnost. Certifikační místo bylo akreditováno národním akreditačním orgánem - Českým institutem pro akreditaci jako certifikační orgán č. 3008. Zahájilo svoji činnost po převzetí osvědčení o akreditaci dnem 15. dubna 1994.
Certifikační orgán č. 3008 je oprávněn provádět certifikaci způsobilosti pracovníků pro metrologickou a zkušební činnost dle platného Osvědčení o akreditaci v rozsahu přílohy k Osvědčení o akreditaci.

 

       Certifikační systém je podrobně popsán příručkou jakosti Certifikačního místa. Vychází důsledně z ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 „Posuzování shody – Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob“ a metodického pokynu pro akreditaci MPA 60-01-20 "Posuzování shody – Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob v akreditačním systému České republiky“ vydaných ČIA dne 25.2.2020.

 

Organizační uspořádání CM

          Zřizovatelem Certifikačního místa (dále CM) s právem jeho kontroly je Česká metrologická společnost, z.s.. Vedoucího CM jmenuje vedení ČMS.

          Certifikační komise (dále CK) je orgánem CM zajišťujícím jednak úkoly vyplývající z ustanovení normy ČSN EN ISO 17024 v odstavci 4.3.2.3 Programová komise a úkoly dosavadní CK. Sloučení těchto dvou komisí dochází ke zkvalitnění činnosti. CK, která má detailní přehled o průběhu a obsahu programů certifikace a je pravidelně svolávána čtyřikrát ročně, což umožňuje pružně řešit případné změny PK, projednávat návrhy úprav změn programů certifikace. Dalším významným úkolem CK je dodržování požadavků na úroveň certifikovaných pracovníků posouzením závěrů posuzovatelské komise i materiálů, zpracovaných žadatelem během posuzování a tím i transparentnosti a poctivosti postupů certifikace.

          Její předseda a členové jsou jmenováni vedoucím CM. Tvoří ji 5 zástupců reprezentujících zájmy stran, kterých se programy certifikace dotýkají


        Posuzovatelská komise (dále PK) je výkonným orgánem pro posouzení způsobilosti žadatelů o certifikaci způsobilosti. Je jmenována vedoucím CM pro konkrétní obor metrologie nebo zkoušení z řad příslušných odborníků, kteří jsou podrobně instruováni o svých právech a povinnostech vyplývajících z PK. Komise je tříčlenná a je sestavována s ohledem na úroveň posuzovaných pracovníků. Alespoň jeden ze členů PK musí být specialistou v oboru, v němž se žadatel uchází o certifikaci způsobilosti.

 

Kvalifikační úrovně

         Kvalifikace pracovníka, která je předmětem certifikace způsobilosti, sestává ze vzdělání, praxe v oboru a schopností k bezchybnému plnění úkolů v dané kvalifikační úrovni. Kvalifikační stupeň potom odpovídá náročnosti úkolů a odráží se v podmínkách certifikace způsobilosti pro jednotlivé kvalifikační úrovně.

Certifikace způsobilosti pracovníků pro metrologickou a zkušební činnost se provádí ve třech kvalifikačních úrovních:

 • kvalifikační stupeň III.  - základní kvalifikační úroveň vyžadující odborný výcvik. Obvyklá je odborná příprava, případně zaškolení. U žadatelů se základním vzděláním je požadována praxe v oboru min. 3 roky, pro vyučené 1 rok. Pro absolventy SO škol a ÚSO   se vyžaduje odborná praxe v trvání 6 měsíců. Tato úroveň je předpokládána pro řadové pracovníky laboratoří.

  kvalifikační stupeň II.  - střední kvalifikační úroveň, která předpokládá alternativně buď vysokoškolské vzdělání technického, nebo přírodovědeckého směru. Vyšší odbornou školu nebo střední odborné vzdělání technického směru a 1 rok praxe, případně úplné střední všeobecné vzdělání a 3 roky praxe v oboru. Tato úroveň je předpokládána pro pracovníky laboratoří, kteří pracují samostatně, vedou menší skupinu pracovníků apod.

  kvalifikační stupeň I.  - nejvyšší kvalifikační úroveň, která předpokládá ukončené vysokoškolské vzdělání technického nebo přírodovědeckého směru a 3 roky praxe v oboru, nebo Vyšší odbornou školu s 5 lety praxe, případně ukončené úplné střední odborné vzdělání a 8 let praxe na úrovni II. kvalifikačního stupně. Tato úroveň je předpokládána pro vedoucí pracovníky státních metrologických středisek, státních zkušeben, kalibračních středisek, podnikových metrologických pracovišť většího rozsahu, specializovaných a podnikových zkušeben a dále odborných pracovníků výrobců a opravců měřicích a zkušebních zařízení a tvůrčích pracovníků v oblasti měření a zkoušení.

 

Požadavky na žadatele

         Žadatel o certifikaci musí vyplnit „Žádost o certifikaci způsobilosti a doložit ji kopií dokladu o uváděném nejvyšším vzdělání a doklady charakterizují jeho dosavadní činnost v oboru. Při tom musí respektovat podmínky stanovené v části „Kvalifikační úrovně“. Podáním „Žádosti“ vyjadřuje žadatel zároveň souhlas s periodickou kontrolou výkonu své odborné činnosti v oboru certifikátu, plněním povinností držitele certifikátu způsobilosti a pravidel použití certifikátu.

          Po písemném oznámení (obsahuje též soubor požadavků ke zkoušce) o přijetí žádosti, uhradí žadatel stanovenou cenu, která vychází z individuální kalkulace pro každý certifikační výkon a odráží náročnost zajištění posouzení a certifikace v žádané úrovni a oboru. Zaplacení stanovené ceny je podmínkou zahájení vlastního certifikačního procesu.

         Žádné další požadavky, jako např. absolvování přípravného kurzu, doškolení apod. se nepožadují, lze je však doporučit pro náročnost požadavků.


Postup při certifikaci

1. Posouzení žadatele

         Posouzení odborné způsobilosti se provádí formou zkoušky, která se skládá ze tří částí: základní, odborné a praktické. Jednotlivé části se provádějí pokud možno s minimálním časovým odstupem. Posouzení provádí jmenovaná PK následujícím postupem:

 • v základní - písemné části zkoušky jsou prověřovány obecné (průřezové) a základní u metrologie nebo zkoušení. Žadatel soubor 9 otázek losuje, během 90 min je zpracovává. Odpovědi se bodově hodnotí v návaznosti na úplnost a kvalitu odpovědí v rozmezí 0 až 2 body (s možným rozlišením na 0,5 bodu). Žadatel v této části vyhověl, jestliže dosáhl minimálně 13 bodů (z 18 dosažitelných). Seznam požadavků znalostí obdrží žadatel současně s potvrzením žádosti.
 • odborná část zkoušky se provádí formou pohovoru. Zkouška je zaměřena především na požadovaný obor certifikace. Členové posuzovatelské komise se přesvědčují, zda odborné znalosti žadatele z metrologie, resp. zkoušení v oboru certifikace odpovídají požadovanému stupni odborné způsobilosti.

       PK položí žadateli 3 otázky vycházející z požadavků odborných znalostí v certifikovaném oboru. Odpovědi na jednotlivé otázky se bodově hodnotí v rozmezí 0 až 6 bodů (s rozlišením na 1 bod). Žadatel této části zkoušky vyhověl, jestliže dosáhl v součtu minimálně 13 bodů.

 • v praktické části zkoušky je žadateli zadán úkol navrhnout a provést kalibraci nebo kontrolu konkrétního měřidla, resp. provést zkoušku výrobku, případně některé jeho vlastnosti. Tato část zkoušky probíhá v laboratoři s potřebným přístrojovým a zkušebním zařízením. Během praktické zkoušky se členové PK přesvědčují, zda žadatel má odpovídající znalosti, zkušenosti a úroveň výcviku pro metrologickou, resp. zkušební činnost. PK při zkoušce bodově hodnotí v rozmezí 0 až 6 bodů (s rozlišením na 1 bod) následující činnosti žadatele:
 • úroveň znalosti postupu
 • přístup k realizaci – úroveň výcviku
 • správnost a úroveň vyhodnocení včetně závěrečného protokolu.

        Žadatelé o certifikaci způsobilosti v I. kvalifikačním stupni pro řídící činnost v laboratořích s širším odborným zaměřením vykonávají praktickou činnost z oboru, který si sami zvolí. Žadatelé o certifikaci způsobilosti ve II. a III. kvalifikačním stupni se podrobují praktické části zkoušky ve všech oborech. Žadatel této části zkoušky vyhověl, jestliže dosáhl v součtu minimálně 13 bodů.

       Souhrnným požadavkům žadatel vyhověl, jestliže součet bodů všech tří částí posouzení je minimálně 42 bodů (z 54 možných), přičemž v žádné z částí zkoušky nesmí být výsledek horší než 13 bodů.

        Při žádosti o rozšíření platného certifikátu o další obor je žadatel podroben zkoušce jen z odborné a praktické části. Postup posouzení odborné a praktické části je shodný s výše uvedeným postupem. Žadatel musí dosáhnout minimálně 28 bodů (ze 36 možných), přičemž v žádné z částí zkoušky nesmí být výsledek horší než 13 bodů.

         PK zpracuje zápis o posouzení a předá ho se všemi průvodními materiály k dalšímu řízení.

 

2. Úloha certifikační komise

        CK zajišťuje jednotnost při dodržování požadavků na úroveň certifikovaných pracovníků. K tomu posuzuje a projednává veškeré závěry PK, kontroluje na podkladě jejích zápisů dodržování potřebné náročnosti na znalosti a dovednosti ve vztahu k úrovni činnosti, pro kterou je certifikát požadován. Zápis o zasedání CK obsahuje doporučení pro vedoucího CM k vydání, případně zamítnutí certifikátu způsobilosti. Obsahuje i návrh na dobu platnosti certifikátu. Doba platnosti je 5 let, pokud jinými předpisy není stanovena doba kratší.

 

3. Rozhodnutí o vydání certifikátu

          O vydání nebo zamítnutí vydání certifikátu rozhodne vedoucí CM. Při rozhodování vychází především z doporučení CK. Vedoucí CM odmítne vydat certifikát způsobilosti pokud, že CK jeho vydání nedoporučí. V případě nesouhlasu s doporučením CK umožní žadateli opakování zkoušky nebo její části na náklady CM. V případě, že se vedoucí CM s návrhem CK na odmítnutí ztotožní, navrhne žadateli opakování zkoušky nebo její části za úhradu. Opakovat posouzení lze pouze jedenkrát s to do 6 měsíců od doručení zamítnutí vydání certifikátu.

        Při opakování zkoušky se uznají ty části posuzování, v nichž žadatel dosáhl alespoň minima 13 bodů. Požadavek dosažení celkového počtu 42 bodů však musí být splněn.

 

4. Vydání certifikátu způsobilosti

       Certifikát způsobilosti, případně zamítnutí jeho vydání vyhotoví sekretariát CM a zašle jej žadateli. Současně zaregistruje nově certifikovaného pracovníka, případně rozšíření (změnu) působnosti o další obory, případně změnu kvalifikační úrovně. Do veřejně přístupného seznamu certifikovaných pracovníků.

Dozor nad certifikovanými pracovníky

      CM dozoruje správnost výkonu odborné činnosti certifikovaných pracovníků. Vychází z povinnosti certifikovaného pracovníka podávat roční výkazy činnosti v oboru certifikátu.

Osobní dozorová návštěva se uskuteční v případě, že:

 • CM obdrží podněty a stížnosti na odbornou kompetenci pracovníka. V případě vážných výhrad k činnosti se kontrola provede nejdéle do 6 týdnů od podání podnětu.
 • Certifikovaný pracovník nedává roční výkazy své činnosti v oboru jeho certifikátu.
 • Kontrola nerealizovaná z důvodů nedostupnosti certifikovaného (neoznámení změny adresy, změny zaměstnavatele) je po opakovaném pokusu o spojení řešena do 6 měsíců pozastavením platnosti certifikátu včetně vyškrtnutí se seznamu certifikovaných pracovníků.

Dozorovou návštěvu provádí pracovník jmenovaný vedoucím CM na mateřském pracovišti, při kontrole se sleduje:

 • Vedení dokumentů zpracovaných kontrolovaným pracovníkem z hlediska správnosti postupů stanovených příručkou jakosti příslušné laboratoře a metodikami měření, resp. zkoušení, návaznosti používaných měřidel, dodržování odborných norem a předpisů.

      V případě nesouhlasu zaměstnavatele s provedením kontroly na pracovišti bude kontrolovaný pracovník vyzván ke kontrolní zkoušce na pracovišti, které určí CM. V tomto případě bude kontrolovanému zadán konkrétní úkol, při hodnocení jehož splnění se postupuje obdobně jako u hodnocení praktické části posouzení žadatele.

 V obou případech následuje:

 • pohovor s pracovníkem, případně namátkové prověření jeho znalostí pokud z předešlého vyplývá, že odborně nezvládá svoji funkci
 • sepsání zápisu o provedené kontrole. Seznámení se zápisem potvrdí kontrolovaný pracovník svým podpisem. Má při tom právo na zadní stranu formuláře uvést svoje výhrady, pokud s obsahem zápisu nesouhlasí.

V případě nevyhovujícího výsledku je záznam předán CK k projednání, na jehož základě CK doporučí vedoucímu CM certifikát způsobilosti kontrolovanému pracovníkovi :

 • omezit (v případě nevyhovujících výsledků dílčího charakteru, např. u jednoho oboru měření nebo zkoušení)
 • pozastavit (v případě méně závažných nedostatků v základních otázkách, které jsou rychle odstranitelné doškolením, případně doplňkovým výcvikem)
 • odebrat (v případě závažných nedostatků, kdy je nezbytné nové celkové posouzení způsobilosti pracovníka na základě nové přihlášky).

        Držitel certifikátu způsobilosti, jehož platnost byla omezena nebo pozastavena může do 6 měsíců požádat o zrušení omezení, resp. pozastavení platnosti certifikátu. To se provádí na základě následné kontroly odstranění zjištěných nedostatků. Při tom jsou kontrolovány pouze skutečnosti, které vedly k omezení, resp. pozastavení certifikátu a byly uvedeny na dokumentu, kterým byl certifikát omezen (pozastaven). O zrušení omezení (pozastavení) platnosti certifikátu rozhodne s využití doporučení CK vedoucí CM. Výsledek oznámí CM písemně žadateli. Náklady na tuto kontrolu nese v plné výši držitel certifikátu.

 

Prodloužení platnosti certifikátu způsobilosti

        Platnost certifikátu způsobilosti může být prodloužena na základě žádosti držitele certifikátu, podané před skončením jeho platnosti. Platnost certifikátu se prodlužuje o 3 roky na základě kontroly činnosti certifikovaného pracovníka. CK zápis o kontrole pro účely prodloužení projedná, o prodloužení rozhoduje vedoucí CM. Certifikát může být prodloužen maximálně dvakrát, potom musí být podána žádost o novou certifikaci. Při prodloužení certifikátu způsobilosti je vydáván nový certifikát s vyznačením pořadí prodloužení a datem prodloužené platnosti. Starý certifikát způsobilosti nositel nevrací.

         Za prodloužení platnosti certifikátu je účtována cena, vykalkulovaná podle postupu schváleného vedením ČMS.

 

Obnovení platnosti certifikátu způsobilosti

       Certifikát způsobilosti, jehož platnost skončila uplynutím doby platnosti, může být na základě žádosti pracovníka, jehož certifikát způsobilosti ztratil platnost, obnoven na základě žádosti o prodloužení doby platnosti, jestliže žadatel:

 • nepřerušil činnost v certifikovaném oboru na dobu delší než 1 rok
 • vyhoví při kontrole, při níž se postupuje podle článku 9.6 PK
 • při obnovení se platnost certifikátu způsobilosti prodlužuje o 3 roky ode dne zániku platnosti certifikátu. Obnovit certifikát prodloužením lze nejvýše 2x.

Za obnovení je účtována cena, vykalkulovaná podle postupu schváleného vedením ČMS.

Důvěrnost

   Veškeré materiály, které žadatelé, případně jejich zaměstnavatelé předkládají, jsou považovány za důvěrné a musí s nimi být odpovídajícím způsobem nakládáno.

   Pracovníci CM, včetně externích pracovníků jsou „Prohlášením o spolupráci“ písemně zavázáni k dodržování přísné důvěrnosti v práci s informacemi s nimiž se v rámci činnosti CM seznámí.

 

Zveřejňování

      Seznam certifikovaných pracovníků sestavuje a udržuje v aktuálním stavu sekretariát CM, kde je volně k nahlédnutí.  Úplný aktualizovaný seznam certifikovaných pracovníků je přístupný na internetové stránce ČMS: www.spolky-csvts.cz/cms.

 

Odvolání a stížnosti

        Odvolání a stížnosti k výsledkům certifikace způsobilosti, postupu CM a k výsledkům kontroly (dozoru) musí být uplatněny do 15 dnů od doručení dokumentu, vůči kterému je námitka podávána. Odvolání a stížnosti výše uvedené, stejně jako stížnosti na držitele certifikátu řeší v první instanci vedoucí CM. Uplatňují se na adrese:

                                                                               Česká metrologická společnost, z.s.

                                                                               Certifikační místo -certifikační orgán č. 3008

                                                                               Novotného lávka 200/5

                                                                               110 00 Praha 1

       Pokud vedoucí CM odvolání nebo stížnosti vyhoví, oznámí písemně stanovisko stěžovateli. Pokud vedoucí CM nevyhoví, je povinen svoje stanovisko písemně sdělit stěžovateli do 15 dnů a postoupit odvolání, resp. stížnost vedení ČMS jako orgánu zřizovatele CM. Vedení ČMS jmenuje komisi ad hoc s vyloučením osob, které se podílely na předmětu podání, tj. stálých pracovníků CM, členů PK, aby řešení bylo objektivní a spravedlivé a nemohlo být ovlivněno pracovníky spjatými s řešeným případem.

        Komise jmenovaná vedením ČMS podání projedná. Na základě komplexního posouzení případu přijme závěr, kterým buď stěžovateli vyhoví, nebo potvrdí závěr (postup) CM. Případ musí být uzavřen do 90 dnů od podání.

Pokud komise vyhoví:

 • odvolání k výsledku certifikace, žadatel je podroben novému posouzení před nově jmenovanou komisí, v níž nesmí pracovat členové původní komise. Opakované posouzení žadatel nehradí.
 • stížností na postup CM, jehož nesprávný průběh (nedodržení postupu) vedl k zamítnutí vydání certifikátu, postupuje se obdobně jako v předešlém případě.
 • stížností na postup CM, který sice nevedl k zamítnutí vydání certifikátu, ale stížnost prokázala nedostatky v činnosti CM, informuje stěžovatele o způsobu zjednání nápravy.

       Stížnosti na držitele certifikátů vyžadují posouzení dokumentace o pracovníkovi a stanovisko nadřízeného pracovníka, na něhož je stížnost podána. Komise posoudí oprávněnost stížnosti jen z hlediska odborné úrovně postupu pracovníka. Prokáží-li se chyby v odbornosti postupu, nařídí kontrolu. O výsledku kontroly informuje stěžovatele. Stížnosti, motivované jinými než odbornými důvody SRC neposuzuje a stěžovateli tuto skutečnost oznámí.

 

Nesprávné použití certifikátu způsobilosti

          Certifikační místo namátkově kontroluje, zda jsou certifikáty způsobilosti používány v souladu s jejich posláním - jako průkaz kompetentnosti pro činnosti v něm uvedené a jen po dobu platnosti certifikátu. Při zjištění, že certifikátu bylo zneužito, CM certifikát odebere.