Členství v České metrologické společnosti, z.s.

Verze pro tisk

1.    ČMS sdružuje:

         a.  Řádné  členy ČMS.

         b.  Čestné členy ČMS.

         c.  Sympatizující příznivce ČMS, kteří nemají práva a povinnosti řádných členů.

2.  Členství ve spolku je dobrovolné.

       Řádným členem spolku ČMS (dále jen člen) se může stát každá osoba, která podá přihlášku, souhlasí s posláním spolku a jeho stanovami a hodlá je dodržovat.

     a)   Fyzická osoba starší 18 let (dále jen individuální člen), bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy, a státní příslušnosti.

       Přihláška ke členství ČMS (.pdf)                                                 Přihláška ke členství ČMS (.docx)

    b)   Právnická osoba, nebo podnikající fyzická osoba, (dále jen kolektivní člen). Přihlášku za člena zasílá statutární orgán, který je oprávněn účastnit se jednání ČMS, nebo účastí na jednání pověří osobu, která jej bude zastupovat. Podmínky členství jsou obdobné jako u individuálních členů.

        Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

 

 

3.  Členství vzniká

ke dni rozhodnutí výboru ČMS o přijetí žádosti o členství (přihlášky za člena) a po zaplacení členského příspěvku novým členem. Výbor ČMS může žádost o členství odmítnout, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by mohlo být ohroženo řádné plnění poslání spolku. Rozhodnutí o žádosti učiní výbor nejdéle do 3 měsíců od doručení přihlášky a neprodleně o svém rozhodnutí informuje žadatele o členství.

        4.  Ukončení členství.

       a) Dobrovolné vystoupení člena. Členství končí dnem doručení  písemného oznámení o ukončení členství výboru ČMS.

       b) Úmrtím člena.

       c) Vyloučením člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku. Výbor má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje stanovy, nebo zanedbává členské povinnosti, nebo ohrožuje řádné plnění poslání ČMS.

       d) Nezaplacením členského příspěvku do data vyhlášeného výborem, a to prvním dnem prodlení se zaplacením členských příspěvků.

       e) Zánikem ČMS, nebo rozhodnutím členské schůze o přeměně právní formy společnosti.

 

  •  Kontaktní údaje pro odevzdání vyplněných přihlášek ke členství ČMS, případně vyzvednutí formulářů přihlášky ke členství nebo poskytnutí dalších informací o členství v ČMS :

              Česká metrologická společnost, z.s.
              Novotného lávka 5
              110 00  Praha 1
            

              tel/fax :    221 082 254                      e-mail  cms-zk@csvts.cz

 

© Česká metrologická společnost