Pro členy ČMS

Verze pro tisk

V záložce "Pro členy" jsou uvedeny základní informace týkající se členství ČMS a dalších důležitých informacích o činnosti ČMS, pořádání členských schůzi ČMS a pozvánek na ně.

Ke dni 30. června 2016 byla Česká metrologická společnost na základě definitivního znění stanov zapsaná u Městského soudu v Praze jako spolek pod značkou L 58. Pod touto značkou lze ve veřejném rejstříku vyhledat všechny skutečnosti o ČMS včetně výkazů o hospodaření. 

Zpráva o činnosti České metrologické společnosti,z.s. za rok 2018

Všem členům ČMS byla zaslána emailem POZVÁNKA na členskou schůzi České metrologické společnosti, z.s., která se bude konat dne 3. června 2019 od 9.30 hod v budově ČSVTS, učebna č. 318, Novotného lávka 5, Praha 1. Účast členů členské schůzi je nezbytná. Účast na členské schůzi je základní povinností členů, kde zákonná úprava vychází z toho, že každý člen má právo na úplné informace o činnosti spolku s možností se vyjádřit a uplatňovat své názory. Podklady ke členské schůzi jsou uvedeny v menu Pro členy/Členská schůze.

Tak jako v minulých letech bude konání členské schůze spojeno s odbornou akcí, tentokrák seminář Základní dokumenty pro metrologickou praxikterá se bude konat po ukončení členské schůze.  Pro členy ČMS, kteří budou mít uhrazen členský příspěvek na rok 2019 do 27.5.2019 bude účast na odborné akci bez vložného...*)  

Podle rozhodnutí členské schůze ze dne 15. 6. 2015 činí členský příspěvek ročně 300,- Kč, pro studenty a důchodce 150,- Kč. Členové mohou uplatnit na akcích ČMS benefit - Benefitem pro člena ČMS  je možnost účasti na akcích pořádaných ČMS za vložné snížené o 300,- Kč oproti základní ceně (člen může uplatnit u i vícekrát) více viz na www.csvts.cz/cms v menu pro členy. Členský příspěvek je třeba uhradit do 6. 4. 2018 převodem na účet ČMS u ČSOB-PS

*) č.ú. 193646448/0300, variabilní symbol (VS) : číslo 232 a číslo člena, tj. číslo 232 a číslo členského průkazu - 232xyz **)

Členský příspěvek NENÍ MOŽNÉ UHRADIT V HOTOVOSTI na místě z důvodů zavedení EET.

 

 

 

 

© Česká metrologická společnost