30. mezinárodní konference MĚŘICÍ TECHNIKA PRO KONTROLU JAKOSTI

Česká metrologická společnost, z.s. pořádá jubilejní, 30. ročník mezinárodní konference „MĚŘICÍ TECHNIKA PRO KONTROLU JAKOSTI“ spojenou s výstavkou měřicí, kontrolní a zkušební techniky, která se bude konat ve dnech 18. a 19. dubna 2023 v kongresovém centru PRIMAVERA Hotel & Congress centre v Plzni, Nepomucká 1058/128.

Konference je spojena s výstavou měřicí techniky, která je zaměřena zejména na novinky z dané oblasti měření a na oblasti měření pro vyhodnocení specifických požadavků pro zajištění požadované kvality výrobků a služeb. Výstava bude otevřena po celou dobu trvání konference.

Do programu konference jsme zařadili také odborné přednášky zástupců z ÚNMZ, ČMI a odborných organizací, aby posluchači měli možnost seznámit se také s aktuálními informacemi jak z oblasti legislativy metrologie, tak z oblasti odborné aplikované metrologie v praxi - viz Pozvánka pro posluchačePřihláška pro posluchače.  

Další informace pro vystavovatele včetně přihlášky a pozvánku a přihlášku pro posluchače - viz "Číst dál".

100. výročí přistoupení Československé republiky k metrické konvenci

 Metrická konvence (Dohoda o metru) byla oficiálně přijata, po předchozích jednáních, 20. května   1875 v Paříži. Dohodu podepsalo 17 zakládajících zemí včetně Rakousko Uherska. Smlouvou byl   dán základ pro vznik Mezinárodního úřadu pro váhy a míry (BIPM) se sídlem v Sévres u Paříže a   Mezinárodního výboru pro váhy a míry (CIPM).

 Rakousko-Uhersko bylo ve správě měr a vah pokrokové. V roce 1871 byla zaváděna metrická   soustava. Přistoupení k Metrické konvenci se uskutečnilo již jejím podpisem 20. května 1875 a od     1. ledna 1876 bylo její užívání povinné již v celé monarchii. Metrická konvence byla vyhlášena v Rakouském říšském zákoníku z roku 1876 pod číslem 20 ave Sbírce zákonů uherských jako zákonný článek II z roku 1876.

Z počátku se uplatňovalo, že každý „nový“ stát byl uznáván jako následnický. V roce 1921 byl k Metrické konvenci připojen dodatek, že každý stát může přistoupit k metrické konvenci tím, že předá svou přihlášku francouzské vládě, která o tom pak informuje všechny zúčastněné státy a předsedu Mezinárodního výboru pro váhy a míry (CIPM).
Československá republika na základě usnesení Národního shromáždění ze dne 17. února 1922 a ratifikace listinou z 31. května 1922 zahájila kroky k přistoupení k Metrické konvenci. Přístup Československé republiky k Metrické konvenci nabyl mezinárodní platnost dne 23. září 1922.

Viz také Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 351. Sb. ze dne 24.listopadu 1922 o přístupu Československé republiky k mezinárodní úmluvě, sjednané dne 20. května 1875 v Paříži, o soustavě metrické.

 

Světový den metrologie 2022

 Světový den metrologie 2022

 Tématem letošního ročníku je Metrologie v digitální době.

 Toto téma bylo zvoleno proto, že digitální technologie přinášejí revoluci do naší společnosti a jsou jedním z   nejzajímavějších trendů v současné společnosti. Zavádění digitálních technologií mění  metrologii tím, že     zlepšuje procesy a otevírá nové příležitosti.

 Světový den metrologie je každoroční oslavou podpisu Metrické konvence (Dohody o metru) 20. května 1875     zástupci sedmnácti zemí. Organizují ho společně Mezinárodní úřad pro váhy a míry (Bureau International   des Poids et Mesures, BIPM) a Mezinárodní organizace legální metrologie (International Organization of   Legal Metrology, OIML) s cílem ocenit a oslavit přínos všech lidí, kteří po celý rok pracují v mezivládních a   národních metrologických organizacích a institucích.

Světový den metrologie je každoročně připravován ve spolupráci s jednou z regionálních metrologických organizací. Plakát pro rok 2022 navrhl pod záštitou COOMETu NSC "Institut metrologie" (Ukrajina).
Další informace o Světovém dni metrologie, včetně poselství ředitelů obou organizací, plakátů a seznamu akcí, jsou k dispozici na adrese: www.worldmetrologyday.org

Informace ohledně novely zákona o metrologii

Nové definice jednotek SI - novela zákona o metrologii

Dne 31. března 2021 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 152/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

Na 26. zasedání Generální konference pro váhy a míry (CGPM) v roce 2018 byly přijaty nové definice základních jednotek SI. Na základě této změny byla přijata směrnice Komise (EU) 2019/1258 ze dne 23. července 2019, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 80/181/EHS, pokud jde o definici základních jednotek SI.

Certifikace, korespondenční kurzy metrologie a kurzy dle požadavků firem konané ve firmě

Nabídka ČMS pro tuto komplikovanou dobu

Přesto, že se pomalu vše vrací po úvodním ataku pandemie do normálnějších kolejí, lze říci, že ledaskterá firma nebude příliš nakloněna platit svým metrologům a pracovníkům provádějící měření účast na kurzech, které často velmi potřebují. Není to nic neobvyklého ani za dřívějších normálních podmínek, natož za nynější ekonomické situace navíc podtržené určitými, i když ne zas tak velkými zdravotními riziky. Jsem sice přesvědčen, že trochu odpovědnosti k sobě samému a zdravotní gramotnosti sníží riziko nákazy téměř na nulu (rouška při bližším kontaktu a v uzavřené místnosti, častější hygiena a použití dezinfekce), ale je to přeci jen věcí náhledu každého z nás.

 

Česká metrologická společnost, z.s. pro druhé pololetí připravila v podstatě standardní nabídku programu, ale kdo ví, zda se problémy nevrátí ve druhé vlně. A i kdyby ano, myslím, že pro ty, kteří si opravdu potřebují zvýšit kvalifikaci v oblasti metrologie, mohou tak učinit prostřednictvím několika individuálních forem studia a zkoušek. O které se jedná:

  • Certifikace odborné způsobilosti osob
  • Korespondenční kurz metrologie
  • Kurz metrologie pořádaný pro zájemce přímo v jejich firmě.

 

Certifikace odborné způsobilosti osob je velmi účinný a jednoznačný způsob prokázání kvalifikace v daném oboru metrologie pro vaše zákazníky. Ale také pro akreditační a autorizační orgány. Nemalá je také prestižní hodnota certifikátu.

 

Certifikát může metrolog a odpovídající praxí a znalostí metrologické legislativy získat tak, že vyplní formulář Žádost o certifikaci odborné způsobilosti a zašle jej na sekretariát certifikačního místa ČMS. Tím se rozeběhne certifikační proces, který je podrobně popsán na jiném místě tohoto webu. Zkouška probíhá obvykle na pracovišti žadatele. Přítomni jsou mimo něho jen tři členové zkušební komise, takže se dají zajistit i případně velmi přísné hygienické podmínky v dané firmě.

 

Jaká byla 29. mezinárodní konference MĚŘICÍ TECHNIKA PRO KONTROLU JAKOSTI

29. mezinárodní konference Měřicí technika pro kontrolu jakosti

V plzeňském kongresovém centru Primavera se ve dnech 3. a 4. března 2020 konal již dvacátý devátý ročník mezinárodní konference Měřicí technika pro kontrolu jakosti. Motto letošní konference znělo: „nemůžeme vyrábět přesněji, než dovedeme měřit“ a vystihovalo tak základní poslání konference spojené s rozsáhlou výstavou měřicí techniky a prezentací kalibračních laboratoří.

Přednáškovou část konference zahájil jménem České metrologické společnosti Ing. Miroslav Hanák a na jeho úvodní slovo navázal svým vystoupením předseda Slovenské metrologické společnosti Ing. Tomáš Švantner. Následoval příspěvek Ing. Zbyňka Veseláka, ředitele odboru metrologie ÚNMZ na téma Aktuality z oblasti legální metrologie a pak již měli slovo zástupci vystavujících firem, kteří ve svých vystoupeních seznamovali posluchače s novinkami v oblasti měřicí techniky.     

Během dopoledního i odpoledního programu konference byly zařazeny přestávky na prohlídku výstavy, aby účastníci měli dostatek času na seznámení s vystavenými exponáty a na konzultace s jednotlivými vystavovateli. To umožňuje účastníkům spojit teoretické poznatky s praktickými ukázkami vystavované techniky. 

V průběhu prvního dne zaznělo celkem patnáct referátů. Přednášky se orientovaly převážně na pokrok v měřicí technice a navazovaly na vystavované exponáty, ale pozornost byla věnována i obecnějším problémům metrologie. Přednášky jsou publikovány ve sborníku, který obdrželi všichni posluchači. Součástí sborníku je i výstavní katalog, který obsahuje základní informace o vystavujících firmách a mediálních partnerech konference. Sborník je k dispozici v sekretariátu ČMS.

NOVÉ DEFINICE ZÁKLADNÍCH JEDNOTEK MEZINÁRODNÍ SOUSTAVY SI

26. Mezinárodní generální konference měr a vah schválila v listopadu 2018 na zasedání ve Versailles nové definice základních jednotek měrové soustavy SI. Je to největší změna za dobu existence Metrické konvence. Protože se jedná o vládní zastoupení, budou nové definice pro členské státy závazné s platností od 20. května 2019. 20. květen je světovým dnem metrologie.

Základními měrovými jednotkami soustavy SI jsou sekunda (s), metr (m), kilogram (kg), ampér (A), kelvin (K), mol (mol) a kandela (cd). Do současné doby jsou stanovené podle artefaktů (např. závaží), nebo fyzikálních jevů. Nově budou stanovené na základě návaznosti na vybrané fyzikální a technické základní konstanty, jejichž hodnota byla konvenčně stanovena v pevných číselných hodnotách bez nejistoty.

20. Fórum metrologů, Praha, Klub lávka

Česká metrologická společnost, z. s. uspořádala dne 11. prosince 2018 tradiční konferenci 20. Fórum metrologů. Jednání bylo zaměřené na seznámení účastníků s rychlým vývojem, který probíhá v současnosti ve všech oblastech metrologie. Dochází k největší změně v definici základních měrových jednotek za celou dobu existence metrické konvence. Rovněž v oblasti technických i legislativních norem již probíhají, nebo jsou připravené podstatné změny.

Účastníky jednání přivítal předseda České metrologické společnosti Ing. Miroslav Hanák a uvedl hlavní oblasti metrologie, ve kterých dochází k podstatným změnám. Nejen v základních veličinách, ale i v každodenní metrologické praxi se projevuje současný vědecký a technický rozvoj. Je to především zapojení informačních technologií, kdy software a přenosové systémy jsou součástí měřicího řetězce. Nové principy měření, optické a CT přístroje představují nové možnosti, ale současně i nároky na kvalifikaci a vzdělání metrologů. Rovněž i oblast standardizace a legislativy se musí současnému technickému rozvoji, ale také mezinárodnímu charakteru výroby a obchodu přizpůsobit. Česká metrologická společnost přispívá formou kurzů a dalších vzdělávacích aktivit k efektivnímu získání znalostí pro zvládnutí současných rostoucích nároků na kvalifikaci metrologů.

Fórum metrologů ke 100. výročí vzniku ČSR

Slovenská metrologická spoločnosť ve spolupráci s Českou metrologickou společností, připravila 1. ČESKO-SLOVENSKÉ FÓRUM METROLÓGOV ke 100. výročí vzniku ČSR, které se konalo 25.10.2018 v Bratislavě.

Motto: "História, súčastnosť, trendy v metrológii v ČR a SR". 

Česká metrologická společnost, z.s. obnovuje spolupráci s Slovenskou metrologickou spoločnosťou

Změny po roce 1989 a následně vzniku České a Slovesné republiky v roce 1993 nutně vedly k rozdělení většiny spolků a společností bývalého Československa. Nevyhnuly se tomu ani českoslovenští metrologové a následně titíž, tentokráte už v České a Slovenské republice.

Primárním úkolem obou společností je poskytovat platformu pro činnost podnikové metrologie a její pracovníků a přispívat k jejich vzdělávání. Vývoj v obou zemích však vedl k postupnému rozrůznění činností obou spolků a to jak v oblasti vzdělávání, tak ve způsobu financování. Dnes to je příčinou určitých obtíží při opětovném navazování spolupráce. Přesto jsme se po dohodě rozhodli pokusit o spolupráci tak, jak to jen umožní naše personální možnosti a překážky, které vznikají vzhledem k existenci dvou států.

Stránky

Přihlásit se k odběru Česká metrologická společnost, z.s. RSS