20. Fórum metrologů, Praha, Klub lávka

Verze pro tisk

Česká metrologická společnost, z. s. uspořádala dne 11. prosince 2018 tradiční konferenci 20. Fórum metrologů. Jednání bylo zaměřené na seznámení účastníků s rychlým vývojem, který probíhá v současnosti ve všech oblastech metrologie. Dochází k největší změně v definici základních měrových jednotek za celou dobu existence metrické konvence. Rovněž v oblasti technických i legislativních norem již probíhají, nebo jsou připravené podstatné změny.

Účastníky jednání přivítal předseda České metrologické společnosti Ing. Miroslav Hanák a uvedl hlavní oblasti metrologie, ve kterých dochází k podstatným změnám. Nejen v základních veličinách, ale i v každodenní metrologické praxi se projevuje současný vědecký a technický rozvoj. Je to především zapojení informačních technologií, kdy software a přenosové systémy jsou součástí měřicího řetězce. Nové principy měření, optické a CT přístroje představují nové možnosti, ale současně i nároky na kvalifikaci a vzdělání metrologů. Rovněž i oblast standardizace a legislativy se musí současnému technickému rozvoji, ale také mezinárodnímu charakteru výroby a obchodu přizpůsobit. Česká metrologická společnost přispívá formou kurzů a dalších vzdělávacích aktivit k efektivnímu získání znalostí pro zvládnutí současných rostoucích nároků na kvalifikaci metrologů.

 

Ing. Zbyněk Veselák, ředitel odboru metrologie ÚNMZ seznámil účastníky Fóra s připravovanými zásadními legislativními dokumenty z oboru metrologie. Zásadní byla informace o postupu a stavu přípravy nového zákona o metrologii, který má nahradit stávající zákon č. 505/1990 Sb. a odpovídat jak současným potřebám praxe, tak i požadavkům a směrnicím Evropského parlamentu a rady EU. S přípravou nového zákona o metrologii souvisí zpracování prováděcích vyhlášek, které nahradí stávající prováděcí předpisy k dosud platnému zákonu č. 505/1990 Sb. Zásadní vyhláškou, která ztělesňuje obsah národní regulace v oblasti dodávání (stanovených) měřidel na trh a jejich následného ověřování, je vyhláška o stanovených měřidlech, která má nahradit stávající vyhlášku č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověření a měřidla podléhající schválení typu. Ing. Veselák podrobně informoval o návrhu druhového seznamu stanovených měřidel, kdy nemá docházet k významnému rozšíření současného rozsahu regulace, ale v řadě případů ke zpřesnění v reakci na evropské i národní požadavky. Změny jsou zahrnuty do následujících položek:

  • Návrh členění druhového seznamu stanovených měřidel
  • Nové položky druhového seznamu (cca 11položek)
  • Položky, u kterých by došlo ke změně doby platnosti ověření, nebo změně specifikace jednotlivých druhů měřidel (5 položek)
  • Položky, u kterých je navrhováno vypuštění z druhového seznamu (6 položek)
  • U jedné položky by došlo ke změně povinnosti přezkoušení typu.

 

 

V podrobné a obsahově bohaté prezentaci informoval přítomné Ing. Milan Badal, 1. náměstek ředitele ČIA, o aktualitách z ČIA a zkušenostech s přechodem na revidovanou normu ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. ČIA od května 2018 implementoval systém managementu podle ČSN EN ISO/IEC 17011:2018. Na 39. Zasedání valného shromáždění Evropské akreditace byla podepsána Multilaterální dohoda EA v oblasti akreditace Poskytovatelů zkoušek způsobilosti (PZZ). Dále proběhlo pravidelné posouzení ze strany EA v průběhu měsíce června 2018. Podstatná část prezentace byla věnována záměrům a cílům revize ČSN EN ISO/IEC 17025 a její aplikace v dokumentech systému managementu laboratoří a v laboratorní praxi (kalibrační/ zkušební). Zpracování revize nebylo jednoduchou záležitostí. Od října 2014 bylo v rámci 4 návrhů obdrženo celkem 6900 připomínek. Revize normy ISO/IEC 17025 přináší v nové struktuře harmonizaci s ostatními normami řady 17000 a se základní rámcovou normou ISO 9001. Nové znění přináší myšlení zaměřené na řešení rizik a příležitostí a kterým z nich se má laboratoř věnovat. Novinkou je přechod od posuzování podle jednotlivých kritérií k požadavkům na hlavní proces, tedy na „zkoušení/kalibraci“ (a související činnosti). V prezentaci byly dále uvedené současné zkušenosti s implementací včetně uvedení problémových bodů a rovněž upozornění na některé matoucí informace. Prezentace jako celek představovala výborným způsobem rámcový postup jak správně a efektivně postupovat při implementaci normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

 

Další připravovaná přednáška o Národním metrologickém systému ve Slovenské republice se neuskutečnila z důvodu onemocnění přednášejícího. Operativně byla zařazená prezentace společnosti PalstatCAQ „Řízení metrologie v laboratoři i organizaci“. Materiály k této prezentaci je možné vyhledat na webu společnosti PalstatCAQ v modulu Metrologie.

 

S velkou pozorností byla očekávána přednáška a prezentace RNDr. Pavla Klenovského, generálního ředitele ČMI, o 26. zasedání Generální konference pro míry a váhy, která se konala v listopadu 2018 ve Versailles u Paříže. Generální konference pro míry a váhy patří mezi vládní organizace, její usnesení je pro členské státy závazné. Delegace ČR, jejímž byl RNDr. Klenovský členem, se řídila Usnesením vlády ČR č.706/2018. Předmětem jednání nebyla jen redefinice základních jednotek SI, ale i řešení celé řady metrologických, organizačních, technických, personálních a finančních záležitostí. O všech podstatných záležitostech zařazených na pořad jednání a schválených výsledcích jednání RNDr. Klenovský účastníky 20. Fóra metrologů podrobně informoval. Hlavním bodem jednání 26 generální konference pro míry a váhy bylo projednání a schválení nových základních jednotek Mezinárodní soustavy jednotek SI. Jedná se o největší změnu v historii SI. Byla schválena redefinice čtyř základních jednotek SI a to kilogramu, ampéru, kelvinu a molu a dále nové formulace zbývajících tří základních jednotek, sekundy, metru a kandely. Nově jsou všechny základní jednotky definované pomocí vybraných fyzikálních a technických konstant. Číselné hodnoty jsou touto dohodou pevně stanovené. Původní a nové definice základních jednotek jsou uvedené ve zvláštní příloze. Do nastávajícího období se předpokládá změna definice sekundy, přechod od radiové frekvence do optického pásma. Uvedené změny mají být platné od 20. května 2019, Mezinárodního dne metrologie 2019.

Na základě požadavků posluchačů z již realizovaných výukových akcí byla na pořad 20. Fóra metrologů zařazena přednáška „Vyjadřování nejistot měření pro začínající metrology“. Požadavek byl na přednesení tohoto věčně živého tématu co nejpřístupnější formou. Úkolu se ujala RNDr. Simona Klenovská, vedoucí referátu MPZ Českého metrologického institutu. Přístupnou formou i s využitím humoru popsala nezbytné postupy a náležitosti pro vyjádření nejistoty měření ve smyslu dokumentů EA. O vhodnosti daného přístupu svědčí ohlas posluchačů v anketě, která byla účastníkům 20. Fóra předložena a kdy řada z nich hodnotila tuto prezentaci jako nejzajímavější. Předmětem kritiky byla skutečnost, že z časových důvodů se tuto prezentaci nepodařilo zahrnout do sborníku. Pro zájemce z řad účastníků Fóra je možnost vyžádat si zaslání této prezentace e-mailem. Požadavky je možné zaslat na adresu cms-zk@csvts.cz.

 

Doc. Ing. Vít Zelený, CSc. z laboratoře primární metrologie ČMI Praha přednesl dvě přednášky, které na vysoké odborné úrovni a přitom pro posluchače velmi srozumitelným způsobem seznámily účastníky Fóra s problematikou přesných měření délek (a času, ze kterého jsou etalony délek odvozené). Obsahem přednášek byly moderní metody měření délky (a času), státní etalony těchto veličin. Dále to byl referát o státním etalonu geometrických rozměrů 3D objektů. Posluchači byli seznámeni s definicemi základních veličin a to podle nových, v listopadu 2018 schválených, návrhů. Dále následoval popis sestavy státního etalonu na bázi frekvenčně stabilizovaných laserů a optických hodin ČMI. Jen pro dokreslení úrovně státního etalonu délky byl uvedený údaj, že při relativní nejistotě státního etalonu délky 10-11 by změření průměru zeměkoule bylo s nejistotou 0,1 mm. Dále bylo uvedeno schéma návaznosti pro měřidla délky až po měřidla v technické praxi. Byly podrobně vysvětlené principy měření pro přístroje pracující na principu laseru v optickém pásmu. A to laserového interferometru, lasertrackeru a lasertraceru. Na základě požadavků průmyslu na náročná měření a s tím související potřebu kalibrací přesných artefaktů používaných lako etalony pro kalibraci měřicích strojů, pořídil ČMI nový souřadnicový stroj ZEISS XENOS. Toto zařízení umožňuje kalibraci artefaktů v ose Y až do délky 1500 mm s nejistotou pod 1mm. Byly uvedené výsledky porovnávacích měření, na základě kterých byl tento měřicí stroj umístěný ve vysoce stabilním prostředí laboratoře (max. změna teploty pod 0,1o C), vyhlášený státním etalonem geometrických rozměrů 3D objektů.

 

Diskuze proběhla k jednotlivým prezentacím. Byla řada zajímavých dotazů jak k současnému legislativnímu vývoji, tak i k přechodu na revidovanou normu ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a zavádění nových definic základních jednotek.

 

Upozornění pro účastníky 20. Fóra. Ve sborníku nejsou prezentace RNDr. Klenovského a RNDr. Klenovské. První z důvodu, že podrobná zpráva o 26. Generální konferenci pro míry a váhy včetně příloh ve sborníku je, druhá z časových důvodů. Pokud mají účastníci 20. Fóra metrologů o tyto dvě prezentace zájem, mohou si je cestou e- mailu vyžádat na adrese cms-zk@csvts.cz.

 

Ing. Miroslav Hanák

Předseda ČMS,z.s.