Aktuální změny „metrologické“ legislativy

Verze pro tisk

Zákon č. 85/2015 Sb., kterým se mění zákon o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

Hlavní legislativní změnou v oblasti metrologie je v tomto roce novela zákona o metrologii. Ve Sbírce zákonů, částka 37, ze dne 17. dubna 2015 byl zveřejněn zákon č. 85/2015 Sb., kterým se mění zákon o metrologii ve znění pozdějších předpisů. Dnem vydání ve Sbírce nabyl zákon č. 85/2015 Sb. účinnost.Novela vyhlášky č. 345/2002 Sb. – vyhláška č. 120/2015 Sb.

Tato novela reaguje na změny vyvolané zákonem č. 85/2015 Sb. Zavádí institut statistické výběrové zkoušky pro účely prodlužování doby platnosti ověření měřidel, jejichž druhy a dobu prodloužení platnosti ověření stanoví ministerstvo, a to právě vyhláškou č. 345/2002 Sb. Jedná se (stejně jako doposud) o membránové plynoměry do velikosti G6, indukční a statické elektroměry pro přímé zapojení a objemové vodoměry.

Dále upravuje znění položky 1. 3. 9 písmene e) takto:  

„e) vodoměry na studenou a teplou vodu, používané  pro rozúčtování nákladů konečným spotřebitelům“

5 roků

Předmětná vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. června 2015

 

Novela vyhlášky č. 262/2000 Sb. – vyhláška č. 125/2015 Sb.

Také tato novela je vyvolána zákonem č. 85/2015 Sb. Zavádí novou úřední značku používanou ČMI, což je úřední značka s připojeným identifikačním kódem a posledním dvojčíslím roku. Datum účinnosti 13. června 2015.

V části druhé vyhlášky č. 125/2015 Sb. již nejsou změny vyvolané novelou zákona o metrologii. Vyhláška zde reaguje na potřebu transpozice Směrnice EP a Rady č. 2011/17/EU a dokončení transpozice Směrnice EP a Rady 2004/22/ES, zrušuje některé vyhlášky a stanovuje nezbytná přechodná ustanovení. Dále stanovuje různé lhůty nabytí účinnosti této části vyhlášky ve vazbě na výše uvedené evropské směrnice.


Znění nových právních předpisů a úplná pracovní znění zákona č. 505/1990 Sb., vyhlášek č. 262/2000 Sb. a č. 345/2002 Sb., jsou přístupná na adrese http://www.unmz.cz/urad/pravni-predpisy-v-oblasti-metrologie.