Jaká byla 29. mezinárodní konference MĚŘICÍ TECHNIKA PRO KONTROLU JAKOSTI

Verze pro tisk

Programu druhého dne byl zahájen zajímavou přednáškou doc. ing. Milana Guzana, PhD. z katedry teoretické a průmyslové elektrotechniky Technické univerzity v Košicích na téma Spresnené meranie odporového normálu. Pozornost si také zaslouží příspěvek Aplikace normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, výrok o shodě se specifikací, jehož autory jsou doc. Ing. Olga Tůmová, CSc., ZČU Plzeň a Ing. Richard Silovský, VZÚ Plzeň.

Na závěr druhého dne konference byl zařazen workshop Měření délky a času, státní etalony těchto veličin, určení nejistoty měření, který moderoval doc. Ing. Vít Zelený, CSc. z ČMI, Laboratoře primární metrologie Praha. Jako každým rokem vzbudil workshop značný zájem posluchačů.

Jak již bylo řečeno, důležitou složkou konference je vždy výstava měřicí techniky. Letos se jí svými exponáty zúčastnilo 21 vystavovatelů, kteří zastupovali téměř stovku výrobců z více než dvaceti zemí. Kromě českých firem byly nejvíce zastoupeny firmy z Německa, Velké Británie, USA a Itálie.

Mezi exponáty převažovaly měřicí a kontrolní prostředky pro strojírenství, zejména v oblasti délek a úhlů, přístroje pro měření geometrických parametrů a textury, resp. drsnosti povrchu, tvrdoměry, videomikroskopy a skenery, multisenzorové souřadnicové přístroje, automatické měřicí stanice, přístroje pro měření a monitorování teploty a tlaku, zkušební přístroje, zařízení pro kalibraci měřidel a informační systémy řízení kvality a metrologie. Menší zastoupení měla měřicí technika zaměřená na elektrické veličiny, což souvisí s účastí firem na veletrhu AMPER, který se koná pravidelně rovněž v březnu.

Po ukončení konference byly pro zájemce ještě připraveny exkurze do některé ze čtyř kalibračních laboratoří.

Na letošní konferenci se prezentovalo celkem 27 organizací. V roli posluchačů se konference a výstavy zúčastnilo přes 80 odborníků. Převahu měli opět pracovníci ze strojírenství, ale významný podíl tvořili také pracovníci z automobilového průmyslu a zastoupení měla i elektrotechnika a samostatné laboratoře. Z hlediska profesního byli nejvíce zastoupeni metrologové a techničtí kontroloři, za nimi následovali, pracovníci útvarů systémů managementu a zkušební technici.

Z dotazníků vyplněných účastníky a z celkových ohlasů lze konstatovat, že 29. mezinárodní konference Měřicí technika pro kontrolu jakosti splnila očekávání jak po stránce odborné, tak i společenské, a pokračuje tak v tradici založené již v roce 1992.

 

Plzeň, 16. 3. 2020

Ing. Václav Bursa, místopředseda České metrologické společnosti, odborný garant konference

 

© Česká metrologická společnost