Členská schůze ČMS 2023

Verze pro tisk

ČLENSKÁ SCHŮZE ČESKÉ METROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI, z. s. v roce  2023

Vážené členky, vážení členové,

členská schůze České metrologické společnosti, z.s. se bude konat 25. 9. 2023 od 13:00 h - datum, místo konání a program členské schůze - viz POZVÁNKA. Pozvánky budou zaslány členům ČMS e-mailem  do 25. 8.2023. Materiály, které budou projednávány na členské schůzi obdržíte před konáním členské schůze.

Věříme, že se členské schůze ČMS zúčastníte. Pokud se však nemůžete členské schůze zúčastnit osobně, můžete udělit písemné zmocnění k zastupování jinému členu České metrologické společnosti, z.s. vyplněním formuláře k udělení plné moci.  

Zvažte, prosím, svou účast na členské schůzi zodpovědně, popř. udělení plné moci vyplněním formuláře, protože pokud nebude přítomna (osobně nebo prostřednictvím udělení plné moci) nadpoloviční většina členů, nebude členská schůze schopna usnášení. Pokud by nastalo, že nebude členská schůze schopna usnášení (prezenční listina-základní doklad), je povinností do 15 dnů svolat novou schůzi, která se musí uskutečnit do 6 týdnů. § 257 Zákona č. 89/2012 Sb. 

Z důvodu organizačního zajištění a přehledu o předpokládané účasti pro splnění kvora členské schůze, potvrďte prosím do 11. září 2023, nejlépe e-mailem (na sekretariát ČMS:  cms-zk@csvts.cz, popř. telefonicky +420 606 957 233 pí. Vidimová),

zda se členské schůze:

  • zúčastníte,
  • nezúčastníte, ale udělíte plnou moc některému členovi ČMS,
  • nezúčastníte.

Těšíme se, že se setkáme dne 25. září 2023 ve 13:00 h v Praze na Novotného lávce.

Za výbor České metrologické společnosti, z.s.

RNDr. Věra Ježková
předsedkyně ČMS

 

PS
Prosím uhraďte, pokud jste dosud neučinili, členský příspěvek za rok 2023 do 23.9.2023 ve výši (dle usnesení členské schůze ČMS ze dne 15. 6. 2015), a to

300,- Kč pro pracující členy,

150,- Kč pro studenty a důchodce.   

Členský příspěvek prosím poukažte na účet ČSOB:

 číslo účtu: 193646448/0300,

 variabilní symbol (VS) : číslo 232 a číslo člena, tj. číslo 232 a číslo členského průkazu - 232xyz, popř. celé jméno člena.


 číslo účtu/IBAN :             CZ8503000000000193646448
 SWIFT                            CEKOCZPP
 název účtu příjemce :     Česká metrologická společnost
 název banky příjemce :  Československá obchodní banka, a.s. (ČSOB) 
 adresa příjemce :           Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1
 adresa banky příjemce:  Radlická  335/150, 150 57 Praha 5


Členský příspěvek NENÍ MOŽNÉ UHRADIT V HOTOVOSTI na sekretariátu ČMS.