Jaká byla 30. mezinárodní konference MĚŘICÍ TECHNIKA PRO KONTTROLU JAKOSTI

Verze pro tisk

30. jubilejní ročník konference zahájila předsedkyně ČMS, RNDr. Věra Ježková, která v krátkosti připomněla historii vzniku konference. Poté následovaly odborné přednášky. Odborná část konference byla zahájena přednáškou „Aktuality z oblasti legální metrologie“, Ing. Zbyňka Veseláka (ÚNMZ, ředitel odboru metrologie), ze které posluchači získali aktuální informace z oblasti legální metrologie, jejíž požadavky se promítají v podstatě do každodenní praxe. Dále následovaly přednášky z oblasti aplikované metrologie, a to „Posuzování shody s uvážením nejistot měření“, kterou prezentovala RNDr. Simona Klenovská (ČMI, vedoucí referátu MPZ), a „Příklady praktických situací posuzování shody u kalibrací“, kterou prezentoval RNDr. Pavel Klenovský (ČMI, odborný ředitel pro fundamentální metrologii). Obě přednášky souvisely bezprostředně s aktuální problematikou, se kterou se posluchači setkávají v současné praxi a měly u posluchačů velmi pozitivní odezvu.

Druhý den konference byly prezentovány dvě odborné přednášky a dva workshopy. V přednášce „Digitální kalibrační certifikát“ Ing. Daniela Šťastného (PROMETROLOGY 5.0), která u posluchačů vzbudila zájem, byl představen projekt DCC (Digitální kalibrační certifikát), který má přinést výrazný pokrok v digitalizaci výsledků kalibrací a jejich sdílení mezi laboratoří a uživatelem měřidel. Pozornost posluchačů upoutala také přednáška „Kalibrace teplotních komor podle evropských předpisů a požadavků NADCAP“, kterou prezentoval Ing. Josef Vojtíšek (ČMI).

Na závěr druhého dne konference proběhly dva workshopy na téma „Kalibrace závitových kalibrů, vyhodnocení výsledků a posouzení shody se specifikací“ a „Kalibrace číslicového multimetru a analogového voltmetru, vyhodnocení výsledků“, které posluchače zaujaly a byly doprovázeny bohatou diskusi.

Vzhledem k rozšířené odborné náplní konference posluchači obdrželi osvědčení s odborným programem konference.

Zařazení více přednášek metrologických institucí a odborných organizací mělo pozitivní ohlas jak u posluchačů v odevzdaných dotaznících, tak také v diskusích s vystavovateli i posluchači.

V odpoledním programu prvního dne a dopoledne druhého dne byl dán prostor přednáškám vystavovatelů a konzultacím posluchačů s odborníky, kteří měřicí přístroje vystavují ve výstavním sále, aby měli účastníci možnost seznámit se detailně s funkcemi vystavovaných přístrojů, vyzkoušet si je a posoudit vhodnost použití pro řešení konkrétních úkolů v praxi. Konference se zúčastnilo 21 vystavujících firem se 41 zástupci.

Vystavovateli bylo prezentováno 9 příspěvků, které navazovaly nejenom na vystavenou měřicí techniku, ale rovněž na oblast měření a produkty, kterými se daná firma, mimo jiné, také zabývá. Rovněž odborné přednášky vystavovatelů posluchače zaujaly, zejména ty, které se zabývaly problematikou nových metod měření a efektivnějším řešením měřicích úloh: moderní souřadnicová metrologie s přesným počítačovým tomografem, 2D a 3D měřením pro skutečnou analýzu povrchu, analýzou pomocí 3D mikroskopu, vlastnostmi materiálu pro aditivní výrobu, měřením vícevrstvých povrchových úprav ultrazvukovou metodou, kalibracemi pod kontrolou – přístroje, software a služby potřebné pro efektivní proces kalibrace.

Konference byla koncipována tak, aby účastníci v návaznosti na přednášky mohli konzultovat problematiku, která je zaujala, a získat doplňující informace k danému tématu.

Přednášky všech přednášejících jsou publikovány ve sborníku, který obdrželi všichni účastníci konference. Součástí sborníku je i výstavní katalog s obsahem základních informací o vystavujících firmách a mediálních partnerech konference.

Letošního jubilejního 30. ročníku se zúčastnilo cca 90 posluchačů a odborníků a 41 zástupců vystavovatelů. Z řad posluchačů se konference zúčastnili zástupci výrobních organizací a laboratoří, převážně z oboru strojírenství, automobilového průmyslu, elektrotechniky, ale i zdravotnické prostředky a školství (ČVUT v Praze, Slovenská technická univerzita v Bratislavě). Profesně byli dle dotazníků nejvíce zastoupeni metrologové, manažeři kvality/ SMK, techničtí kontroloři, odborníci z kalibračních a zkušebních laboratoří, a rovněž přednášející na VŠ. Celého dvoudenního programu konference se také zúčastnili studenti Slovenské technické univerzity v Bratislavě, jejichž obor studia je zaměřen i na metrologii.

Mediálními partnery byly časopisy METROLOGIE, PERSPEKTIVY KVALITY, Strojárstvo/ Strojírenství, JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA, MM Průmyslové spektrum, AUTOMA. 

30. ročníkem konference se po dvouleté „covidové“ pauze podařilo navázat na mnohaletou - 29letou tradici pořádání konference, která náleží k nejvýznamnějším akcím České metrologické společnosti, z.s. Na základě zpětné vazby účastníků konference, tj. vyplněných dotazníků a diskusí s vystavovateli a posluchači, lze konstatovat, že konference byla po odborné i organizační stránce úspěšná a zařazené změny byly posluchači i vystavovateli přijaty pozitivně.  V rámci zpětné vazby účastníků konference byly dány rovněž podněty, kterými se už nyní zabýváme, jak je realizovat, aby se odborná i organizační úroveň konference dále zvyšovala a konference se stala atraktivnější pro vystavovatele i posluchače a mnohaletá tradice konference pokračovala.

RNDr. Věra Ježková

předsedkyně ČMS a odborný garant konference


Zúčastněné firmy vystavovatelů:

Ahlborn, měřicí a regulační technika, spol. s r.o., Carl Zeiss spol. s r.o., Control Check s.r.o., Coptis s. r. o., DEOM s.r.o., ENERGIZE GROUP s.r.o., HOMMEL CS s.r.o., IMECO TH s.r.o., INSIZE Czech s.r.o., KALIBRÁTORY s.r.o., KEYENCE INTERNATIONAL (Belgium) NV/SA, Kleník Bořivoj PhDr. - Q-art, Mahr, spol. s r.o., Metrology s.r.o., Mitutoyo Česko s.r.o., PALSTAT s.r.o., PRIMA BILAVČÍK, s.r.o., Prominent, spol. s r.o., Testo, s.r.o., UNIMETRA, spol.s r.o., Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.