31. mezinárodní konference MĚŘICÍ TECHNIKA PRO KONTROLU JAKOSTI

 31.ročník konference "MĚŘICÍ TECHNIKA PRO KONTROLU JAKOSTI"  se bude konat ve dnech 16. a 17. dubna 2024 v kongresovém centru PRIMAVERA Hotel & Congress centre v Plzni, Nepomucká 1058/128.

31.ročník konference je zaměřen na aktuality z oblasti legální metrologie a nejnovější poznatky a informace z průřezových oblastí metrologie. Konference se účastní přednášející z předních metrologických institucí a odborných/průmyslových organizací.

Konference je spojena s výstavou měřicí a zkušební techniky, která je zaměřena zejména na novinky a trendy v různých oblastech měření. Součástí výstavy bude také ukázka vhodných informačních systémů pro vyhodnocení měření, konfirmaci měřidel a správu všech požadavků pro zajištění kvality výrobků a procesů. Výstava bude otevřena po celou dobu trvání konference.

Konference je určena pracovníkům průmyslových a odborných organizací, metrologických středisek a kalibračních nebo zkušebních laboratoří. Přednášky budou přínosem i pro pracovníky, kteří řídí metrologické činnosti nebo provádějí měření v praxi, a rovněž pro všechny zájemce o metrologii. Na závěr konference posluchači obdrží osvědčení o účasti.

 

Jaká byla 30. mezinárodní konference MĚŘICÍ TECHNIKA PRO KONTTROLU JAKOSTI

  30. mezinárodní konference „MĚŘICÍ TECHNIKA PRO KONTROLU JAKOSTI“

„30 let měříme s vámi“, takové bylo motto jubilejního, 30. ročníku mezinárodní konference „MĚŘICÍ TECHNIKA PRO KONTROLU JAKOSTI“, kterou pořádala Česká metrologická společnost, z.s. pod záštitou předsedy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pana Mgr. Viktora Pokorného v kongresovém centru PRIMAVERA Hotel & Congress centre v Plzni ve dnech 18. a 19. dubna 2023.  

Konference byla tradičně spojena s výstavou měřicí techniky se zaměřením na nové poznatky z různých oblastí měření, na novinky měřicí techniky, její další vývoj a na aplikace vhodných informačních systémů pro vyhodnocování výsledků měření a pro podporu řízení metrologie.

Konference byla rovněž zaměřena na získání odborných poznatků z oblasti legální metrologie a odborné aplikované metrologie. Do programu 30. ročníku konference byly zařazeny, ve větším rozsahu než v minulých ročnících, odborné přednášky zástupců z ÚNMZ, ČMI a odborných organizací, a to v prvním i v druhém dni konání konference, a na závěr druhého dne proběhly dva workshopy.

Světový den metrologie 2023

Tématem Světového dne metrologie 2023 je "Měření podporující globální potravinový systém"

 

Toto téma bylo vybráno kvůli rostoucím výzvám spojeným se změnou klimatu a globální distribucí potravin ve světě, jehož populace dosáhla na konci roku 2022 8 miliard. 

 

Světový den metrologie je každoroční oslavou podpisu Úmluvy o metru 20. května 1875 zástupci sedmnácti zemí. Úmluva stanovila rámec pro celosvětovou spolupráci v oblasti vědy o měření a jeho průmyslových, obchodních a společenských aplikací. Původní cíl Úmluvy o metru - celosvětová jednotnost měření - je dnes stejně důležitý jako v roce 1875. 

 

Další informace o Světovém dni metrologie jsou k dispozici na adrese: www.worldmetrologyday.org

 

Vzdělávání metrologů ve světle současnosti - korespondenční kurz metrologie

Vzdělávání metrologů ve světle současnosti

korespondenční kurz metrologie – základní metrologický kurz v pohodlí domova

Covidová krize nás sice v nedávné době vyhnala načas z poslucháren, ale zároveň nás mnohému přiučila. Náhle jsme zjistili, že je možné studovat i jiným způsobem než tím, který je spojený s docházkou do přednáškových síní a nutností se v určitý čas dostavit na určité místo. Pravdou je, že možnost vyslechnout si odborného lektora a mít možnost konzultace s ním, plně samostudium asi nenahradí. Na druhé straně v době, kdy zaměstnavatelé nemají pracovních sil nadbytek a snaží se využívat je plně v pracovním procesu, jen velmi neradi uvolňují své zaměstnance na školení, která z jejich pohledu nemají okamžitý přínos pro výrobu. U některých speciálních oblastí vzdělání to sice nejde a bez osobní účasti na kurzu se zaměstnanec neobejde, ale přesto je možné nalézt některé oblasti, kde to možné docela dobře je. Česká metrologická společnost, z. s. kupodivu již před pandemií přišla s kurzem označeným jako K-90, který umožňoval zájemcům formou samostudia získat soubor základních znalostí v oblasti metrologie. Tak vznikl korespondenční kurz metrologie. Je to idea Ing. Emila Grajciara, který mezi námi už delší dobu není, ale stopy jeho činnosti přetrvávají.

100. výročí přistoupení Československé republiky k metrické konvenci

 Metrická konvence (Dohoda o metru) byla oficiálně přijata, po předchozích jednáních, 20. května   1875 v Paříži. Dohodu podepsalo 17 zakládajících zemí včetně Rakousko Uherska. Smlouvou byl   dán základ pro vznik Mezinárodního úřadu pro váhy a míry (BIPM) se sídlem v Sévres u Paříže a   Mezinárodního výboru pro váhy a míry (CIPM).

 Rakousko-Uhersko bylo ve správě měr a vah pokrokové. V roce 1871 byla zaváděna metrická   soustava. Přistoupení k Metrické konvenci se uskutečnilo již jejím podpisem 20. května 1875 a od     1. ledna 1876 bylo její užívání povinné již v celé monarchii. Metrická konvence byla vyhlášena v Rakouském říšském zákoníku z roku 1876 pod číslem 20 ave Sbírce zákonů uherských jako zákonný článek II z roku 1876.

Z počátku se uplatňovalo, že každý „nový“ stát byl uznáván jako následnický. V roce 1921 byl k Metrické konvenci připojen dodatek, že každý stát může přistoupit k metrické konvenci tím, že předá svou přihlášku francouzské vládě, která o tom pak informuje všechny zúčastněné státy a předsedu Mezinárodního výboru pro váhy a míry (CIPM).
Československá republika na základě usnesení Národního shromáždění ze dne 17. února 1922 a ratifikace listinou z 31. května 1922 zahájila kroky k přistoupení k Metrické konvenci. Přístup Československé republiky k Metrické konvenci nabyl mezinárodní platnost dne 23. září 1922.

Viz také Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 351. Sb. ze dne 24.listopadu 1922 o přístupu Československé republiky k mezinárodní úmluvě, sjednané dne 20. května 1875 v Paříži, o soustavě metrické.

 

Informace ohledně novely zákona o metrologii

Nové definice jednotek SI - novela zákona o metrologii

Dne 31. března 2021 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 152/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

Na 26. zasedání Generální konference pro váhy a míry (CGPM) v roce 2018 byly přijaty nové definice základních jednotek SI. Na základě této změny byla přijata směrnice Komise (EU) 2019/1258 ze dne 23. července 2019, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 80/181/EHS, pokud jde o definici základních jednotek SI.

Certifikace, korespondenční kurzy metrologie a kurzy dle požadavků firem konané ve firmě

Nabídka ČMS pro tuto komplikovanou dobu

Přesto, že se pomalu vše vrací po úvodním ataku pandemie do normálnějších kolejí, lze říci, že ledaskterá firma nebude příliš nakloněna platit svým metrologům a pracovníkům provádějící měření účast na kurzech, které často velmi potřebují. Není to nic neobvyklého ani za dřívějších normálních podmínek, natož za nynější ekonomické situace navíc podtržené určitými, i když ne zas tak velkými zdravotními riziky. Jsem sice přesvědčen, že trochu odpovědnosti k sobě samému a zdravotní gramotnosti sníží riziko nákazy téměř na nulu (rouška při bližším kontaktu a v uzavřené místnosti, častější hygiena a použití dezinfekce), ale je to přeci jen věcí náhledu každého z nás.

 

Česká metrologická společnost, z.s. pro druhé pololetí připravila v podstatě standardní nabídku programu, ale kdo ví, zda se problémy nevrátí ve druhé vlně. A i kdyby ano, myslím, že pro ty, kteří si opravdu potřebují zvýšit kvalifikaci v oblasti metrologie, mohou tak učinit prostřednictvím několika individuálních forem studia a zkoušek. O které se jedná:

  • Certifikace odborné způsobilosti osob
  • Korespondenční kurz metrologie
  • Kurz metrologie pořádaný pro zájemce přímo v jejich firmě.

 

Certifikace odborné způsobilosti osob je velmi účinný a jednoznačný způsob prokázání kvalifikace v daném oboru metrologie pro vaše zákazníky. Ale také pro akreditační a autorizační orgány. Nemalá je také prestižní hodnota certifikátu.

 

Certifikát může metrolog a odpovídající praxí a znalostí metrologické legislativy získat tak, že vyplní formulář Žádost o certifikaci odborné způsobilosti a zašle jej na sekretariát certifikačního místa ČMS. Tím se rozeběhne certifikační proces, který je podrobně popsán na jiném místě tohoto webu. Zkouška probíhá obvykle na pracovišti žadatele. Přítomni jsou mimo něho jen tři členové zkušební komise, takže se dají zajistit i případně velmi přísné hygienické podmínky v dané firmě.

 

NOVÉ DEFINICE ZÁKLADNÍCH JEDNOTEK MEZINÁRODNÍ SOUSTAVY SI

26. Mezinárodní generální konference měr a vah schválila v listopadu 2018 na zasedání ve Versailles nové definice základních jednotek měrové soustavy SI. Je to největší změna za dobu existence Metrické konvence. Protože se jedná o vládní zastoupení, budou nové definice pro členské státy závazné s platností od 20. května 2019. 20. květen je světovým dnem metrologie.

Základními měrovými jednotkami soustavy SI jsou sekunda (s), metr (m), kilogram (kg), ampér (A), kelvin (K), mol (mol) a kandela (cd). Do současné doby jsou stanovené podle artefaktů (např. závaží), nebo fyzikálních jevů. Nově budou stanovené na základě návaznosti na vybrané fyzikální a technické základní konstanty, jejichž hodnota byla konvenčně stanovena v pevných číselných hodnotách bez nejistoty.

20. Fórum metrologů, Praha, Klub lávka

Česká metrologická společnost, z. s. uspořádala dne 11. prosince 2018 tradiční konferenci 20. Fórum metrologů. Jednání bylo zaměřené na seznámení účastníků s rychlým vývojem, který probíhá v současnosti ve všech oblastech metrologie. Dochází k největší změně v definici základních měrových jednotek za celou dobu existence metrické konvence. Rovněž v oblasti technických i legislativních norem již probíhají, nebo jsou připravené podstatné změny.

Účastníky jednání přivítal předseda České metrologické společnosti Ing. Miroslav Hanák a uvedl hlavní oblasti metrologie, ve kterých dochází k podstatným změnám. Nejen v základních veličinách, ale i v každodenní metrologické praxi se projevuje současný vědecký a technický rozvoj. Je to především zapojení informačních technologií, kdy software a přenosové systémy jsou součástí měřicího řetězce. Nové principy měření, optické a CT přístroje představují nové možnosti, ale současně i nároky na kvalifikaci a vzdělání metrologů. Rovněž i oblast standardizace a legislativy se musí současnému technickému rozvoji, ale také mezinárodnímu charakteru výroby a obchodu přizpůsobit. Česká metrologická společnost přispívá formou kurzů a dalších vzdělávacích aktivit k efektivnímu získání znalostí pro zvládnutí současných rostoucích nároků na kvalifikaci metrologů.

Fórum metrologů ke 100. výročí vzniku ČSR

Slovenská metrologická spoločnosť ve spolupráci s Českou metrologickou společností, připravila 1. ČESKO-SLOVENSKÉ FÓRUM METROLÓGOV ke 100. výročí vzniku ČSR, které se konalo 25.10.2018 v Bratislavě.

Motto: "História, súčastnosť, trendy v metrológii v ČR a SR". 

Stránky

Přihlásit se k odběru Česká metrologická společnost, z.s. RSS